مجید  مجرد
خلاصه عملکرد مجید  مجرد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجید مجرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید مجرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mojaradm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970674تولید مدل موشی بیماری دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از تکنولوژی Crisper Cas9مجریدر دست اجرابلي
2960613تولید رده ی سلولی دیستروفی عضلانی دوشن با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9مجریدر دست اجرابلي
3960612تولید رده سلولی دیستروفی عضلانی دوشن حامل جهشهای اگزون 50 و 51 با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9مجریدر دست اجرابلي
4960048بررسی فراوانی آللهای 15 سایت ژنتیکی (S.T.R) مورد استفاده در تشخیص هویت قانونی در 200 مورد تصادفی از جمعیت مهاجرین افغانی ساکن در ایران در سال 1395مجریپایان یافتهخير
5951724طراحی و تولید دستگاه قابل حمل جیبی برای سنجش نسبت نرمال شده بین المللی (INR) در بیماران سرپایی و بستریمجریدر دست اجراخير
6951343شناسایی ژنهای درگیر در بیماران غیر سندرمی رتینیت پیگمنتوزای استان خراسان رضویمجریدر دست اجراخير
7950459بررسی فراوانی جهش های R212H و R395H در ژن MYO7A و جهش های R2124Q و T1769A در ژن MYO15A در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیمجریپایان یافتهبلي
8941572بررسی فروانی جهش هایMYO6(chromosom6:76542558G>A) وDFNB59(ENSP00000364271.4:pArg183Trp) در بیماران ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیمجریپایان یافتهبلي
9941039کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین GLP-1 در مخمر Pichia Pastorisمجریپایان یافتهبلي
10930867بررسی ژنتیکی خانواده های ناشنوایی غیر سندرومی به روش SNP-Array و Next Generation Sequencingمجریدر دست اجراخير
11930513مقایسه سطح بیان microRNA182, microRNA137, microRNA139-5p در بافت های توموری اولیه و بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
12930453بررسی سطح بیان miRNA 149 miRNA 124 و miRNA 301a در بافت های توموری متاستاتیک سرطان پستان در مقایسه با تومورهای اولیهمجریپایان یافتهخير
13930445کلونینگ و بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال رگی- (VEGF-A)A درمخمر Pichia Pastoris و بررسی توانایی رگزایی آن بر سلول های HUVECمجریپایان یافتهبلي
14911311بررسی اثر زهر زنبور عسل (Bee venom) بر تغییرات بیان و فعالیت آنزیم MMP-9 و اثرات آپپتوزی آن در دو رده سلولی گلیوبلاستوما (A172) و نوروبلاستومامجریپایان یافتهبلي
15910964مقایسه سطح بیان miR-4728-3P و mir-4728-5p در بافت های توموری سرطان پستان از نوع HER2+ , HER2- و بافت نرمال پستانمجریپایان یافتهبلي
16910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRمجریپایان یافتهخير
17910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroمجریپایان یافتهبلي
18910561تولید نانوبادی بر علیه "گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی شماره 1" (EGFR-1)مجریپایان یافتهبلي
19910362بررسی ارتباط چند شکلی های ژن SCN1A (rs2298771, rs3812718) ، با مقاومت به درمان دارویی در بیماران مبتلا به صرعمجریپایان یافتهبلي
20910353بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه SCP-1 ، NY-ESO-1 و CAGE1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
21910352بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 در مراحل مختلف تومورهای سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
22900912بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای HLA-G، PAI-1،P53 و VEGF در رد مکرر لانه گزینی (RIF) به دنبال استفاده از تکنیک IVFمجریپایان یافتهخير
23900880تولید و بیان آنتی بادی تک زنجیره ای(Single chain antibody) بر علیه آنتی ژن سرطانی جنینی (CEA) انسانی در باکتری E.Coliمجریپایان یافتهبلي
24900804بررسی مقایسه ای سطح بیان ملکولهای miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن در مقایسه با بیماران پاسخ دهنده به دارو مجریپایان یافتهبلي
25900479شناسایی پروتئین های بر هم کنش دهنده با SSAT-X و SSAT-1 در شرایط هیپوکسی و نورموکسی در رده سلول172Aمجریپایان یافتهبلي
2689829بررسی اثر هیپوکسی بر تغییرات بیان mRNA با روش cDNA-AFLP در دو رده سلولی گلیوما (U87، A172)مجریپایان یافتهبلي
2789743تولید ویروس Adeno-associated حذف کننده اگزون 51 ژن دیستروفین به منظور تصحیح بیان ژن جهش یافتهمجریدر دست اجراخير
2889623بررسی پیوستگی ژنتیکی به منظور ردیابی لکوسهای درگیر در سقط مکرر بدون علت با الگوی وابسته به جنس بر روی کروموزوم Xمجریپایان یافتهبلي
2989596کلونیگ و بیان آنزیم 15 - لیپو اکسی‍ژناز انسانی و بررسی فعالیت آن در حضور استرهای اوژنولمجریپایان یافتهخير
3088733تعیین فراوانی ناهنجاریهای سیتوژنتیک و اختلالات ترومبوفیلی در موارد سقط خودبخودی مکرر (RSA) با علت ناشناختهمجریپایان یافتهخير
3188553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیمجریپایان یافتهخير
32971800بررسی عملکرد جهش های جدید p.H242R , p. H178N , در رده ی سلولی COS7همکاردر دست اجرابلي
33971598بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های مرتبط با نارسایی قلبی در اثر تجویز ترکیبات گیاهی در نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های صحراییهمکاردر دست اجرابلي
34961734بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
35961633شناسایی Leishmania RNA virus در زخمهای افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمان و یا شکست درمان مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
36961552شناسایی Lophomonas blattarum با روش ملکولی PCR sequencing در بیماران مبتلا به بیماریهای تنفسی فوقانی وتحتانی و ارزیابی آن در مقایسه با روش مستقیم در بیمارستان امام رضا،قائم و دکتر شیخ مشهد در سالهای 1396-1397همکاردر دست اجراخير
37961359بررسی اثر عصاره ی متانولی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر بیان ژن Axin1 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستوما U87 MGهمکاردر دست اجرابلي
38961204تأثیر مدل های فعالیت بدنی به همراه مکمل دهی الیگوپین بر روی شاخص های التهابی و بیوشیمیایی در رت های ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکاردر دست اجراخير
39961015بررسی جهش های ژنتیکی بیماران رتینیت پیگمنتوزای غیرسندرمی استان خراسان رضوی با روش توالی یابی نسل آیندههمکاردر دست اجرابلي
40960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در جهت تهیه و طراحی کیت زمان پروتروبین (PT) در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارپایان یافتهبلي
41951760بررسی اثر miR-92a-3p بر بیان ژن MAML1 در سرطان سلول های سنگ فرشی مریهمکارپایان یافتهبلي
42951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصهمکارپایان یافتهبلي
43950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
44941853مقایسه روش استاندارد متداول تشخیصی لیشمانیوز (روش مستقیم) وLAMP در تشخیص موارد مشکوک به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا و قائم در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
45941710ممانعت از بیان ژنهای Taxوپروتئاز ویروس HTLV-1 با استفاده از تکنیک siRNAهمکاردر دست اجرابلي
46940356بررسی بیان میکرو RNAهای mir- 181-b،mir-34 وmir-16 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
47940355بررسی مقایسه ای MICRORNAهای Mir-155،Mir-126 ,Mir-146a و Mir-21 در بیماران مبتلا به ATLL و HAM/TSP با ناقلین سالم HTLV1همکارپایان یافتهبلي
48940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
49931405بهینه سازی کدونی و بیان فاکتور سلول بنیادی انسان (hSCF) در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
50922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکهمکارپایان یافتهبلي
51922196بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)همکارپایان یافتهبلي
52922021بررسی مارکرهای پروتئینی دو موتاسیون آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز (R132H, R132S) در آستروسیتومای مغزی، توسط روش ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهبلي
53921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
54921676بررسی پلی مورفیسم موجود در ژن های مربوط به miroRNA-34a (rs:369892834) و microRNA-106b (rs:367795589) و ارتباط ان با ابتلای به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
55921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
56920882تولید فاکتور رشد انسانی FLTL (Fms-like tyrosine kinase 3 ligand) در مخمر پیشیا پاستوریسهمکارپایان یافتهبلي
57920585بررسی سطوح سرمی miRNA-21,miRNA-16 وmiRNA-217 و اثرات مکمل L – کارنیتین بر تغییرات سطوح آنها ، TNF-α ، TGF-β و مالون دی الدئید در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH) تحت رژیم کاهش وزنهمکارپایان یافتهخير
58920452بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه تومور (بین سالهای 1380 تا 1392، بیمارستانهای قائم (عج) و موسی بن جعفر (ع) مشهد)همکارپایان یافتهبلي
59911109بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد با استفاده از تکنیک PCR – SEQUENCE در سال 1392همکارپایان یافتهبلي
60910900شناسایی قارچهای درماتوفیت جدا شده از مبتلایان به انواع مختلف کچلی با استفاده از روش PCR-RFLP در مراکز آموزشی، درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال 92-91همکارپایان یافتهخير
61910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
62910772بررسی اثر خاموش سازی ژن MAML1 در میزان مهاجرت سلولی رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مری KYSE-30همکارپایان یافتهبلي
63910661شناسایی گونه های مخمر کاندیدا در مبتلایان به کاندیدیازیس واژینال در بیمارستان قائم (عج) مشهد توسط روش تشخیصی PCR-RFLP در سال 91-92همکارپایان یافتهخير
64910547تشخیص مولکولی مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از محیط در مشهد، ایرانهمکارپایان یافتهخير
65901037بررسی ارزش تشخیصی میکرو RNA های mir-483-5p، mir-146a و mir-29a در افتراق بیماران مبتلا به سل فعال از افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
66901012بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 ( 1722 T/C، 1661 A/G و 318 C/T و +49 A/G) ، کدون 72 ژن p53، ژن اینترلوکین 6 (174 G/C) و ژن هموکروماتوز ( آللهای C282Y و H63D ) و آلفا 1-آنتی تریپسین ( واریانت های S و Z ) در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C مزمن و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
67900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودههمکارپایان یافتهبلي
68900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
6989809بررسی بیان ژنهای دخیل در چرخه سلولی و آپوپتوز (p15، p21، p27، c-myc و bcl2) در پاسخ به تیمار با SD-208 در چهار رده سلولی سرطان کولورکتال (Caco2، LS180، SW948 و SW48)همکارپایان یافتهبلي
7089562بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتلا به فنیل کتون اوری مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
7189525بررسی اللهای ارثی ژن MutYH در ببماران مبتلا به کولورکتال آدنوما و کارسینومای زیر 50 سال مراجعه کننده به بیمارستان های مشهدهمکارپایان یافتهبلي
7288624بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs16139 و rs16147 ژن Neuropeptide Y (NPY) با بیماری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی در بیماران کاندیدای آنژیوگرافی وآنژیوپلاستیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981907T-Box20 inhibits osteogenic differentiation in adipose-derived human mesenchymal stem cells: the role of T-Box20 on osteogenesisISIJournal of Biological Research-Thessaloniki1398پنجم به بعد
2981599An Overview of the CRISPR‑Based Genomic‑ and Epigenome‑Editing System: Function, Applications, and ChallengesPMCAdvanced biomedical research1397مسئول
3981074Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesisISIBMC medical genetics1398پنجم به بعد
4980584Spinal Muscular Atrophy and Common Therapeutic AdvancesISIFetal and pediatric pathology1398مسئول
5974190EFFECTS OF BEE VENOM ON ACTIVITY AND EXPRESSION OF 15-LIPOXYGENASE-1 IN HUMAN HT29 COLON CANCERISIActa Poloniae Pharmaceutica1397چهارم
6973810Targeted Mutation Analysis of the SLC26A4, MYO6, PJVK and CDH23 Genes in Iranian Patients with AR Nonsyndromic Hearing LossISIFetal and pediatric pathology1398مسئول
7973760The First Iranian Case of Mucopolysaccharidosis IIIC:Use of Homozygosity Mapping in a Consanguineous PedigreeChemical AbstractInternational Biological and Biomedical Journal1397مسئول
8972799Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cellsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397چهارم
9972672Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cell Signalin1397سوم
10972591Role of MicroRNAs in Pathophysiology of Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Non-alcoholic SteatohepatitisPMCMiddle East journal of digestive diseases1397مسئول
11972547Association of the genetic polymorphisms in immunoinflammatory microRNAs with risk of ischemic stroke and subtypes in an Iranian populationISIJournal of cellular physiology1398پنجم
12972236Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cellsISIBiochemistry and cell biology1397پنجم
13972230MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to CardiomyocytesISIApplied biochemistry and biotechnology1397پنجم
14972107Duchenne muscular dystrophy: an updated review of common available therapiesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE1397مسئول
15970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم
16970876MicroRNA-124 Overexpression in Associated with Lymph Node Metastasis in Breast Cancerindex copernicuscancer press1395مسئول
17970865The conserved p.Arg108 residue in S1PR2 (DFNB68) is fundamental for proper hearing: evidence from a consanguineous Iranian familyISIBMC medical genetics1397دوم
18970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397پنجم به بعد
19964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397سوم
20963420Expression of Mouse Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) in Pichia PastorisscopusBiotechnology1396چهارم
21962630cloning and expression of recombinant EGFR in Pichia Pastorisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394مسئول
22962478A Common Ancestral Asn242Ser Mutation in TMEM67 Identified in Multiple Iranian Families with Joubert SyndromeISIPUBLIC HEALTH GENOMICS1396سوم
23962436Cloning of K26 Hydrophilic Antigen from Iranian Strain of Leishmania infantumISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1396پنجم به بعد
24962152Assessment of cytogenetic changes and expression of let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in Myelodysplastic Syndrome (MDS)index copernicusInternational journal of recent scientific research1396پنجم
25961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396چهارم
26961198Overexpression of Functional Human FLT3 Ligand in Pichia pastorisISIApplied Biochemistry and Microbiology1396پنجم
27961061Genetic, Phenotypic, and Interferon Biomarker Status in ADAR1-Related Neurological DiseaseISINEUROPEDIATRICS1396پنجم به بعد
28960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
29960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
30960098Association between rs11614913, rs3746444, rs2910164 and occurrence of breast cancer in Iranian populationISIMETA GENE1395مسئول
31960097Spectrum of DNA variants for non‑syndromic deafness in a large cohort from multiple continentsISIHUMAN GENETICS1395پنجم به بعد
32960095PRUNE is crucial for normal brain development and mutated in microcephaly with neurodevelopmental impairment.ISIBRAIN1396پنجم به بعد
33953961Effects of Streptozotocin-Induced Diabetes on Proliferation and Differentiation Abilities of Mesenchymal Stem Cells Derived from Subcutaneous and Visceral Adipose Tissues.ISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1395دوم
34953436EFFECTS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON BODY COMPOSITION IN PATIENTS WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH)ISICURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH1394پنجم
35952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394دوم
36940848Study on KAL1 Gene Mutations in Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Patients with X-Linked Recessive InheritancePMCInt J Mol Cell Med1394سوم
37940841Ataxia Telangiectasia in a 10 Years Old Girl: A Case Reportعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصل نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل1394سوم
38934922Effects of probiotic Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on colorectal tumor cells activity (CaCo-2)ISIArchives of Iranian Medicine1393دوم
39933642Association of the maternal 14-bp insertion/deletion polymorphism in the histocompatibility leukocyte antigen G gene with recurrent implantation failurePMCIranian journal of reproductive medicine.1393مسئول
40930372Identification of Xq22.1-23 as a region linked with hereditary recurrent spontaneous abortion in a familyISIIranian journal of reproductive medicine1392مسئول
4192970Mutation spectrum of the PAH gene in the PKU patients from Khorasan Razavi province of IranISIGene1391چهارم
42924895The Effect of Unsaturated Fatty Acids on Molecular Markers of Cholesterol Homeostasis in THP-1 MacrophagesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392
43924894Cloning and evaluation of expression of a novel overlapping region of NS3 gene of Hepatitis C virus by expressing vector(Emro (IMEMRModares Journal of Medical Sciences; Pathobiology1389پنجم به بعد
44924382Polymorphism Of Genes And Implantation FailureISCijmcm1391اول
45924378Chromosomal Study of Couples with the History of Recurrent Spontaneous Abortions with Diagnosed Blightded OvumISCIJMCM1392دوم
46924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
47923781Modulation Peroxisome Proliferators Activated Receptor alpha(PPAR α) and Acyl Coenzyme A: Cholesterol Acyltransferase1(ACAT1) Gene expression by Fatty Acids in Foam cellPMCLipids in Health and Disease 2009,1388مسئول
48923722Preparation of a K39sub Recombinant Antigen for the Detection of Leishmania infantum Antibodies in Human: a Comparative Study with an Immunochromatographic Test and Direct AgglutinationEmbaseIranian Journal of Parasitology1386پنجم
49923721Tumour regression induced by co-administration of MIP-3α and CpG in an experimental model of colon carcinoma.ISIScand J Immunol.1392مسئول
50923719Identification of Novel Hypoxia Response Genes in Human Glioma Cell Line A172ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
51923714Use of siRNA in knocking down of dopamine receptors, a possible therapeutic option in neuropsychiatric disordersISIMol Biol Rep1390دوم
5292308Effects of probiotic lactobacillus acidophilus and lactobacillus casei on the behavior of colorectal tumor cellsEmbaseمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391مسئول
5392307Impact of TGIFLX Expression on the Regulation of BCL2 and BAX in Prostate Cancer Cell Line (LNCaP)ISIBritish Journal of Medicine & Medical Research1391دوم
5490840High frequency of Neuropeptide Y Leu7Pro polymorphism in an Iranian population and its association with coronary artery diseaseISIGene1390چهارم
5590819The role of tumor protein 53 mutations in common human cancers and targeting the murine double minute 2-P53 interaction for cancer therapyscopusIranian Journal of Medical Sciences1390دوم
5690769Neuropeptide Y Leu7Pro Polymorphism Associated With the Metabolic Syndrome and Its Features in Patients With Coronary Artery DiseaseISIAngiology1391چهارم
5790522Production of Recombinant Adenovirus Containing Human Interlukin-4 GeneISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973221ژن درمانی در بیماران CRC مقاوم به درمان ضد EGFRسومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1396خير
2973220آتروفی نخاعی ـ ماهیچه ای: از ASO ها تا CRISPR/Cas9دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
3973219تولید حامل ویرایش ژنی CRISPR\Cas9 به منظور اصلاح ژن دیستروفیندومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
4972612Duchenne muscular dystrophy (dmd): an updated review of common available therapiessecond International and 10 th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
5971061فراوانی چهار جهش در ژن های myo15a و myo7a در بیماران ناشنوا غیرسندرومی ایرانی3rd International & 15th Iranian Genetics Congressتهرانپوستر1397خير
6970957The Role of miRNA137 in Metastatic Breast Cancer1st International Nastaran Cancer Symposium-2015mashhadپوستر1394خير
7970917MicroRNA-124 Overexpression in Associated with Lymph Node Metastasis in Breast Cancer1st International Nastaran Cancer Symposium-2015mashhadپوستر1394خير
8970872CRISPR-dCAS9 as potential therapeuty for glioblastomaThe 3rd International and 15th Iranian genetic congressتهرانسخنرانی1397خير
9970870MiRNAs profiling as diagnostic biomarkers for epilepsy2nd International and 10th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
10970864Potential therapeutic application of CRISPR-Cas9 in Huntington's disease2nd International and 10th National Iranian Neurogenetic Congressمشهدپوستر1396خير
11970863analysis of the SLC26A4 and CDH23 mutations in Iranian hearing loss patientsThe 3rd International and 15th Iranian genetic congressتهرانپوستر1397خير
12970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
13964050miRNA in body fluids as the potential way for diagnosing cancerسومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1396خير
14963622پیشگیری از ملانوما با استفاده از ژن درمانی از طریق سیستم کریسپر-کس93rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396خير
15963619کاربرد کریسپر-کس9 در سرطان های با مقاومت دارویی3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396خير
16962186Cytogenetic alteration and expression of Let-7a microRNA in relation to its target gene NRAS in a family with myelodysplastic syndrome (MDS)American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2016 Annual Meetingشیکاگوپوستر1395خير
17962061ارتباط ویتامین د و ناشنواییInternational nutrition congress: NLRSC Congress from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
18962034Effects of L-carnitine supplementation on body composition in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)39th European Society of Clinical Nutrition and Metabolism CongressThe Hagueپوستر1396خير
19952033Effect of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells isolated from subcutaneous and visceral adipose tissue7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394خير
20951512بررسی تغییرات سیتوژنتیکی و اختلال در تنظیم بیان یک microRNA مسئول در رابطه با ژن هدف در افراد مبتلا به Myelodysplastic syndrome (MDS)ASCO 2016شیکاگوپوستر1395خير
21951404Make use of personalized medicine: silencing p53 rather than augmentation itfourth international symposium on Molecular technology , Drug Development and Therapeuticsتهرانپوستر1393خير
22951396The Effect of L-Carnitine Supplementation On Serum level of miRNA-217 In Non-alcoholic Steatohepatitis Patientsfirst international and 13th Iranian genetic congressتهرانپوستر1392خير
23951395cancer gene therapy to restore p53 function: Augmentation the wild type or silencing the mutant gene1st international nastaran cancer symposiumمشهدپوستر1394خير
24951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
25934789The Role of MicroRNAs in Resistance to Breast Cancer Hormone Therapy14th st.Gallen international breast cancer congerenceوینپوستر1393خير
26934788Antibody Titers to Heat Shock Protein 27 are Elevated in Patients with Breast Cancer14th st.Gallen international breast cancer congerenceviennaپوستر1393خير
27930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1324کیت تشخیص سریع و همزمان پاتوژن های آلوده کننده غذایی توسط تکنیک LAMP1395/02/0488455nf>, عطیه اصلاحی , مجید مجرد , معصومه حیدری فیض آبادی
2309بهينه سازي توليد فاکتور رشدي FLT3 ليگاند انساني در مخمر پيشيا پاستوريس1396/07/3093974nf>, براتعلی مشکانی , داریوش حمیدی علمداری , محمد سوختانلو , احسان کریمی , مجید مجرد
3282فرآیند بهینه تولید فاکتورهای رشدی کلونیهای گرانولوسیتی-منوسیتی موشی در مخمر پیشیا پاستوریس nf>, براتعلی مشکانی , نسرین مددی , مجید مجرد , محمد سوختانلو , فرناز زاهدی اول

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19815کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه