هادی  فارسیانی
خلاصه عملکرد هادی  فارسیانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هادی فارسیانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی فارسیانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : باکتری شناسی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : FarsianiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971575تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مقاوم به چند داروی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان اکبر مشهد طی سالهای 96تا 97مجریدر دست اجرابلي
2971526تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های سراشیا مارسسنس و پروتئوسهای جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 94-97مجریدر دست اجرابلي
3971385بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای امام رضا (ع)، قائم(عج) و دکتر شیخمجریدر دست اجرابلي
4971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیمجریدر دست اجرابلي
5970823بررسی ارتباط عوامل محیطی با چگونگی بروز علائم بالینی مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان قائم مشهدمجریدر دست اجرابلي
6970730بررسی میزان آلودگی میکروبی دستان پرسنل درمانی شاغل در بخش های مختلف بیمارستان شیخمجریعقد قراردادبلي
7970293تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان شیخ طی سالهای 94 الی 96مجریعقد قراردادبلي
8970292تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از ترشحات استریل در بیمارستان شیخ طی سالهای 93 الی 96مجریدر دست اجرابلي
9961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویمجریدر دست اجراخير
10961347تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سوپر باکتری های (superbugs) جدا شده از نمونه های کشت خون در بیمارستان شیخ طی سالهای 94 الی 96مجریپایان یافتهبلي
11961187بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژنتیکی CD209 و MCP-1 سلولهای دندریتیک و ماکروفاژ میزبان با میزان بروز سل ریویمجریدر دست اجراخير
12961186بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای iceA، babAو oipA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن IL-8 میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریمجریپایان یافتهبلي
13960885بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای dupA، cagAو vacA هلیکوباکتر پیلوری و پلی مورفیسم ژن کد کننده نیتریک اکساید لوکوسیت های میزبان با نوع عارضه بالینی در افراد عفونت یافته با باکتریمجریپایان یافتهبلي
14951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیمجریدر دست اجراخير
15950877کلونینگ و تولید پروتئین NAP:HpaAباکتری هلیکوباکتر پیلوری بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG موشـی در پیشیا پاستوریس و بررسی ایمنی زایی آن در موشمجریدر دست اجرابلي
16950839مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم ها، در گونه های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شیخ مشهد، از اسفند 94 لغایت شهریور 95مجریپایان یافتهخير
17910070کلونینگ و تولید پروتئینESAT-6:CFP-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشمجریپایان یافتهبلي
1889422مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و تتراسیکلین ها، در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم(عج) مشهد، از اسفند 88 لغایت اردیبهشت 90مجریپایان یافتهخير
19980350بررسی خاصیت ضدمیکروبی یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیومهمکارعقد قراردادبلي
20971652شناسائی مولکولی زالوی طبی و بررسی آلودگی میکروبی همراه آن در مشهدهمکاردر دست اجراخير
21971593شناسایی الگوی مقاومت کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های بیمارستانی نسبت به سفالوسپورین ها در سال های 96 و 97همکاردر دست اجرابلي
22971591شناسایی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بیمارستانی در سال های 96 و 97 نسبت به آمینوگلیکوزید در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
23971430بررسی فراوانی Stenotrophomonas maltophilia در بیماران بستری بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
24971040بررسی احتمال وجود مایکوباکتریوم های غیر سلی (NTM ) به عنوان عامل پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقیهمکاردر دست اجرابلي
25971009بررسی اثر عصاره Crinitaria grimmii و Linum album بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های مقاوم به درمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB و XDR-TB) و مایکوباکتریوم سیمیههمکاردر دست اجراخير
26971008بررسی اثر آنتی مایکوباکتریایی 20 گونه گیاهی اختصاصی استان خراسان بر سویه ی H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR و XDR) و مایکوباکتریوم سیمیه بعنوان شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌ آتیپیک در عفونت های انسانیهمکاردر دست اجراخير
27970789شناسائی گونه های کاندیدائی جدا شده از کشت های خون کودکان در بیمارستان های اکبر و شیخ مشهدهمکاردر دست اجرابلي
28970005سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی آلائیده با نقره (نانو کامپوزیت ZnO/Ag) در بستر عصاره گیاهی سیاه دانه و بررسی خواص ضد میکروبی آن علیه استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
29970005سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی آلائیده با نقره (نانو کامپوزیت ZnO/Ag) در بستر عصاره گیاهی سیاه دانه و بررسی خواص ضد میکروبی آن علیه استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
30961911آنالیز فیلوژنتیک شیوع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل درمشهد بر پایه سکانس ژن rpoBهمکاردر دست اجراخير
31961852بررسی شیوع پاتوتایپ‌های مختلف اشریشیاکلی مولد اسهال و تعیین میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در منابع آبی غیر شرب مورد استفاده در پارک‌های شهر مشهد طی سال 1397همکاردر دست اجرابلي
32961838تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلاجدا شده از کودکان مبتلا به اسهال التهابی در بیمارستان شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
33961324بررسی الگوی مقاومت دارویی مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس سیمیه با استفاده از روش های فنوتیپی و ژنوتیپیهمکارپایان یافتهبلي
34961284مقایسه حساسیت باکتری های شایع در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به کرم سیلور سولفادیازین 1 درصد ساخت شرکتهای مختلف دارویی ایرانی در مقایسه با نمونه استاندارد خارجیهمکاردر دست اجراخير
35961215راه اندازی روش شناسایی و تعیین هویت مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (Nontuberculous mycobacteria) با استفاده از تعیین سکانس ژنی در آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشورهمکاردر دست اجرابلي
36961214بررسی مقاومت به ریفامپین و ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بوسیله تکنیک Real-time PCR به منظور راه اندازی این روش در آزمایشگاه رفرانس سلهمکاردر دست اجرابلي
37961198بررسی و تعیین علل شایع مننژیتهای ویروسی در کودکان و تعیین تایپ عوامل شایع آنها در شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجرابلي
38961095بررسی فراوانی آنتی بادی IgG ضد بورلیا بورگدورفری در پرسنل کشتارگاه صنعتی و مقایسه با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
39960890تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران دارای کشت خون مثبت در بیمارستان شیخ سال 97-96همکارپایان یافتهخير
40960889تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به باکتری های جدا شده از مایع مغزی نخاعی وسایر ترشحات استریل بدن در بیمارستان شیخ در سال 97-96همکارپایان یافتهخير
41960531بررسی فراوانی جرمهای مولد عفونت تنفسی در کودکان مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
42960529بررسی فراوانی آنتی بادی ضد کلامیدیا در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
43960273ارزیابی میکروبی ریتینرهای Essix و Hawley پس از کاربرد سه روش تمیز کردن مختلفهمکارپایان یافتهبلي
44951708مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96همکاردر دست اجراخير
45951635اثر عصاره‌ی گیاه کما (Ferula ovina) و سس‌کوئی‌ترپن فروتینین مستخرج از آن بر روی سویه استاندارد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سویه های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان (MDR-TB) و یک مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزی (NTM)همکارپایان یافتهخير
46951634کلونینگ و تولید پروتئین UreA:VacA باکتری Helicobacter pylori بصورت مولکول نوترکیب با Fcγ2a از IgG2a موشـی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
47951414تولید پروتئین Ag85B-HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
48951340مقایسه میزان کارایی سطوح مسی و سطوح دارای ذرات مس در مقیاس میکرون و نانو در کاهش میزان باکتریهای عفونت زای بیمارستانی در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
49951339بررسی حذف جیوه در لامپ های فلورسنت خارج از رده توسط باکتریهای هتروتروف بومی موجود در فاضلابهمکارپایان یافتهبلي
50951247ارزیابی تنوع و مقاومت دارویی پاتوتایپ های اشرشیا کلی مولد گاستروانتریت در نمونه مدفوع بیماران در بیمارستان های منتخب شهر مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
51950690راه اندازی ساز وکار و ارزیابی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت مایکوباکتریوم های مقاوم به چند دارو نسبت به آمینوگلیکوزید های تزریقی در شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
52950421بررسی مقاومت باکتری آسینتوباکتر بومانی به فلوروکینولون ها(سیپروفلوکساسین ن ولووفلوکساسین)همکارپایان یافتهبلي
53950352تعیین اثر پگ اینترفرون لود شده در نانو ذرات اکسید اهن در مقایسه با پگ اینترفرون لود نشده بر تکثیر ویروس هپاتیت Cهمکارپایان یافتهبلي
54950026بررسی موتاسیون های مقاومت به داروهای مهار کننده پروتئاز بیماران HIVمثبتهمکارپایان یافتهبلي
55941677ساخت قطعه فیوژن Ag85B باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و Fcγ1 از IgG انسانیهمکارپایان یافتهخير
56910767ارزیابی تاثیر بکارگیری ('Contract Activity Packages') در آموزش درس بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانشجویان دکتری در مقایسه با روش سنتیهمکارپایان یافتهخير
57910073کلونینگ و تولید پروتئین CFP10از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
58910072تولید پروتئین HspX ESAT-6: از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2از IgG موشی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلهمکارپایان یافتهبلي
59910071کلونینگ و تولید پروتئین HspX CFP-10: از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1 از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشـی، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موشهمکارپایان یافتهبلي
60910069کلونینگ و تولید پروتئین ESAT-6 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و Fcγ2α از IgG موشی درپیشیا پاستوریس و بررسی قدرت ایمنی زایی آن در موشهمکارپایان یافتهبلي
61910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیهمکارپایان یافتهخير
6289427بررسی ژنهای مسئول مقاومت به بتا-لاکتام ها، در گونه های اسینتو باکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ؛ از اسفند 88 لغایت شهریور 89همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981573Pantoea Agglomerans Septicemia in Infants: The First Case Report from Iran and Review of Literaturindex copernicusACTA SCIENTIFIC MICROBIOLOGY1398مسئول
2981038Acinetobacter spp. Coinfection with Elizabethkingia meningoseptica: A Case Report at a Referral Hospital in Iranindex copernicusreviews in clinical medicine1398مسئول
3980235Peritonitis Due to Rothia dentocariosa in Iran: A Case Reportindex copernicusreviews in clinical medicine1397مسئول
4974127Title :Investigation of Acinetobacter baumannii isolates from hospitalized patients in Imam Reza and Ghaem (hospitals of Mashhad, resistance rate to Imipenem and Colistin by E-test (MICscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
5974124The role of bacterial biofilm in the clinical outcomes of oral and dental infectionsCinahlمجله علوم پزشکی رازی1397مسئول
6972735Comparison of PEG Interferon Loaded and non-Loaded Iron Oxide Nanoparticles on Hepatitis C Virus Replication in Cell Culture SystemISCIranian Journal of Virology1396چهارم
7972399Diversity of aminoglycoside modifying enzymes and 16S rRNA methylasesin Acinetobacter baumannii and Acinetobacter nosocomialis species in Iran; wide distribution of aadA1 and armAISIInfection, genetics and evolution1397پنجم به بعد
8972386A Surveillance on Protease Inhibitor Resistance-Associated Mutations Among Iranian HIV-1 PatientsISIArchives of Clinical Infectious Diseases1397پنجم به بعد
9972131High prevalence of sequence type 131 isolates producing CTX-M-15 among extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains in northeast IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1397سوم
10971605Cutaneous anthrax in the northeast of Iran: A case report and review of the literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396سوم
11971471Moderate Genetic Diversity with Extensive Antimicrobial Resistance Among Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii in a Referral Hospital in Northeast IranISIJundishapur Journal of Microbiology1397سوم
12961369Molecular Characterization and Genetic Relatedness of Clinically Acinetobacter baumanii Isolates Conferring Increased Resistance to the First and Second Generations of Tetracyclines in IRANISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
13953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395سوم
14953381Elevated prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii with extensive genetic diversity in the largest burn centre of northeast-IranISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1395دوم
15951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395پنجم به بعد
16950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395اول
17943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395سوم
18940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394دوم
19934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982289تغییرات الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلا در شمال ایرانسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزیشیرازپوستر1398خير
2973042تشخیص فنوتیپی بتالاکتامازهای AmpC در میان ایزوله های بالینی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف اشریشیاکلای و گونه های کلبسیلا در چند مرکز بالینی شهر مشهد12th International Clinical Microbiology Congress (12th ICCM) from 16-18 October 2018 in Kerman, Iranکرمانپوستر1397خير
3960810فلز مس و نقش آن در کاهش عفونت های بیمارستانی- مروریدهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1396خير
4951985A CLINICAL CASE OF CUTANEOUS ANTHRAX IN NORTHEAST IRAN, OCTOBER 2015کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1432کامپوزیت پلیمری آنتی باکتریال1398/06/1099262nf>, حسین علیدادی سلطانقلی , معصومه ساقی , هادی فارسیانی
2366ثبت ژن ESAT-6:CFP-10:Fc در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI)1394/11/11KT366443.1nf>, هادی فارسیانی , سید آرمان مساوات , کیارش قزوینی , سامان سلیمان پور , سید عبدالرحیم رضائی
3364ثبت ژن در پایگاه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی NCBI: کانستراکت سنتتیک ESAT-6:CFP-10:His1394/11/11KT366444.1nf>, سامان سلیمان پور , سید آرمان مساوات , هادی فارسیانی , سید عبدالرحیم رضائی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19935فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29616فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه