سیدمحمد  تقدیسی حیدریان
خلاصه عملکرد سیدمحمد  تقدیسی حیدریان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدمحمد تقدیسی حیدریان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمحمد تقدیسی حیدریان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : taghdisihm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980627ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی ساده جهت شناسایی آفلاتوکسین B1مجریدر دست اجراخير
2980626ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی بیس فنل A بر پایه آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferaseمجریدر دست اجراخير
3980625ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آمپی سیلین بر پایه رشته های مکمل مختلفمجریدر دست اجراخير
4980280ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی α-syn oligomer بر مبنای رشته های مکمل، آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase و متیلن بلومجریدر دست اجراخير
5980279ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی 17β-estradiol بر مبنای رشته های مکمل و Split DNA aptamerمجریدر دست اجراخير
6980278انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1مجریدر دست اجراخير
7980277انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411مجریدر دست اجراخير
8970271ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیونمجریپایان یافتهخير
9970270ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن و یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کوکائینمجریپایان یافتهخير
10970240ایجاد یک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسایی کارسینوامبریونیک آنتی ژن با استفاده از یک ماده فلوروفور و ساختار حلقه ای تشکیل شده از سه رشته نوکلئوتیدیمجریپایان یافتهخير
11970239انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از ساختار Y-shape تشکیل شده از سه رشته AS1411مجریپایان یافتهخير
12970236انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ساختار DNA صلیب شکل تشکیل شده از آپتامرهای FOXM1 و AS1411مجریپایان یافتهخير
13960062طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلومجریپایان یافتهخير
14960061یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switchمجریپایان یافتهخير
15960060یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانیمجریپایان یافتهخير
16960059طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیلمجریپایان یافتهخير
17960058یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسمجریپایان یافتهخير
18960057یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IXمجریپایان یافتهخير
19960055یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکملمجریپایان یافتهخير
20950637طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینAمجریپایان یافتهخير
21950255طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینAمجریپایان یافتهخير
22950254انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
23950253انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومینمجریپایان یافتهخير
24950252طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهیمجریپایان یافتهخير
25950251طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبینمجریپایان یافتهخير
26950250طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز Iمجریپایان یافتهبلي
27941559طراحی یک آپتاسنسور ساندویجی رنگ سنجی بر اساس یک روش غیر رقابتی جهت تشخیص کلرآمفنیکولمجریپایان یافتهخير
28941558طراحی یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی بر اساس آپتامر کونژوگه شده با مکمل آپتامر و مکانیسم عمل اگزونوکلئاز I جهت تشخیص استرپتومایسینمجریپایان یافتهخير
29941353انتقال هدفمند اپی روبیسین و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس Aptamer-Polyplexمجریپایان یافتهخير
30941352تهیه آپتاسنسور برای شناسایی استامی پرید با استفاده از نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
31941148ایجاد آپتاسنسور بر مبنای روش الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سرب در آب و سرممجریپایان یافتهخير
32940803انتقال هدفمند دوکسوروبیسن موجود در DNA دو رشته ای به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس آپتامر-نانوذرات سلنیوممجریپایان یافتهخير
33940671انتقال هدفمند ایرینوتکان با استفاده از کمپلکس Aptamer-PEG-cetylated carboxymethyl cellulose به سلول های سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
34940670طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز I و نانوذرات سلیکابرای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهبلي
35940669انتقال هدفمند SN38با استفاده از کمپلکس PEG-Aptamer به سلول های سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
36940666انتقال هدفمند همزمان اپی روبیسین و ملیتین با استفاده از نانوساختار کربنات کلسیم و آپتامر به سلول های سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
37940403انتقال هدفمند متوترکسات و آپتامر NAS-24 به سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات سلنیوممجریپایان یافتهخير
38940385ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای دو رشته مکملمجریپایان یافتهخير
39940384انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامرمجریپایان یافتهخير
40940383ایجاد آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص کوکائین بر مبنای رشته مکملمجریپایان یافتهخير
41940382طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور بر مبنای اگزونوکلئاز III برای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهخير
42940381طراحی وساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص سربمجریپایان یافتهخير
43940380طراحی وساخت آپتاسنسور بر مبنای نانو ذرات طلا جهت تشخیص تتراسیکلینمجریپایان یافتهخير
44940379شناسایی سلول های molt4 با استفاده از اپتامر ATP و اپتامر sgc8cمجریپایان یافتهخير
45940130طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه آنتی ژن Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ارزیابی آن برای تشخیص سل در نمونه سرم بیمارانمجریپایان یافتهبلي
46931393تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای نانوذرات سلیکامجریپایان یافتهخير
47930983تشخیص سرب بر مبنای آپتامر، اگزونوکلئاز I و نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
48930977ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و رشته مکمل برای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهخير
49930975ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و آنزیم اگزونوکلئاز برای تشخیص کانامایسینمجریپایان یافتهخير
50930817انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کمپلکس HAuNS : مطالعات برون تنمجریدر دست اجراخير
51930773ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی و نانوذرات طلا برای تشخیص سربمجریپایان یافتهخير
52930772تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای آپتامر، پیکوگرین و نانوذرات طلامجریپایان یافتهخير
53930771ایجاد آپتاسنسور بر مبنای نانوذرات طلا برای تشخیص استرپتومایسین در شیر و خونمجریپایان یافتهخير
54930770ایجاد آپتاسنسور بر مبنای الکتروشیمی برای تشخیص ریسینمجریپایان یافتهخير
55930488تشخیص دیگوکسین بر مبنای خاموش شدن فلورسانس و رنگ سنجی آپتاسنسور بوسیله ذرات طلا سوسپانسیون شده در آبمجریپایان یافتهخير
56930486تشخیص و تعیین مقدار دیگوکسین با استفاده از نانوذرات سلیکا و آپتامرمجریپایان یافتهخير
57930483انتقال هدفمند اپی روبیسین به سلول های سرطان پستان با استفاده از modified polyvalent aptamer systemمجریپایان یافتهخير
58930353ایجاد آپتاسنسور بر مبنای آنزیم اگزونوکلئاز III و سایبر گلد برای تشخیص استرپتومایسینمجریپایان یافتهبلي
59930352تشخیص سرب برمبنای آپتامر، پلیمر کاتیونی و نانوذراتمجریپایان یافتهخير
6088541انتقال هدفمند، قابل کنترل و آهسته رهش دانوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کربن نانوتیوب های حاوی آپتامرمجریپایان یافتهخير
6188439انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های رده T لوسمی حاد لمفوبلاستیک با استفاده از آپتامرمجریپایان یافتهخير
62981334ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آفلاتوکسین B1 و یک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسایی آفلاتوکسین M1همکاردر دست اجرابلي
63981333انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
64980795انتقال هدفمند اپی روبیسین و آنتی میر 155 به سلول های سرطانی با استفاده از PEG-DNAهمکاردر دست اجرابلي
65980687آپتاسنسور فلورسانس بدون برچسب برای تشخیص حساس اکسی تتراسایکلین با استفاده سایبرگرینهمکاردر دست اجراخير
66980683طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی، رنگ سنج و فلورسانس برای شناسایی آنزیم میکروکوکال نوکلئاز باکتری استافیلو کوکوس اورئوسهمکاردر دست اجراخير
67980591طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص توبرامایسین بر مینای روش فلورسانس با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفورهمکاردر دست اجرابلي
68980382طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
69980260آپتاسنسور فلورسانس برای تشخیص آمپی سیلین با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفورهمکاردر دست اجراخير
70971808سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
71971158انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از آپتامر و آنتی میر 10b به سلول های سرطان پستان و بررسی درون تنیهمکاردر دست اجراخير
72971123یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان با استفاده از ترکیبی از توالی های آپتامر،anti-miR و پپتید HE و داروی دوکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
73971122طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولینهمکارپایان یافتهبلي
74970979انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411همکاردر دست اجراخير
75970718طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات طلا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال داروی دوکسوروبیسین و آپتامر درمانی In-vitro و In-vivoهمکاردر دست اجراخير
76970409تولید سطوح فعال چند لایه با سطوح فعال با اتصال سفالکسین و تتراسایکلین به یک نانوذره جذب سطحی شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا و بررسی رهایش نانوذره در سیمولانت غذاییهمکارپایان یافتهخير
77970395طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامر AS1411همکارپایان یافتهخير
78970304شناسایی سلول های MCF7 با استفاده از اپتامرهای ATP و ,MUC1نقاط کوانتومی کادمیم تلورید و نانوذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
79970180طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقرههمکارپایان یافتهبلي
80961790طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص کانامایسین بر مبنای روش فلورسانس بوسیله نانوذرات نقرههمکارپایان یافتهخير
81961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدهمکاردر دست اجراخير
82961779انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Bcl-x بوسیله دی بلاک کوپلیمر PHPMA-DMAEMA ارزیابی درون و برون تنیهمکاردر دست اجراخير
83961744طراحی، سنتز ، مدل¬سازی و مطالعه¬ی برهم کنش آپتامر IDA با گیرنده ITGA6B4 واستفاده از آن در طراحی میکروفلوئیدیک آپتاسنسور جهت شناسایی اگزوزوم ها در تشخیص زود هنگام سرطان ریههمکاردر دست اجرابلي
84961628انتقال هدفمند CRISPR/Cas9 برای خاموشی ژن Foxm1 بوسیله کیتوزان و هیالورونیک اسید هدفمند شده با اپتامر ومقایسه این سیستم با اثر بخشی آپتامرهمکاردر دست اجرابلي
85961280طراحی و ساخت یک سیستم میکروفلویدیکی آزمایشگاه بر روی تراشه جهت جداسازی و شناسایی اگزوزوم های در گردش خون جهت تشخیص زود هنگام سرطانهمکاردر دست اجراخير
86961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینهمکاردر دست اجراخير
87961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند داروهمکارپایان یافتهبلي
88960803طراحی و تهیه سیستم هالوسیلیکای هدفمند شده با هیالورونیک اسید و متشکل از PNA و آپتامر FOXM-1 برای انتقال دوکسوروبیسین به سلول سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
89960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroهمکاردر دست اجراخير
90960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
91960666طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده از یک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
92960664طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته¬ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذاییهمکارپایان یافتهخير
93960195تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1 و هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
94960193طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینهاهمکارپایان یافتهخير
95960167طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئینهمکارپایان یافتهخير
96960166استفاده از یک آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص دقیق کوکائین بر اساس تشکیل ساختمان سه وجهی قابل اتصال بر روی سطح نانو ذرات طلاهمکارپایان یافتهخير
97960165طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکاهمکارپایان یافتهخير
98960164جداسازی اگزوزوم ها توسط کمپلکس آپتامر- بید مغناطیسی جهت تعیین stage سرطان ریه با استفاده از آنتی بادی نشان دارهمکاردر دست اجراخير
99960088طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمیدهمکارپایان یافتهخير
100951062طراحی و ساخت نانوسامانه چند عملکردی به منظور انتقال دوکسوروبیسین و پپتید SMAC بصورت هدفمند شده با آپتامر bivalent به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجراخير
101950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیهمکاردر دست اجرابلي
102950897طراحی آپتاسنسورهای الکتروشیمیایی و اپتیکی جهت شناسایی آفلاتوکسین M1همکارپایان یافتهبلي
103950876طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی برآپتامر برای تشخیص سریع و حساس ترامادول در سرم انسانهمکاردر دست اجرابلي
104950835مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگیری شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی CT26همکاردر دست اجرابلي
105950732طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالاهمکارپایان یافتهخير
106950569طراحی و ساخت حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار اکریل آمیدهمکارپایان یافتهخير
107950388طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکملهمکارپایان یافتهخير
108950387طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلوهمکارپایان یافتهخير
109950338طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلینهمکارپایان یافتهخير
110950078انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
111941622سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هوشمند جهت آزادسازی کنترل شده و حمل هدفمند داروی سالینومایسین به سلولهای سرطانی بنیادی CD44+ کبدهمکارپایان یافتهخير
112941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیهمکارپایان یافتهخير
113941571طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسینهمکاردر دست اجراخير
114941206تهیه آپتاسنسور برای تشخیص سریع و حساس ناتامایسین در دوغهمکاردر دست اجراخير
115940934بررسی انتقال هدف مند siRNA به لنفوسیت از طریق اتصال به آپتامر اختصاصی CD8همکارپایان یافتهخير
116940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 همکارپایان یافتهخير
117940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2همکارپایان یافتهخير
118931710حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی جهت تعیین مقدار دیازینونهمکارپایان یافتهبلي
119931613سنتز آپتاسنسور فلورسنت با استفاده از پروب نانوهیبرید گرافن کوانتوم دات-پلی پیرول متصل به آپتامر بر پایه گرافن اکساید جهت سنجش کانامایسین درشیرهمکارپایان یافتهخير
120931437جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD-L1(CD274) و بررسی عملکرد آنهمکارپایان یافتهبلي
121930926بررسی اثر انتقال اپتامر و اگزوزوم برتنظیم سیستم ایمنی و پروسه ریمیلین شدن در مدل موشی مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
122930872سنتز و تهیه نانوهیبرید گرافن اکساید-دکستران هدفمند شده با آپتامر AS1411 جهت حمل کورکومین به سلولهای گلیوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير
123930661انتقال هدفمند تاکرولیموس به cytotoxic T cells با استفاده از کمپلکس Apt-Chitosan-PLGAهمکارپایان یافتهخير
124930611سنتز و جداسازی DNA آپتامر برای شناسایی اختصاصی PD1 (Programmed cell death1: CD279) و بررسی عملکرد آن در In vitroهمکارپایان یافتهبلي
125930584جداسازی و تعیین خصوصیات آپتامر اختصاصی برای سلول های TUBOهمکارپایان یافتهخير
126930582انتقال آپتامر ایجاد شده برای درمان مالتیپل اسکلروز به سیستم عصبی با استفاده از کمپلکس Pluronic l81-PEG-Aptamerهمکارپایان یافتهخير
127930487plasmonic ELISAغیر رقابتی بر مبنای آپتامر برای تشخیص کلرامفنیکولهمکارپایان یافتهخير
128920499طراحی و ساخت آپتاسنسور بر پایه انتقال انرژی از کوانتوم دات CdTe به گرافن اکسیدجهت اندازه گیری باقیمانده انروفلوکساسین در فراورده های غذایی دامیهمکارپایان یافتهبلي
129911169طراحی و جداسازی DNA آپتامر بر علیه رسپتور آلفا اینترلوکین 2( CD25یاIL-2Ra) و بررسی عملکرد آن در in vitroهمکارپایان یافتهبلي
130911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندهمکارپایان یافتهبلي
131911002ایجاد آپتاسنسور برای مورفینهمکارپایان یافتهخير
132910909ایجاد آپتامر برای گلوکزهمکارپایان یافتهخير
133910808ساخت DNA آپتامر علیه HPV16 و نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامگنتیک-آپتامر با استفاده از کوپلیمرهای PLGA به عنوان حامل داروی سیسپلاتین و بررسی تاثیر آن در کشت سلول توموریهمکارپایان یافتهبلي
134910247طراحی و ساخت بیوسنسور مبتنی بر آپتامر برای سنجش سریع و حساس باقی مانده استرپتومایسین در شیرهمکارپایان یافتهبلي
135910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهاهمکارپایان یافتهبلي
136910180طراحی بیوسنسوری بر پایه آپتامر برای کوکائین و انسولینهمکارپایان یافتهخير
137900868تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکای متصل به آپتامر A26 حاوی اپی روبیسین جهت دارورسانی هدفمند به سلول های سرطانی به صورت برون تنیهمکارپایان یافتهخير
13889432استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیهمکارپایان یافتهبلي
13989286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983176Hybrid carbon-based materials for gene delivery in cancer therapyISIJournal of Controlled Release1398سوم
2982774Hybridnanoreservoirs basedon dextran‐cappeddendritic mesoporous silicananoparticles forCD133‐targeted drugdeliveryISIJournal of cellular physiology1398چهارم
3982481Targeted imaging of breast cancer cells using two different kinds of aptamers -functionalized nanoparticlesISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1398دوم
4982460Synthesis of hyaluronic acid-based polymersomes for doxorubicin delivery to metastatic breast cancerISIInternational Journal of Pharmaceutics1398دوم
5981760In vitro selection of tacrolimus binding aptamer by systematic evolution of ligands by exponential enrichment method for the development of a fluorescent aptasensor for sensitive detection of tacrolimusISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398مسئول
6981758An ultrasensitive electrochemical sensing method for detection of microcystin-LR based on infinity-shaped DNA structure using double aptamer and terminal deoxynucleotidyl transferaseISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
7981757DNA origami-based aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
8981724Hybrid silica-coated Gd-Zn-Cu-In-S/ZnS bimodal quantum dots as an epithelial cell adhesion molecule targeted drug delivery and imaging systemISIInternational Journal of Pharmaceutics1398چهارم
9981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398چهارم
10981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398مسئول
11980701Aptamers: Isolation, modification, characteristics, and applicationsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396مسئول
12980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
13980492Fluorescent sensor for detection of miR-141 based on target-induced fluorescence enhancement and PicoGreenISITalanta1398دوم
14980341A fluorometric assay for oxytetracycline based on the use of its europium(III) complex and aptamer-modified silver nanoparticlesISIMikrochimica acta1398مسئول
15980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398مسئول
16980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398مسئول
17980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398اول
18974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397پنجم
19974273Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivoISIDrug development and industrial pharmacy1398مسئول
20974272Exosomes, new biomarkers in early cancer detectionISIAnalytical biochemistry1398مسئول
21974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398پنجم به بعد
22973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
23973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397مسئول
24972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397چهارم
25972623Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cruciform DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersISIExpert opinion on drug delivery1397مسئول
26972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397مسئول
27972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397اول
28972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397چهارم
29971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397سوم
30971844A Novel Electrochemical Aptasensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Target-induced Bridge AssemblyISIelectroanalysis1397اول
31971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
32971784determination of microcystin employing aptasensorISIBiosensors and Bioelectronics1397دوم
33971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397پنجم به بعد
34971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
35971627An electrochemical biosensor based on hemoglobin-oligonucleotides-modified electrode for detection of acrylamide in potato friesISIFood Chemistry1397مسئول
36971549Nanomaterial-based biosensors and immunosensors for quantitative determination of cardiac troponinsISIJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis1397پنجم
37971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397مسئول
38971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
39971328A novel amplified double-quenching aptasensor for cocaine detection based on split aptamer and silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1397مسئول
40971253A new amplified fluorescent aptasensor based on hairpin structure of Gquadruplex oligonucleotide-Aptamer chimera and silica nanoparticles for sensitive detection of aflatoxin B1 in the grape juiceISIFood Chemistry1397اول
41971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم
42971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397چهارم
43970653Fluorometric aptasensing of the neonicotinoid insecticide acetamiprid by using multiple complementary strands and gold nanoparticlesISIMikrochimica acta1397مسئول
44970651A Novel AS1411 Aptamer-Based Three-Way Junction Pocket DNA Nanostructure Loaded with Doxorubicin for Targeting Cancer Cells in Vitro and in VivoISIMolecular pharmaceutics1397اول
45970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397چهارم
46970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397مسئول
47970331Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milkISITALANTA1397چهارم
48970322Novel Colorimetric Aptasensor for Zearalenone Detection Based on Nontarget-Induced Aptamer Walker, Gold Nanoparticles, and Exonuclease-Assisted Recycling AmplificationISIACS applied materials & interfaces1397اول
49970191A novel colorimetric aptasensor for ultrasensitive detection of cocaine based on the formation of three-way junction pockets on the surfaces of gold nanoparticlesISIAnalytica Chimica Acta1397مسئول
50970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
51970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397مسئول
52970096Fluorescence quenching biosensor for acrylamide detection in food products based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1397مسئول
53970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
54970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397چهارم
55964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396سوم
56964016An aptamer-based colorimetric lead(II) assay based on the use of gold nanoparticles modified with dsDNA and exonuclease IISIMicrochimica Acta1396مسئول
57964012Electrochemical and optical aptamer-based sensors for detection of tetracyclinesISITrends in Food Science & Technology1396مسئول
58963951Systematic evaluation of cell-SELEX enriched aptamers binding to breast cancer cellsISIBiochimie1396دوم
59963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396پنجم
60963791Colorimetric gold nanoparticles-based aptasensorsISInanomedicine journal1396مسئول
61963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396مسئول
62963543Targeted co-delivery of epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells using selenium nanoparticles for enhancing tumor response in vitro and in vivoISICancer Letters1396مسئول
63963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396مسئول
64963428MUC1 aptamer-conjugated mesoporous silica nanoparticles effectively target breast cancer cellsISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396سوم
65962817Helicobacter pylori point-of-care diagnosis: Nano-scale biosensors and microfluidic systemsISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396چهارم
66962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396مسئول
67962807A simple and rapid fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of arsenic based on target-induced conformational change of complementary strand of aptamer and silica nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396اول
68962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396دوم
69962409Colorimetric determination of the microcystin leucine-arginine based on the use of a hairpin aptamer, graphene oxide, and Methylene Blue acting as an optical probeISIMicrochimica Acta1396مسئول
70962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396چهارم
71961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396سوم
72961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396مسئول
73961971An aptamer for recognizing the transmembrane protein PDL-1 (programmed death-ligand 1), and its application to fluorometric single cell detection of human ovarian carcinoma cellsISIMicrochimica Acta1396مسئول
74961802An amplified fluorescent aptasensor based on single-stranded DNA binding protein, copper and silica nanoparticles for sensitive detection of interferon-gammaISIAnalytica chimica acta1396اول
75961438Anticancer and apoptosis‑inducing effects of quercetin in vitro and in vivo.ISIOncology reports1396پنجم به بعد
76961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396اول
77961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396مسئول
78961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
79961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
80961118Application of aptamers in treatment and diagnosis of leukemiaISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
81961117Colorimetric aptamer based assay for the determination of fluoroquinolones by triggering the reduction-catalyzing activity of gold nanoparticlesISIMicrochimica Acta1396مسئول
82960886Anticancer effects of co-administration of daunorubicin and resveratrol in MOLT-4, U266 B1 and Raji cell linesISIFARMACIA1394مسئول
83960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396سوم
84960757Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureusISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395دوم
85960633Aptamer-Based Fluorescent Switch for Sensitive Detection of OxytetracyclinescopusAustralian Journal of Chemistry1396مسئول
86960535A new chemotherapy agent-free theranostic system composed of graphene oxide nano-complex and aptamers for treatment of cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
87960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396مسئول
88960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
89954461Recent nucleic acid based biosensors for Pb2+ detectionISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
90954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396مسئول
91954370A novel aptamer-based DNA diamond nanostructure for in vivo targeted delivery of epirubicin to cancer cellsISIRSC ADVANCES1396مسئول
92953757Electrochemical aptamer based assay for the neonicotinoid insecticide acetamiprid based on the use of an unmodified gold electrodeISIMicrochimica Acta1395اول
93953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395دوم
94953728A novel fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of microcystin-LR based on single-walled carbon nanotubes and dapoxylISITalanta1396اول
95953218Aptamer application in targeted delivery systems for diagnosis and treatment of breast cancerISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
96953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395مسئول
97952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395سوم
98951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395چهارم
99951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
100951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395سوم
101951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395دوم
102951177A fluorescent aptasensor based on a DNA pyramid nanostructure for ultrasensitive detection of ochratoxin AISIAnal Bioanal Chem1395مسئول
103951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395پنجم
104950999Lateral flow based immunobiosensors for detection of food contaminantsISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
105950788Aptasensors for quantitative detection of kanamycinISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
106950787Targeted Delivery of Epirubicin to Cancer Cells by Polyvalent Aptamer System in vitro and in vivoISIPHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
107950534An electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles, thionine and hairpin structure of complementary strand of aptamer for ultrasensitive detection of leadISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395اول
108950533A novel M-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclinesISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395اول
109950412Targeted delivery of vincristine to T-cell acute lymphoblastic leukemia cells using an aptamer-modified albumin conjugateISIRSC Advances1395اول
110950043Double targeting and aptamer-assisted controlled release delivery of epirubicin to cancer cells by aptamers-based dendrimer in vitro and in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1395اول
111950042A novel fluorescent aptasensor based on silica nanoparticles, PicoGreen and exonuclease III as a signal amplification method for ultrasensitive detection of myoglobinISIANALYTICA CHIMICA ACTA1395مسئول
112943193A novel electrochemical aptasensor based on Y-shape structure of dual-aptamer-complementary strand conjugate for ultrasensitive detection of myoglobinISIBiosens and Bioelectronics1395اول
113943174A label-free fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of streptomycin in milk and blood serumISIFOOD CHEMISTRY1395اول
114943055A novel fluorescent aptasensor based on gold and silica nanoparticles for the ultrasensitive detection of ochratoxin AISINanoscale1394اول
115943053Double targeting, controlled release and reversible delivery of daunorubicin to cancer cells by polyvalent aptamers-modified gold nanoparticlesISIMaterials Science and Engineering C1395اول
116942481A novel fluorescent aptasensor based on hairpin structure of complementary strand of aptamer and nanoparticles as a signal amplification approach for ultrasensitive detection of cocaineISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
117942080A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaineISISensors and Actuators B: Chemical1394مسئول
118941856A novel colorimetric sandwich aptasensor based on an indirect competitive enzyme-free method for ultrasensitive detection of chloramphenicolISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
119940819Detection of kanamycin by using an aptamer-based biosensor using silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394مسئول
120940687A novel electrochemical aptasensor based on arch-shape structure of aptamer-complimentary strand conjugate and exonuclease I for sensitive detection of streptomycinISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
121940320A selective and sensitive fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on catalytic recycling activity of exonuclease III and gold nanoparticlesscopusSensors and Actuators B1394مسئول
122935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
123935386Identification of possible cytotoxicity mechanism of polyethylenimine by proteomics analysis.ISIHuman & experimental toxicology1394چهارم
124935277A novel electrochemical aptasensor based on single-walled carbon nanotubes, gold electrode and complimentary strand of aptamer for ultrasensitive detection of cocaine.ISIBiosensors and Bioelectronics1394اول
125935106A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor based on peroxidase-like activity of gold nanoparticles for ultrasensitive detection of lead(II)ISIRSC Advances1394اول
126935104Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesscopusFood Chemistry1394پنجم به بعد
127935036An aptasensor for selective, sensitive and fast detection of lead(II) based on polyethyleneimine and gold nanoparticlesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1394اول
128934966Targeted and controlled release delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamer-modified gold nanoparticlesISIInternational Journal of Pharmaceutics1394مسئول
129934870A novel fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of digoxin based on silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394دوم
130934746Sensitive and selective detection of digoxin based on fluorescence quenching and colorimetric aptasensorsISIAnalytical Methods1394پنجم به بعد
131934552Sensitive and fast detection of tetracycline using an aptasensorISIAnalytical methods1393دوم
132934551A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclineISIBiosensors and Bioelectronics1393مسئول
133934118Aptamer Biosensor for Selective and Rapid Determination of InsulinISIAnalytical letters1393اول
134931932Ultrasensitive detection of lead (II) based on fluorescent aptamer-functionalized carbon nanotubesISIenvironmental toxicology and pharmacology1393اول
135923184Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by PEGylated A10 aptamer.ISIJournal of Drug Targeting1392اول
136923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392اول
13790415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390پنجم
13889200Targeted delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamerISIJ Drug Target1389اول
13989057Reversible Targeting and controlled release delivery of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubesISIEur J Pharm Biopharm1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981481Ultrasensitive detection of cocaine by H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugateششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394خير
2981477Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with CD8AP17s aptamer for targeted delivery of tacrolimus to T cellsدومین کنگره بین المللی داروسازی نوینتهرانپوستر1397خير
3962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
4952144استفاده از کمپلکس اکسید آهن سوپرپارامگنتیک- آپتامر حاوی اپی روبیسین برای عکسبرداری و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تنیاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12012کاربرد نانو مواد هیبریدی بر پایه گرافن در پزشکی1398تالیف بخشی از کتاب
21875کاربرد آپتامرها در آنالیز1397تالیف بخشی از کتاب
31865سیستم های هدفمند دارورسانی بر پایه نانوتکنولوژی برای تومورهای مغزی1396تالیف
41450زیست سنسورها و زیست تشخیص1396تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1459فرایند تهیه و تولید تاکرولیموس و تشخیص ان در سرم خون توسط اپتاسنسور1398/02/1798514nf>, محمد رمضانی , آتنا منصوری , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
2337کمپلکس آلبومین-وینکریستین-آپتامر برای انتقال هدفمند دارو به سلول های سرطان خون1397/04/1296100nf>, نورمحمد دانش , رضوان یزدیان رباطی , خلیل آبنوس , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , محمد رمضانی
3336فرایند جداسازی DNA آپتامر به منظور شناسایی پروتئین ترشحی Ag85A مایکوباکتریوم توبرکلوزیس1396/11/1594906nf>, کیارش قزوینی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان , نجمه انصاری , محمد رمضانی , مهین شاهدردی زاده , خلیل آبنوس
4335آپتاسنسور شناسایی و تعیین مقدار آنتی بیوتیک فلورفنیکل بر مبنای گرافن اکساید1397/04/0296019nf>, محمد محسن زاده , خلیل آبنوس , عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , سیدمحمد تقدیسی حیدریان
5334فرایند جداسازی و انتخاب برون تن DNAآپتامر به منظور شناسایی آنتی بیوتیک فلورفنیکل1397/03/0895881nf>, عاطفه صرافان صادقی , محمد رمضانی , خلیل آبنوس , محمد محسن زاده , سیدمحمد تقدیسی حیدریان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19907فلوشیپ پژوهشی سطح 21396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19814کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29206کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1394
310177کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه