سامان  سلیمان پور
خلاصه عملکرد سامان  سلیمان پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سامان سلیمان پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سامان سلیمان پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : میکروب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : soleimanpours@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1386دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران
میکروب شناسی پزشکیکارشناس ارشد 1388موسسه واکسن و سرم سازی رازی- تهران
باکتری شناسی پزشکیدکترا (Ph.D.)1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوره فرصت مطالعاتیدکترا (Ph.D.)1394Pasteur Institute, Brussels, Belgium

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971316بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی، سل خارج ریوی، سل مقاوم به دارو و عفونت با گونه های گونه های های غیرتوبرکلوزی مایکوباکتریوم در سال های 92 تا 97 در آزمایشگاه رفرانس شمال شرق ایرانمجریدر دست اجراخير
2971312بررسی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLNs: Solid Lipid Nanoparticles) حاوی ریفامپین و ایزونیازید در برابر سویه های مایکوبکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB و XDR-TB)مجریدر دست اجرابلي
3971106بررسی اثر آنتی مایکوباکتریال نانو ذرات سلنیوم سنتز شده با عصاره گیاهان ریحان (Ocimum basilicum) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان (XDR-TB و MDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیهمجریدر دست اجرابلي
4971009بررسی اثر عصاره Crinitaria grimmii و Linum album بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB و XDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیهمجریدر دست اجراخير
5971008بررسی اثر آنتی مایکوباکتریایی 20 گونه گیاهی اختصاصی استان خراسان بر سویه ی H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR و XDR) و مایکوباکتریوم سیمیه بعنوان شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌ آتیپیک در عفونت های انسانیمجریپایان یافتهخير
6961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورمجریدر دست اجرابلي
7961214بررسی مقاومت به ریفامپین و ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بوسیله تکنیک Real-time PCR به منظور راه اندازی این روش در آزمایشگاه رفرانس سلمجریدر دست اجرابلي
8961213بررسی میزان سل نهفته با روشTuberculin Skin Test (TST) و QuantiFERON-TB Gold In tube (QFT) در کارکنان بهداشتی بخش های مربوط به سل و آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور در بیمارستان شریعتی مشهدمجریدر دست اجرابلي
9951708مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96مجریدر دست اجراخير
10951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)مجریپایان یافتهخير
11951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشمجریدر دست اجراخير
12941677ساخت قطعه فیوژن Ag85B باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و Fcγ1 از IgG انسانیمجریپایان یافتهخير
13910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلمجریپایان یافتهبلي
14981390بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده و کفایت محافظتی 6 واکسن کاندید برای سل با چالش با آئروسول دوز پایین Mtb H37Rv-luxهمکاردر دست اجراخير
15970095بررسی تاثیر کامپوزیت ارتدنسی حاوی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و کایتوزان بر تغییرات محتوای معدنی مینا و جمعیت استرپتوکک موتانس در بیماران ارتدنسی ثابتهمکاردر دست اجرابلي
16961955بررسی پاسخ به درمان هپاتیت مزمن C با داروهای آنتی ویروس مستقیم جدید (DAAs) در بیماران با عفونت همزمان HCV و HIV در مشهد.۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
17961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویهمکاردر دست اجراخير
18961267بررسی علائم کلینیکی , آزمایشگاهی ,رادیولوژیک و روند درمان بیماران مبتلا به پنومونی مزمن ناشی از مایکوباکتریوم سیمیههمکارپایان یافتهبلي
19961187بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنتیکی CD209 و MCP-1 سلولهای دندریتیک و ماکروفاژ میزبان با میزان بروز سل ریویهمکاردر دست اجراخير
20961186بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای iceA، babAو oipA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن IL-8 میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
21960885بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای dupA، cagAو vacA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن کد کننده نیتریک اکساید لوکوسیت های میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریهمکارپایان یافتهبلي
22951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
23951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
24951247ارزیابی تنوع و مقاومت دارویی پاتوتایپ های اشرشیا کلی مولد گاستروانتریت در نمونه مدفوع بیماران در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
25950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجرابلي
26950839مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شیخ مشهد، از اسفند 94 لغایت شهریور 95همکارپایان یافتهخير
27950691راه اندازی سازوکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نسبت به فلوروکینولون ها بعنوان یکی از داروهای اصلی خط دوم درمان سل در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
28931244تولید پروتئین HTLV-I proteaseبه صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris به هدف: 1- تهیه سوبسترای مهاری برای شیمی درمانی افراد مبتلا به HAM/TSP و ATLL و 2- بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن HTLV-Iهمکارپایان یافتهخير
29930884تولید و تخلیص پروتئین HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به همراه Fcγ2α از IgG موشی به صورت یک فیوژن پروتئین نوترکیب (HspX:Fc) در مخمر Pichia pastoris به منظور طراحی واکسنهمکارپایان یافتهبلي
30910767ارزیابی تاثیر بکارگیری ('Contract Activity Packages') در آموزش درس بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانشجویان دکتری در مقایسه با روش سنتیهمکارپایان یافتهخير
31910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
32910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
33910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
34910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
35910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیهمکارپایان یافتهخير
36901106ژنوتایپینگ ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3789427بررسی ژنهای مسئول مقاومت به بتا-لاکتام ها، در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ؛ از اسفند 88 لغایت شهریور 89همکارپایان یافتهخير
3889422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982754Bacteriotherapy in Breast CancerISIInternational journal of molecular sciences1398مسئول
2982742The mystery of tuberculosis pathogenesis from the perspective of Tregulatory cellsISIMeta Gene1398دوم
3982124Angiotensin‐converting enzyme gene polymorphism and digestive system cancer risk: A meta‐analysis based on 9656 subjectsISIjournal of cellular biochemistry1398چهارم
4982121Species Identification of Cutaneous Leishmaniasis in Quchan,Northeast of IranISCJournal of Kermanshah University of Medical Sciences1398پنجم
5981947Seed Priming with Cold Plasma and Multi‑walled Carbon Nanotubes Modifed Growth, Tissue Diferentiation, Anatomy, and Yield in Bitter Melon (Momordica charantia)ISIJournal of Plant Growth Regulation پنجم
6981946Direct drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis using the proportional method: A multicenter studyISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1398پنجم به بعد
7981912IgG Avidity Test for Ocular Toxoplasmosis Diagnosis at a Tertiary Center, Northeast of IranISIIranian journal of immunology1398پنجم
8980748Therapeutic potency of crocin in the treatment of inflammatory diseases: Current status and perspective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
9980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398پنجم به بعد
10980349The Role of Green Reducing Agents in Gelatin-Based Synthesis of Colloidal Selenium Nanoparticles and Investigation of Their Antimycobacterial and Photocatalytic PropertiesISIJournal of Cluster Science1398دوم
11974447The prognostic potential of long noncoding RNA HOTAIR expression in human digestive system carcinomas: A meta‐analysisISIJournal of cellular physiology1398پنجم
12974035HspX protein as a candidate vaccine against Mycobacterium tuberculosis: an overviewscopusFrontiers in Biology1397مسئول
13973999Mycobacterium tuberculosis Ag85b:hfcγ1 recombinant fusion protein as a selective receptor-dependent delivery system for antigen presentationISIMicrobial Pathogenesis1398سوم
14973026Therapeutic potential of A2 adenosine receptor pharmacological regulators in the treatment of cardiovascular diseases, recent progress, and prospective.ISIJournal of Cellular Physiology1397پنجم به بعد
15973024Therapeutic potency of Wnt signaling antagonists in the pathogenesis of prostate cancer, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
16972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
17971471Moderate Genetic Diversity with Extensive Antimicrobial Resistance Among Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii in a Referral Hospital in Northeast IranISIJundishapur Journal of Microbiology1397دوم
18971202Relation between lower respiratory tract microbiota and type of immune response against tuberculosisISIMicrobial pathogenesis1397چهارم
19970959Are chitosan natural polymers suitable as adjuvant/delivery system for antituberculosis vaccines?ISIMicrobial Pathogenesis1397مسئول
20970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397چهارم
21970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم
22964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397پنجم به بعد
23963535Multi-stage subunit vaccines against Mycobacterium tuberculosis: an alternative to the BCG vaccine or a BCG-prime boost?ISIExpert review of vaccines1396مسئول
24962001Antigen 85 complex as a powerful Mycobacterium tuberculosis immunogene: Biology, immune-pathogenicity, applications in diagnosis, and vaccine designISIMicrobial Pathogenesis1396دوم
25961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396سوم
26953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395دوم
27953381Elevated prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii with extensive genetic diversity in the largest burn centre of northeast-IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1395دوم
28951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395پنجم به بعد
29950967Construction of Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 fused to human Fcγ of IgG1: To target FcγR as a delivery system for enhancementof immunogenicityISIGENE1395اول
30950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395سوم
31950116Fcγ1 fragment of IgG1 as a powerful affinity tag in recombinant Fc-fusion proteins: immunological, biochemical and therapeutic propertiesISICRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY1396اول
32950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395پنجم به بعد
33943243Zoonotic tuberculosis caused by Mycobacterium bovis, Central province, Iranسایر سایت‏های تخصصیJournal of Lung, Pulmonary & Respiratory Research1394اول
34943239Urinary infection due to Balantioides coli: a rare accidental zoonotic disease in an addicted and diabetic young female in Iranسایر سایت‏های تخصصیJMM Case Reports1394اول و مسئول
35943032Extensive Genetic Diversity among Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisin Central Province of IranPMCTuberculosis research and treatment1393اول
36943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395دوم
37940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394اول
38935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394چهارم
39934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394مسئول
40934943Antibacterial activity of Tribulus terrestris and its synergistic effect with Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in-vitro studyPMCAvicenna J Phytomed1394اول
41933964Evaluation of Point Mutation Detection in Mycobacterium tuberculosis with Isoniazid Resistance Using Real-Time PCR and TaqMan Probe AssayISIAppl Biochem Biotechnol1393چهارم
42924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392اول
43922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391پنجم
4491239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982499Anti-tubercular potential of Linum album as Iranian endemic plant on drug resistance Mycobacterium tuberculosis22nd Iranian Pharmacy Students Seminarزنجانپوستر1398خير
2973986Iranian traditional medicine proposals for treatment of tuberculosis: a literature review.2nd International Congress on BioPharmaTehranپوستر1397خير
3973985Antimycobacterial effect of Aristolochia oliveri as Iranian endemic plant against drug resistance Mycobacterium tuberculosis strains.2nd International Congress on BioPharmaTehranپوستر1397خير
4964382Antimycobacterial activity of Crinitaria grimmi against multi-drug and extensively drug resistance Mycobacterium tuberculosis.21st Iranian Pharmacy Students Seminarاهوازپوستر1396خير
5940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12063راهنمای عملی پژوهش های حوزه پزشکی1398ترجمه و تالیف
21721تشخیص آزمایشگاهی سل به روز میکروسکوپی خلط1396ترجمه
31513میکروبشناسی پزشکی جاوتز (باکتری شناسی)1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1368ثبت ژن CFP10:HspX:mFcgamma2a در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/09/15KT228279.1nf>, سامان سلیمان پور , سید آرمان مساوات , سید عبدالرحیم رضائی
2367ثبت ژن CFP10:HspX:His در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/09/15KT228280.1nf>, سید آرمان مساوات , سید عبدالرحیم رضائی , سامان سلیمان پور
3366ثبت ژن ESAT-6:CFP-10:Fc در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/11/11KT366443.1nf>, هادی فارسیانی , سید آرمان مساوات , کیارش قزوینی , سامان سلیمان پور , سید عبدالرحیم رضائی
4365ثبت ژن ESAT6:HspX:Fc-gamma-2a در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/07/05KT213443.1nf>, سامان سلیمان پور , سید عبدالرحیم رضائی , سید آرمان مساوات
5364ثبت ژن در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی NCBI: کانستراکت سنتتیک ESAT-6:CFP-10:His1394/11/11KT366444.1nf>, سامان سلیمان پور , سید آرمان مساوات , هادی فارسیانی , سید عبدالرحیم رضائی
6130کلونینگ و تولید انبوه پروتئین های Esat-6 و HspX از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ2α از IgG موشی در سیستم مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی1395/01/2588379nf>, کیارش قزوینی , سید عبدالرحیم رضائی , سامان سلیمان پور

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19919فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29610فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه