مسعود  یوسفی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مسعود یوسفی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مسعود یوسفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : ویروس شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : youssefim@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ویروس شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1388karolinska Institutet

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970079بررسی جرمهای عامل عفونت سیستم ادراری در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)مجریعقد قراردادبلي
2970078بررسی جرمهای عامل کشت خون مثبت در بیماران بستری بیمارستان امام رضا(ع)مجریعقد قراردادبلي
3961314بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی ژن اینتگراز بیماران HIVمثبتمجریعقد قراردادبلي
4961198بررسی و تعیین علل شایع مننژیتهای ویروسی در کودکان و تعیین تایپ عوامل شایع آنها در شمال شرق ایرانمجریعقد قراردادبلي
5961197بررسی ویروس BK در بافت توموری و بافت اطراف تومور در سرطانهای معده و کولونمجریدر دست اجرابلي
6961097بررسی فراوانی آنتی بادی ضد ویروس نیل غربی در کارکنان کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
7961095بررسی فراوانی آنتی بادی IgG ضد بورلیا بورگدورفری در پرسنل کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلمجریدر دست اجرابلي
8961094تعیین سن سروکانورشن ویروس EBV در کودکان کمتر از 10 سال در مشهدمجریدر دست اجرابلي
9960531بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در کودکان مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخمجریدر دست اجرابلي
10960530بررسی سطح آنتی بادی ضد VZV و HSV-2 در سرم خانمهای در سنین باروری 35-20 سالمجریدر دست اجرابلي
11960529بررسی فراوانی آنتی بادی ضد کلامیدیا در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
12951491شکاف کیفیت خدمات آموزش بر اساس مدل سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران: مرور نظامند و متاآنالیز (پژوهش در آموزش)مجریدر دست اجراخير
13951329کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96مجریدر دست اجراخير
14950421بررسی مقاومت باکتری آسینتوباکتر بومانی به فلوروکینولون ها(سیپروفلوکساسین ن ولووفلوکساسین)مجریدر دست اجرابلي
15950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتمجریدر دست اجرابلي
16941255بررسی فرآیند ارزشیابی اساتید از منظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
17940878بررسی فراوانی و تعیین تایپهای مولکولی بوکا ویروس و متاپنوموویروس در عفونتهای حاد تنفسی کودکان در بجنوردمجریپایان یافتهبلي
18940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهخير
19940438بررسی فراوانی آنتی بادی ضد بروسلا ، توکسوپلاسما گوندی، اکینوکوکوس و کوکسیلا بورنتی در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد سال 1394مجریپایان یافتهخير
20940386بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
21940012بررسی موتاسیونهای مقاومت دارویی در ژن RT بیماران آلوده به HIV-1 مشهدمجریپایان یافتهبلي
22931602بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات 7- و 8- پرنیل اکسی بنزوپیرانون بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلینمجریپایان یافتهبلي
23931601بررسی اثر هم افزایی آنتی بیوتیک پنی سیلین با مشتقات پرنیله 5- و 6- منو هیدروکسی کومارین بر روی سویه استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین مجریپایان یافتهبلي
24931562بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه تحصیلی دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیلمجریپایان یافتهخير
25931365بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
26931202بررسی اثر تقویت کشندگی ماکروفاژ های موش با عصاره گیاهان آلوئه ورا و اوکالیپتوس وتاثیرآنها روی باسیل BCG در شرایط برون تنی.مجریپایان یافتهخير
27931200پیش بینی بیماری سل با استفاده از مدل سازی و روش های آماریمجریپایان یافتهبلي
28930657بررسی سطح آنتی بادی ضد پاروویروس B19 در سرم خانمهای درسنین باروری 35-20 سالمجریپایان یافتهخير
29930656بررسی تاثیرنانو ذرات سریم اکساید حاوی سیلی مارین بر تکثیر ویروس هپاتیت C در کشت سلولمجریپایان یافتهبلي
30930600بررسی قضاوت اخلاقی (ethical judgement ) کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94مجریپایان یافتهبلي
31930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
32930596بررسی فاکتورهای لیپید پراکسیداسیون در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
33921931بررسی کارکردآموزش مقطع علوم پایه از دیدگاه دانشجویان مقاطع بالینی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
34921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایهمجریپایان یافتهخير
35921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیمجریپایان یافتهبلي
36921183بررسی نظر دانشجویان در خصوص داشتن Handout‌ در مقایسه با جزوه نویسی (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
37920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
38911322مقایسه مستقیم IS6110 و mpt64 در تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های بالینیمجریپایان یافتهبلي
39910796بررسی فراوانی عفونت ل‍‍ژیونلایی در بیماران مراجعه کننده با علائم پنومونی به بیمارستانهای قائم(عج) و امام رضا(ع)مشهدمجریپایان یافتهبلي
40910696بررسی سطح پروتئین محلول ST2 در افراد آلوده به HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
41910660بررسی سرولوژیک ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کارکنان کشتارگاه صنعتی مشهد در سال 91مجریپایان یافتهخير
42910616بررسی وجود و میزان آلودگی سیستم آبی بخشهای بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) با لژیونلا در سال 91مجریپایان یافتهخير
43910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشمجریپایان یافتهبلي
44901106ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
45900796بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام در افراد آلوده به HTLV-1 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
4689742بررسی وجود آلودگی میکربی در محیط بخشهای بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهبلي
47961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
48961186بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای iceA، babAو oipA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن IL-8 میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارعقد قراردادبلي
49961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
50960885بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای dupA، cagAو vacA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن کد کننده نیتریک اکساید لوکوسیت های میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکاردر دست اجرابلي
51951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
52951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
53950839مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شیخ مشهد، از اسفند 94 لغایت شهریور 95همکارعقد قراردادخير
54950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
55950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسهمکاردر دست اجرابلي
56950108بررسی سطوح سرمی سلنیوم، مس و روی در بیماران مبتلا به سل ریویهمکاردر دست اجرابلي
57950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1همکارپایان یافتهبلي
58940338طراحی و راه اندازی multiplex PCRبه منظور شناسایی campylobacter spp,salmonella spp,shigella spp, producing E.coli , clostridium difficile vero toxin در نمونه های مدفوعهمکارپایان یافتهبلي
59931066بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه خارمریم و عصاره الکلی زردچوبه بر تکثیر ویروس هپاتیت B در کشت سلولهمکارپایان یافتهبلي
60930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنهمکارپایان یافتهبلي
61930690بررسی میزان بیان ژن هایCCR1 و CCR2 از میزبان و ژن ویرولانس CFP-10 ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سلهمکارپایان یافتهبلي
62930634بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های iNOS و Tbetاز میزبان و ژن ویرولانس Ag85B از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلهمکارپایان یافتهبلي
63930587طراحی و ساخت DNA واکسن با فیوژن دو ژن pstS-3 و tb10.4 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
64930586جداسازی و کلونینگ ژن mpt64 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به منظور ساخت DNA واکسن کایمریک بیان کننده MPT64 و TB10.4همکارپایان یافتهبلي
65922737ارزیابی جامع اپیدمیولوژی مقاومت باکتری های شایع در مراکز درمانی(MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB ) در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
66922599بررسی وجود و فراوانی(NTM) Nontuberculous Mycobacteria در محیط های ویژه بیمارستانی و تعیین تنوع گونه ای آنها به روش RFLPهمکارپایان یافتهبلي
67921824طراحی و ساخت DNAواکسن با فیوژن دو ژن MPB83 و Mtb32C مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
68911128طراحی و ساخت DNA واکسن حاوی قطعه فیوژنی دو ژن ایمونودامیننت cfp10 و ag85a مایکوباکتریوم توبرکلوزیسهمکارپایان یافتهبلي
69910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971365The future of medical students; perspectives and expectations: a cross-sectional study in Mashhad University of Medical SciencesCinahlResearch and Development in Medical Education1396مسئول
2970753Reports of Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureusfrom Middle East CountriesISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1397مسئول
3970752Factors Affecting Transmission of Crimean - Congo Hemorrhagic Fever among Slaughterhouse Employees: A Serosurvey in Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396مسئول
4970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
5963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396پنجم به بعد
6961008Designing and construction a DNA vaccine encoding the fusion fragment of cfp10 and Ag85A immunodominant genes of Mycobacterium tuberculosisISCArchives of Medical Laboratory Sciences1395دوم
7960481VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iranسایر سایت‏های تخصصیActa microbiologica Bulgarica1395مسئول
8960409Status of serum magnesium levels in human T-cell lymphotropic virus Type 1 infected patients: A pilot studyindex copernicusInternational Journal of Medical Science and Public Health1396مسئول
9954133Factors Affecting Hospital Water System Contamination with Legionella pneumophila in Northeast of Iranindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395مسئول
10953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395پنجم
11952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395مسئول
12951992Magnesium Level in Patients With Adult T-Cell Leukemia: A Case ReportISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1395مسئول
13950881Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394چهارم
14941614Nursing Students’ Viewpoints about Basic Sciences Educationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Education and Research1394مسئول
15941016Designing and construction Pcdna3.1 vector encoding Cfp10 gene of Mycobacterium tuberculosisISIJundishapur Journal of Microbiology1394دوم
16940990Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhadindex copernicusMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1394مسئول
17935526Serum total antioxidant capacity status of HTLV-1 infected patientsISIActa Virologica1394مسئول
18935524Status of soluble ST2 levels in serum of HTLV-1 infected individualsISIActa Microbiol Immunol Hung1394مسئول
19935296M.Sc. Student as Tutors/Facilitators in Undergraduate Medical Teaching: Educational Outcomes and Students' Attitude.سایر سایت‏های تخصصیGlobal Education Journal1393اول
20935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394دوم
21933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
22931366Anti-human immunodeficiency virus type 1 agent alpha-hydroxy glycineamide enters the target cells via a mechanism of passive diffusion.ISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1393اول و مسئول
2392559Requirement for Revision of Virology Education for Medical StudentsISCFuture of medical education journal1391اول
2492558ٍEvaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciencesISCFuture of medical education journal1391اول
25925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392مسئول
26924730Characterization of the invariable residue 51 mutations of human immunodeficiency virus type 1 capsid protein on in vitro CA assembly and infectivityPMCRetrovirology1386اول
27924729Activity of the small modified amino acid alpha-hydroxy glycineamide on in vitro and in vivo human immunodeficiency virus type 1 capsid assembly and infectivity.PMCAntimicrob Agents Chemother1387سوم
28924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392مسئول
29921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970248Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 infected Patients3rd Edition of International Conference on clinical chemistry and molecular diagnosticsAmsterdamپوستر1397خير
2961793Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANInternational Conference on Chronic DiseasesBrusselsپوستر1396خير
3954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395بله
4954178Parvovirus b19 IgG antibodies among women of child-bearing age: a sero-survey in Mashhad/Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranپوستر1395خير
5952577Enhanced diagnosis of tuberculosis using a dual gene target detection approachEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395خير
6952167T-Ag Gene of Polyomavirus JC in Colorectal Cancerous and Non-cancerous Specimens, the First Report from Iranدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
7942517ضرورت استفاده از ایده های خدمات پشتیبانی- بیمه ای بیمارستانهای عصر شکوفایی تمدن اسلامی در ارائه خدمات پزشکی امروزهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394بله
8942516تبادلات علمی و رویکردهای بین المللی در پزشکی در عصر رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394خير
9941070DESIGNING AND CONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING MPT64 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS.16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
10941068DESIGNING AND ONSTRUCTION OF A CLONING VECTOR CONTAINING PSTS-3 AND TB10.4 FUSION GENES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS16th international and Iranian Congress of Microbiologyتهرانپوستر1394خير
11940993بررسی اثر سمیت عصاره ی سیلی مارین بر روی رده سلول انسانی با منشا کبدیاولین کنگره طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
12940191Serum total antioxidant capacity status in HTLV1 infected patientsIMI 8th international conferenceTehranپوستر1394بله
13931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393بله
14930595افزایش سطح سرمی ST2 در بیماران HTLV-1International congress of immunology and allergyTehranپوستر1393بله
15930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393خير
1692561ضرورت بازنگری آموزش ویروس شناسی دانشجویان پزشکیسیزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیساری مازندرانپوستر1391بله
17924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1728اثر آلفا-HGA بر تکثبر ویروس HIV-12009تالیف
2638مروری بر تکنیکهای مولکولی پزشکی1393تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه