سودابه  شهید ثالث
خلاصه عملکرد سودابه  شهید ثالث
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سودابه شهید ثالث

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سودابه شهید ثالث رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : shahidsaless@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
رادیوتراپیپزشک متخصص1388

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960653طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برای ارزشیابی کارگاه های توانمند سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پایان یافتهبلي
2970043تعیین ارتباط مصرف اپیوم و مشتقات آن (تریاک، شیره و سوخته) و خطر ابتلا به سرطان سروگردن: مطالعه مورد-شاهدی چند مرکزی ( طرح مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران)مجریدر دست اجراخير
3960933بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs10811661 در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان های سر وگردن مثانه ریه و کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امید، قائم، امام رضا(ع) و هاشمی نژاد مشهد در سالهای 1396 تا 1400مجریدر دست اجراخير
4960932ارتباط بین مصرق اپیوم و خطر بروز سرطان های سر و گردن، کولورکتال، ریه و مثانه یک مطالعه مورد شاهدی چند مرکزی در ایران ( طرح نیماد)مجریدر دست اجراخير
5960680اثرات حساس کنندگی به پرتودرمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورمجریدر دست اجرابلي
6960336بررسی نقش پروگنوستیک یک واریانت ژنتیکی rs1128503 در ژن MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان( مطالعه کوهورت)مجریدر دست اجراخير
7960335بررسی نقش پیشگویی کننده rs1128503 در ژن ABCB1/MDR1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالمجریدر دست اجراخير
8951534بررسی نقش پروگنوستیک واریانت های ژنتیکی در ژنهای CDKN2A/B و 'CTNNB1' در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی (تخمدان – آندومتر – سرویکس )مجریدر دست اجراخير
9951221مقایسه نیاز اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و دیدگاه پزشکان در این زمینه در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا-1396مجریپایان یافتهخير
10951122بررسی نقش پروگنوستیک واریانت ژنتیکی rs10811661در ژن CDKN2A/B در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
11950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیمجریپایان یافتهبلي
12941479تعیین ارتباط گیرنده آندروژن با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان تریپل نگاتیومجریپایان یافتهبلي
13941296بررسی نقش پیشگویی کننده FcgR2A and 3A، وABCB1 به عنوان تست تشخیصی در پاسخ به درمان با با داروهای پاکلی تاکسل و trastuzumab در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
14941293بررسی ارتباط متیلاسیون پروموتور ژن MGMT در پاسخ به درمان با داروی Temozolomide در بیماران مبتلا به سرطان گلیوبلاستوما (Glioblastoma) از طریق روشهای نوین داده کاوی (data mining)، طبقه بندی با ناظر شامل درخت تصمیم (decision tree)، و بدون ناظر (clustering) و همچنین متا انالیز (meta analysis)مجریپایان یافتهبلي
15940724بررسی نقش مارکرهای ژنتیکی CYP1B1 وABCB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بر عود و بقاء بیمارانمجریپایان یافتهبلي
16931765بررسی متیلاسیون و بیان ژن SOX15در کارسینوم سلول سنگفرشی مری (ESCC )مجریپایان یافتهخير
17931529بررسی نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع) بهار 1394.مجریپایان یافتهخير
18931333کاربرد مدلهای خطرجمعی در تعیین عوامل موثر بر زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی رضا(ع) طی سالهای 1391-1385مجریپایان یافتهبلي
19931296بررسی نتایج طولانی مدت حاصل از کارآزمائی بالینی فاز IIسرطان مری درمان شده به روش نئوادجونت کمورادیوتراپیمجریپایان یافتهبلي
20931257بررسی عوامل خطر و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با متاستاز مغزیمجریپایان یافتهبلي
21930687بررسی تاثیر BMI و تغییرات وزن قبل و پس از جراحی بر میزان بروز لنفادم اندام فوقانی به دنبال دیسکسیون آگزیلا در زمینه ی کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
22930605بررسی ارتباط شیردهی با سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
23930081بررسی سطح آنتی ژن MAGE-1 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با فاکتور های پیش آگهی مجریپایان یافتهخير
24922696بررسی توزیع سنی سرطان پستان در خانم ها طی یک دوره بیست ساله ( 1370 -1390 ) در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
25922060بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک سرطان پستان برمبنای تقسیم بندی جدید پاتولوژیک با توجه به انواع لومینال A و B، HER2+ ، Triple Negative در بیماران شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
26921659بررسی ارتباط سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
27921658اهمیت فاکتورهای پیش آگهی ( ER,PR,P53 ) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری) TNM )مجریپایان یافتهخير
28920159اندازه گیری سطح سرمی PAPP-A در بیماران مبتلا به کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
29920083بررسی یافته های ماموگرافی در زیرگروه های مختلف سرطان پستان ( لومینال – her 2 مثبت - تریپل نگاتیو )مجریپایان یافتهبلي
30920027بررسی فراوانی عودهای موضعی و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک و نتایج درمان آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امید مشهدمجریپایان یافتهخير
31911227ارزیابی نتایج درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان بالای 70 سالمجریپایان یافتهخير
32910534بررسی ارتباط درگیری غدد لنفاوی زیربغل با افزایش بیان پروتین Her2/neu در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) طی سالهای 1391- 1385مجریپایان یافتهبلي
33910533بررسی ارتباط درگیری غدد لنفاوی زیربغل با افزایش بیان مارکر Ki67 در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) طی سالهای 1391- 1385مجریپایان یافتهبلي
34910202بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در مردان از سال 1370 تا کنون در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
35910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
36901088ارزیابی تفاوت ارائه ژورنال کلاب بروش موضوعی توسط اساتید با ارائه ژورنال کلاب بروش موضوعی توسط رزیدنت هامجریپایان یافتهخير
37900723بررسی میزان حذف جراحی و پاسخ پاتولوژیک تومور به کمورادیوتراپی قبل ازعمل جراحی در آدنوکارسینوم های موضعا پیشرفته پروگزیمال معده و جانکشن ازوفاگوگاستریکمجریپایان یافتهبلي
38900722ارتباط اندازه توده پستان در ماموگرافی و اندازه واقعی آن توده درآسیب شناسیمجریپایان یافتهبلي
3987038مقایسه وضعیت گیرنده های هورمونی، در تومور اولیه و متاستاز بیماران مبتلا به کانسر پستان مجریپایان یافتهخير
4087025بررسی اهمیت بالینی افزایش بیان پروتئین HER2/neu در بیماران مبتلا به نان - سمینوما ژرم سل تومور بیضه مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد طی سالهای 1386- 1380مجریپایان یافتهبلي
41980385بررسی ارتباط بین شغل و سرطان مثانه در مراجعین به بیمارستان های آموزشی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
42980179بررسی میزان بازگشت به کار مبتلایان به سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجراخير
43971015بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک، روشها و نتایج درمان، عوامل موثر بر پیش آگهی و میزان بقا در بیماران مبتلا به سارکوم نسج نرم ، مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا (ع) طی سالهای 1385 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
44971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير
45970870بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک،نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به گلیومای مغز ، مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا (ع) طی سالهای 1391 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
46970624بررسی اثر مهار کننده آروماتاز بر تراکم استخوان و اسکور ترابکولار استخوانی در بیماران مبتلا به سرطان سینههمکاردر دست اجرابلي
47970371شناسایی و تحلیل الگو در داده های بومی سرطان پستان با استفاده از روش های هوشمندهمکاردر دست اجراخير
48970113بررسی خطر عود و مرگ از سرطان کولورکتال بعد از اولین درمان و عوامل مرتبط با آن با استفاده از مدلهای چند وضعیهمکارپایان یافتهبلي
49961944بررسی میزان انفیلتراسیون لنفوسیتی داخل توموری در بیماران مبتلا به کارسینوم پستانهمکاردر دست اجرابلي
50961602ارزیابی تاثیر آموزش برنامه تومور بورد در کیفیت یادگیری دستیاران گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
51961539ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNA بر پایه نانو کامپوزیتهای سنتزی جهت شناسایی ویروس پاپیلومای انسانیهمکاردر دست اجراخير
52961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
53961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
54960906بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU به همراه داروی استاندارد در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
55960832نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست در سرطان پستان غیرمتاستاتیک تحت درمان جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
56960763بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه تناسلی زنانه مراجعه کننده به مراکز تخصصی انکولوژی مشهد درسالهای 1365-1395همکارپایان یافتهبلي
57960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکارپایان یافتهبلي
58960657راه اندازی ثبت کشوری فرایند رادیوتراپی حین عمل جراحی بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
59960548بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
60960477بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کور double blind randomized controlled trialهمکاردر دست اجراخير
61960414بررسی ارزش تشخیصی دستورنگار Bevilacqua در پیش بینی احتمال بروز لنفادم پس از دیسکسیون زیربغل به علت سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
62960319بررسی تاثیر محلول دهانشویه اسید فولیک بر پیشگیری از استوماتیت در بیماران تحت رادیوتراپی سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
63960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
64960211بررسی عملکرد HDL در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نقش یک واریانت ژنتیکی P376L در ژن رسپتور SCARB1 و ارتباط ان با عملکرد HDL و ریسک ابتلا به این سرطانهمکارپایان یافتهخير
65951600بررسی بیان miRNA های 125-a، 145 و 155 و مارکرهای CD44, CD24 و ALDH1 در زیرگروههای اصلی سرطان پستان و ارتباط تغییرات بیان miRNA با وضعیت این مارکرها و پلی مورفیسم ژنهای مرتبط در جمعیت خراسانهمکاردر دست اجرابلي
66951574بررسی نتایج درمانی تکنیک جراحی انکوپلاستیک و میزان رضایت بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با روش استاندارد جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
67951121بررسی نقش پروگنوستیک و پیشگویی کننده واریانت ژنتیکی rs10811661 واقع بر روی ژن CDKN2A/B واقع بر روی کروموزوم 9p21 با اطلاعات پاتولوژیک و بقاء بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
68950995بررسی میزان حذف تومور با جراحی بعد از کمورادیوتراپی نئوادجوانت در آدنوکارسینوم های موضعاً پیشرفته پرگزیمال معده وارزیابی عوارض درمانهمکارپایان یافتهبلي
69950961بررسی و شناسایی ماکرو آر.ان.ای های در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص زود به هنگام و مارکر پروگنوستیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)همکارپایان یافتهخير
70950960بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. هایmiR-146، miR-375 ,miR-21 و miR 130 به عنوان بیومارکر در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریESCCهمکارپایان یافتهخير
71950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
72950191بررسی پترن عود و بقا بر اساس ساب تایپهای مختلف در کانسر پستان بدون درگیری لنف نودهمکارپایان یافتهبلي
73950061بررسی میزان پاسخ پاتولوژیک وعوارض درمان و بقای بیماران در مبتلایان به سرطان سرویکس موضعی پیشرفته پس از درمان با کموتراپی نئوادجوانتهمکارپایان یافتهبلي
74941820بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های ریه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی و بیمارستان امید مشهد درسالهای 1365-1391همکارپایان یافتهبلي
75941302ارزیابی مسیرهای Wnt, Notch, MAPK و EMT در فرایند متاستاز سرطان پستان در بررسی همزمان بیان mRNA و miRNA با روش NGS جهت یافتن کاندیدهای جدید درمانی و تشخیصی مبتنی بر روشهای سیستم بیولوژیهمکاردر دست اجراخير
76941295بررسی اثر ضد توموری چهار ترکیب فورموله شده کورکومین در مدل های دو بعدی و سه بعدی سلول های سرطانی هپاتوسلولارهمکارپایان یافتهبلي
77941205بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه بیزیهمکارپایان یافتهبلي
78940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهخير
79940423بررسی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
80940028بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی مشهد درسالهای 1365-1391همکارپایان یافتهبلي
81931179بررسی هزینه های تشخیصی و درمانی سرطان معده مراجعین به بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
82930991طراحی پروتکل کمورادیشن قطعی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنهمکاردر دست اجراخير
83930990طراحی پروتکل کمورادیشن همزمان پیش از جراحی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنهمکاردر دست اجراخير
84930825بررسی سطح سرمی و توزیع بافتی Prohibitin I و ارتباط آن با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
85922864بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی شهر مشهد در سال های 1366 – 1391همکارپایان یافتهخير
86922143بررسی تغییرات دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک بیماران سرطان پستان در ابتدا و انتهای دهه در مراجعین دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
87920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
88910685بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک و ارزیانب نتایج درمان بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز ارجاع شده به مراکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان های امید و قائم (عج) مشهد طی یک دوره13ساله (1391_1379)همکارپایان یافتهبلي
89910290مقایسه نتایج رژیم شیمی درمانیCMF (سیکلو فسفاماید ،متوترکسایت، فلورواوراسیل) با رژیم های با پایه آنتراسیکلین یا تاکسان ها در کانسر پستان مرحله اولیههمکارپایان یافتهبلي
90910199بررسی میزان بیان آنتی ژن بیضه ای سرطان نوع MAGE-1 در نمونه های بافتی سرطان پستان مهاجم وارتباط آن با فاکتورهای پیش آگهیهمکارپایان یافتهخير
91910075مطالعه تاثیر استفاده از ثابت کننده ترموپلاستیک بر دز جذبی پوست در پرتودرمانیهمکارپایان یافتهخير
92901089ارزیابی تفاوت ارائه ژورنال کلاب بروش سنتی توسط اساتید با ارائه ژورنال کلاب بروش سنتی توسط رزیدنت هاهمکارپایان یافتهخير
93900727مطالعه میزان بیان cox-2 از طریق ایمونوهیستوشیمی به عنوان یک عامل مقاوم کننده به اشعه در رادیوتراپی و استفاده از Celecoxib جهت مهار cox-2 برای بهبود پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سرطان مری در استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
94900295مدل بندی بقا ی سرطان های کولون و رکتوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
95900180بررسی رابطه شاخص توده بدنی (BMI) با جنبه های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
9689696درمان تهوع ناشی از شیمی درمانی با کاربرد برنامه صوتی بنام Nevasic در یک کارآزمائی بالینی مقدماتیهمکارپایان یافتهخير
9789376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
9888457بررسی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان تخمدان در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
9988444بررسی اختلالات عملکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان سرویکس در بیمارستان های قائم(عج) و امید شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982584Evaluating the expression of cyclooxygenase-2 enzyme by immunohistochemistry in normal and tumoral tissue before and after neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with esophageal cancer in Khorasan ProvinceISIJournal of cancer research and therapeutics1397پنجم به بعد
2982583Current status and future prospects of transforming growth factor-β as a potential prognostic and therapeutic target in the treatment of breast cancerISIJournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
3982539Role of regulatory miRNAs of the PI3K/AKT/mTOR signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma دوم
4981345The potential therapeutic and prognostic impacts of the c-MET/HGF signaling pathway in colorectal cancer.ISIIUBMB life1398پنجم
5980832Association of the involvement of axillary lymph nodes in HER-2/neu overexpression in patients with breast cancer.ISIBREAST JOURNAL1398دوم
6980813Association of a Genetic Variant in ATP-binding Cassette Sub-Family B Member 1 Gene with Poor Prognosis in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusISIIUBMB life سوم
7980107The Esophageal Cancer and the PI3K/AKT/mTOR Signaling Regulatory microRNAs: a Novel Marker for Prognosis, and a Possible Target for Immunotherapy.ISICurrent pharmaceutical design1397اول
8974280Targeting cancer stem cells as therapeutic approach in the treatment of colorectal cancerISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398پنجم به بعد
9974182Toxicity of Adjuvant Radiotherapy in Patients with Breast Cancer: A Review StudyISCreports of radiotherapy & oncology1397مسئول
10973802A genetic variant in CDKN2A/2B locus was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma.ISIJournal of cellular physiology1398اول
11973309Targeted therapies in pancreatic cancer: Promises and failuresISIJournal of cellular biochemistry1397دوم
12972557Application of a Chemotherapy Standard Form in Patients with Breast Cancer: Comparison of Private and Public CentersISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1397چهارم
13971945Evaluation of Involvement of Axillary Lymph Nodes with Ki-67 Expression in Patients with Breast CancerISIInternational Journal of Cancer Management1397مسئول
14971559Mammographic findings in different breast cancer subtypes (luminal, Her2 positive, triple negative)ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH1397دوم
15971329A genetic variant in CDKN2A/B gene is associated with the increased risk of breast cancerISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول و مسئول
16971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397سوم
17970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
18970807Circulating Micrornas as Novel Potential Biomarkers in Upper Gastrointestinal Cancersسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395اول
19970806Prognostic and Predictive Values of MicroRNAs in Pancreatic Cancerسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395دوم
20970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396چهارم
21970661Anti-tumoral effects of low molecular weight heparin: A focus on the treatment of esophageal cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم
22970298Tissue Expression of Prohibitin-I and It's Relationship with Prognostic Factors in Breast CancerPMCIranian Journal of Pathology1397سوم
23970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
24970221A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years.ISIPharmacogenomics1397مسئول
25970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
26970029Efficacy and Safety of Pleurodesis Using Platelet-Rich Plasma and Fibrin Glue in Management of Postoperative Chylothorax After EsophagectomyISIWorld journal of surgery1397پنجم به بعد
27970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
28963755Clinicopathologic Features and Survival of Breast Cancer Subtypes in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1396اول
29963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم
30963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
31963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
32963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
33963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
34962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم
35962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
36962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
37962916Comparison of sexual dysfunction in women with breast cancer: Case control studyscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
38962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396چهارم
39962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
40962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394دوم
41961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396مسئول
42961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396سوم
43961633Adjuvant Chemotherapy of Early Stage Breast Cancer in Community-based Cancer Treatment Fields: CMF Compared with Anthracycline/Taxane-based RegimensISIMIDDLE EAST JOURNAL OF CANCER1396چهارم
44961447Report of a rare case of epithelial- myoepithelial carcinoma of parotid gland with lung metastasisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
45961446Evaluation of Tumor Resectability Rate and Pathologic Response to Preoperative Concurrent Chemoradiotherapy in Locally Advanced Proximal Gastric and Esophagogastric Junction Adenocarcinomas: A Clinical TrialISIInternational Journal of Cancer Management1396دوم
46961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396سوم
47961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
48961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
49961300Male breast cancer: a review of literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
50961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
51961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
52961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
53961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
54960599EGFR Expression in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Association with Pathologic Response to Preoperative Chemoradiotherapy: A Study in Northeastern IranISIArchives of Iranian medicine1396مسئول
55960417Head and Neck Cancers in North-East Iran: A 25 year SurveyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396دوم
56960357Assessment of effective factors on prognosis of breast cancer patientsscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
57954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396اول
58954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395چهارم
59954092Study of clinical characteristics of breast cancer among women older than 70 yearsscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395اول
60953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395اول
61953051The Results of Chemotherapy with Two Variants of Intravenous CMF in Patients with Early Stage Breast Carcinoma; Does Dose Density MatterISIbreast journal1395چهارم
62951697Treatment Outcomes and Prognostic Factors in Adult Astrocytoma: In North East of IranPMCiranian journal of cancer prevention1395سوم
63951385Breast cancer patients' information needs and information-seeking behavior in a developing countryISIBREAST1395سوم
64950719Changing pattern in the clinical presentation of breast cancer in the absence of a screening program over a period of thirty-three years in IranISITHE BREAST1395دوم
65950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395اول
66942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394سوم
67941989Evaluation of estrogen receptor expression and its relationship with clinicopathologic findings in gastric cancer.PMCAdvanced biomedical research1394مسئول
68941254Selecting chemotherapy schedules for adjuvant treatment of early stage breast cancer, what is the rationale behind?Chemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
69941252Assessment of clinicopathologic features in patients with pituitary adenomas in Northeast of Iran: A 13-year retrospective studyPMCIranian Journal of Neurology1394مسئول
70940054Low expression of chloride channel accessory 1 predicts a poor prognosis in colorectal cancer: The question is still open.ISICancer1394اول
71935460The Effect of Neoadjuvant Therapy on Early Complications of Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394پنجم
72935177Prognostic Factors in the Survival Rate of colorectal cancer patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
73934844A Comparison of 5-HT3 Receptor Antagonist and Metoclopramide in the Patients Receiving Chemotherapeutic Regimens Including CMF, CAF and CHOP.PMCIranian journal of cancer prevention1394مسئول
74934784Biomarker Analysis in CLEOPATRA: Searching for a Sensitive Prognostic Factor in Breast Cancer.ISIJ Clin Oncol1394پنجم
75934444effect of humor therapy on fatigue in breast cancer patients undergoing external radiation therapyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1393سوم
76934443A 36 Year Old woman with Angiomyofibroblastoma of the Vagina: A Case Reportscopusمجله زنان مامایی و نازائی ایران1392مسئول
77934442Translation and psychometric assessment of the Persian version of the Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching (INVR) scale for the assessment of chemotherapy-induced nausea and vomitingISIEuropean Journal of Cancer Care1393دوم
78934430Gestational throphoblastic diseases in North East of Iran: 10 years (2001‑2010) prospective epidemiological and clinicopathological studyPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
79934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393سوم
80934239Evaluation of emotional distress in breast cancer patientsPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393مسئول
81933905Nevasic audio program for the prevention of chemotherapy induced nausea and vomiting: A feasibility study using a randomized controlled trial designISIEuropean Journal of Oncology Nursing1393سوم
82933597Neoadjuvant chemoradiotherapy in non-cardia gastric cancer patients - does it improve survival?ISIAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1393پنجم
83933153Comparison of metastatic and non-metastatic breast cancer patients according to TNM, Hormone status and Her-2 conditionscopusمجله زنان مامایی و نازائی ایران1392مسئول
84932781Vulvar Carcinoma in Pregnant Women Aged Less than 40 Years: Case ReportPMCIranian journal of cancer prevention1393چهارم
85931998The importance of Prognostic factors (ER, PR, P53) in breast cancer and their relationship with stage of diseaseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
86931375Assessment of skin dose modification caused by application of immobilizing cast in head and neck radiotherapyISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine1393پنجم
87931010Study of Osteopontin as the “CA125” Adjunct for Detection of Ovarian Carcinoma in Patients with Pelvic Mass.Chemical AbstractReports of Radiotherapy and Oncology1392مسئول
88930923Treatment Outcomes and Prognostic Factors in Pediatric Non-brainstem Astrocytoma in North East of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393مسئول
89930774detection of effective factors in the survival rate of colon cancer patients using Survival modelingSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
90925138Female genital tract tuberculosis presenting as ovarian cancerISIJournal of Research in Medical Sciences1392پنجم
91924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
92921153عنوان انگلیسی نداردindex copernicusپژوهش در پزشکی1391دوم
93921146Towards the Real Interdisciplinary Approach in Treating Brain Tumors: Report from the Neuro-Oncology Scientific Club opening meeting - NOSC 2011-13 October- Mashhad, IR Iranسایر سایت‏های تخصصیwebmed central1388پنجم به بعد
94921144Granulosa cell-stromal tumors: an immunohistochemical study including comparison of calretinin and inhibinscopusIranian journal of pathology1388چهارم
9591923Assessment of the psychological distress difficulties in patients with cancer using the national comprehensive cancer network rapid screening measurescopusChinese-German Journal of Clinical Oncology1391چهارم
9691922Primary gastrointestinal lymphomaISIJournal of Research in Medical Sciences1391مسئول
9791921Clinical Relevance of HER-2/neu Overexpression in Patients With Testicular Nonseminomatous Germ Cell TumorISIUrology Journal1388مسئول
9891080Comparison of Hormone Receptor Status in Primary and Recurrent Breast CancerscopusIranian Journal of Cancer Prevention1391مسئول
9989655Evaluation of Effective Clinicopathologic Factors on Patients Outcome with Well Differentiated Thyroid Carcinomaindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971682ارزیابی عوامل موثر مرتبط با ایمنی در کار با داروهای شیمی درمانی در بخش پرستاری بخش های شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهددومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایرانتهرانسخنرانی1396بله
2963302SOX15 expression was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma: An Iranian cohort study conducted over 10 yearsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
3963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395بله
4963300Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of novel formulated curcumin with gemcitabine in pancreatic cancer cellsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395بله
5963006No change in mean age of diagnosis of breast cancer during 30 years from 1981 to 2011 in north east of Iran, Report of six thousand patientsESMO ASIA 2017سنگاپورپوستر1396خير
6960263novel formulated form of curcumin in combination with gemcitabine inhibit cell growth in pancreatic cancerthe first international clinical oncology congressتهرانپوستر1395بله
7960238Epidemiology of primary lung cancers and their trends in Northeast of Iran during 1985-2012AACR Annual meeting 2017واشنگتنپوستر1396خير
8954245مطالعه دموگرافیک سرطانهای دستگاه گوارش در شمال شرق ایران:گزارش12000 بیماراولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در کشورتهرانسخنرانی1395خير
9954187Investigating the serum level of prohibitin I and its relationship with prognostic factors in breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
10954186Evaluation of MAGE-A1 antigen in the serum of breast cancer patients and its correlation with prognostic factors12th International Breast Cancer CongressTehranسخنرانی1395خير
11954185Measurement of PAPP-A level in serum of patient with breast cancer12th International Breast Cancer CongressTehranپوستر1395خير
12952464The twenty-year trend of head and neck cancers in Mashhad, Iranthe 8th APOCP Regional conference,cancer control in west asiaتهرانپوستر1394خير
13951216Tissue Expression of Prohibitin I in breast cancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395خير
14951132breast cancer adjuvant systemic chemotherapy dosing in obese patientsنهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژیتهرانپوستر1393بله
15951117Demographic Study of gastrointestinal cancers, in North East of Iran: report of Twelve thousand patientsASCO Annual meeting 2016chicagoپوستر1395خير
16943431نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش بالینیResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394خير
17943379تعیین عوامل موثر بر ارتباط استاد و دانشجو در انجام فعالیت های آموزشی و یادگیری از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی مشResearch in science and technologykualalumpurسخنرانی1394خير
18943370Changing the trend in clinical presentation of breast carcinomas without a screening program, thirty three year experience of IranESMO Asia Congressسنگاپورپوستر1394خير
19941487Information Needs and Information Seeking Behavior of Patients with Breast Cancerنخستین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانسخنرانی1394خير
20934790Evaluation of the relationship between axillary lymph nodes involvement And Ki67 over expression in Breast cancer patients10th international breast cancer congressتهرانپوستر1393بله
21933274Treatment Outcomes and Prognostic Factors in Children with Brain Tumors: an Experience in North East of Iranاولین کنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع کودکان و سیزدهمین کنگره بیناری های اعصاب کودکان ایرانمشهدسخنرانی1392خير
22933270بررسی کارآمدی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شدهپنجمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایرانتهرانسخنرانی1392خير
23933265ارزیابی وضعیت تغذیه با ابزار استاندارد PG-SGA در بیماران مبتلا به سرطان در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سال 1389ششمین کنگره سرطان پستان جاد دانشگاهیتهرانسخنرانی1392خير
24933188بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک و بقای بیماران در زیرگروه های پاتولوژیک سرطان پستان در شمال شرق ایراننهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1392بله
25932690اندازه گیری تغییرات دز پوست در اثر استفاده از قالب تثبیت کننده در رادیوتراپیبهینه سازی پروتکل های دزیمتری، کنترل کیفی و درمانمشهدسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1785تغذیه و سرطان1392ترجمه
2784اصول و درمان سرطان های زنان1393ترجمه
32127سرطان اندومتر1397تالیف
42126سرطان تخمدان1397تالیف
52125سرطان سرویکس1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19521فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29373فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39348فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19811کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
210195کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه