بهمن  خامنه باقری
خلاصه عملکرد بهمن  خامنه باقری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بهمن خامنه باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بهمن خامنه باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : Khamenehbagherib@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961642پگیلاسیون غیر کوالانسی هورمون رشد انسانی توسط پلیمر های پلی اتیلن گلایکول با وزن های مختلف و بررسی پایداری های فیزیکی و شیمیاییمجریدر دست اجراخير
2910435بررسی خصوصیات هورمون رشد انسانی به دنبال پگیلاسیون اختصاصیمجریپایان یافتهبلي
3910025اثر نانو ذرات نقره بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلممجریپایان یافتهخير
4971771افزودن سوسپانسیون نانو ذرات اکسید منیزیوم و دی اکساید تیتانیوم به عنوان جزئی از فرمولاسیون مایع نگهدارنده ی لنزهای تماسی نرمهمکاردر دست اجرابلي
5971595فرمولاسیون و ارزیابی اثربخشی درمانی پپتیدهای ضد میکروبی تولید شده در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر روی عفونت های پوست و بافت نرمهمکاردر دست اجرابلي
6961598ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MSهمکاردر دست اجرابلي
7961330میکروانکپسولاسیون EPA و DHA درون هیدروژل های کازئین و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی فرآورده به منظور وارد نمودن در شیر خشک نوزادانهمکاردر دست اجراخير
8961051انکپسولاسیون گونه های پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس درون هیدروژل های کازئین کراس لینک شده توسط آنزیم ترانس گلوتامینازهمکارپایان یافتهبلي
9950974طراحی، سنتز و مطالعه مشتقات بهبود یافته جدید پلی اتیلن گلایکول با هورمون رشد انسانی و بررسی خصوصیات و اثر بخشی آن در محیط های برون و درون تنی.همکاردر دست اجرابلي
10950886بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ان-استیل سیستئین و ریفامپین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسهمکارپایان یافتهبلي
11950863بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی سیس -2دسونئیک اسید و ونکومایسین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوسهمکارپایان یافتهبلي
12950414تولید و ارزیابی نانولیپوزوم های وانکومایسین پس از تزریق داخل ویتره در خرگوش های آلبینوهمکارپایان یافتهبلي
13941450تأثیرسامانه دارویی نانوذرات لیپیدی جامدحاوی سیس2-دسنوئیک اسید وآنتی بیوتیک ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهبلي
14941282فرمولاسیون بزاق مصنوعی با استفاده از میوسینهمکارپایان یافتهبلي
15941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
16940198اثر ضد میکروبی لنزهای حاوی نانو ذرات اکسید روی بر گونه های ایزوله ی بیمارستانی جدا شده از لنزهای آلودههمکارپایان یافتهخير
17921886ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000 همکارپایان یافتهبلي
18921073تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی و ضد قارچی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN) حاوی اسانس غنچه بسته گیاه دارویی میخک (Eugenia caryophyllata) همکارپایان یافتهبلي
19920188تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنههمکارپایان یافتهبلي
20910749بررسی اثر هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در از بین بردن بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزاهمکارپایان یافتهبلي
21910702اثر ضد میکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیماریستانی جدا شده از لنزهای آلودههمکارپایان یافتهبلي
22910687بررسی اثر هم افزایی ورباسکوزاید، به لیمو و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر گونه های جداشده ی کلینیکی استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلی در محیط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
23910686بررسی اثرات ضد میکروبی امپرازول، متیل گزانتین ها به تنهایی و در ترکیب با جنتامایسین علیه گونه های استافیلوکوک آرئوس و اشرشیا کلیهمکارپایان یافتهبلي
24910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو همکارپایان یافتهخير
25910335بررسی اثر هم افزایی کاتشین ها و متیل گزانتین ها بر فعالیت ضد میکربی جنتامایسین در برابر استافیلوکوک آرئوس و سودومونا آئروژینوزا در محیط برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
26900464تاثیر نانو لیپوزوم های حاوی جنتامایسین بر استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلینهمکارپایان یافتهبلي
27900360جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودو موناس های جدا شده ازبیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ١٣٩٠-٩١همکارپایان یافتهبلي
28900231تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی تاثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهبلي
2989687تهیه لنزهای تماسی حاوی نانوذرات نقره و بررسی خصوصیت ضد میکروبی آنهمکارپایان یافتهبلي
3089473اثر نانولیپوزومهای حاوی ریفامپین و ونکومایسین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیسهمکارپایان یافتهبلي
3186553ایمن سازی از راه بینی با استفاده از لیپوزومهای با بار منفی، روکش شده با تری متیل کیتوزان (TMC)، حاوی توکسوئید کزازهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982361Effects of Omeprazole and Caffeine Alone and in Combination with Gentamicin and Ciprofloxacin Against Antibiotic Resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains.PMCJournal of pharmacopuncture1397سوم
2981458Saccharomyces cervisiae as an Efficient Carrier for Delivery of Bioactives: a ReviewISIFood Biophysics1398دوم
3981266Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpointISIAntimicrobial Resistance and Infection Control1398اول
4981172Non-antibiotic adjunctive therapy: A promising approach to fight tuberculosis.ISIPharmacological research1398اول
5972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397پنجم
6972507Antibacterial activity of flavonoids and their structure–activity relationship: An update reviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
7971052In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli clinical isolatesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
8971026Solid Lipid Nanoparticles (SLN) carrying Eugenia caryophyllata essential oil: The novel nanoparticulate systems with broad-spectrum antimicrobial activityISILetters in applied microbiology1397دوم
9963842Insights in nanoparticle-bacterium interactions: new frontiers to bypass bacterial resistance to antibioticsISICurrent Pharmaceutical Design1394دوم
10961955In Vitro Evaluation of PLGA-PEG-PLGA Microspheres for Sustained Release of InsulinChemical AbstractInternational Journal of ChemTech Research1396چهارم
11961672Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochlorideISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396پنجم
12961041Antibacterial Activity of Silver Nanoparticle-Loaded Soft Contact Lens Materials: The Effect of Monomer CompositionISICURRENT EYE RESEARCH1395دوم
13960676Ciprofloxacin-imprinted hydrogels for drug sustained release in aqueous mediaISIPHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY1395پنجم
14960466Immunoadjuvant potential of cross-linked dextran microspheres mixed with chitosan nanospheres encapsulated with tetanus toxoidISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395دوم
15960225Combination of anti-tuberculosis drugs with vitamin C or NAC against different Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis strainsISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395اول
16954361Effect of Catechins, Green tea Extract and Methylxanthines in Combination with Gentamicin Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: - Combination therapy against resistant bacteriaPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395سوم
17954337Antibacterial efficacy of rifampin loaded solid lipid nanoparticles against Staphylococcus epidermidis biofilmISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395دوم
18953574Sustained drug delivery system for insulin using supramolecular hydrogels composed of tri-block copolymersscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1396چهارم
19953343Evaluation of physicochemical and stability properties of human growth hormone upon enzymatic PEGylationISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1395اول
20951049Combined effects of PEGylation and particle size on uptake of PLGA particles by macrophage cellsChemical Abstractnanomedicine journal1394سوم
21950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395اول
22940100Biofilm Formation by Staphylococcus epidermidis on Foldable and Rigid Intraocular LensesISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1393پنجم
23935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394اول
24935306Investigation of the antibacterial activity and efflux pump inhibitory effect of co-loaded piperine and gentamicin nanoliposomes in methicillin-resistantStaphylococcus aureusISIdrug development and industrial pharmacy1394اول
25934562The effect of nanoliposomal formulations on Staphylococcus epidermidis biofilmISIDrug Development and Industrial Pharmacy1393سوم
26934251Preparation and characterization of PLGA nanospheres loaded with inactivated influenza virus, CpG-ODN and Quillaja saponin.ISIIran J Basic Med Sci1393دوم
27934213Safranal-loaded solid lipid nanoparticles: Evaluation of sunscreen and moisturizing potential for topical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
28933877Injectable Supramolecular Hydrogel from Insulin-Loaded Triblock PCL-PEG-PCL Copolymer and γ-Cyclodextrin with Sustained-Release PropertyISIAAPS PharmSciTech1393پنجم به بعد
29933645Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection by nanoliposomes loaded with gentamicin and oleic acidISIPharmaceutical Biology1393دوم
30933289Preparation, characterization and antimicrobial study of a hydrogel (soft contact lens) material impregnated with silver nanoparticlISIContact Lens & Anterior Eye1393دوم
31931610In vivo evaluation of mucoadhesive properties of nanoliposomal formulations upon coating with trimethylchitosan polymerChemical AbstractNanomedicine Journal1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982780Preparation and in vivo evaluation of nanoliposomes containing vancomycin after intravitreal injection in albino rabbits19th EURETINA Congressپاریسسخنرانی1398خير
2964299Casein-based hydrogel carrying insulin: Preparation, in-vitro evaluation and in-vivo assessmentThe 1st international congress of pharmacy updatesتهرانپوستر1396خير
3942004Preparation and antimicrobial evaluation of soft contact lens material impregnated with silver nanoparticlesAsian Nano Forum ConferenceKishپوستر1393خير
4924083تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی خاصیت ضد آفتاب و مرطوب کنندگی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی سافرانالInternational Congress on Natural Productsمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه