کیوان  صدری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

کیوان صدری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): کیوان صدری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : داروسازی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : sadrik@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951847نشاندار کردن نانوذرات سوپر پارامغناطیس با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریدر دست اجراخير
2941410میزان کلیرانس خونی و توزیع بافتی رادیوداروی Tc99m-Sestamibi تولید شده در شرکت پارس ایزوتوپ ایران به نام MIBI Tck-pars-1200مجریدر دست اجراخير
3940295پیاده سازی و بومی سازی روش بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ در سرطانهای دستگاه ادراری و تناسلی مردانه در دانشگاه مشهدمجریدر دست اجرابلي
4922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
5921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRمجریپایان یافتهبلي
6921134Evaluation of trend of thyroglobulin level during suppressive therapy measured by ultrasensitive technique in prediction of excellent response in patients with differentiated thyroid cancer(DTC)مجریدر دست اجرابلي
7911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
8911045ارزیابی و بررسی فرمولاسیون های مختلف رادیوآئروسل های 99mTc-DTPA برای انجام مطالعات ونتیلاسیون ریویمجریپایان یافتهخير
9900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
10900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشمجریپایان یافتهخير
11900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN مجریپایان یافتهبلي
12961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
13960421طراحی و ساخت آشکارساز 16 دیودی CZT و تعین قدرت تفکیک فضائی آن جهت استفاده در تصویربرداری توموگرافیک پزشکی هسته ای به روش SLAMهمکارعقد قراردادخير
14951714تهیه نانوذرات اکسید سریم (IV) در بستر گیاهی و نشاندار کردن آن با تکنسیوم (99mTc) و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکاردر دست اجراخير
15951706فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12همکاردر دست اجرابلي
16951606تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانیهمکاردر دست اجراخير
17951259بررسی همبستگی میزان فیلتراسیون گلومرولی بدست امده از دو روش کلیرانس کراتینین و اسکنDTPA در اهدا کنندگان زنده کلیههمکاردر دست اجرابلي
18950953فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تنهمکاردر دست اجرابلي
19950565بررسی لنفوسینتی گرافیک exvivo برای تعیین محل غدد لنفاوی پیشاهنگ با Liposomes رنگی نشاندار شده با [99m TC- HMPAO] در بدخیمیهای کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
20940413بررسی ارزش تشخیصی اسکن99mTc-Ciprofloxacin در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار هیپهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
21931538تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاویIFN gamma هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی اثرات ضد توموری و القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای کارسینومای کولون (C26).همکاردر دست اجراخير
22931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدهمکارپایان یافتهبلي
23931394بررسی ارزش تغییر سایز ندول داغ تیروئید در پیش بینی پاسخ به ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
24931171مقایسه بقاء سلولی در جمعیت سلولی پرتودیده از رادیوایزوتوپ Lu177،در شرایط in vitro و شبیه سازی GEANT4همکاردر دست اجرابلي
25930141بررسی مقایسه ای آسیب نورونی دوپامینرژیک نیگرواستریاتال در بیماری پارکینسون زودرس و دیررس با استفاده از اسکن [99mTc ] TRODAT-1 SPECT همکارپایان یافتهبلي
26922594تهیه و تعیین خصوصیات واثرات ضدتوموری نانولیپوزومهایCpG-ODN و هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 همکاردر دست اجرابلي
27921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو همکارپایان یافتهبلي
28920266تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین و مایلتوفیسین حساس به دما و هدفمند شده با پپتید TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در مدل موشی دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
29920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریهمکارپایان یافتهبلي
30911191فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدPNC-27 و بررسی اثرات ضدتوموری به صورتin vivo,in vitro در موشهای دارای تومورC26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
31910245بررسی بیوپسی غدد لنفاوی پیش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بیماران با سرطان کانسرغیرسلول کوچک ریه(NSCLC)همکارپایان یافتهبلي
32900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیهمکارپایان یافتهبلي
33900039ارزیابی اسکن تکنسیوم 99m - اکتروتیت در بیماران مبتلا به لنفوم هوجکینهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970334Stable and sustained release liposomal formulations of celecoxib: In vitro and in vivo anti-tumor evaluationISIInternational Journal of Pharmaceutics1397سوم
2970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396پنجم به بعد
3963380Different methods to determine the encapsulation efficiency of protein in PLGA nanoparticlesISIBIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING1396سوم
4962965Improved tumor accumulation and therapeutic efficacy of CTLA-4-blocking antibody using liposome-encapsulated antibody: In vitro and in vivo studiesISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396سوم
5962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
696108899mTc-TRODAT-1 SPECT Imaging in Early and Late Onset Parkinson’s DiseasePMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396سوم
7951430Tat peptide and hexadecylphosphocholine introduction into pegylated liposomal doxorubicin: An in vitro and in vivo study on drug cellular delivery, release, biodistribution and antitumor activity.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1395چهارم
8941801Investigation of Hexadecylphosphocholine (miltefosine) usage in Pegylated liposomal doxorubicin as a synergistic ingredient: In vitro and in vivo evaluation in mice bearing C26 colon carcinoma and B16F0 melanomaISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1394پنجم
9941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394اول و مسئول
10940383Nanoliposome-mediated targeting of antibodies to tumors: IVIG antibodies as a modelISIInternational Journal of Pharmaceutics1394چهارم
11935043Sentinel node mapping for intra-thoracic malignancies: systematic review of the best available evidenceChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394سوم
1293258599mTc-Pertechnetate imaging for detection of ectopic gastric mucosa: A systematic review and meta-analysis of the pertinent literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1393پنجم
13931907Growth Plate Uptake of Tc-99m-Phytate on Lymphoscintigraphy Images: Report of Two Pediatric Cases and Review of the LiteratureISILymphat Res Biol1393دوم
14930833Semi-quantitative segmental perfusion scoring in myocardial perfusion SPECT: visual vs. automated analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1393پنجم
15930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsISINuclear medicine communications1393پنجم به بعد
1692947PET imaging of EGFR expression in nude mice bearing MDA-MB-468, a human breast adenocarcinomaISINuclear Medicine Communication Journal1390اول
17924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
18923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393پنجم به بعد
19921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم
2090650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970879Prognostic value of the first thyroglobulin in low and intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer(12th World Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018ملبورنپوستر1397خير
2970328نانو رادیو داروی تشخیص زود هنگام تومور و مطالعه طولانی مدت آن3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهد مقدسپوستر1396خير
3970178نانورادیوداروی تشخیص زود هنگام تومورومطالعه طولانی مدت تومورthe 21st Annual and 6th International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imagingمشهد مقدسپوستر1396خير
4964401نانو رادیو داروی تشخیص زودهنگام و مطالعه طولانی مدت تومور8th International Conference on Nanotechnology(ICN 2018)استانبولسخنرانی1396خير
5941501Advantages of 99mTc-HMPAO leukocytes sintigraphy in diagnostic nuclear medicine,two case reportsنوزدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایهمدانسخنرانی1394بله
693396299mtc -HMPAO nano liposomes,an excellent RBC substitute for blood pool imaging13th annual general meeting of ARCCNMاوساکاپوستر1393بله
7933894A simple to synthesis and preparation of HMPAO Kitهیجدهمین کنگره ایرانی پزشکی هسته ایتهرانسخنرانی1393خير
8931682Tc-99m Labeled HMPAO white Blood Cell Scintigraphy in a patient with Hip Prosthesisدومین همایش کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393بله
992966ترجمه ندارد10 th Asia -Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه