فرشته  شیبانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فرشته شیبانی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فرشته شیبانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SheybaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیماری های عفونیپزشک متخصص1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960981بررسی الگوی تجویز وانکومایسین در بیماران بالغ بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه 3 ماههمجریعقد قراردادبلي
2960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکمجریدر دست اجرابلي
3951021بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونتهای باکتریال در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک : مرور نظام مندمجریدر دست اجرابلي
4951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)مجریدر دست اجراخير
5950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupمجریدر دست اجراخير
6950012طراحی Concept Map در ارتباط با علل تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریپایان یافتهخير
7941764بررسی تاثیر هشدار در ارتباط با مدت زمان تجویز وانکومایسین و نتایج میکروبیولوژیک به پزشک معالج بر میزان تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریدر دست اجراخير
8941763بررسی آگاهی و عملکرد متخصصین زنان در ارتباط با تفسیر تست های سرولوژی توکسوپلاسموز قبل از بارداری و ارائه مشاوره به بیمارمجریدر دست اجرابلي
9941477ارزیابی میزان آگاهی پزشکان در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در ارتباط با کاربرد و تجویز استامینوفن در بیماران بالغمجریپایان یافتهبلي
10940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
11940499بررسی نتیجه آنالیز مایع نخاع در بدو بستری در بیماران بالغ با انسفالوپاتی تبدارمجریپایان یافتهبلي
12940307بررسی نوع و نتیجه خطای تشخیصی در بیماران بستری با سل دیر تشخیص داده شده ، بر اساس گزارش بیمار و پزشکمجریپایان یافتهبلي
13940110بررسی فراوانی اتیولوژیک و عاقبت عفونت ها و میزان پایبندی پزشکان به گایدلاین های استاندارد و اصول de-Escalation در بیماران بالغ مبتلا به بدخیمی هماتولوژیک در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
14900822بررسی فراوانی اتیولوژیک پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران نیازمند بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از روش های تشخیص سریع مطابق با یک روش چند مرحله ایمجریپایان یافتهبلي
15900336فراوانی و نوع عفونت بعد از عمل و ارتباط آن با پارامتر های دموگرافیک و بیومتریک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که تحت عمل جراحی الکتیو شکمی قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
16961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385همکارعقد قراردادبلي
17961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکارعقد قراردادبلي
18961253تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان پزشکی قبل از ورود به دوره های بالینی کارآموزی نسبت به ویروس هپاتیت Bهمکاردر دست اجرابلي
19960904پیشنهاد کرایتریای تشخیصی برای ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک با استفاده از مرور نظام مندهمکاردر دست اجراخير
20960637بررسی سطح دانش، نگرش و موانع موجود در برابر انجام پژوهش های حوزه سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
21960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکاردر دست اجراخير
22951323بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونت های بیمارستانی در ایران بر اساس یک مرور ساختارمندهمکاردر دست اجرابلي
23950926تخمین اندکس مقاومت به دارو (DRI) در عفونت های انوازیو بیمارستانی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکاردر دست اجرابلي
24950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکاردر دست اجراخير
25940362بررسی خطاهای تشخیصی بیماران با عفونت سیستم اعصاب مرکزی از بروز علائم تا زمان پذیرش در بیمارستان امام رضا (ع) بر اساس گزارش بیمار و پزشک، در بازه زمانی 96-1394همکارپایان یافتهبلي
26940093تعیین فراوانی عفونتهای کاتتر عروق مرکزی و ارتباط آن با میزان رعایت استانداردهای کنترل عفونت در بیماران نیازمند کاتتریزاسیون بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 94-1393همکارپایان یافتهبلي
27922440بررسی سطح آنتی بادی محافظت کننده دیفتری و کزاز در افراد بالای 40 سال بدون نقص ایمنی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 93 و 94همکارپایان یافتهبلي
28922439بررسی تظاهرات و عوارض ریوی ناشی از اندوکاردیت عفونی سمت راستهمکارپایان یافتهبلي
2989938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندهمکارپایان یافتهبلي
3089773بررسی ارزشمندی و اعتبار کرایتریای بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت سلی در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971003The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing CountryISIEmergency Medicine International1397مسئول
2970091Errors in Diagnosis of Infective EndocarditisISIEpidemiology and infection1396مسئول
3960943A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospitalسایر سایت‏های تخصصیjournal of microbiology & experimentation1396مسئول
4960354The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosisPMCElectronic Physician1395مسئول
5960195How Should We Manage Latent Tuberculosis Infection in Patients Receiving Anti-TNF-α Drugs: Literature ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
6953146A Healthy Young Woman with Acute Respiratory Distress Syndrome: an unfamiliar face of a familiar diseasePMCelectronic physician1395اول
7952733A complicated course of acute viral induced pharyngitis, icteric hepatitis, acalculous cholecystitis, and skin rashPMCcase reports in medicine1395اول
8950948Idiopathic granulomatous mastitis: Long-discussed but yet-to-be-knownISIAutoimmunity1395اول و مسئول
9943201The Optimal Management of Acute Febrile Encephalopathy in the Aged Patient: A Systematic ReviewPMCInterdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases1395اول
10942952An Unusual Presentation of Multiple Myeloma with High Grade Fever and Loss of Consciousnessسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394دوم
11942466Sometimes There Is More Than One Puzzle on the Table: Pneumococcal Bacteremia as a New Systemic Lupus Erythematosus PresentationPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول
12941191Investigating the Causes of Febrile Encephalopathy in Elderly Patients Admitted to Imam Reza Hospital in Mashhad during the 2013 to 2014سایر سایت‏های تخصصیJournal of Neuroinfectious Diseases1394دوم
13940682Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia?PMCTanaffos1394مسئول
14940149Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
15935582In Reply: to Comments on Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics & Gynecology1394اول و مسئول
16935481A 28-Year-Old Woman with Fever, Weight Loss, Pancytopenia, and Multiple Hepatosplenic and Bone LesionsPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول و مسئول
17934572Brucellar psychosisISIArchives of Iranian medicine1392اول
18934571Mortality of hospitalized prisoners compared with other in-patients in a university hospital in Mashhad, Iranسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
19934570Naked eyes: Occupational exposure to potentially infectious materials by splashes at a tertiary hospitalسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
20934569Herpes Simplex Encephalitis (HSE) and its outcome in the Patients who were Admitted to a Tertiary Care Hospital in Mashhad, Iran, over a 10-year Period.PMCJournal of clinical and diagnostic research1392اول
21934568A review of multifocal tuberculous osteomyelitis and report of one caseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
22934567A survey of the common etiologic agents of community-acquired pneumonia in IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
23934566How should we manage a patient with invasive mucoromycosis who Develops life-threatening reaction to amphotericin B? report of two cases and literature reviewPMCMedical Mycology Case Reports1393اول
24934564Occupational Exposure to Blood and Other Body Fluids Among Health Care Workers at a University Hospital in IranISIWorkplace health & safety1392دوم
25934558Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics and Gynecology1394اول و مسئول
26934553Fatal nosocomial spread of Crimean-Congo hemorrhagic fever with very short incubation periodISIThe American journal of tropical medicine and hygiene1391دوم
2790896Compliance with hand hygiene and glove change in a general hospital, Mashhad, Iran: An observational studyISIAmerican journal of infection control1390دوم
2890002Nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic feverISIEpidemiology and Infection 1390مسئول
2989059Abdominal pain and weight loss in an HBsAg positive 56-year-old Afghan womanISIJ Clin Virol1389مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962336ارزیابی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک در رژیم امپریکال پنومونی اکتسابی از جامعه و تاثیر آن بر عاقبت بالینی بیماران در یک بیمارستان آموزشیهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورقزوینپوستر1396خير
2952269Surveillance of Antimicrobial Susceptibility among Invasive Isolates of Acinetobacter species from Hospitalized Patients in Mashhad, Iran17th Annual Research Congress of Iranian Medical Studentsایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکیپوستر1395خير
3934651A Cross-Sectional Study of ICU acquired infections in North East of Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
4934650Antibiotic susceptibility patterns of ICU acquired infection in Mashhad, Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
5934051آنالیز توصیفی مصرف منطقی پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران بستری در بخش عفونی یک بیمارستان آموزشیبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1926ماستیت گرانولوماتوز1394تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه