فرناز  زاهدی اول
خلاصه عملکرد فرناز  زاهدی اول
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرناز زاهدی اول

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرناز زاهدی اول رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : zahediaf@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1381دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوشیمی بالینیدکترا (Ph.D.)1388دانشگاه کارولینسکای سوئد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1388/07/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971424بررسی بیان ژن گلوتاتیون ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1مجریدر دست اجرابلي
2961706بررسی اثر طب سوزنی بر سیستم گلوتاتیون در چاقیمجریپایان یافتهبلي
3950482بررسی سطح سرمی نیتریت و نیترات و هم اکسیژناز1 در مبتلایان به بیماری بورگر و مقایسه آن با گروه سیگاری سالم همسان شده بر اساس سطح سرمی کوتینین و غیر سیگاری سالممجریپایان یافتهبلي
4950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
5950054بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتاز در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهبلي
6940386بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
7931365بررسی بیان پروتئین T آنتی ژن در سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
8931183بررسی سطح سرمی گالکتین-3 در بیماران مبتلا به آترواسکلروز پیشرفته عروق کرونری تحت بای پس کرونریمجریپایان یافتهبلي
9931115تعیین تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان (PAB) و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران دچار اسکیزوفرنیمجریپایان یافتهخير
10930825بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
11930657بررسی سطح آنتی بادی ضد پاروویروس B19 در سرم خانمهای درسنین باروری 35-20 سالمجریپایان یافتهخير
12930614بررسی رابطه سطح سرمی substance p و با فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
13930597بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
14930596بررسی فاکتورهای لیپید پراکسیداسیون در افراد آلوده به HTLV-1مجریپایان یافتهخير
15930081بررسی سطح آنتی ژن MAGE-1 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با فاکتور های پیش آگهی مجریپایان یافتهخير
16921843بیان فاکتور رشد کلنی گرانولوسیت-منوسیت موشی در مخمر پیشیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
17921183بررسی نظر دانشجویان در خصوص داشتن Handout‌ در مقایسه با جزوه نویسی (پژوهش در آموزش)مجریپایان یافتهخير
18920161بررسی ضرورت ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در دوره آموزشی علوم آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
19920159اندازه گیری سطح سرمی PAPP-A در بیماران مبتلا به کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
20910904بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات با ملکول کوچک مهار کننده تیروزین کیناز انکوژنFMSمجریپایان یافتهبلي
21910828تولید آنتی بادی منوکلونال علیه دومن دایمریزاسیون HER-2/neu و بررسی کارآیی آن در آزمایش ایمونوهیستوشیمی سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
22910696بررسی سطح پروتئین محلول ST2 در افراد آلوده به HTLV-Iمجریپایان یافتهبلي
23900796بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام در افراد آلوده به HTLV-1 و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
24900791بررسی میزان فعالیت و بروز ژن آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران التهابی رودهمجریپایان یافتهبلي
2589584بررسی تاثیر سلنیوم بر anti Hsp27 در زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
2689331بررسی سطح سرمی آهن و روی در کودکان 12-6 سال مبتلا به ADHD مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی در شهر مشهد در سال 1391 و مقایسه با افراد سالممجریپایان یافتهخير
27970579بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصیhs-CRP با معیارهای ABCD2 در پیش بینی بروز آتی حوادث حاد عروق مغزی در طی فالوآپ در بیماران TIAهمکاردر دست اجرابلي
28970578بررسی ارتباط CRP به عنوان عامل پروگنوستیک با CVA ایسکمیک و هموراژیکهمکاردر دست اجرابلي
29970337بررسی سطح بیان ژن اینتلکتین یک Intelectin-1 در تومورهای گلیوبلاستوما مولتی فرم در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و نمایه چربی خون افراد مبتلا به تومور گلیوبلاستوما مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
30961738بررسی نقش سیستم SP/NKR1 در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر مسیرهای PI3K/Akt, NFκB و mTOR و Wntβ-catninهمکاردر دست اجرابلي
31961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
32961197بررسی ویروس BK در بافت توموری و بافت اطراف تومور در سرطانهای معده و کولونهمکاردر دست اجرابلي
33961097بررسی فراوانی آنتی بادی ضد ویروس نیل غربی در کارکنان کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
34961095بررسی فراوانی آنتی بادی IgG ضد بورلیا بورگدورفری در پرسنل کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
35961094تعیین سن سروکانورشن ویروس EBV در کودکان کمتر از 10 سال در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
36961013بررسی ژنوتایپینگ ویروس JC در نمونه های بالینی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
37960530بررسی سطح آنتی بادی ضد VZV و HSV-2 در سرم خانمهای در سنین باروری 35-20 سالهمکارپایان یافتهبلي
38960529بررسی فراوانی آنتی بادی ضد کلامیدیا در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
39951312طراحی، سنتز و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده ی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HTLV-1همکاردر دست اجرابلي
40930201بررسی ارتباط بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت و فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران سکته مغزی (نوع هموراژیک و ایسکمیک)همکارپایان یافتهبلي
41921723بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی در مورد آموزش دورة علوم پایههمکارپایان یافتهخير
42921456دیدگاه دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آینده حرفه ای خود، یک مطالعه کیفیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982357The Effect of Curcumin in Prevention of Contrast Nephropathy Following Coronary Angiography or Angioplasty in CKD PatientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1398پنجم به بعد
2982267Genotyping of JC virus in clinical samples in North Eastern IranISCIranian Journal of Virology1397سوم
3982007Assessment of Serum Levels of Iron and Zinc in Children with ADHD Compared to Healthy Controls: A Case-Control StudyISIIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1398اول
4973713Clinical biomarkers for detection of ovarian cancerسایر سایت‏های تخصصیJournal of Molecular Cancer1397مسئول
5973095Supportive data for Galectin-3 as a prognostic factor in coronary artery disease (CAD)ISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397مسئول
6973094Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 Infected PatientsISIJournal of medical virology1398مسئول
7972712Molecular targeting for treatment of human T-lymphotropic virus type 1 infectionISIBiomedicine & pharmacotherapy1397سوم
8971151Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANPMCIranian journal of microbiology1397مسئول
9970650The Status of Nitric Oxide and its Backup, Heme Oxygenase 1, in Thromboangiitis ObliteransPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
10970320Determining Pro-Oxidant Antioxidant Balance (PAB) and Total Antioxidant Capacity (TAC) in Patients with SchizophreniaPMCIranian Journal of Psychiatry1397اول
11970298Tissue Expression of Prohibitin-I and It's Relationship with Prognostic Factors in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1397مسئول
12964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
13963420Expression of Mouse Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) in Pichia PastorisscopusBiotechnology1396مسئول
14961580A comparative study of homocysteine levels in patients undergoing coronary bypassISIchirurgia1396سوم
15960649Bee venom induces apoptosis and suppresses matrix metaloprotease-2 expression in human glioblastoma cellsISIRevista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy1396پنجم به بعد
16960409Status of serum magnesium levels in human T-cell lymphotropic virus Type 1 infected patients: A pilot studyindex copernicusInternational Journal of Medical Science and Public Health1396اول
17952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395دوم
18951992Magnesium Level in Patients With Adult T-Cell Leukemia: A Case ReportISIARCHIVES OF CLINICAL INFECTIOUS DISEASES1395دوم
19951781Serum Pro-Oxidant-Antioxidant Balance, Advanced Oxidized Protein Products (AOPP) and Protein Carbonyl in Patients With StrokeEmbaserazavi international journal of medicine1395پنجم به بعد
20950015Clinical application of Biochemistry topics from Nursing students’ Point of ViewSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1394مسئول
21941614Nursing Students’ Viewpoints about Basic Sciences Educationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Education and Research1394دوم
22940223Production and Characterization of Monoclonal Antibodies Against the Dimerization Domain of Human HER2ISCAvicenna J Med Biochem1394مسئول
23935526Serum total antioxidant capacity status of HTLV-1 infected patientsISIActa Virologica1394دوم
24935524Status of soluble ST2 levels in serum of HTLV-1 infected individualsISIActa Microbiol Immunol Hung1394اول
25935522Comparison of Two Methods for Measurement of HbA1c in Two University Hospitals of MashhadISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
26934739hCG five independent moleculesSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی امروز زنان1393اول و مسئول
27925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392اول
28924759Motexafin gadolinium, a tumor-selective drug targeting thioredoxin reductase and ribonucleotide reductase.PMCJ Biol Chem.1385سوم
29924758Identification, expression pattern, and characterization of mouse glutaredoxin 2 isoforms.PMCAntioxid Redox Signal1388چهارم
30924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392اول
3192251Molecular mechanisms of thioredoxin and glutaredoxin as hydrogen donors for Mammalian s phase ribonucleotide reductase.ISITHE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY1387اول
32921521Mechanism of inhibition of ribonucleotide reductase with motexafin gadolinium (MGd)ISIBiochemical and Biophysical Research Communications1388اول
33921291A Study of PhD Students’ Perspectives Concerning Pedagogic Training in Doctoral Program(Emro (IMEMRThe Future of Medical Education Journal1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970248Thioredoxin Reductase Gene Expression and Activity among HTLV-1 infected Patients3rd Edition of International Conference on clinical chemistry and molecular diagnosticsAmsterdamپوستر1397بله
2961793Detection of JC Polyomavirus Tumor-Antigen in Gastric Carcinoma, a report from IRANInternational Conference on Chronic DiseasesBrusselsپوستر1396بله
3961467بررسی مقایسه ای میزان هموسیستین در بیماران تحت عمل بای پس کرونری با وبدون ریسک فاکتورهای کلاسیککنگره میاندوره ای جامعه جراحان ایران و کنگره جراحی خراسانمشهدسخنرانی1395خير
4954187Investigating the serum level of prohibitin I and its relationship with prognostic factors in breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
5954186Evaluation of MAGE-A1 antigen in the serum of breast cancer patients and its correlation with prognostic factors12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
6954185Measurement of PAPP-A level in serum of patient with breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranپوستر1395بله
7954178Parvovirus b19 IgG antibodies among women of child-bearing age: a sero-survey in Mashhad/Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranپوستر1395بله
8952167T-Ag Gene of Polyomavirus JC in Colorectal Cancerous and Non-cancerous Specimens, the First Report from Iranدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
9951216Tissue Expression of Prohibitin I in breast cancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395بله
10951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395بله
11951208Evaluation of Galectin-3 in Serum of Patients with Advanced Coronary Artery Atherosclerosis8th International Razavi Cardiovascular Congressمشهدپوستر1395خير
12942516تبادلات علمی و رویکردهای بین المللی در پزشکی در عصر رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394بله
13940191Serum total antioxidant capacity status in HTLV1 infected patientsIMI 8th international conferenceTehranپوستر1394خير
14940091Comparison of two methods for measurement of HbA1c in two university hospitals of Mashhadهشتمین کنگره بین المللی پزشکان شیعهتهران-مشهدپوستر1394بله
15931051بررسی تاثیر آموزش با رویکرد بالینی-کاربردی در مقطع علوم پایه بر میزان رضایت و یادگیری دانشجویان پزشکیروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393خير
16930763بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز در بیماران مبتلا به کانسر کولون و IBDFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393بله
17930595افزایش سطح سرمی ST2 در بیماران HTLV-1International congress of immunology and allergyTehranپوستر1393خير
18930592آموزش مباحث اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه پزشکیInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393بله
19924980استفاده از handout رویکردی در جهت ایجاد محیط موثرتر آموزشیاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1727آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز هدف درمان سرطان با تاکید بر دهنده های الکترون1388تالیف
2638مروری بر تکنیکهای مولکولی پزشکی1393تالیف
31034راهنمای نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1282فرآیند بهینه تولید فاکتورهای رشدی کلونیهای گرانولوسیتی-منوسیتی موشی در مخمر پیشیا پاستوریس1396/05/2993271nf>, براتعلی مشکانی , نسرین مددی , مجید مجرد , محمد سوختانلو , فرناز زاهدی اول

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19918فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29678فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310035فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه