مجید  مجرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید مجرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید مجرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mojaradm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960613تولید رده ی سلولی دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9مجریدر دست اجرابلي
2960612تولید رده سلولی دیستروفی عضلانی دوشن حامل جهشهای اگزون 50 و 51 با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9مجریدر دست اجرابلي
3960048بررسی فراوانی آللهای 15 سایت ژنتیکی (S.T.R) مورد استفاده در تشخیص هویت قانونی در 200 مورد تصادفی از جمعیت مهاجرین افغانی ساکن در ایران در سال 1395مجریعقد قراردادخير
4951724طراحی و تولید دستگاه قابل حمل جیبی برای سنجش نسبت نرمال شده بین المللی (INR) در بیماران سرپایی و بستریمجریدر دست اجراخير
5951343شناسایی ژنهای درگیر در بیماران غیر سندرمی رتینیت پیگمنتوزای استان خراسان رضویمجریدر دست اجراخير
6950697تولید حامل ویرایش ژنی مبتنی بر CRISPR/Cas9 به منظور اصلاح ژن دیستروفینمجریدر دست اجرابلي
7950459بررسی فراوانی جهش های R212H و R395H در ژن MYO7A و جهش های R2124Q و T1769A در ژن MYO15A در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیمجریدر دست اجرابلي
8941572بررسی فروانی جهش هایMYO6(chromosom6:76542558G>A) وDFNB59(ENSP00000364271.4:pArg183Trp) در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیمجریپایان یافتهبلي
9941039کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین GLP-1 در مخمر Pichia Pastorisمجریدر دست اجرابلي
10930867بررسی ژنتیکی خانواده های ناشنوایی غیر سندرومی به روش SNP-Array و Next Generation Sequencingمجریدر دست اجراخير
11930583بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs16906252) با متیلاسیون پروموتر ژنMGMT در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم (GBM) تحت درمان با تموزولومیدمجریدر دست اجرابلي
12930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
13930453بررسی سطح بیان miRNA 149 miRNA 124 و miRNA 301a در بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستان در مقایسه با تومورهای اولیهمجریپایان یافتهخير
14930445کلونینگ و بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال رگی- (VEGF-A)A درمخمر Pichia Pastoris و بررسی توانایی رگزایی آن بر سلول های HUVECمجریپایان یافتهبلي
15910964مقایسه سطح بیان miR-4728-3P و mir-4728-5p در بافت های توموری سرطان پستان از نوع HER2+ , HER2- و بافت نرمال پستانمجریپایان یافتهبلي
16910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
17910561تولید نانوبادی بر علیه "گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی شماره 1" (EGFR-1)مجریپایان یافتهبلي
18910362بررسی ارتباط چند شکلی های ژن SCN1A (rs2298771, rs3812718) ، با مقاومت به درمان دارویی در بیماران مبتلا به صرعمجریپایان یافتهبلي
19900912بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای HLA-G، PAI-1،P53 و VEGF در رد مکرر لانه گزینی (RIF) به دنبال استفاده از تکنیک IVFمجریپایان یافتهخير
20900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliمجریپایان یافتهبلي
21900804بررسی مقایسه ای سطح بیان ملکولهای miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن در مقایسه با بیماران پاسخ دهنده به دارو مجریپایان یافتهبلي
22900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
23900037بررسی موتاسیون های ژن های دخیل در تقسیم میوز و کمپلکس سیناپتونمال (SYCE2، TEX12،SCP3) در زوجین مبتلا به سقط های مکرر خود به خودیمجریدر دست اجراخير
2489829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)مجریپایان یافتهبلي
2589743تولید ویروس Adeno-associated حذف کننده اگزون 51 ژن دیستروفین به منظور تصحیح بیان ژن جهش یافتهمجریدر دست اجراخير
2689623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xمجریپایان یافتهبلي
2788733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختهمجریپایان یافتهخير
2888553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیمجریدر دست اجراخير
29961015بررسی جهش های ژنتیکی بیماران رتینیت پیگمنتوزای غیرسندرمی استان خراسان رضوی با روش توالی یابی نسل آیندههمکاردر دست اجرابلي
30960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکاردر دست اجرابلي
31951760بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مریهمکاردر دست اجرابلي
32951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصهمکاردر دست اجرابلي
33951449بررسی موتاسیون های شایع آنزیم ایزو سیترات دهیدروژناز 1و2 (IDH1,2) در بیماران مبتلا به تومورهای مغزیهمکاردر دست اجراخير
34950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
35950022نقش سرطان زایی microRNA-31 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
36941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
37941710ممانعت از بیان ژنهای Taxوپروتئاز ویروس HTLV-1 با استفاده از تکنیک siRNAهمکاردر دست اجرابلي
38941528بررسی ارتباط HLAB1502با بروز سندرم استیون-جانسون و نکرولیز توکسیک اپیدرم ایجاد شده توسط داروهای ضدتشنج.همکاردر دست اجراخير
39940356بررسی بیان میکرو RNAهای mir- 181-b،mir-34 وmir-16 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
40940355بررسی مقایسه ای MICRORNAهای Mir-155،Mir-126 ,Mir-146a و Mir-21 در بیماران مبتلا به ATLL و HAM/TSP با ناقلین سالم HTLV1همکارپایان یافتهبلي
41940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
42931405بهینه سازی کدونی و بیان فاکتور سلول بنیادی انسان (hSCF) در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
43922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکهمکارپایان یافتهبلي
44922196بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)همکارپایان یافتهبلي
45922021بررسی مارکرهای پروتئینی دو موتاسیون آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز (R132H, R132S) در آستروسیتومای مغزی، توسط روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
46921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
47921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
48921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
49921355بررسی ایمونوهیستولوژیک بیان مارکرهای کانسر/تستیس MAGE-E1 ، SOX-6و GAGE در تومورهای گلیوبلاستوماهمکاردر دست اجرابلي
50920882تولید فاکتور رشد انسانی FLTL (Fms-like tyrosine kinase 3 ligand) در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
51920585بررسی سطوح سرمی miRNA-21,miRNA-16 وmiRNA-217 و اثرات مکمل L – کارنیتین بر تغییرات سطوح آنها ، TNF-α ، TGF-β و مالون دی الدئید در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH) تحت رژیم کاهش وزنهمکارپایان یافتهخير
52920452بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه تومور (بین سالهای 1380 تا 1392، بیمارستانهای قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) مشهد)همکارپایان یافتهبلي
53911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
54910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91همکارپایان یافتهخير
55910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
56910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهبلي
57910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92همکارپایان یافتهخير
58910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانهمکارپایان یافتهخير
59910190 بررسی میزان فعالیت و بیان آنزیم ماتریکس متا‌لوپروتئیناز-9 در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکاردر دست اجراخير
60901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
61901012بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 ( 1722 T/C، 1661 A/G و 318 C/T و +49 A/G) ، کدون 72 ژن p53، ژن اینترلوکین 6 (174 G/C) و ژن هموکروماتوز ( آللهای C282Y و H63D ) و آلفا 1-آنتی تریپسین ( واریانت های S و Z ) در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C مزمن و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
62900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
63900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
6489809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)همکارپایان یافتهبلي
6589562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6689525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6788624بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16139 و rs16147 ژن Neuropeptide Y (NPY) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم
2970876MicroRNA-124 Overexpression in Associated with Lymph Node Metastasis in Breast Cancerindex copernicuscancer press1395مسئول
3970865The conserved p.Arg108 residue in S1PR2 (DFNB68) is fundamental for proper hearing: evidence from a consanguineous Iranian familyISIBMC medical genetics1397دوم
4970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397پنجم به بعد
5964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397سوم
6963420Expression of Mouse Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) in Pichia PastorisscopusBiotechnology1396چهارم
7962630cloning and expression of recombinant EGFR in Pichia Pastorisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394مسئول
8962478A Common Ancestral Asn242Ser Mutation in TMEM67 Identified in Multiple Iranian Families with Joubert SyndromeISIPUBLIC HEALTH GENOMICS1396سوم
9962436Cloning of K26 Hydrophilic Antigen from Iranian Strain of Leishmania infantumISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396پنجم به بعد
10962152Assessment of cytogenetic changes and expression of let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in Myelodysplastic Syndrome (MDS)index copernicusInternational journal of recent scientific research1396پنجم
11961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396چهارم
12961198Overexpression of Functional Human FLT3 Ligand in Pichia pastorisISIApplied Biochemistry and Microbiology1396پنجم
13961061Genetic, Phenotypic, and Interferon Biomarker Status in ADAR1-Related Neurological DiseaseISINEUROPEDIATRICS1396پنجم به بعد
14960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
15960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
16960098Association between rs11614913, rs3746444, rs2910164 and occurrence of breast cancer in Iranian populationISIMETA GENE1395مسئول
17960097Spectrum of DNA variants for non‑syndromic deafness in a large cohort from multiple continentsISIHUMAN GENETICS1395پنجم به بعد
18960095PRUNE is crucial for normal brain development and mutated in microcephaly with neurodevelopmental impairment.ISIBRAIN1396پنجم به بعد
19953961Effects of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells derived from subcutaneous and visceral adipose tissuesISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1395دوم
20953436EFFECTS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON BODY COMPOSITION IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)ISICURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH1394پنجم
21952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394دوم
22940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394سوم
23940841Ataxia Telangiectasia in a 10 Years Old Girl: A Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل1394سوم
24934922Effects of probiotic Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on colorectal tumor cells activity (CaCo-2)ISIArchives of Iranian Medicine1393دوم
25933642Association of the maternal 14-bp insertion/deletion polymorphism in the histocompatibility leukocyte antigen G gene with recurrent implantation failurePMCIranian journal of reproductive medicine.1393مسئول
26930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392مسئول
2792970Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of IranISIGene1391چهارم
28924895The Effect of Unsaturated Fatty Acids on Molecular Markers of Cholesterol Homeostasis in THP-1 MacrophagesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392
29924894Cloning and evaluation of expression of a novel overlapping region of NS3 gene of Hepatitis C virus by expressing vector(Emro (IMEMRModares Journal of Medical Sciences; Pathobiology1389پنجم به بعد
30924382Polymorphism Of Genes And Implantation FailureISCijmcm1391اول
31924378Chromosomal Study of Couples with the History of Recurrent Spontaneous Abortions with Diagnosed Blightded OvumISCIJMCM1392دوم
32924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
33923781Modulation Peroxisome Proliferators Activated Receptor alpha(PPAR α) and Acyl Coenzyme A: Cholesterol Acyltransferase1(ACAT1) Gene expression by Fatty Acids in Foam cellPMCLipids in Health and Disease 2009,1388مسئول
34923722Preparation of a K39sub Recombinant Antigen for the Detection of Leishmania infantum Antibodies in Human: a Comparative Study with an Immunochromatographic Test and Direct AgglutinationEmbaseIranian Journal of Parasitology1386پنجم
35923721Tumour regression induced by co-administration of MIP-3α and CpG in an experimental model of colon carcinoma.ISIScand J Immunol.1392مسئول
36923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
37923714Use of siRNA in knocking down of dopamine receptors, a possible therapeutic option in neuropsychiatric disordersISIMol Biol Rep1390دوم
3892308Effects of probiotic lactobacillus acidophilus and lactobacillus casei on the behavior of colorectal tumor cellsEmbaseمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391مسئول
3992307Impact of TGIFLX Expression on the Regulation of BCL2 and BAX in Prostate Cancer Cell Line (LNCaP)ISIBritish Journal of Medicine & Medical Research1391دوم
4090840High frequency of Neuropeptide Y Leu7Pro polymorphism in an Iranian population and its association with coronary artery diseaseISIGene1390چهارم
4190819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390دوم
4290769Neuropeptide Y Leu7Pro Polymorphism Associated With the Metabolic Syndrome and Its Features in Patients With Coronary Artery DiseaseISIAngiology1391چهارم
4390522Production of Recombinant Adenovirus Containing Human Interlukin-4 GeneISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970872CRISPR-dCAS9 as potential therapeuty for glioblastomaThe 3rd International and 15th Iranian genetic congressتهرانسخنرانی1397خير
2970870MiRNAs profiling as diagnostic biomarkers for epilepsy2nd International and 10th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
3970864Potential therapeutic application of CRISPR-Cas9 in Huntington's disease2nd International and 10th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
4970863analysis of the SLC26A4 and CDH23 mutations in Iranian hearing loss patientsThe 3rd International and 15th Iranian genetic congressتهرانپوستر1397خير
5970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
6964050miRNA in body fluids as the potential way for diagnosing cancerسومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1396خير
7963622پیشگیری از ملانوما با استفاده از ژن درمانی از طریق سیستم کریسپر-کس93rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396خير
8963619کاربرد کریسپر-کس9 در سرطان های با مقاومت دارویی3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396خير
9962186Cytogenetic alteration and expression of Let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in a family with myelodysplastic syndrome (MDS)American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2016 Annual Meetingشیکاگوپوستر1395خير
10962061ارتباط ویتامین د و ناشنواییInternational nutrition congress: NLRSC Congress from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11962034Effects of L-carnitine supplementation on body composition in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)39th European Society of Clinical Nutrition and Metabolism CongressThe Hagueپوستر1396خير
12952033Effect of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells isolated from subcutaneous and visceral adipose tissue7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394خير
13951512بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)ASCO 2016شیکاگوپوستر1395خير
14951404Make use of personalized medicine: silencing p53 rather than augmentation itfourth international symposium on Molecular technology , Drug Development and Therapeuticsتهرانپوستر1393خير
15951396The Effect of L-Carnitine Supplementation On Serum level of miRNA-217 In Non-alcoholic Steatohepatitis Patientsfirst international and 13th Iranian genetic congressتهرانپوستر1392خير
16951395cancer gene therapy to restore p53 function: Augmentation the wild type or silencing the mutant gene1st international nastaran cancer symposiumمشهدپوستر1394خير
17951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
18934789The Role of MicroRNAs in Resistance to Breast Cancer Hormone Therapy14th st.Gallen international breast cancer congerenceوینپوستر1393خير
19934788Antibody Titers to Heat Shock Protein 27 are Elevated in Patients with Breast Cancer14th st.Gallen international breast cancer congerenceviennaپوستر1393خير
20930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1309بهینه سازی تولید فاکتور رشدی FLT3 لیگاند انسانی در مخمر پیشیا پاستوریس1396/07/3093974nf>, براتعلی مشکانی , داریوش حمیدی علمداری , محمد سوختانلو , احسان کریمی , مجید مجرد
2282فرآیند بهینه تولید فاکتورهای رشدی کلونیهای گرانولوسیتی-منوسیتی موشی در مخمر پیشیا پاستوریس nf>, براتعلی مشکانی , نسرین مددی , مجید مجرد , محمد سوختانلو , فرناز زاهدی اول

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه