مژگان  محمدی
خلاصه عملکرد مژگان  محمدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مژگان محمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مژگان محمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mohammadimzh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ایمنولوژی بالینی با گرایش پزشکیدکترا (Ph.D.)1381دانشگاه منچستر

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
post-docدانشگاه کوئین مری لندن1383/01/011385/06/01
مسول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1385/01/011389/01/01
استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1385/01/011392/01/01
استادیاردانشگاه علوم پزشکی کرمان1386/01/011391/10/01
عضو کمیته تحقیقات فیزیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1386/01/011393/06/19
عضو هیات علمی کمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه علوم پزشکی کرمان1386/01/011387/01/01
مسول کمیته طرح درس مرکز آموزش و تحقیقات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1386/01/011386/01/01
مدیر گروه علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1386/06/061388/06/06
مسول اولین المپیاد دانشجویان علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1387/11/011388/05/30
مسول واحد استعدادهای درخشان دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی کرمان1388/01/011388/08/08
معاون مرکز تحقیقات و آموزش پزشکی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی کرمان1388/04/041388/08/08
مدیر آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان1388/08/081392/08/08
استاد مشاور دانشجویان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان1391/01/011393/01/01
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمان1391/10/01
عضو هیات علمی آموزشیگروه ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393/05/12

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971195بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ بر بیان ژن تعدادی از عوامل موثر و مرتبط با ایمنوپاتوژنز بیماری روماتوئید آرترایتیسمجریدر دست اجرابلي
2971191بررسی فاکتورهای ایمونولوژیک مرتبط با عملکرد سلول های Th-17 در بیماران مبتلا به استئوآرتریت طی درمان با کروکومین و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونمامجریدر دست اجرابلي
3961606کارآزمایی بالینی دوسویه کور ارزیابی اثرات داروی کروکومین بر عملکرد ها و مکانیسم های سیستم ایمنی سلولی و همورال بیماران مبتلا به استئوآرتریت و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونمامجریدر دست اجرابلي
4950782بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ برعوامل مرتبط با عملکرد و طول عمر لنفوسیت های Bو نیز کموکاین های موثر بر مکانیسم های لانه گزینی سلول‌های صلاحیت دار ایمنی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریدر دست اجرابلي
5950671بررسی تاثیر داروی کروسینا بر تغییرات بیان ژنهایmi-RNA 146a, mi-RNA 155, mi-RNA 223 و mi-RNA 21 در بیماران مبتلا به استئوآرترایتیس و مقایسه آن با تاثیرات دارونمامجریدر دست اجراخير
6950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
7950008بررسی میزان سرمی و بیان ژن کموکاین های RANTES(CCL-5) و CCL-2(MCP-1)در بیماران استئوآرتریت تحت درمان با داروی کروسینامجریپایان یافتهبلي
8950004بررسی اثر تزریق داخل وریدی سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ استخراج شده از مغز استخوان بر میزان پلاسمایی و بیان ژن کموکاین های CCL2 و CCL5 در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
9941403تاثیرتجویز سن بیوتیک بر بیان ژنهایFoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در مبتلایان به رینیت آلرژیک تحت ایمنوتراپی با آلرژنمجریپایان یافتهبلي
10940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیمجریپایان یافتهبلي
11931577بررسی اثرات درمانی کروسینا بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران استئوآرتریتمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
12931523بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
13931406بررسی ارتباط بین بیومارکر sCD 14 و پلی مورفیسم C-159T موجود درپروموتور ژن CD 14 با بیماری رینیت آلرژیکمجریپایان یافتهبلي
14931203بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای فعال در ژنهای FAS, FOXP3, IL-28B, CXCL10 , IL-18, IL-21 با بیماری میلوپاتی پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به ویروس HTLV-1مجریپایان یافتهخير
15921876مطالعه ارتباط بین وجود متاستاز سرطان پستان و پلی مرفیسم های ژن هایFasو گیرنده Fas(Fas-Lمجریپایان یافتهخير
16900591بررسی ارتباط آلل های ژن HLA-BRB1*01 و ژنHLA-DRB1*15 با بیماری Ulcerative colitis در کرمانمجریپایان یافتهخير
17970962بررسی اثرات سرکوبگر و ضد توموری پلاسمید siRNA احاطه شده با نانولیپوزوم بر روی PD-1 ، در سلول‌های ایمنی ارتشاح یافته به تومور ملانوما در موشهمکاردر دست اجرابلي
18970411مطالعه سطح سرمی اینترلوکین 6 و 8 و ارتباط آن با پاسخ به درمان در بیماران افسرده دوقطبی قبل و بعد از الکتروشوکهمکاردر دست اجرابلي
19970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
20961880بررسی تاثیر پروبیوتیکlactocare بر پاسخ های ایمنی و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیهمکاردر دست اجرابلي
21961257بررسی اثر عصاره کروسین و کورکومین بر پرولیفراسیون سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در شرایط In vitroهمکارپایان یافتهبلي
22960691بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های CYP19A1 (rs10046 و rs700519) با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
23960484بررسی تاثیر افزوده آویشن بر سطح IL-4, IL-5, IFNγ دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
24951118بررسی اثر ایمنوگلوبولین سرم شتر در مهارر رشد ویروس هپاتیت نوع C در کشت سلولیهمکارپایان یافتهبلي
25951084ارزیابی کارایی راش ایمونوتراپی زیرجلدی دربیماران مبتلا به رینیت الرژیک دائمی پس ازیک دوره یکسالههمکارپایان یافتهبلي
26951057بررسی اثربخشی ایمونوتراپی اینترالنفاتیک در بیماران رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
27950791بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های مزانشیمال اتولوگ بر پاسخ های TH1و TH17 دخیل در پاتوژنز بیماران کرون مقاوم به درمان.همکاردر دست اجرابلي
28941501تاثیر راش ایمونوتراپی بر بیان ژنهای FoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در لنفوسیت های خون محیطی مبتلایان به رینیت آلرژیکتحت ایمنوتراپی با آلرژنهمکارپایان یافتهبلي
29941326بررسی پلی مورفیسم TaqI در ژن گیرنده ویتامینD در بیماران مبتلا به کهیرمزمن و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
30940678ارزیابی کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی زیرجلدی به روش راش ایمونو تراپی در رینیت آلرژیک برای اولین بار در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
31940113 ارزیابی تاثیر سن بیوتیک بر کارایی بالینی و ایمونولوژیک ایمونوتراپی آلرژن در رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
32910974بررسی اثر ویتامین D بر روی سلولهای Treg وTh17 و ارتباط ان با علائم بالینی بیماران مبتلا به کهیر مزمن ایدئوپاتیک همکارپایان یافتهبلي
33910858بررسی اثر افزوده آویشن بر بروز ژن های سلولهای T تنظیم کننده و TH17 وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982147Subcutaneous Immunotherapy and Synbiotic combination Shift T-Helper 1 and Cytotoxic T Cells in Allergic RhinitisISIInternational Journal of Pediatrics چهارم
2982043A significant increase in expression of FOXP3 and IL-17 genes in patients with allergic rhinitis underwent accelerated rush immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398دوم
3981890ارتباط بین سندروم متابولیک و پلی مورفیسم 308 A>G- در ژن a-TNF در شهر کرمان، جنوب شرق ایرانISCنوید نو1398اول و مسئول
4981631Comparison of Th1/Th2 and Treg/Th17 ratios between wet and dry cupping therapies in Persian medicinePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE دوم
5981502Evaluation of Sub cutaneousRush Immunotherapy Effectiveness in Perennial Allergic Rhinitis after a Year from TreatmentPMCIranian journal of otorhinolaryngology1398پنجم
6981437The Association of HLA-A, B and DRB1 with Buerger's DiseasePMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398دوم
7981124A significant decrease in the gene expression of interleukin-17 following the administration of synbiotic in patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A placebo-controlled clinical trialISIJournal of research in medical sciences1397مسئول
8980699Gene expression pattern of CCL2, CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorderISIJournal of research in medical sciences1398مسئول
9980176The role of BAFF and APRIL in rheumatoid arthritisISIJournal of cellular physiology مسئول
10980173The serum Levels of CCL2 and CCL16 Expression in Patients with Irritable Bowel SyndromePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398مسئول
11973559CD14 as A Serum Immune Biomarker and Genetic Predisposition Factor for Allergic RhinitisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397مسئول
12973097Amelioration of clinical symptoms of patients with refractory rheumatoid arthritis following treatment with autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells: A successful clinical trial in IranISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
13971948Status of FAS and FAS Ligand Gene Polymorphisms in Patients with Breast Cancer in Northeastern IRANPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
14963434Oral Administration of Zataria multiflora Extract Decreases IL-17 Expression in Perennial Allergic RhinitisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397چهارم
15963433Amelioration of patients with chronic spontaneous urticarial in treatment with vitamin D supplementPMCClinical and Molecular Allergy1396سوم
16962635Clinical Significance of Serum IL-6 and TNF-alpha Levels in Patients with Metabolic SyndromePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396اول
17954339Serotonin Transporter Gene (SLC6A4) Polymorphism and Mucosal Serotonin Levels in Southeastern Iranian Patients with Irritable Bowel SyndromePMCMiddle East journal of digestive diseases1395اول
18952838Serum immune biomarkers in irritable bowel syndromeISIClinics and research in hepatology and gastroenterology1395مسئول
19942145Effects of Pentoxifylline on Non-Alcoholic Steatohepatitis: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial in IranISIHepat Mon1394مسئول
20940855Determination of vitamin D serum levels and status of the C3435T polymorphism of multidrug resistance 1 gene in southeastern Iranian patients with ulcerative colitisPMCMiddle East Journal of Digestive Diseases1394اول
21935385Vascular Endothelial Growth Factor Production is Regulated by Gene PolymorphismsISIIran.J.Immunol1388اول
22935384An evaluation of tests used for the diagnosis and monitoring of C1 inhibitor deficiency: normal serum C4 does not exclude hereditary angio-oedemaISIClinical and Experimental Immunology1386چهارم
23935383VITRIFICATION OF HUMAN UMBILICAL CORD WHARTON'S JELLY-DERIVEDMESENCHYMAL STEM CELLSISICryoLetters1393چهارم
24935382The Influence of Immunosuppressive Drugs on Vascular Endothelial Growth Factor Production in Relation to VEGF -1154 G and -2578 C GenotypesISIIran.J.Immunol.1390اول
25935380Oligonucleotides used as template calibrators for general application in quantitative polymerase chain reactionChemical AbstractANALYTICAL BIOCHEMISTRY1383اول
26935379Evaluation of gametogenic potential of vitrified human umbilical cord Wharton’s jellyederived mesenchymal cellsISICytotherapy1393پنجم
27935378Interleukin-17 Serum Levels and TLR4 Polymorphisms in Ulcerative ColitisISIIran.J.Immunol1392اول
28935376Serum Interleukin-23 Levels in Patients with Ulcerative ColitisISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1390اول
29935375IL-23 Receptor Gene rs7517847 and rs1004819 SNPs in Ulcerative ColitisISIIran. J. Immunol1391پنجم
30935144A protective effect of HLA-DRB1*04 in ulcerative colitis patients from Kerman, in south eastern Iran'ISIIran J Allergy Asthma Immunol1394اول
31935084Association of HLA-DRB1 Alleles with Ulcerative Colitis in the City of Kerman, South Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1394اول
32931551.Production and characterization of monoclonal antibodies against aflatoxin B1.ISIJ Immunoassay Immunochem1393چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983242A Significant Association Between TAQ1 Gene Polymorphism in Vitamin D Receptor and Chronic Urticaria in The City of Mashhad, Northeast of IranGA2LEN UCARE Urticaria conferenceاستانبولپوستر1398خير
2971092Role of monocyte chemotactic protein-1 in irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانپوستر1397بله
3971089Evaluation of IL-10 gene expression following rush immunotherapy in patients with allergic rhinitisچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیمشهدپوستر1397خير
4971088Status of IL-10 gene expression in patients with allergic rhinitis who received immunotherapy and symbioticچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانسخنرانی1397بله
5964209Evaluation of CXCL8 gene expression in patients with bipolar disorderدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396بله
6961373Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy on Th-17 and Regulatory T-cells in patients with refractory Rheumatoid ArthritisThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانپوستر1396خير
7961372Immunomodulatory Effects of Mesenchymal stem cells on B-Cells and B-Cell Activating Factor ReceptorThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانسخنرانی1396خير
8960250Positive association between C-159T functional gene polymorphism and allergic rhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395خير
9960249High serum levels of CD14 in patients with Allergic RhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395بله
10952946Lack of association between the most common allergens and different genotypes of C-159T polymorphism in CD14 gene in patients with allergic rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395بله
11952781Efficacy Of Extract zataria multiflora on expression of T regretory and TH 17 genes clinical sign and in Prennial Allergic Rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
12952731Efficacy of Extract zataria multiflora on expression of T regretort and TH 17 genes clinical sign and in Prennial Allergic Rhinitisسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی ) و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و دارویی( اردیبهشت ماه 1395 مشهدمشهدپوستر1395خير
13950575Frequency of the functional polymorphism, C-590T, in the promoter region of interleukin 4 gene in Iranian patients with nasal polypsسومین همایش بین المللی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدسخنرانی1395بله
14950552Effect of pentoxifylline on the serum level of interlukin-6 in patients with nonacoholic steatohepatitisسیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395بله
15950550The lack of association between -670 A>G polymorphism in fatty acid synthase gene and risk of breast cancerسیزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395بله
16950549Interleukin 8 as a valuable biomarker for diagnosis of irritable bowel syndromeسیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایرانتبریزپوستر1395بله
17934139status of rectal serotonin level in IBS patients44th Annual Meeting of the German Society for Immunology (DGfI)bonnپوستر1393بله
18933776Thr399Ile polymorphism in Toll-like receptor 4 gene may be a predictive factor for severity of ulcerative colitis12th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11341ایمنوتراپی سرطان1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه