مجید  مجرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید مجرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید مجرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mojaradm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951724طراحي و توليد دستگاه قابل حمل جيبي براي سنجش نسبت نرمال شده بين المللي (INR) در بيماران سرپايي و بستريمجریدر دست اجراخير
2951343شناسايي ژنهاي درگير در بيماران غير سندرمي رتينيت پيگمنتوزاي استان خراسان رضويمجریدر دست اجراخير
3950697تولید حامل ویرایش ژنی مبتنی بر CRISPR/Cas9 به منظور اصلاح ژن دیستروفینمجریدر دست اجرابلي
4941572بررسی فروانی جهش هایMYO6(chromosom6:76542558G>A) وDFNB59(ENSP00000364271.4:pArg183Trp) در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیمجریپایان یافتهبلي
5941039کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین GLP-1 در مخمر Pichia Pastorisمجریدر دست اجرابلي
6930867بررسی ژنتیکی خانواده های ناشنوایی غیر سندرومی به روش SNP-Array و Next Generation Sequencingمجریدر دست اجراخير
7930583بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs16906252) با متیلاسیون پروموتر ژنMGMT در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم (GBM) تحت درمان با تموزولومیدمجریدر دست اجرابلي
8930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
9930453بررسی سطح بیان miRNA 149 miRNA 124 و miRNA 301a در بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستان در مقایسه با تومورهای اولیهمجریپایان یافتهخير
10930445کلونینگ و بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال رگی- (VEGF-A)A درمخمر Pichia Pastoris و بررسی توانایی رگزایی آن بر سلول های HUVECمجریپایان یافتهبلي
11910964مقایسه سطح بیان miR-4728-3P و mir-4728-5p در بافت های توموری سرطان پستان از نوع HER2+ , HER2- و بافت نرمال پستانمجریپایان یافتهبلي
12910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRمجریدر دست اجراخير
13910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
14910561تولید نانوبادی بر علیه "گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی شماره 1" (EGFR-1)مجریپایان یافتهبلي
15910362بررسی ارتباط چند شکلی های ژن SCN1A (rs2298771, rs3812718) ، با مقاومت به درمان دارویی در بیماران مبتلا به صرعمجریپایان یافتهبلي
16910353 بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه SCP-1 ، NY-ESO-1 و CAGE1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
17910352 بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانمجریدر دست اجراخير
18900912بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای HLA-G، PAI-1،P53 و VEGF در رد مکرر لانه گزینی (RIF) به دنبال استفاده از تکنیک IVFمجریپایان یافتهخير
19900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliمجریپایان یافتهبلي
20900804بررسي مقايسه اي سطح بيان ملکولهاي miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بيماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسيفن در مقايسه با بيماران پاسخ دهنده به دارو مجریپایان یافتهبلي
21900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
22900037بررسی موتاسیون های ژن های دخیل در تقسیم میوز و کمپلکس سیناپتونمال (SYCE2، TEX12،SCP3) در زوجین مبتلا به سقط های مکرر خود به خودیمجریدر دست اجراخير
2389829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)مجریپایان یافتهبلي
2489743تولید ویروس Adeno-associated حذف کننده اگزون 51 ژن دیستروفین به منظور تصحیح بیان ژن جهش یافتهمجریدر دست اجراخير
2589623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xمجریپایان یافتهبلي
2688733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختهمجریپایان یافتهخير
2788553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیمجریدر دست اجراخير
28960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارعقد قراردادبلي
29951760بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مریهمکاردر دست اجرابلي
30951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصهمکارعقد قراردادبلي
31951449بررسی موتاسیون های شایع آنزیم ایزو سیترات دهیدروژناز 1و2 (IDH1,2) در بیماران مبتلا به تومورهای مغزیهمکاردر دست اجراخير
32950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکارعقد قراردادخير
33950022نقش سرطان زایی microRNA-31 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
34941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
35941710ممانعت از بیان ژنهای Taxوپروتئاز ویروس HTLV-1 با استفاده از تکنیک siRNAهمکاردر دست اجرابلي
36941528بررسی ارتباط HLAB1502با بروز سندرم استیون-جانسون و نکرولیز توکسیک اپیدرم ایجاد شده توسط داروهای ضدتشنج.همکاردر دست اجراخير
37940356بررسی بیان میکرو RNAهای mir- 181-b،mir-34 وmir-16 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
38940355بررسی مقایسه ای MICRORNAهای Mir-155،Mir-126 ,Mir-146a و Mir-21 در بیماران مبتلا به ATLL و HAM/TSP با ناقلین سالم HTLV1همکارپایان یافتهبلي
39940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
40931405بهینه سازی کدونی و بیان فاکتور سلول بنیادی انسان (hSCF) در مخمر پیشیا پاستوریس همکارپایان یافتهبلي
41922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکهمکارپایان یافتهبلي
42922196بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)همکارپایان یافتهبلي
43922021بررسی مارکرهای پروتئینی دو موتاسیون آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز (R132H, R132S) در آستروسیتومای مغزی، توسط روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
44921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
45921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
46921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
47921355بررسی ایمونوهیستولوژیک بیان مارکرهای کانسر/تستیس MAGE-E1 ، SOX-6و GAGE در تومورهای گلیوبلاستوماهمکاردر دست اجرابلي
48920882تولید فاکتور رشد انسانی FLTL (Fms-like tyrosine kinase 3 ligand) در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
49920585بررسی سطوح سرمی miRNA-21,miRNA-16 وmiRNA-217 و اثرات مکمل L – کارنیتین بر تغییرات سطوح آنها ، TNF-α ، TGF-β و مالون دی الدئید در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH) تحت رژیم کاهش وزنهمکارپایان یافتهخير
50920452بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه تومور (بین سالهای 1380 تا 1392، بیمارستانهای قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) مشهد)همکارپایان یافتهبلي
51911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
52910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91همکارپایان یافتهخير
53910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
54910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهبلي
55910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92همکارپایان یافتهخير
56910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانهمکارپایان یافتهخير
57910190 بررسی میزان فعالیت و بیان آنزیم ماتریکس متا‌لوپروتئیناز-9 در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکاردر دست اجراخير
58901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
59901012بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 ( 1722 T/C، 1661 A/G و 318 C/T و +49 A/G) ، کدون 72 ژن p53، ژن اینترلوکین 6 (174 G/C) و ژن هموکروماتوز ( آللهای C282Y و H63D ) و آلفا 1-آنتی تریپسین ( واریانت های S و Z ) در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C مزمن و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
60900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
61900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
6289809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)همکارپایان یافتهبلي
6389562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6489525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
6588624بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16139 و rs16147 ژن Neuropeptide Y (NPY) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیهمکارپایان یافتهخير
66951829شناسایی واریانت های ژنتیکی سرطان پستان خانوادگی در جمعیت کردها توسط توالی یابی نسل بعد وآنالیز عملکردی انهاناظردر دست اجرابلي
67951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیناظرعقد قراردادخير
68941121بررسی اثرات ژنوتوکسیک مواد نگهدارنده غذایی(سدیم نیترات، سوربیک اسید و پروپیل گالات)بر شکست کروموزومی و شکست هسته ای در لنفوسیت های انسانی درمحیط آزمایشگاهناظرپایان یافتهخير
69931532بررسی ژنتیکی خانواده های با سرطان پستان فامیلی به روش Next Generation Sequencing جهت یافتن ژنهای جدید در سرطان پستان ارثیناظردر دست اجراخير
70931028بررسی ارتباط واریانت های شاخص مناطق کروموزومی8q24 و 2q35 و خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسانناظرپایان یافتهخير
71911207همراهی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13)، BRAF (V599E) و PIK3CA با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معدهناظرپایان یافتهبلي
72910861اثربخشی آزمایشات ژنتیکی بر مدیریت درمان دیابت نوزادی مونوژنیکناظردر دست اجراخير
73910799بررسی میزان کارآیی نانوپارتیکلها در مقایسه با روشهای الکتروپوریشن و لیپوفکشن در انتقال ژن به سلولهای یوکاریوتی (رده سلولی K562)ناظردر دست اجراخير
74910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیناظرپایان یافتهبلي
75910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتناظرپایان یافتهبلي
76910509بررسی سطح سرمی ایمونوگلوبین A به عنوان بیومارکر تشخیصی در بیماران مشکوک به ایسکمی رودهناظرپایان یافتهبلي
77901137مقایسه بیان ژن wwox در بیماران مبتلا به لوسمی ها ی حاد با گروه کنترلناظرپایان یافتهبلي
78901006بررسی فراوانی ریزحذفهای ناحیه AZF کروموزوم Y در مردان مبتلا به ناباروری غیرانسدادی و همسران خانمهای با سقط خودبخودی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج)ناظرپایان یافتهخير
79901002بررسی جهش های ژن NALP7 به عنوان یکی از عوامل عود بیماری hydatidiform molesناظرپایان یافتهخير
80900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویناظرپایان یافتهخير
81900971بررسی بیان ژن Gankyrin به عنوان مارکرمولکولی در سرطانهای پروستات و تخمدانناظرپایان یافتهخير
82900883بررسی موتاسیون ژن FLT3 (ITD, D835) در مسمومیت با گازسولفور موستارد در جانبازان شیمیایی ایرانناظرپایان یافتهخير
83900646تولید آنزیم نوترکیب بتا-گالاکتوزیداز فعال در سرما در مخمر پیشیا پاستوریسناظرپایان یافتهبلي
84900257بررسی میزان بیان COX2 درملانوم بدخیم وارتباط ان با فاکتور کلینکوپاتولوژیکناظرپایان یافتهبلي
8589849تشخیص وجود ریز حذف های ساب تلومریک در بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ایدیوپاتیک بااستفاده از تکنیکSubtelomeric FISH (fluorescence in situ hybridization)ناظرپایان یافتهبلي
8689710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیناظرپایان یافتهخير
8789709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیناظرپایان یافتهخير
8889702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397سوم
2963420Expression of Mouse Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) in Pichia PastorisscopusBiotechnology1396چهارم
3962630cloning and expression of recombinant EGFR in Pichia Pastorisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394مسئول
4962478A Common Ancestral Asn242Ser Mutation in TMEM67 Identified in Multiple Iranian Families with Joubert SyndromeISIPUBLIC HEALTH GENOMICS1396سوم
5962436Cloning of K26 Hydrophilic Antigen from Iranian Strain of Leishmania infantumISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396پنجم به بعد
6962152Assessment of cytogenetic changes and expression of let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in Myelodysplastic Syndrome (MDS)index copernicusInternational journal of recent scientific research1396پنجم
7961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396چهارم
8961198Overexpression of Functional Human FLT3 Ligand in Pichia pastorisISIApplied Biochemistry and Microbiology1396پنجم
9961061Genetic, Phenotypic, and Interferon Biomarker Status in ADAR1-Related Neurological DiseaseISINEUROPEDIATRICS1396پنجم به بعد
10960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
11960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
12960098Association between rs11614913, rs3746444, rs2910164 and occurrence of breast cancer in Iranian populationISIMETA GENE1395مسئول
13960097Spectrum of DNA variants for non‑syndromic deafness in a large cohort from multiple continentsISIHUMAN GENETICS1395پنجم به بعد
14960095PRUNE is crucial for normal brain development and mutated in microcephaly with neurodevelopmental impairment.ISIBRAIN1396پنجم به بعد
15953961Effects of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells derived from subcutaneous and visceral adipose tissuesISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1395دوم
16953436EFFECTS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON BODY COMPOSITION IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)ISICURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH1394پنجم
17952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394دوم
18940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394سوم
19940841Ataxia Telangiectasia in a 10 Years Old Girl: A Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل1394سوم
20934922Effects of probiotic Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on colorectal tumor cells activity (CaCo-2)ISIArchives of Iranian Medicine1393دوم
21933642Association of the maternal 14-bp insertion/deletion polymorphism in the histocompatibility leukocyte antigen G gene with recurrent implantation failurePMCIranian journal of reproductive medicine.1393مسئول
22930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392مسئول
2392970Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of IranISIGene1391چهارم
24924895The Effect of Unsaturated Fatty Acids on Molecular Markers of Cholesterol Homeostasis in THP-1 MacrophagesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392
25924894Cloning and evaluation of expression of a novel overlapping region of NS3 gene of Hepatitis C virus by expressing vector(Emro (IMEMRModares Journal of Medical Sciences; Pathobiology1389پنجم به بعد
26924382Polymorphism Of Genes And Implantation FailureISCijmcm1391اول
27924378Chromosomal Study of Couples with the History of Recurrent Spontaneous Abortions with Diagnosed Blightded OvumISCIJMCM1392دوم
28924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
29923781Modulation Peroxisome Proliferators Activated Receptor alpha(PPAR α) and Acyl Coenzyme A: Cholesterol Acyltransferase1(ACAT1) Gene expression by Fatty Acids in Foam cellPMCLipids in Health and Disease 2009,1388مسئول
30923722Preparation of a K39sub Recombinant Antigen for the Detection of Leishmania infantum Antibodies in Human: a Comparative Study with an Immunochromatographic Test and Direct AgglutinationEmbaseIranian Journal of Parasitology1386پنجم
31923721Tumour regression induced by co-administration of MIP-3α and CpG in an experimental model of colon carcinoma.ISIScand J Immunol.1392مسئول
32923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
33923714Use of siRNA in knocking down of dopamine receptors, a possible therapeutic option in neuropsychiatric disordersISIMol Biol Rep1390دوم
3492308Effects of probiotic lactobacillus acidophilus and lactobacillus casei on the behavior of colorectal tumor cellsEmbaseمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391مسئول
3592307Impact of TGIFLX Expression on the Regulation of BCL2 and BAX in Prostate Cancer Cell Line (LNCaP)ISIBritish Journal of Medicine & Medical Research1391دوم
3690840High frequency of Neuropeptide Y Leu7Pro polymorphism in an Iranian population and its association with coronary artery diseaseISIGene1390چهارم
3790819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390دوم
3890769Neuropeptide Y Leu7Pro Polymorphism Associated With the Metabolic Syndrome and Its Features in Patients With Coronary Artery DiseaseISIAngiology1391چهارم
3990522Production of Recombinant Adenovirus Containing Human Interlukin-4 GeneISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964050miRNA in body fluids as the potential way for diagnosing cancerسومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1396خير
2962186Cytogenetic alteration and expression of Let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in a family with myelodysplastic syndrome (MDS)American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2016 Annual Meetingشیکاگوپوستر1395خير
3962061ارتباط ویتامین د و ناشنواییInternational nutrition congress: NLRSC Congress from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962034Effects of L-carnitine supplementation on body composition in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)39th European Society of Clinical Nutrition and Metabolism CongressThe Hagueپوستر1396خير
5952033Effect of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells isolated from subcutaneous and visceral adipose tissue7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394خير
6951512بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)ASCO 2016شیکاگوپوستر1395خير
7951404Make use of personalized medicine: silencing p53 rather than augmentation itfourth international symposium on Molecular technology , Drug Development and Therapeuticsتهرانپوستر1393خير
8951396The Effect of L-Carnitine Supplementation On Serum level of miRNA-217 In Non-alcoholic Steatohepatitis Patientsfirst international and 13th Iranian genetic congressتهرانپوستر1392خير
9951395cancer gene therapy to restore p53 function: Augmentation the wild type or silencing the mutant gene1st international nastaran cancer symposiumمشهدپوستر1394خير
10951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
11934789The Role of MicroRNAs in Resistance to Breast Cancer Hormone Therapy14th st.Gallen international breast cancer congerenceوینپوستر1393خير
12934788Antibody Titers to Heat Shock Protein 27 are Elevated in Patients with Breast Cancer14th st.Gallen international breast cancer congerenceviennaپوستر1393خير
13930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1282فرآیند بهینه تولید فاکتورهای رشدی کلونیهای گرانولوسیتی-منوسیتی موشی در مخمر پیشیا پاستوریس nf>, براتعلی مشکانی , نسرین مددی , مجید مجرد , محمد سوختانلو , فرناز زاهدی اول

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه