راضیه  قدسی
خلاصه عملکرد راضیه  قدسی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

راضیه قدسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): راضیه قدسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : GhodsiR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی داروییدکترا (Ph.D.)1390

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950922سنتز مهارکنندگان مضاعف استیل کولین استراز و FAAH ، موثر در بهبود بیماری آلزایمرو بررسی اثرات آنها بصورت درون و برون تنی در دست اجرابلي
2960814طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانمجریدر دست اجرابلي
3960813طراحی، سنتز و بررسی اثر بیولوژیک مشتقات جدید چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2مجریدر دست اجرابلي
4951719طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکونمجریدر دست اجرابلي
5951467سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
6950769طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینیمجریدر دست اجرابلي
7941494سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کینولینی برای درمان آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
8940606طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل بنزو[h] کینولین و 2-آریل تتراهیدر بنزو[h] کینولین به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیکمجریپایان یافتهبلي
9940566طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2و MRP1مجریپایان یافتهبلي
10940556طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید 6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4-ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین(pgp)مجریپایان یافتهبلي
11931552بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون مرتبط با پودوفیلوتوکسینمجریپایان یافتهخير
12931419طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
13922046سنتز و بررسی اثرات ضد التهابی، ضد دردی و سمیت مشتقات 2-آریل-4-کربوکسی بنزوکینولینمجریپایان یافتهبلي
14910960طراحی، سنتز و بررسی اثرات سمیت سلولی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا- استامیدو –بتا-آریل پروپیون مجریپایان یافتهبلي
15910959طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3-اونمجریپایان یافتهبلي
16910614طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-آریل کینولین به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
17910613طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکینون به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیک و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
18910487سنتز نیمه صنعتی داروی فنی توئینمجریپایان یافتهخير
19910465طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها ( مشتقات2-آریل 6و7و8-تری متوکسی کینولین)مجریپایان یافتهبلي
20910222طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل)متیل)-3-هیدروکسی نفتالن-1و4-دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتازمجریپایان یافتهبلي
21910195طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات فنوپروفن به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز IIمجریپایان یافتهبلي
22900576سنتز مشتقات بنزو [F] آزولن -1-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریپایان یافتهخير
23961528مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از لاوسون و مشتقات بیس لاوسون به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکاردر دست اجرابلي
24961494مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از مشتقات کینولینی کتوپروفن به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکاردر دست اجرابلي
25960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
26951425بررسی اثرات ضد سرطانی سه ترکیب کینولینی سنتتیک جدید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
27941179بررسی اثر نانومیسل های حاوی کورکومین برتاثیر ((1H-ایمیدازول-1-ایل)متیل) -2-(4-فلوروفنیل)-8-فنیل کینولیندر تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از پالپ دندانی به استخوانهمکارپایان یافتهخير
28940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتهمکارپایان یافتهخير
29931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARهمکارپایان یافتهبلي
30900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
31900704بررسی تاثیر جوانه گندم بر پیشگیری از نوتروپنی در کودکان مبتلا به بدخیمیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981597Colchicine-like β-acetamidoketones as inhibitors of microtubule polymerization: Design, synthesis and biological evaluation of in vitro anticancer activityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES مسئول
2980526Anti-PqsR compounds as next-generation antibacterial agents against Pseudomonas aeruginosa: A reviewISIEuropean journal of medicinal chemistry1398سوم
3980303Synthesis and biological evaluation of novel benzo[c]acridine‐diones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIArchiv der Pharmazie1398مسئول
4973823Synthesis, Characterization and In-vitro Evaluation of Novel Naphthoquinone Derivatives and Related Imines: Identification of New Anticancer LeadsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
5973510Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo- and tetrahydrobenzo-[h]quinoline derivatives as potential DNAintercalating antitumor agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1397مسئول
6972383In vivo evaluation of the aromatase inhibition by 4‑((1H‑imidazol‑1‑yl) methyl)‑2‑(4‑fluorophenyl)‑ 8‑phenylquinolineISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION1397دوم
7972100Anticancer activity of two novel quinoline compounds on human gastric cancer cellsChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1397مسئول
8971875Protective effects of hydro-ethanolic extract of Terminalia chebula on primary microglia cells and their polarization (M1/M2 balance)ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397مسئول
9971553Synthesis and biological evaluation of benzo[b]furo[3,4-e][1,4]diazepin-1- one derivatives as anti-cancer agentsISIBioorganic chemistry1397مسئول
109705013,3′-(Arylmethylene)bis(2-hydroxynaphthalene-1,4-dione) as the main product of the Mannich reaction of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone with 4H-1,2,4-triazol-4-amine and various aldehydesISIJOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH1397اول و مسئول
119632913D-QSAR (CoMFA, CoMSIA) and Molecular Docking Studies on Histone Deacetylase 1 Selective InhibitorsISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1396دوم
12963069Design, synthesis, and biological evaluation of 6-methoxy-2-arylquinolines as potential P-glycoprotein inhibitorsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
13961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395پنجم به بعد
14961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396پنجم به بعد
15960273Pharmacological Effects of a Synthetic Quinoline, a Hybrid of Tomoxiprole and Naproxen, Against Acute Pain and Inflammation in Mice: a Behavioral and Docking studyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مسئول
16960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396مسئول
17953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395مسئول
18943318Synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY1395مسئول
19943317QSAR study of diarylalkylimidazole and diarylalkyltriazole aromatase inhibitorsISIMedicinal Chemistry Research1395اول
20942035Design and synthesis of new 2,4,5-triarylimidazole derivatives as selective cyclooxygenase (COX-2) inhibitorsISIMedicinal Chemistry Research1391سوم
21942034Synthesis and biological evaluation of new 4-carboxyl quinoline derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitorsISIBioorganic & medicinal chemistry1388دوم
22942033Application of Narrow-Bore HPLC Columns in Rapid Determination of Sildenafil Citrate in Its Pharmaceutical Dosage FormsISIIranian journal of pharmaceutical research : IJPR1390اول
23942032Design, synthesis, and biological evaluation of ketoprofen analogs as potent cyclooxygenase-2 inhibitoISIBioorganic & medicinal chemistry1389دوم
24942031Design, Synthesis and Biological Evaluation of New 5,5-Diarylhydantoin Derivatives as Selective Cyclooxygenase-2 InhibitorsPMCScientia pharmaceutica1390سوم
25942030Design, synthesis and biological evaluation of new 2,3-diarylquinoline derivatives as selective cyclooxygenase-2 inhibitorsPMCBioorganic & Medicinal Chemistry1389اول
26942029Synthesis of Novel N-Substituted Imidazolecarboxylic Acid Hydrazides as Monoamine Oxidase InhibitorsPMCFarmaco1383دوم
27940769Design, Synthesis and Biological Evaluation of4-(Imidazolylmethyl)-2-(4-methylsulfonyl phenyl)-Quinoline Derivatives as Selective COX-2 Inhibitors and In-vitro Anti-breast Cancer AgentsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1394اول
28935426Design, Synthesis and Biological Evaluation of 4-(Imidazolylmethyl)-2-Aryl-Quinoline Derivatives as aromatase inhibitors and Anti-breast Cancer AgentsISILetters in Drug Design & Discovery1394اول
29933067Side effects of hydroxyurea in patients with Thalassemia major and thalassemia intermedia and sickle cell anemiaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1393سوم
30923196Design, Synthesis, and Structure−Activity Relationships of Azolylmethylpyrroloquinolines as Nonsteroidal Aromatase InhibitorsISIJournal of Medicinal Chemistry1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973372طراحی و بررسی بیولوژیک مشتقات 6 متوکسی آریل کینولین به عنوان مهارکننده P-GpIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
2963637Synthesis and in vitro anti-cancer evaluation of novel Podophyllotoxin derivatives3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396بله
3962791Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo-[h]quinoline-4-carboxamide as antitumor agentsپانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396بله
4954134Synthesis Of Novel Naphthoquinone Derivatives As Heat Shock Protein 90 Inhibitors And Anti-Breast Cancer AgentsSecond international Nastaran Cancer Symposium (2016)مشهدسخنرانی1395بله
5943304Design, synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin inhibitorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایران و اولین سمپوزیوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیکتهرانپوستر1394خير
6943303Design, synthesis and biological evaluation of novel quinoline derivatives as anticancer agents and HSP90 inhibitorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانسخنرانی1394بله
7941834Design, Synthesis and Biological Evaluation of 4-(Imidazolylmethyl)-2-Aryl-Quinoline Derivatives as aromatase inhibitors and Anti-breast Cancer Agentsکنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی داروهامشهدپوستر1394بله
8934463Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel Imidazolylmethylquinoline Derivatives as Selective COX-2 Inhibitorsچهارمین سمپوزیوم بین المللی مولکولار تکنولوژیتهرانپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه