سید امیر مسعود  هاشمیان
خلاصه عملکرد سید امیر مسعود  هاشمیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید امیر مسعود هاشمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید امیر مسعود هاشمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HashemianAM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971488مقایسه تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران با آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد با و بدون صعود قطعه STمجریدر دست اجرابلي
2970573نقش سونوگرافی کنار بستر (bedside ultrasound) ورید ژوگولار داخلی در تشخیص تنگی نفس حاد ناشی از نارسایی قلبیمجریعقد قراردادبلي
3961436بررسی ارتباط نسبت D-dimer/O2sat با تشخیص و نوع درگیری شاخه های عروق شریان ریوی در آمبولی ریهمجریدر دست اجرابلي
4950634ارزش نسبت cpk به هماتوکریت در پیشگویی مرگ داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به سپسیسمجریپایان یافتهبلي
5950087بررسی ارتباط نسبت پلاکت به لنفوسیت (PLR) با نتایج آنژیوگرافی در بیماران با سندروم های کرونری حاد در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام رضا مشهدمجریپایان یافتهبلي
6940470ارزش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیشگویی مرگ داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به سپسیسمجریپایان یافتهبلي
7940454بررسی مقایسه ای حساسیت و ویژگی کرایتریای نیواورلانز با کانادین در تشخیص ترومای مینور سر در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد مشهدمجریپایان یافتهبلي
8940443مقایسه اثر پتدین وریدی وکتورولاک وریدی در کاهش درد بیماران با کولیک صفراویمجریپایان یافتهبلي
9930036بررسی ارزش تشخیصی پایش غیر تهاجمی دی اکسید کربن انتهای بازدمی در بیماران کتواسیدوز دیابتیمجریپایان یافتهبلي
10922568تعیین ارزش تشخیصی دیامتر اینفریور وناکاو بر بالین بیمار، در افتراق علل قلبی از غیر قلبی در بیماران با تنگی نفس حادمجریپایان یافتهبلي
11922464پیش بینی آسیب‏های استخوانی آرنج در بیماران دچار ترومای بلانت آرنج با استفاده از اکستانسیون، سوپیناسیون، پروناسیون، اکیموز، هماتوم و تندرنس موضعی مفصل آرنجمجریپایان یافتهبلي
12922336بررسی ارتباط بین یافته های بالینی مفصل شانه با آسیب های استخوانی شانه در بیماران دچار ترومای بلانت شانه به منظور تعیین معیاری برای گرفتن گرافی استاندارد شانه در این بیمارانمجریپایان یافتهبلي
13910399بررسی ارتباط یافته های سی تی اسکن مغزی بیماران ترومای مینور سر با علایم اولیه وتعیین تکلیف بیماران دربخش اورژانس بیمارستانمجریپایان یافتهبلي
14910390مقایسه سونوگرافی پرتابل با گرافی استاندارد در تایید جااندازی در رفتگی قدامی مفصل شانهمجریپایان یافتهبلي
15910324بررسی ارزش تشخیصی تست استریپ راژین لکوسیت استراز (LER) ادراری برای تشخیص سریع بر بالین بیمار (BEDSIDE) پریتونیت باکتریال خود به خودی (SBP) در بیماران با آسیت شکم که به اورژانس مراجعه میکنندمجریپایان یافتهبلي
16910323بررسی ارتباط بین شکستگی های پروگزیمال فمور مردان با سطح استرادیول سرمی آنهامجریپایان یافتهبلي
17910293بررسی تاثیر حملات تنگی نفس بیماران با انسداد مزمن ریوی بر میزان پروتئین S100B سرممجریپایان یافتهبلي
18901071بررسی مقایسه ای سطح آمیلاز بزاقی بدو ورود در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد همراه با صعود قطعه ST با و بدون آریتمی بدخیمی بطنیمجریپایان یافتهخير
19950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
20930268بررسی اثر تجویز وریدی فنتانیل و لیدوکائین بر روی تغییرات هموداینامیک پس از انتوباسیونهمکارپایان یافتهبلي
21901087بررسی فراوانی سرشت های خلقی و شخصیتی در بیماران اقدام کننده به خودکشی های غیرکشندههمکارپایان یافتهخير
22900673ارزیابی وضعیت موجود وتدوین برنامه عملیاتی خدمات درمانی در مکانهای پر ازدحام در محدوده اماکن متبرکه حرم امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981595Determination of diagnostic value of inferior vena cava diameter in distinguishing cardiac causes from non-cardiac causes in patients with acute dyspneaISIMedical Science1398مسئول
2980040Salivary Alpha-amylase Activity Level in ST-segment Elevation Myocardial Infarction PatientsISIJournal of Pharmaceutical Research International1397مسئول
3974194Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with coronary artery disease severityISIMedical Sciences1398مسئول
4973069The Relationship between Clinical Findings of Shoulder Joint with Bone Damage of Shoulder Joint in Patients with Isolated Shoulder Blunt TraumaPMCOPEN ACCESS MACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397مسئول
5973044Relationship between Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Serum S100B ProteinPMCAnnals of Medical and Health Sciences Research1397مسئول
6971879The association between the type of drugs substances used and severity of head injury following road accidents or unexpected eventsscopusIndian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1397دوم
7971767EVALUATION OF SENSITIVITY AND THE SPECIFICITY OF CANADIAN CT HEAD RULE AND NEW ORLEANS CRITERIA IN PATIENTS WITH HEAD INJURYISIAustralasian Medical Journal1396مسئول
8971604The relationship between the clinical symptoms and radiography results of patients with isolated blunt elbow traumaISIelectronic journal of general medicine1397مسئول
9971171Analysis of correlation between estradiol and fracture of femur neckPMCEUROPEAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL MYOLOGY1397مسئول
10964160Effects of intravenous administration of fentanyl and lidocaine on hemodynamic responses following endotracheal intubationISIThe American journal of emergency medicine1396اول
11960268The Relation of Q Angle and Anthropometric Measures with Ankle Sprain; a Case-control studyPMCemergency1395سوم
12953127Affective temperaments, as measured by TEMPS-A, among self-poisoning nonlethal suicide attemptersISIpsychiatry research1395چهارم
13952479Bedside ultrasonography for verification of shoulder reduction: A long way to goMedlineChinese journal of traumatology1394دوم
14951239Screening Characteristics of Bedside Ultrasonography in Confirming Endotracheal Tube Placement; a Diagnostic Accuracy StudyPMCemergency1395پنجم به بعد
15951105Multi-drug resistant Staphylococcus aureus isolated from emergency ward of an Iranian hospitalISITROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
16950811Impact of morphine use in reducing the need for CT scan in patients with cervical spine trauma: a double blinded randomized clinical trialPMCElectronic physician1395مسئول
17943126GlideScope Video Laryngoscope for Difficult Intubation in Emergency Patients: a Quasi-Randomized Controlled TrialPMCActa medica Iranica1394سوم
18943115Comparison of the Level of Sensory Blockage in Spinal Anesthesia with Bupivacaine %0.5 and Lidocaine %5 in Surgical PatientsscopusBiomedical and Pharmacology Journal1394پنجم به بعد
19943111THE ROLE OF LACTATE CLEARANCE AS A PREDICTOR OF ORGAN DYSFUNCTION AND MORTALITY IN PATIENTS WITH SEVERE SEPSISPMCMater Sociomed1394مسئول
20942927Investigation of Correct Application of Ventilators Humidifier Systems Before and After Nursing Education in Intensive Care UnitsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1394پنجم به بعد
21942875Vancomycin-Resistant Pseudomonase Aeroginusa in the Cases of TraumaPMCMedical archives1394دوم
22942790Antibiotic Resistance Properties of Pseudomonas aeruginosa Isolated From Cases of Superficial Infections at the Emergency UnitISIJundishapur Journal of Microbiology1394دوم
23942412ECG changes of cardiac origin in elderly patients with traumatic brain injuryPMCMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1394اول
24941187Sonography as a new modality in the management of shoulder dislocationChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394دوم
25941186Molecular Characterization of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Wound Infections of Iranian ChildrenscopusJOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY1393دوم
26941183Bilateral Acute Angle-Closure Glaucoma Following Acute Poisoning with Organophosphateindex copernicusJ Clin Toxicol1393اول
27941181Survey Management of Residents’ Awareness of the Cost of Hospital Paraclinical MeasuresscopusBiomedical & Pharmacology Journal1393سوم
28941121Lunate Dislocation Followed by Non-Traumatic Swimming: A Case ReportISIIran J Public Health1394اول
29941013Diagnostic Value of Leukocyte Esterase Test Strip Reagents for Rapid Clinical Diagnosis of Spontaneous Bacterial Peritonitis in Patients Admitted to Hospital Emergency Departments in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1394اول
30940197The Accuracy of Pain Measurement in Diagnosis of Scaphoid Bone Fractures in Patients with Magnetic Resonance Imaging: Report of 175 Cases.PMCMedical archives1394مسئول
31933310Role of brain CT scan in the diagnosis of patients with minor head injury in trauma emergency centerEmbaseReviews in Clinical Medicine1393دوم
32933309The role of headache management in minor head injury before performing brain CT scan - can intravenous morphine sulfate predict intracranial injury?ISIUlus Travma Acil Cerrahi Derg1393دوم
33932748effectiveness of local anesthesia with lidocaine in chronic opium abusersPMCJournal of Emergencies Trauma and Shock1393اول
34932159Comparison between Antecubital Vein and External Jugular Vein Effectiveness as Routes of Administration of Adenosine in Patients Referred to a Hospital in TehranscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1393سوم
35932158Comparission Between Midazolam and Midazolam Plus Diphenhydramine Efficacy of Sedation in Children Undergoing CT-scan admitted to the Hospital in TehranscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1393سوم
36932157Assessment of ACS Level in Patients with A typical Chest Pain Admitted to the Hospital in Tehran and Its Correlation with Various Risk FactorsscopusBIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA1393چهارم
37931213Effect of the establishment of emergency medicine in emergency wards on quality of emergency servicesChemical Abstractinternational journal of current research and academic review1393مسئول
38931211Impact of intravenous acetaminophen therapy on the necessity of cervical spine imaging in patients with cervical spine traumaMedlineChinese Journal of Traumatology1393دوم
39930062Effect of Advanced Trauma Life Support program on medical interns' performance in simulated trauma patientmanagementMedlineChinese Journal of Traumatology1391مسئول
40930061Evaluation the frequency of computerized tomography (CT) scan indication in children under two years old with mild traumascopusBangladesh journal of medical science1393مسئول
4191517Evaluation of Blood Ethanol and Opium Level in Non Survived Drivers Due to Traffic AccidentsChemical AbstractIndian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1391اول
4290862Unexpected lithium toxicity in patient with weakness and neurologic disordersChemical Abstract Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974082سنجش سرشت های عاطفی با استفاده از TEMPS-A در افرادی که مرتکب خودکشی های غیر کشنده ناشی از مسمومیت شده انددومین کنگره اختلالات خلقیتهرانپوستر1397خير
2961924پنومومدیاستن ثانویه به ترومای بلانت گردن : گزارش موردMediterranean Emergency Medicine Congress - GREAT 2017lisbonپوستر1396بله
3950455PREDICTIVE VALUE OF TRACHEAL RAPID ULTRASONOUND EXAM PERFORMED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT FOR VERIFICATION OF TRACHEAL INTUBATIONThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
4941418اهمیت تشخیصی تست لوکوسیت استراز در تشخیص سریع پریتونیت باکتریال خودبخودی در بیمارانEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394بله
5941415ارتباط بین فاکتورهای خطر ترومای سر با یافته های سی تی اسکن در بچه ها ی دچار ترومای مینور سرEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
6941414دقت اندازه گیری شدت درد در تشخیص شکستگی استخوان اسکافوئید در بیمارانEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
7941413شکستگی خود بخودی استخوان همیت و چهارمین مفصل کارپومتاکارپال:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
8941411دیسلوکیشن تحتانی مفصل هیپ:گزارش موردEighth Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
9941317USEFULNESS OF THE LEUKOCYTE ESTERASE TEST STRIP REAGENTS IN THE RAPID DIAGNOSIS OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTSeighth mediterranean emergency congressرمپوستر1394بله
10941316THE ACCURACY OF PAIN MEASUREMENT IN DIAGNOSIS OF SCAPHOID BONE FRACTURES IN PATIENTSeighth mediterranean emergency medicine congressرمپوستر1394خير
11940922SIMULTANEOUS FRACTURE OF THE HOOK OF THE HAMATE AND THE FOURTH CARPOMETACARPAL JOINTS: CASE REPORTThe 8th Mediterranean Emergency Medicine Congressرمپوستر1394خير
12940921گزارش موردی دررفتگی تحتانی هیپThe 8th Mediterranean Emergency Medicine CongressRomeپوستر1394خير
13931694بررسی تاثیر لیدوکایین در ایجاد بی حسی لوکال در افراد مصرف کننده اپیوم بطور مزمنهشتمین کنگره سراسری طب اورژانستهرانپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1771راهنمای تفسیر کلیشه های رادیولوژی بر بالین بیماران اورژانس1393تالیف
2550قدم به قدم در رسیدن به تشخیص از بین تشخیص های افتراقی شایع در اورژانس1393ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19549فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29451فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39269فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه