فرشته  شیبانی
خلاصه عملکرد فرشته  شیبانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرشته شیبانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرشته شیبانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SheybaniF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیماری های عفونیپزشک متخصص1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980726بررسی طیف میکروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی در اپیزودهای باکترمی کسب شده در جامعه در بیماران بالغ بستری در بازه زمانی 1394 لغایت 1397: مطالعه مقطعی در یک بیمارستان آموزشیمجریدر دست اجرابلي
2980358راه اندازی سیستم ثبت داده ای برای بیماران بالغ بستری با عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3970770بررسی الگوی تجویز دارو در میان پزشکان عمومی شهر مشهد در مواجهه با بیماران مبتلا به عفونت های تنفسی فوقانی (رینوسینوزیت حاد): مطالعه ای به روش شبیه سازی با استفاده از بیمار نمامجریدر دست اجرابلي
4970030بررسی طیف سندرمیک و میکروبشناسی عفونت های سیستم اعصاب مرکزی اکتسابی از جامعه در بیماران بالغ: یک مطالعه چند مرکزیمجریدر دست اجرابلي
5961267بررسی علائم کلینیکی , آزمایشگاهی ,رادیولوژیک و روند درمان بیماران مبتلا به پنومونی مزمن ناشی از مایکوباکتریوم سیمیهمجریپایان یافتهبلي
6960981بررسی الگوی تجویز وانکومایسین در بیماران بالغ بستری در بیمارستان امام رضا (ع) در یک بازه 3 ماههمجریدر دست اجرابلي
7960433بررسی خطاهای تشخیصی رایج در بیماری های عفونی بر اساس گزارش پزشکمجریپایان یافتهبلي
8951021بررسی فراوانی اتیولوژیک عفونت ها ی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک : مرور نظام مندمجریدر دست اجراخير
9951020بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در یوروپاتوژن های اکتسابی از جامعه در شهر مشهد در بازه زمانی 12 ماه (1397-1396)مجریدر دست اجراخير
10950830بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در پاتوژن های انوازیو اکتسابی از بیمارستان و روند آن در سال های 1394-1389 : (Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Groupمجریپایان یافتهخير
11950012طراحی Concept Map در ارتباط با علل تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریپایان یافتهخير
12941764بررسی تاثیر هشدار در ارتباط با مدت زمان تجویز وانکومایسین و نتایج میکروبیولوژیک به پزشک معالج بر میزان تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسینمجریپایان یافتهبلي
13941763بررسی آگاهی و عملکرد متخصصین زنان در ارتباط با تفسیر تست های سرولوژی توکسوپلاسموز قبل از بارداری و ارائه مشاوره به بیمارمجریپایان یافتهبلي
14941477ارزیابی میزان آگاهی پزشکان در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در ارتباط با کاربرد و تجویز استامینوفن در بیماران بالغمجریپایان یافتهبلي
15940708ارزیابی دوز تجمعی استامینوفن تجویز شده در بیماران بستری در بخش های مدیکال در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه نخست سال 1394 و ارتباط آن با عاقبت بالینی و هزینه های درمانیمجریپایان یافتهبلي
16940499بررسی نتیجه آنالیز مایع نخاع در بدو بستری در بیماران بالغ با انسفالوپاتی تبدارمجریپایان یافتهبلي
17940307بررسی نوع و نتیجه خطای تشخیصی در بیماران بستری با سل دیر تشخیص داده شده ، بر اساس گزارش بیمار و پزشکمجریپایان یافتهبلي
18940110بررسی فراوانی اتیولوژیک و عاقبت عفونت ها و میزان پایبندی پزشکان به گایدلاین های استاندارد و اصول de-Escalation در بیماران بالغ مبتلا به بدخیمی هماتولوژیک در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
19900822بررسی فراوانی اتیولوژیک پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران نیازمند بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) با استفاده از روش های تشخیص سریع مطابق با یک روش چند مرحله ایمجریپایان یافتهبلي
20900336فراوانی و نوع عفونت بعد از عمل و ارتباط آن با پارامتر های دموگرافیک و بیومتریک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد که تحت عمل جراحی الکتیو شکمی قرار می گیرندمجریپایان یافتهبلي
21971829بررسی همه گیر شناسی وپیگیری کوتاه مدت وبلند مدت بیماران مبتلا به اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)از سال 1386لغایت 1398همکاردر دست اجراخير
22970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
23970307بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به بروسلوز در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 96-1387همکارعقد قراردادبلي
24970134بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک موارد نوروبروسلوز منجر به بستری در بازه زمانی ده ساله 96-1386 در مشهدهمکارعقد قراردادبلي
25970096بررسی فراوانی اتیولوژیک پاتوژنهای مسبب و الگوی مقاومت باکتریمی در بیماران با بدخیمی های هماتولوژیک بستری در بیمارستان امام رضا مشهد95-1390همکاردر دست اجرابلي
26961815بررسی روایی پایایی پرسشنامه sub-health measurement scale V1.0(SHMS) درسنجش وضعیت سلامتی(suboptimal health status ) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ورودی 97)همکاردر دست اجراخير
27961351: بررسی فراوانی اتیولوژیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی پاتوژن های مسبب آرتریت سپتیک در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد . 95-1385همکاردر دست اجرابلي
28961317بررسی تشخیص سندرمیک و طیف میکروب شناسی اپیزودهای تب دار منجر به بستری در بیماران اسپلنکتومی شده در طی 15 سال: یک مطالعه چند مرکزی به روش مقطعی گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
29961253تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان پزشکی قبل از ورود به دوره های بالینی کارآموزی نسبت به ویروس هپاتیت Bهمکاردر دست اجرابلي
30960637بررسی سطح دانش، نگرش و موانع موجود در برابر انجام پژوهش های حوزه سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
31960179بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی درباره ی اهمیت آموزش بالینی آناتومیهمکارپایان یافتهخير
32950831بررسی دوز تعریف شده روزانه (DDD) آنتی میکروبیال های مصرفی و روند آن در سال های 1394-1389 در بیمارستان امام رضا (ع): Mashhad Antimicrobial Resistance Study Group (MARS Group)همکارپایان یافتهخير
33940362بررسی خطاهای تشخیصی بیماران با عفونت سیستم اعصاب مرکزی از بروز علائم تا زمان پذیرش در بیمارستان امام رضا (ع) بر اساس گزارش بیمار و پزشک، در بازه زمانی 96-1394همکارپایان یافتهبلي
34940093تعیین فراوانی عفونتهای کاتتر عروق مرکزی و ارتباط آن با میزان رعایت استانداردهای کنترل عفونت در بیماران نیازمند کاتتریزاسیون بستری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 94-1393همکارپایان یافتهبلي
35922440بررسی سطح آنتی بادی محافظت کننده دیفتری و کزاز در افراد بالای 40 سال بدون نقص ایمنی در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال های 93 و 94همکارپایان یافتهبلي
36922439بررسی تظاهرات و عوارض ریوی ناشی از اندوکاردیت عفونی سمت راستهمکارپایان یافتهبلي
3789938بررسی ارتباط میان نتیجه ی میکروب شناسی مولکولی توسط واکنش زنجیره پلیمرازِ (PCR) مایع مغزی نخاعی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی بیماران 6 تا 60 ساله مشکوک به مننژیت باکتریال که کشت CSF منفی داشتندهمکارپایان یافتهبلي
3889773بررسی ارزشمندی و اعتبار کرایتریای بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص مننژیت سلی در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981759Methotrexate-based regimen as initial treatment of patients with idiopathic granulomatous mastitis.ISIBREAST JOURNAL مسئول
2981646Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies: A Prospective Cohort From a Tertiary Center in IranISIinfectious diseases in clinical practice1398مسئول
3973037Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational StudyPMCNeurology Research International1397مسئول
4972933Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing CountryMedlineJournal of Environmental and Public Health1397مسئول
5971003The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing CountryISIEmergency Medicine International1397مسئول
6970091Errors in Diagnosis of Infective EndocarditisISIEpidemiology and infection1396مسئول
7960943A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospitalسایر سایت‏های تخصصیjournal of microbiology & experimentation1396مسئول
8960354The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosisPMCElectronic Physician1395مسئول
9960195How Should We Manage Latent Tuberculosis Infection in Patients Receiving Anti-TNF-α Drugs: Literature ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
10953146A Healthy Young Woman with Acute Respiratory Distress Syndrome: an unfamiliar face of a familiar diseasePMCelectronic physician1395اول
11952733A complicated course of acute viral induced pharyngitis, icteric hepatitis, acalculous cholecystitis, and skin rashPMCcase reports in medicine1395اول
12950948Idiopathic granulomatous mastitis: Long-discussed but yet-to-be-knownISIAutoimmunity1395اول و مسئول
13943201The Optimal Management of Acute Febrile Encephalopathy in the Aged Patient: A Systematic ReviewPMCInterdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases1395اول
14942952An Unusual Presentation of Multiple Myeloma with High Grade Fever and Loss of Consciousnessسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1394دوم
15942466Sometimes There Is More Than One Puzzle on the Table: Pneumococcal Bacteremia as a New Systemic Lupus Erythematosus PresentationPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول
16941191Investigating the Causes of Febrile Encephalopathy in Elderly Patients Admitted to Imam Reza Hospital in Mashhad during the 2013 to 2014سایر سایت‏های تخصصیJournal of Neuroinfectious Diseases1394دوم
17940682Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia?PMCTanaffos1394مسئول
18940149Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
19935582In Reply: to Comments on Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics & Gynecology1394اول و مسئول
20935481A 28-Year-Old Woman with Fever, Weight Loss, Pancytopenia, and Multiple Hepatosplenic and Bone LesionsPMCCase Reports in Infectious Diseases1394اول و مسئول
21934572Brucellar psychosisISIArchives of Iranian medicine1392اول
22934571Mortality of hospitalized prisoners compared with other in-patients in a university hospital in Mashhad, Iranسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
23934570Naked eyes: Occupational exposure to potentially infectious materials by splashes at a tertiary hospitalسایر سایت‏های تخصصیJournal of Environmental and Occupational Science1392اول
24934569Herpes Simplex Encephalitis (HSE) and its outcome in the Patients who were Admitted to a Tertiary Care Hospital in Mashhad, Iran, over a 10-year Period.PMCJournal of clinical and diagnostic research1392اول
25934568A review of multifocal tuberculous osteomyelitis and report of one caseChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
26934567A survey of the common etiologic agents of community-acquired pneumonia in IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
27934566How should we manage a patient with invasive mucoromycosis who Develops life-threatening reaction to amphotericin B? report of two cases and literature reviewPMCMedical Mycology Case Reports1393اول
28934564Occupational Exposure to Blood and Other Body Fluids Among Health Care Workers at a University Hospital in IranISIWorkplace health & safety1392دوم
29934558Treatment for and clinical characteristics of granulomatous mastitisISIObstetrics and Gynecology1394اول و مسئول
30934553Fatal nosocomial spread of Crimean-Congo hemorrhagic fever with very short incubation periodISIThe American journal of tropical medicine and hygiene1391دوم
3190896Compliance with hand hygiene and glove change in a general hospital, Mashhad, Iran: An observational studyISIAmerican journal of infection control1390دوم
3290002Nosocomial outbreak of Crimean-Congo haemorrhagic feverISIEpidemiology and Infection 1390مسئول
3389059Abdominal pain and weight loss in an HBsAg positive 56-year-old Afghan womanISIJ Clin Virol1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981101Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing Country7th Epidemiology and Public Health ConferenceDubaiسخنرانی1398بله
2973064گزارش دو مورد بروسلوز با تابلوی تب و پان سیتوپنیسومین کنگره بین المللی و هفتمین همایش کشوری بروسلوزتهرانپوستر1397خير
3973063بررسی آگاهی پرستاران در رابطه با عوارض ریباورین در بیماران با تب کریمه کونگومدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خونمشهدپوستر1397خير
4972965اندوکاردیت بروسلایی: گزارش یک موردبروسلوز در انسان و دامهمدانپوستر1396خير
5962336ارزیابی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک در رژیم امپریکال پنومونی اکتسابی از جامعه و تاثیر آن بر عاقبت بالینی بیماران در یک بیمارستان آموزشیهجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورقزوینپوستر1396خير
6952269Surveillance of Antimicrobial Susceptibility among Invasive Isolates of Acinetobacter species from Hospitalized Patients in Mashhad, Iran17th Annual Research Congress of Iranian Medical Studentsایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکیپوستر1395خير
7934651A Cross-Sectional Study of ICU acquired infections in North East of Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
8934650Antibiotic susceptibility patterns of ICU acquired infection in Mashhad, Iran1st International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsمشهدپوستر1394بله
9934051آنالیز توصیفی مصرف منطقی پیشگیری از زخم ناشی از استرس در بیماران بستری در بخش عفونی یک بیمارستان آموزشیبیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1926ماستیت گرانولوماتوز1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19666فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29565فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39469فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19810کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه