فرشید  عابدی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فرشید عابدی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فرشید عابدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : abedif@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1374دانشگاه علوپزشکی مشهد
بیماریهای عفونیپزشک متخصص1381دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1930426بررسی تاثیر برنامه پزشک خانواده بر شاخص های بیماری فشارخون بالا در جمعیت روستایی شهرستان خلیل آباد طی سالهای84 تا 93مجریپایان یافتهبلي
2930135تدوین برنامه اموزشی مبتنی بر صلاحیت برای دوره دستیاری بیماری های عفونیمجریپایان یافتهبلي
3922471بررسی شیوع و فاکتور های همراه بیماری سل زندانیان در ایران (یک مرور نظاممند)مجریپایان یافتهبلي
4921622بررسی استیگمای ناشی از ویروس htlv-1 دربین دانشجویان رشته پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
5911315بررسی سطح آگاهی , نگرش و رفتارساکنین مناطق روستایی مشهد درباره حیوان گزیدگیمجریپایان یافتهبلي
6901163همه گیرشناسی عفونت HTLV1 در ایران : مرور نظام مند و متاآنالیزمجریپایان یافتهبلي
7900534ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشجویان MPH پزشک خانوادهمجریپایان یافتهخير
8951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963388PREVENTIVE MEASURES FOR CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER IN HEALTHCARE WORKERS; HOW HIGH IS THE CHANCE OF TRANSMISSION?ISIACTA MEDICA MEDITERRANEA1395مسئول
2962818Studying the items of morning reports based on ISO 10015 standard in teaching hospitals of Mashhad University of Medical SciencesISIInternational Journal of Pediatrics1396مسئول
3961005Prevalence and phylogenic study of human T-lymphotropic virus 1 in patients with thalassemia in the northeast of IranISIFUTURE VIROLOGY1396اول
4941334Evaluation of E-learning System to the Performance of Family Medicine MPH (Master of Public Health) Studentsindex copernicusFuture of Medical Education Journal1394اول
5923329Hepatitis B virus surface protein mutations clustered mainly in CTL immune epitopes in chronic carriers: results of an Iranian nationwide studyISIJ Viral Hepat1392پنجم به بعد
6921026Drug-related mutational patterns in hepatitis B virus (HBV) reverse transcriptase proteins from Iranian treatment-naïve chronic HBV patientsISIHepatitis Monthly1391پنجم به بعد
791316Larval habitats and biodiversity of anopheline mosquitoes (Diptera: Culicidae) in a malarious area of southern IranISIJournal of Vector Borne Diseases1391پنجم به بعد
891009Spatial analysis and mapping of malaria risk in an endemic area, south of Iran: A GIS based decision making for planning of controlISIActa Tropica 1391پنجم به بعد
990564Entomological and epidemiological attributes for malaria transmission and implementation of vector control in southern IranISIActa Tropica1390پنجم به بعد
1090099Knowledge,attitudes and practices regarding malaria control in an endemic area of southern IranISISoutheast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1390پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961361Family Medicine Specialty, A Necessity in Today's Iranian societyinternational conference on family physicianشیرازپوستر1394خير
2961360Evaluation of Medical Students Satisfaction with Family Medicine Curriculum and Course Plan in Mashhad University of Medical Sciencesinternational conference on family physicianشیرازپوستر1394خير
3930827مقایسه میزان یادگیری و رضایتمندی در دو روش آموزش الکترونیک و تلفیقی درس روانپزشکی در دانشجویان MPH پزشکی خانوادهاولین همایش کشوری چالشها و راه کارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه