علی  تقی پور
خلاصه عملکرد علی  تقی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی تقی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی تقی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : TaghipourA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970208بررسی شیوع و عوامل خطر فشار خون بالا در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2970175بررسی شیوع و عوامل موثر بر دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
3960488بررسی ارزش پیشگویی پروتئین پلاسمای A مرتبط با بارداری در ارتباط با سقط: مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
4960324بررسی میزان اثر آموزش تغذیه مبتنی بر اصول حفظ سلامت طب سنتی ایرانی بر عملکرد تغذیه ای و شاخص های انتروپومتریک دانش اموزانمجریدر دست اجرابلي
5951409طراحی پرسشنامه محاسبه امتیازتشخیص سوء مزاجهای ساده دستگاه گوارش بر مبنای طب سنتی ایرانیمجریپایان یافتهخير
6951003بررسی همبستگی بین گروههای خونی و مزاج مبتنی بر طب سنتی ایرانیمجریدر دست اجراخير
7941159بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
8940778بررسی تحلیلی اجرای دستورالعمل های مراقبت تغذیه ای وزارت بهداشت در بیمارستان های آموزشی کشور با رویکرد تحقیق ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
9940496تعیین تراز فشار صوت در مراسم مذهبی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
10940349بررسی ارتباط بین وازکتومی و سرطان پروستات : یک مرور سیستماتیکمجریپایان یافتهخير
11940080ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد : منتشره از سال 1382 الی1393 براساس چک لیست consortمجریپایان یافتهخير
12940073ارزیابی طرح های تحقیقاتی کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد : 87 الی 93مجریپایان یافتهخير
13931673تبیین سینوزیت بر پایه مکتب طب ایرانی، و مقایسه اثر بخشی فرآورده طب سنتی ایران با درمان کلاسیک، بر سینوزیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
14931654بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگو ارتقاء سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا به فشار خون تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد1395مجریپایان یافتهبلي
15931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
16931255بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی در زنان باردار تحت پوشش مرکز بهداشت شماره1 مشهد ، سال 1394مجریپایان یافتهبلي
17930674بررسی آگاهی و نگرش پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد راجع به طب سنتی ومکمل: سال 1394مجریپایان یافتهبلي
18930426بررسی تاثیر برنامه پزشک خانواده بر شاخص های بیماری فشارخون بالا در جمعیت روستایی شهرستان خلیل آباد طی سالهای84 تا 93مجریپایان یافتهبلي
19930104بررسی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه (JSE-HPS) مجریپایان یافتهخير
20930099تبیین نظری درک زنان ایرانی در فرایند رویارویی با ناباروری همسران خود با رویکرد گراندد تئوری و ارائه راهکارهای مشاوره ایمجریپایان یافتهبلي
21921733بررسی ویژگیهای مطلوب پزشک خانواده از دیدگاه گیرندگان خدمات سلامت : مشهد 1395مجریپایان یافتهخير
22921488تبیین فرآیند کسب توانمندی مادران و تعیین گرهای آن : یک مطالعه ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
23920868بررسی میزان تعامل علمی و اصولی پزشکان و بخش های بالینی با بخش آسیب شناسیمجریپایان یافتهبلي
24920487تبیین فرآیند ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در طی زایمان طبیعی و طراحی ابزار بررسی دیدگاه مادران در مورد ارتباط مبتنی بر اخلاق پزشکی در فرآیند زایمانمجریپایان یافتهبلي
25920373بررسی میزان آگاهی و بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان دانشجویان پزشکی (انترن ها) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از -1392مجریپایان یافتهخير
26911315بررسی سطح آگاهی , نگرش و رفتارساکنین مناطق روستایی مشهد درباره حیوان گزیدگیمجریپایان یافتهبلي
27910426بررسی سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امید مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهخير
28910355بررسی نقش سلامت معنوی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال1393مجریپایان یافتهخير
29910141تبیین فرایند درک زنان ایرانی از حقوق سلامت باروری و جنسی: یک مطالعه گراندد تئوریمجریپایان یافتهبلي
30900987تبیین فرایند جستجوی سلامت در زنان با نشانه های سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
31900671بررسی ارتباط سایتوکاین ها ، سی راکتیو پروتئین با حساسیت بالا، با درگیری عروق کرونری در بیمارا ن مراجعه کننده جهت آنژیوگرافی به بیمارستان قائم(عج) درسال 91-90مجریپایان یافتهخير
3288786بررسی رابطه باورهای دینی و فرهنگی- اجتماعی بانگرش زوجین نابارور نسبت به روشهای اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروََََََََریمجریپایان یافتهبلي
33980164اثر سیاهدانه بر روی پروفایل لیپید: یک مرور نظام مند و متاآنالیزهمکاردر دست اجراخير
34980108بررسی چالشهای مدیریت تخت و ارائه راهکار جهت اصلاح وارتقاء آن در بیمارستانهای قائم(عج) وامام رضا(ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
35971517بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای مرتبط با مراقبت پیش از بارداری در میان زنان سنین باروری در مشهد: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شدههمکاردر دست اجراخير
36971429بررسی مزاج رحم، شاخص عملکرد جنسی و ارتباط آنها در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‏کیستیکهمکاردر دست اجراخير
37971341تجربه استرس در میان دانشجویان دندانپزشکی: پژوهشی کیفی در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
38971136بررسی سقط جنین خودبخودی و عوامل مرتبط باآن در زنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397:یک مطالعه موردی – شاهدیهمکاردر دست اجرابلي
39971029مقایسه دو مدل دوجمله‌ای منفی با صفرانباشته و دوجمله ای منفی بریده شده با صفر انباشته در پیش بینی نتایج منفی آنژیوگرافی قلب براساس عوامل‌خطر مشاهده‌ایهمکاردر دست اجراخير
40971028بررسی الگوی رفتاری پریشانی روانی و ارزیابی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 18 تا 65 سال شهر مشهد: یک تحلیل رگرسیون کلاس پنهانهمکاردر دست اجرابلي
41970881فرصت ها و چالشهای گردشگری پزشکی اطفال با رویکرد کارآفرینی: مطالعه موردی شهر مشهدهمکارعقد قراردادخير
42970862بررسی بروز ژن های Transient receptor potential vanilloid-1 و تعیین مسیر سیگنال دهی آن بر فسفو لیپاز 2 A در بیماران مبتلا به پریودنتیت پیشرفته مزمنهمکاردر دست اجرابلي
43970844امکان سنجی تبدیل(جایگزینی) ظروف جمع آوری پسماندهای تیز و برنده غیر قابل تجزیه بیولوژیک به ظروف زیست تخریب پذیرهمکاردر دست اجراخير
44970514بررسی اختلالات شناختی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
45970388بررسی پیش آگهی تکامل نوزادان مبتلا به سپسیس قطعی در سه سال اولهمکاردر دست اجرابلي
46970176بررسی وضعیت غربالگری و مدیریت اختلالات روانپزشکی افراد میانسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396همکارپایان یافتهبلي
47970104بررسی عوامل خطر سقوط در جمعیت سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
48970070بررسی بار اقتصادی عفونت بیمارستانی پنومونی در بخش های منتخب مراقبت های ویژه در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجرابلي
49970008طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی و کاربرد ابزار ایرانی ارزیابی خطر سرطان پستان – مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
50961849بررسی ارتباط گرمی و سردی مزاج با برخی معیارهای سبک زندگی(خواب، خوراک، فعالیت)، تنسنجی، کالریمتری و یافته های بیوشیمیایی در جمعیتی از داوطلبین سالم پرشین کوهورتهمکاردر دست اجراخير
51961830بررسی برنامه درسی پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
52961749تبیین فرایند شکل گیری رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی و ارزیابی الگوی استخراج شده: مطالعه ای با رویکرد ترکیبیهمکاردر دست اجرابلي
53961707بررسی فرآیند درک و تجربه والدین افراد با نارضایتی جنسی در مورد فرزندشان: مطالعه کیفی با رویکرد گرندد تئوریهمکاردر دست اجراخير
54961687بررسی اثر استرومال واسکولار فرکشن (SVF) جدا شده از بافت چربی به صورت اتولوگ در درمان بیماری پسوریازیس پلاکی ژنرالیزههمکاردر دست اجراخير
55961675بررسی خشونت خانگی علیه مردان: یک مطالعه کیفیهمکاردر دست اجراخير
56961606کارآزمایی بالینی دوسویه کور ارزیابی اثرات داروی کروکومین بر عملکرد ها و مکانیسم های سیستم ایمنی سلولی و همورال بیماران مبتلا به استئوآرتریت و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونماهمکاردر دست اجرابلي
57961581شناسایی عوامل تاثیر گذار بر طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا با تکنیک های داده کاویهمکاردر دست اجراخير
58961503بررسی تاثیر مشاوره شناختی رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زوجین نابارور : یک مرور سیستماتیک و متا آنالیزهمکارپایان یافتهخير
59961499بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت روان دانشجویان علوم پایه و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-97همکارپایان یافتهبلي
60961492تبیین تجربه ی زیستی بیماران مبتلا به آلوپسی آره‌آتا: مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسیهمکارپایان یافتهبلي
61961169بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زندانیان زن از بیماری های ایدز ،هپاتیت و گال و روش های پیشگیری از آن در زندان مرکزی مشهد در سال 98همکاردر دست اجراخير
62961110بررسی شیوع پاتوژن های پریودنتال در پلاکهای آتروماتوز عروق کرونر در بیماران تحت جراحی عروق کرونر به روش Real time q-PCRهمکاردر دست اجرابلي
63961069بررسی بیان ژن های ROR t و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
64961045بررسی بیان CD24 و CD44 در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک دهان به روش q RT- PCRهمکارپایان یافتهبلي
65960644بررسی تاثیر مصرف مکمل های دارویی توسط مادران باردار بر وزن هنگام تولد نوزادان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکاردر دست اجراخير
66960450محاسبه بار بیماری حوادث ترافیکی شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
67960289بررسی کارکرد اجتماعی بیمارستان های دانشگاهی علوم پزشکی مشهد در طی سال های 92 تا 96 و ارائه راه کارهای ارتقاء آنهمکارپایان یافتهبلي
68960226بررسی سبکهای یادگیری دستیاران گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
69951834طراحی و اجرای مطالعه کوهورت آینده‌نگر 5 ساله بیماران مبتلا به کیست هیداتید در منطقه شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
70951783بررسی اثر فراورده طب سنتی ایرانی بر پایه افسنتین در بهبود علائم بیماران سندرم روده تحریک پذیر با غلبه یبوستهمکارپایان یافتهبلي
71951750بررسی و مقایسه الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان ، بیزین ساده و رگرسیون لوجستیک در تعیین فاکتورهای تشخیصی ضرورت آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
72951748مقایسه الگوریتم های همسان سازی مبتنی بر نمرات گرایش جهت یافتن گروه کنترل همسان شده مناسب برای بررسی ارتباط بیماری دیابت با گرفتگی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
73951716بررسی ویژگی های شخصیتی مراجعین مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی به بیمارستان شهید هاشمی نژادمشهد در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
74951465بررسی عوامل پیش بینی کننده غیبت از کار و استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
75951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
76951402بررسی سیربالینی و و علایم آزمایشگاهی نوزادان دچار عفونت بیمارستانی براساس نوع میکروب: مطالعه همگروهیهمکارپایان یافتهخير
77951362طراحی و روان سنجی ابزار بازیابی سلامت پس از زایمان در زنان با ترومای مامایی پرینه: مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکاردر دست اجرابلي
78951242بررسی عوامل خطر هورمونال سرطان پستان در خانم های مبتلای خراسانیهمکارپایان یافتهبلي
79951124طراحی و سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان (حاوی نانوذرات فلزی) دارای خصوصیات مناسب ساخت عدسی تماسی نرمهمکاردر دست اجرابلي
80951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
81950923بررسی تاثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه های دیجیتال بر کنترل استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
82950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکارپایان یافتهبلي
83950902ارتباط سنجی شاخص های راحتی اسکیلر پریودنتال با استفاده از روش QFDهمکارپایان یافتهخير
84950869توسعه یک مدل قیمت گذاری جزء حرفه ای(انسانی) اقدامات مرتبط با واحدهای بهداشت محیط ، عمومی و خانواده: کاربرد سیستم های مطالعه کارهمکاردر دست اجرابلي
85950618بررسی فرآیند درک و تجربه نوجوانان از سوء تغذیه و چاقی مبتنی بر رویکرد کیفیهمکارپایان یافتهبلي
86950605تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین.همکارپایان یافتهبلي
87950339مقایسه هزینه های اعمال جراحی دارای بیشترین بار مالی قبل و بعد از اجرای طرح تحول، کتاب ارزش نسبی در بیمارستان امام رضای مشهدهمکارپایان یافتهخير
88950311بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک 85همکارپایان یافتهبلي
89950187بررسی ارتباط شاخص کبد چرب(FLI )و پارامترهای آنتروپومتریک با کبدچرب غیر الکلی بر اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAP اساس گریدبندی فیبرواسکن و CAPهمکارپایان یافتهبلي
90950129تهیه و ارزیابی غشاء نانوفیبری کیتوزان ژلاتین حاوی سیمواستاتین تهیه شده به روش الکتروریسیهمکارپایان یافتهبلي
91950013مقایسه تأثیر آموزش مهارت تصمیم گیری به دانشجویان مامایی با دو روش حل مسئله و شبیه سازی کامپیوتری در مواجهه با تعارضات اخلاق حرفه ایهمکارپایان یافتهبلي
92941821مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکارپایان یافتهبلي
93941768تبیین چاقی از منظر طب سنتی ایرانی و مقایسه ی اثربخشی بسته های درمانی طب سنتی با طب کلاسیک در درمان اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
94941639بررسی میزان همدلی با بیمار و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
95941585تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
96941544مقایسه تاثیر آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و مرسوم بر مهارت بالینی اداره پره اکلامپسی در دانشجویان ماماییهمکارپایان یافتهبلي
97941538تبیین جایگاه حجامت در طب سنتی ایرانی و بررسی تاثیر حجامت عام بر بیان ژن فاکتورهای نسخه برداری مختص زیرمجموعه سلولهای لنفوسیت T در مردانهمکارپایان یافتهبلي
98941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)همکارپایان یافتهبلي
99940865مقایسه دومدل رگرسیون لجستیک ودوجمله ای منفی با صفرانباشته در پیش بینی نتایج منفی آنژیوگرافی براساس عوامل خطر مشاهده ای وپنهانهمکارپایان یافتهبلي
100940790ترسیم منحنی های رشد نوزادان تازه متولد شده ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
101940600تبیین سیالیت خون و بررسی تأثیر فرآورده‌ی غذایی مبتنی بر طب سنتی بر سیالیت خون در بیماران پلی‌سایتمیهمکارپایان یافتهبلي
102931756بررسی عوارض درمان جراحی سینوس لیفت در سینوس ماگزیلاری مبتلایان به سینوزیت مزمن با استفاده از CBCTهمکارپایان یافتهبلي
103931705تبیین افسردگی برپایۀ متون مکتب طب ایرانی، و مقایسه اثربخشی فرآوردۀ ترکیبی بر پایۀ گاوزبان ایرانی با سیتالوپرام در درمان افسردگی اساسیهمکارپایان یافتهبلي
104931685مقایسه نتایج مدل رگرسیون لوژستیک معمولی و مدل رگرسیون لوژستیک نیرومند در بیماران پره دیابتیکهمکارپایان یافتهبلي
105931557تبیین سو ء هضم معدی در طب سنتی ایران و ارزیابی اثر شربت زبیب بر سوء هضم ناشی از سوء مزاج سرد و مرطوب معدههمکارپایان یافتهبلي
106931324بررسی اثر بخشی الگوی درمانی مبتنی بر طبّ سنّتی ایرانی و طبّ سوزنی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
107931309ارزیابی اثربخشی روش آزمایشگاهی 'مینترک' در تشخیص حساسیت دارویی سلولهای تومورال درگردش خون به داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
108931179بررسی هزینه های تشخیصی و درمانی سرطان معده مراجعین به بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
109930717بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار های پیشگیری از ایدز در زنان آسیب پذیر و پر خطر شهرستان نکا در سال 1392 همکارپایان یافتهبلي
110930076مقایسه مدل رگرسیون لجستیک و طبقه بندی درختی در تعیین عوامل مؤثر بر بروز سرطان مری در استان گلستانهمکارپایان یافتهبلي
111922889بررسی تاثیر آموزش سواد سلامتی به بهورزان ؛ بر خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 خانه های بهداشت شهرستان خواف سال 1393همکارپایان یافتهبلي
112922662تبیین هپاتیت بر اساس منابع طب سنتی وبررسی اثر فرآورده مبتنی برشیر شتر برروی شاخصهای آزمایشگاهی مبتلایان به هپاتیت C مزمنژنوتیپ 2و3: یک مطالعه ترکیبی (کیفی-کمی(همکارپایان یافتهبلي
113921173ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب رشته تخصصی و انگیزه های شغلی آینده دانشجویان مقطع انترنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1394همکارپایان یافتهخير
114921166بررسی تطبیقی علائم غلبه سردی در طب سنتی ایرانی با اختلالات سیستم نورواندوکرینهمکارپایان یافتهخير
115920412بررسی ارتباط بین میزان آلودگی هوا با میزان شیوع سرطان های ریه ، خون در بین ساکنین کلان شهر تهران در طول سال های 1388-1383همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
116920362بررسی ارتباط ارزش فرزند و نگرش نقش جنسیتی با تعداد فرزند در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد سال 1392همکارپایان یافتهبلي
117920178تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه- 1393همکارپایان یافتهبلي
118911312بررسی اهمیت کلینیکی ki-67 به عنوان یک شاخص پیشگوئی کننده میزان حساسیت تومور به شیمی درمانی وتعیین کننده پروگنوزدرزنان مبتلا به سرطان اولیه پستان قبل وبعد از نئوادجوانت کمو تراپی بین سالهای ۱۳۸٥ تا تا ۱۳۹٠همکارپایان یافتهبلي
119911134ارزیابی شناخت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کاربرد آمار حیاتی و اپیدمیولوژیهمکارپایان یافتهخير
120911121بررسی چالشهای نظام پزشک خانواده روستایی، 1391-92همکارپایان یافتهبلي
121911092ارزیابی منابع نیروی انسانی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391 همکارپایان یافتهبلي
122911089ارزیابی ریسک فرایندهای بخشهای منتخب مرکز اموزشی - درمانی قائم مشهد با روش" تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت"-1392 همکارپایان یافتهبلي
123911029بررسی و ارزیابی آلودگی صوتی درنقاط پر ترافیک و اماکن عمومی مشهد و ارائه راهکار به منظور کنترل آنهمکارپایان یافتهخير
124911028بررسی دانسیته امواج الکترومغناطیسی 800-2100MHz در مناطق پرترافیک و پرازدحام شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
125910938بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال 1390-1391همکارپایان یافتهخير
126910714تاثیر سابقه کاری در برنامه پزشک خانواده روستایی بر دیدگاه و نگرش پزشکان در خصوص اجرای پزشک خانواده شهری در شهرستان مشهد سال 1392همکارپایان یافتهخير
127910705ارتقاء سطح سواد سلامت و خودکارآمدی بیماران دارای بیماری مزمن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی از طریق آموزش سواد سلامت به کارکنان این مراکز در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
128910117بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برارتقای فعالیت جسمی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
129901179بررسی تاثیر الگوی PEN -3 برارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر همدان(رزن) همکارپایان یافتهبلي
130901035بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان رضوی برای سال 1390همکارپایان یافتهخير
131901034بررسی سطح پاسخگویی نظام سلامت به انتظارات غیر طبی مردم و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهخير
132900208بررسی تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد1- 1390همکارپایان یافتهبلي
13389992 بررسی تاثیرآموزش با محوریت نقش جنسیتی بر میزان مشارکت زوجین در تصمیم گیری و انتخاب روش پیشگیری از بارداری همکارپایان یافتهبلي
13489429تبیین فرآیند آموزش پرستاری بهداشت جامعه در عرصههمکارپایان یافتهبلي
13589423شکل گیری رفتار باروری در جامعه شهری مشهد، ایرانهمکارپایان یافتهبلي
13689410مطالعه گراندد تئوری بر روی اعزام اورژانسی اطفال از بیمارستانهای شهرستانهای استان خراسان رضو ی به بیمارستانهای مرجع مشهدهمکارپایان یافتهخير
13789365بررسی میزان شیوع و ریسک فاکتورهای بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال در ساکنین شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
13889307بررسی نگرش کادر بهداشت و درمان نسبت به استفاده از اثر پا (foot print) در شناسائی هویت نوزادان در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
13989180تجربة اولین رابطة جنسی در زنان متأهل شهر سبزوارهمکارپایان یافتهخير
14089106طراحی مدل آموزش بهداشت جنسی به دختران نوجوان با استفاده از مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکارپایان یافتهبلي
14189046تجربة حاملگی ناخواسته در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد- یک مطالعة پدیدارشناسیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982914The effect of Plantago major seed and Almond gum on refractory asthma: A proof-of-concept studyISIJournal of Herbal Medicine سوم
2982614Risk factors for low birth weight: a population-based case control study پنجم
3982242Evaluation of CD24 and CD44 as cancer stem cell markers in squamous cell carcinoma and epithelial dysplasia of the oral cavity by q- RT-PCR چهارم
4982226Preferred Learning Styles among Ophthalmology Residents: An Iranian SamplePMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1398پنجم
5982160Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremoniesISCپژوهش در بهداشت محیط1398سوم
6982092Efficacy of a Persian Herbal Remedy and Electroacupuncture on Metabolic Profiles and Anthropometric Parameters in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled TrialISIGalen Medical Journal1398سوم
7981631Comparison of Th1/Th2 and Treg/Th17 ratios between wet and dry cupping therapies in Persian medicinePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE چهارم
8981104Women’s Experiences of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal Trauma: A Qualitative Content AnalysisPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1398سوم
9981103The relationship of sociocultural beliefs and infertile couples’ attitude toward reproductive donation: A descriptive-correlational studyPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1398سوم
10980529Effects of a Novel Barley-based Formulation on Allergic Rhinitis: A Randomized Controlled Trial.ISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets پنجم به بعد
11973351Validity of Self-reported Diabetes in a Mashhad Populationscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397چهارم
12973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
13972622Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factorsscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397سوم
14972328Reference Curves of Birth Weight, Length, ‎and Head Circumference for Gestational Age in Iranian Singleton BirthsISIIranian Journal of Pediatrics1397پنجم به بعد
15972174Comparing Effectiveness of a Combined Herbal Drug Based on Echium Amoenum with Citalopram in the Treatment of Major Depressive DisorderMedlineCurrent drug discovery technologies1398سوم
16971862Effect of a functional food (vegetable soup) on blood rheology in patients with polycythemiaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
17971750Assessment of the Efficacy of Physical Activity Level and Lifestyle Behavior Interventions Applying Social Cognitive Theory for Overweight and Obese Girl AdolescentsMedlineJournal of research in health sciences1397پنجم به بعد
18971678Comparison of the therapeutic effect of the Persian Medicine Protocol with the common treatment of chronic rhinosinusitis: a randomized clinical trialPMCElectronic Physician1397سوم
19971582Improvement of self-care for the elderly with high blood pressure based on Pender's model: a semi- experimental study.علمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه سلامت و سالمندی خزر1396مسئول
20971239Comparing the efficacy of therapeutic packages in Persian Medicine with Classical Medicine in overweight patients: a randomized clinical trialPMCElectronic Physician1397چهارم
21970747Development and validation of a questionnaire to evaluate the state of Iranian hospital nutrition supportPMCElectronic Physician1396دوم
22970580Psychosocial experiences of a group of Iranian adolescents in the Internet: A qualitative content analysisPMCMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1395چهارم
23970514Effect of diet on blood viscosity in healthy humans: a systematic reviewPMCElectronic Physician1396سوم
24970467Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremoniesscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1396سوم
25970380Obesity intervention programs among adolescents using social cognitive theory: a systematic literature review.ISIHealth education research1396دوم
26970162Life Style Management of Pediatric Obesity based on Traditional Persian Medicine: A Narrative ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1397سوم
27964396Reliability and validity assessment of gastrointestinal dystemperaments questionnaire: a novel scale in Persian traditional medicinePMCElectronic Physician1396دوم
28964351A systematic review of randomized controlled trials with herbal medicine on chronic rhinosinusitisISIPhytotherapy research1396سوم
29964238Depression from the perspective of modern and Persian MedicinePMCElectronic Physician1396سوم
30963996Design and validation of a depression questionnaire from the perspective of traditional Persian medicineسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Traditional Medicines1396دوم
31963453Predictors of the academic stress and its determinants among students based on the theory of planned behaviorISCJournal of Fundamentals of Mental Health1396سوم
32963405Efficacy of Violet oil, a traditional Iranian formula, in patients with chronic insomnia: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISIJournal of Ethnopharmacology1396چهارم
33963078Diagnostic Model in Polycystic Ovarian Syndrome Based on Traditional Iranian Medicine and Common Medicinescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
34963047Critical appraisal of fundamental items in approved clinical trial research proposals in Mashhad University of Medical SciencesPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395دوم
35962879Health providers communication skills training effects hypertension outcomesISIMedical Teacher1396پنجم
36962861Pregnant mothers’ strategies for the management of pregnancy concernsscopusHAYAT1396مسئول
37962686Prevalence of Nosocomial Infection in Different Wards of Ghaem Hospital, MashhadChemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1396چهارم
38962649Camel Milk with Pegylated Interferon Alfa-2a and Ribavirin for Treatment-Naive Chronic Hepatitis C Genotype 2/ 3: An Open-Label, Randomized Controlled TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396چهارم
39962590Serum concentrations of MCP-1 and IL-6 in combination predict the presence of coronary artery disease and mortality in subjects undergoing coronary angiographyISIMOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم به بعد
40962513Respect for woman's decision-making in spontaneous birth: A thematic synthesis studPMCIranian journal of nursing and midwifery research1395مسئول
41962339Relationship between Amount of Exited Blood During Wetcupping with Patient's Individual Conditions and the Time of Doing itChemical Abstractافق دانش1396پنجم
42961481Comparison of Dyspepsia Symptoms from the Viewpoints of Persian Traditional and Modern Medicine: A Qualitative Study using Content Analysis approachISIworld family medicine journal1396اول
43961013Tear Deformation Time and optical quality in eyes wearing silicone hydrogel contact lensesPMCJournal of current ophthalmology1395پنجم به بعد
44960923Validity and reliability assessment of Persian adaption of Mannheim Dream questionnaire (MADRE)scopusInternational Journal of Dream Research1396دوم
45960863Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative studyPMCElectronic Physician1396اول
46960764hs-CRP is strongly associated with coronary heart disease (CHD): A data mining approach using decision tree algorithmISICOMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE1396پنجم به بعد
47954395Intergenerational Comparison of Value of Children among Urban Women Population in Mashhad, Iran, 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1395سوم
48954342Assessment of Randomized Controlled Clinical trials articles in the Journal of Dental School, Mashhad University of Medical Sciencse: Published 2003-2015Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
49954159Assessing the effect of educational program based on staffs health literacy on promoting self efficacy among patients with Chronic diseaseISCمجله تحقیقات نظام سلامت1395سوم
50953562Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant WomenPMCElectronic physician1395مسئول
51953136The concern of fetal health: women's experiences of worries during pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
52953062Spiritual health in cancer patients at OMID hospital affiliated with Mashhad University of Medical Sciences- 2012SID/Iranmedex/Magiranپژوهش در دین و سلامت1394سوم
53952718Review of some methods of nutritional status of newborn infants based on physical and anthropometric indexes: a short review articleChemical Abstractreviews in clinical medicine1395پنجم به بعد
54952426Document Clarifying the role of schools in tendency or lack of tendency toward smoking among teenage boys (11-14) in Mashhad, IranISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1392پنجم به بعد
55952224Ethical and legal challenges in Complementary and alternative medicineISCمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1395اول
56951955Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant WomenPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1395اول
57951838Development and validation of a new tool to measure Iranian pregnant women’s empowermentISIEASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL1394مسئول
58950950Psycho - social effects of male infertility in Iranian women: a qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
59950380Surveying the factor structure and reliability of the Persian version of the Jefferson scale of physician empathy-health care rovider student version (JSE-HPS)scopusHAYAT1394مسئول
60950379Cognitive emotional consequences of male infertility in their female partners: a qualitative content analysisPMCElectronic Physician Journal1394مسئول
61950269Exploring Hepatitis From the Perspective of Iranian Traditional Medicine: Using a Qualitative ApproachPMCJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1396سوم
62943284Developing a Questionnaire for Iranian Women’s Attitude on Medical Ethics in Vaginal ChildbirthPMCNurs Midwifery Stud1394دوم
63943275Voices of Mother's Interaction with Midwives in Natural Childbirth: A Qualitative StudyChemical Abstracthealth1393دوم
64942743Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children: A Systematic Review.PMCElectron Physician1394چهارم
65942196Therapeutic effects of Camel milk in liver disease of traditional Iranian medicine to new researchPMCElectron Physician1394چهارم
66941447theraputic effect of camell milk in liver disease from view of traditional medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّه ی طب سنّتی اسلام و ایران1394سوم
67941446Camels Milk: Nutrition and Health Perspectives Iranian Traditional MedicineChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1394چهارم
68935422Current status of sexual health and rights indicators in Iran: An overviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1394سوم
69935370Personal and Socio-Cultural Barriers to Cervical Cancer Screening in Iran, Patient and Provider Perceptions: a Qualitative StudyMedlineAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1394دوم
70935316Factor Structure and Reliability ofthe Persian Version of the Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning-Medical Students(JeffSPLL-MS)ISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1393اول
71935290Appraisal of breast cancer symptoms by Iranian women: entangled cognitive, emotional and socio-cultural responses.ISIAsian Pacific journal of cancer prevention : APJCP1393مسئول
72935279Vaccination learning experience of nursing students: a grounded theory study.ISIJournal of educational evaluation for health professions1394چهارم
73934930The Relationship between Demographic Factors and Gender Role Attitudes in Women Referring to Mashhad Health CareCenters in 2014CinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1393سوم
74934915Relationship between gender role attitude and fertility rate in women referring to health centers in Mashhad in 2013.PMCIranian journal of nursing and midwifery research1394سوم
75934576"Caring for my family integrity": Fertile couples' first childbearing experience in the urban society of Mashhad, IranISIHuman Fertility1393چهارم
76934435Role of Social Interactions on Health-Seeking Behavior among Iranian Women with Breast Cancer Symptoms: a Qualitative Studyscopusمجله حیات1393سوم
77934075The Shadow of Silence on the Sexual Rights of Married Iranian WomenISIBioMed Research International1393سوم
78934074Sexual and Reproductive Rights from Qur'anic Perspective: A Quantitative Content AnalysisscopusAsian Social Science1394سوم
79933931Challenges of providing cervical cancer prevention programs in iran: a qualitative studyISIAsian Pacific journal of cancer prevention1393دوم
80933844A structural equation model to predict the social-cognitive determinants related to physical activity in iranian women with diabetes mellitusPMCJournal of Research in Health Sciences1393سوم
81933841Delayed presentation of self-discovered breast cancer symptoms in Iranian women: A qualitative studyISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1393دوم
82933639Help seeking behavior of women with self-discovered breast cancer symptoms: a meta-ethnographic synthesis of patient delayISIPLoS One1393دوم
83933302Awareness of Evidence-Based Medicine among Interns of Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med EducISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393دوم
84933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
85932925Relationship between value of children and fertility rate in womem referred to Mashhad helth centersscopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1393سوم
86932701Teaching methods in community health nursing clerkships: Experiences of health care staff in IranPMCJ Educ Eval Health Prof.1393چهارم
87932008Anxiety, Depression, Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus; An Association Study in Ghaem Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393پنجم به بعد
88931101Serum Inflammatory Cytokines and Depression in Coronary Artery DiseaseISIIranian Red Crescent medical journal1393پنجم به بعد
89930928A Review of the Concept and Structure of Sexual and Reproductive Rights in International Human Rights Documentsscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1393مسئول
90930622Anxiety, Depression and Coronary Artery Disease among Patients Undergoing Angiography in Ghaem Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractHealth1393پنجم به بعد
91930456Investigating Women’s Lifestyle during the Preconception Period in Kalat County, IranCinahljournal of midwifery & reproductive health1393دوم
92930416Women's Empowerment in Iran: A Review Based on the Related LegislationsPMCGlobal journal of health science1393دوم
93930400Experience of Unplanned Pregnancy in Women Attending to Health Centers of Mashhad, Iran: A Phenomenological Studyscopusمجله زنان، مامایی و نازایی1392دوم
94930284Evaluation of communication between healthcare workers and patients with chronic diseasesaccording to their levels of health literacyindex copernicusJournal of Research & Health1392سوم
95930269Skype interviewing: The new generation of online synchronous interview in qualitative researchISIInternational journal of qualitative studies on health and well-being1393سوم
96930023Pilot Study in Qualitative Research: The Roles and Valuesscopusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)1392سوم
9792537The Nursing Students Perception of the Community Health Nursing Training: A Grounded Theory Study.ISILife Science Journal1391چهارم
98925120Occupational burnout and influence of work environment factors among family physicians in Khorasan RazaviISCفصلنامه علمی پژوهشی طب کار1392سوم
99925095Pictorial Health Warning Labels on Cigarette Packages: An Investigation on Opinions of Male SmokersISIIran Red Crescent Med J.1392پنجم به بعد
100925063Clarifying the Role of Schools in Tendency or Lack of Tendency Toward Smoking among Teenage Boys (11-14) in Mashhad, IranPMCIran Red Cres Med J.1392پنجم به بعد
101923689The process of community health nursing clinical clerkship: A grounded theoryPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1392چهارم
102922271Female adolescents’ experiences and perceptions regarding sexual health education in Iranian schools:A qualitative content analysisPMCIranian Journal of Nursing and Midwifery Research1391پنجم
103922270Socio-cultural challenges to sexual health education for female adolescents in IranISIIran J Reprod Med1391پنجم
104922269The influence of social network on couples’ intention to have the first childISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391چهارم
105922179The Necessity of Sexual-Health Education for Iranian Female Adolescents: A Qualitative StudyISCمجله زنانا مامایی و ناباروری1391پنجم
106922079The Association of Religious Beliefs in Infertile Couples’ Attitude towards Donation Procedures and Its Selection as a Therapeutic Approach to Infertilityscopusمجله زنان مامایی ونازایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392سوم
107921618Using of Social cognitive theory: Predictors of physical activity among women with diabetes type 2index copernicusJournal of Research & Health1392سوم
108921617Effectiveness of education by PEN -3 cultural model on improve feeding behaviors in adolescent girls with obesity and over weight in Razan city (Hamadan)- 2010index copernicusQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1391سوم
109921616Effect of Health Education Program on Promoting Physical Activity among Diabetic Women in Mashhad, Iran: Applying Social Cognitive TheoryPMCJ Res Health Sci.1392سوم
110921615The effect of educational intervention based on self-regulation strategies on physical activity in women with type 2 diabetesEmbaseEvidence Based Care1391دوم
11191741A CRITICAL REVIEW ON "STUDY OF THE EXPRESSION OF SURVIVIN & ITS SPLICE VARIANTS, ΔEX3, 2B AND 3B AS DIAGNOSTIC MOLECULAR MARKERS IN BREAST CANCER"SID/Iranmedex/MagiranJSSU1392اول
11291723Challenges of Community Health Nursing Education in IranISCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1391سوم
11391351Effect of Education on the Weight Self Efficacy lifestyle among Adolescent Girls with Overweight and ObesitySID/Iranmedex/Magiranارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی 1391سوم
11491349: تبیین پدیده‌ی چاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دختران نوجوان- یک مطالعه‌ی کیفیSID/Iranmedex/Magiranمجله ی غدد درو ن ریز و متابولیسم ایران1391سوم
11589299Discovering a sequential social process of prostate cancer detection: A socio-epidemiological study of Iranian mens perspectivesISIHealthmed 1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980006بررسی اپیدمیولوژیک مراجعین به مرکز معین بیمه شدگان روستایی استان خراسان رضویسومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدپوستر1397خير
2974347عوامل پیش بینی کننده استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهدسومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکر د الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمشهدسخنرانی1397خير
3974257تبیین مشکلات جنسی زوجین نابارور بدنبال شکست درمان: یک پژوهش کیفیسومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردانتهرانپوستر1397خير
4974256شناسایی ادراک و تجارب زنان از شکست درمان ناباروری با عامل مردانه: یک بررسی کیفیسومین کنگره سلامت مردان، ناباروری و سرطان های شایع مردانتهرانپوستر1397خير
5973457بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقای سلامت و فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1395نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتمشهدپوستر1397خير
6973428بسترهای اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نوجوانان: مطالعه ای کیفی در تبیین نقش سرمایه اجتماعینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
7973423بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقای سلامت و فعالیت بدنی کارکناننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
8973368آموزش، گامی موثر در ارتقای سواد سلامت بیماران دارای بیماری دارای فشارخون بالا: مصاحبه ای با کارکنان بهداشتینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
9973367تاثیر ارتقاء سواد سلامت کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودکارآمدی بیماران دارای بیماری مزمننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
10971699ارزیابی کاربردپذیری اسناد آموزشی شخصی سازی شده بوسیله کامپیوتر برای خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
11970341کاربرد گیاه افسنتین در بیماریهای گوارشیکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی، و طب سنتیمشهدسخنرانی1396خير
12964199اخلاق حرفه ای از منظر اسناد بالادستیپنجمین کنگره اخلاق پزشکی در ایرانگرگانپوستر1396خير
13962613ترکیب گیاهی گرانوله جهت بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیکهجدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشورقزوینپوستر1396خير
14960966مفهوم شناسی مکتب طب اسلامی و دیدگاههای موافق و مخالف (مروری سیستماتیک)همایش ننظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
15960965اصول اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ های علوم پزشکی (مروری سیستماتیک)اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سلامتاسفراینپوستر1395خير
16960964اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی (مروری سیستماتیک)اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سلامتاسفراینپوستر1395خير
17960963تاثیر روان درمانی بر استرس ناشی از سوختگی (مروری سیستماتیک)اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سلامتاسفراینپوستر1395خير
18960962تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت و سطح رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان ها (مروری سیستماتیک)اولین کنگره استانی دانشجویی ارتقا سلامتاسفراینپوستر1395خير
19960316درآمدی بر مفهوم طب اسلامی و شیوه تحقیق در این مکتبهمایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
20954236ارزیابی عوامل مرتبط با ابتلا به دیابت نوع دو با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مروری سیستماتیک)چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1395خير
21954234بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود93چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1395خير
22953791Estimation of fetal malnutrition by using ponderal index in Iranian Neonateتغذیه و سلامت کودکان و نوجوانانتهرانسخنرانی1394خير
23953654بررسی رابطه بین پرفشاری خون و دیابت در ایران (مروری سیستماتیک)سومین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1395خير
24953652Defective Lifestyle: Mechanisms and Prevention of Cancer (Systematic review)2nd International Nastaran Cancer Symposium 2016mashhadپوستر1395خير
25953651The Effect of Stress Management to Reduce Anxiety in Cancer Patients (Systematic review)2nd International Nastaran Cancer Symposium 2016mashhadپوستر1395خير
26953650Survey The Effect of Spiritual Intervention on Promotion Hope and Mental Health in Cancer Patients (Systematic review)2nd International Nastaran Cancer Symposium 2016mashhadپوستر1395خير
27953649The Role of Education on Behaviors Leading To Early Diagnosis of Cancer (Systematic review)2nd International Nastaran Cancer Symposium 2016mashhadپوستر1395خير
28953637Epidemiology of asthma in Iran (Systematic review)international congress of immunology, asthma and allergy & the first symposium of food and drug allergymasshadپوستر1395خير
29952135تعیین نسبت شانس گرفتگی عروق در بیماران دیابتی به غیردیابتی کاندید آنژیوگرافی با تعدیل روی سطوح لیپید پروفایل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیکهفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورکاشانسخنرانی1395خير
30951967طراحی پرسشنامه جهت بررسی اجرای دستورالعمل های مراقبت های تغذیه ای در بیمارستان هادومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1395خير
31951689applying the theory of planned behavior the eating behaviors in secondary school students in the city of Birjandاولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانایلامپوستر1395بله
32951688Social meanings of breast cancer in iranian women: hidden thrat on women`shealth from perspective social epidemiologyاولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی و هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایرانایلامسخنرانی1395بله
33951627تببین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی درمواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
34951004ارزیابی ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس همدلی با بیمار در دانشجویان ارایه دهنده خدمات سلامتییازدهمینکنگرهپژوهشیدانشجویانعلومپزشکیشرقک شورزاهدانپوستر1395خير
35950773تبیین تجارب کارکنان بهداشتی از سواد سلامت و عوامل موثر بر آن در بیماران دارای بیماری مزمن-رویکرد پدیدار شناسیهفتمین کنگره ملی انجمن علمی آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایران-تهرانسخنرانی1395خير
36950709Womens´ Perception and experiences of the challenges in the treatment of male infertility: A Qualitative Studyکنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1395خير
37950708Social aspects of male infertility: The perceptions and experiences of Iranian womenکنگره بین المللی تولید مثلتهرانسخنرانی1395خير
38950666ادراک و تجارب زنان از چالشهای موجود در درمان اباروری مردانه: یک مطالعه کیفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
39950665راهبردهای معنوی – مذهبی زنان در مواجهه با ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیدوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394خير
40950382بررسی ارتباط قندخون ناشتا و سطوح لیپیدپروفایل برنتایج آنژیوگرافی با استفاده از مدل رگرسیون دو جمله ای منفیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
41943362Herbal medicines for management of chronic liver Disease (CLD): (a review study)اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدسخنرانی1394خير
42943224Protective Effect of Camel Milk on Toxic Liver Injury: A Review Studyاولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
43943223A Brief Review on Protective Effect of Camel Milk in Diabetesاولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزینمشهدپوستر1394خير
44942416The Concept of Hepatitis In Medieval Iranian Medicineششمین کنگره هپاتیت تهرانتهرانپوستر1394خير
45942415Effect of Lactoferrin In Patients with Chronic Hepatitis C: Systematic Reviewششمین کنگره هپاتیت تهرانتهرانپوستر1394خير
46942087A Brief Review on Protective Effect of Camel Milk in Cancer1st International Nastaran Cancer Symposium-2015مشهدپوستر1394خير
47942086Natural Products and Chronic Hepatitis C Virus: Systematic Review6th International Tehran Hepatitis Conferenceشیرازپوستر1394خير
48941946بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی مرتبط با باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد- 91-92همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
49941939ارتباط نگرش نقش جنسیتی با ارزش فرزندان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد- 9811آموزش و مشاوره در سلامت باروریمشهدپوستر1393خير
50941648perseptions of married iranian women regarding sexual rightsXXI FIGO world Congress of Gynecology and Obstetricsvancouverسخنرانی1394خير
51940033نقد و بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین نامه اجرایی آنتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
52940032تبیین پیامدهای روانی – عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفیتازه های علمی باروری و ناباروریتهرانپوستر1393خير
53932737تأثیر ارتقای سواد سلامت کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودمراقبتی بیماران دارای بیماری مزمنسومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامتبیرجندسخنرانی1392خير
54932610حق داشتن یا نداشتن فرزند14th Students International Conference on Biomedical and Interdisciplinary Research SICOBAIRساریپوستر1392خير
55932609درک زنان ایرانی از حق انتخاب همسر: تغییر به سمت ازدواج نیمه سازمان یافته10th International congress of Obstetrics and Gynecologyتهرانپوستر1392خير
56932608درک زنان ایرانی از تعیین زمان اولین رابطه جنسی: یک مطالعه کیفیInternational Conference on Womenارومیهپوستر1392خير
57932607حقوق باروری و جنسی از دیدگاه قرآنThe 2nd Iranian International Conference on Womenشیرازپوستر1392خير
58930914Islamic guidelines for promotion of fertilityinternational congress on reproductive ethicsجهرمپوستر1392خير
59930156عوامل موثر بر فعالیت بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نظریه شناختی اجتماعی21st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaپوستر1392خير
60930154بررسی تأثیر برنامه آموزشی براساس نظریه شناختی اجتماعی در ترویج فعالیت بدنی در زنان دیابتی (II) ، ایران سال 201221st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaسخنرانی1392خير
61930141تبیین شناختی اجتماعی فعالیت جسمی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
62930112کاربرد الگوی برنامه ریزی pen-3در آموزش تغذیه سالم در نوجوانان چاق شهر همدان در سال 1390پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
63924496تاثیر برنامه آموزش براساس تئوری شناختی اجتماعی در ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 221st IUHPE World Conference on Health Promotionpattayaسخنرانی1392خير
64924465عوامل تاثیرگذار بر فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی21st IUHPE World Conference on Health PromotionPattayaپوستر1392خير
65924293ارتقاء سواد سلامتی در ایران : برنامه ای برای کارکنان بهداشتی و بیماران مزمنپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
66924281بررسی رابطه سواد سلامت ارتباطی با سطح سواد سلامت در مراجعین دارای بیماری مزمن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانیپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
67923855بررسی سایتوکاین ها در بیماران عروق کرونری در بیمارانی که آنژیوگرافی شده انددومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلبشیرازپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1251داروی گیاهی ترکیبی به فرم ساشه گرانوله برای بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک1396/11/0494824nf>, مریم روحانی , شاپور بدیعی اول , ملیحه متوسلیان , سیداحمد ثاقبی , علی تقی پور , شکوه سادات حامدی , محمد کمالی نژاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19959کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29183کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه