راضیه  قدسی
خلاصه عملکرد راضیه  قدسی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

راضیه قدسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): راضیه قدسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : GhodsiR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی داروییدکترا (Ph.D.)1390

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950922سنتز مهارکنندگان مضاعف استیل کولین استراز و FAAH ، موثر در بهبود بیماری آلزایمرو بررسی اثرات آنها بصورت درون و برون تنی در دست اجرابلي
2980954طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات 3-((ایمیدازولیل) متیلن) ایندولین-2-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکننده VEGFR2مجریدر دست اجرابلي
3980818سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید 2-(4- متیل سولفونیل) فنیل) کینولین 4- کربوکسامید به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریدر دست اجرابلي
4960814طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید کینولین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانمجریدر دست اجرابلي
5960813طراحی، سنتز و بررسی اثر بیولوژیک مشتقات جدید چالکونی و ایندولین-2-ان به عنوان مهارکنندگان HDAC و VEGFR2مجریدر دست اجرابلي
6951719طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکونمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
7951467سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید بنزو[c] اکریدین-دی اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
8951410بررسی اثرات سمیت سلولی سه مشتق کینولینی بر روی رده های سلولی سرطان پستان (MCF-7, MDA-MB231) و ارزیابی توانایی این ترکیبات در القای آپوپتوزسلولی سرطان پستان (MCF-7) و پروستات (PC-3, DU145)مجریپایان یافتهخير
9950769طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینیمجریپایان یافتهبلي
10941494سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کینولینی برای درمان آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
11940606طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-آریل بنزو[h] کینولین و 2-آریل تتراهیدر بنزو[h] کینولین به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیکمجریپایان یافتهبلي
12940566طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات کینولینی کتوپروفن به عنوان مهارکنندگان پمپ MRP2و MRP1مجریپایان یافتهبلي
13940556طراحی، سنتز و بررسی اثرات مشتقات جدید 6-متوکسی 2-آریل کینولینیل-4-ایل متانول به عنوان مهارکنندگان پمپ p-گلیکوپروتئین(pgp)مجریپایان یافتهبلي
14931552بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات بنزو ] [fآزولن -1-اون مرتبط با پودوفیلوتوکسینمجریپایان یافتهخير
15931419طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات کومارین به عنوان مهار کنندگان هیستون داستیلاز و عوامل ضد سرطانمجریپایان یافتهبلي
16922046سنتز و بررسی اثرات ضد التهابی، ضد دردی و سمیت مشتقات 2-آریل-4-کربوکسی بنزوکینولینمجریپایان یافتهبلي
17910960طراحی، سنتز و بررسی اثرات سمیت سلولی و مهارکنندگی توبولین مشتقات بتا- استامیدو –بتا-آریل پروپیون مجریپایان یافتهبلي
18910959طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین مشتقات اکسازینوکینولین-3-اون و اکسازینونفتالن-3-اونمجریپایان یافتهبلي
19910614طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-آریل کینولین به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
20910613طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات جدید 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکینون به عنوان ترکیبات سیتوتوکسیک و مهارکنندگان HSP90مجریپایان یافتهبلي
21910487سنتز نیمه صنعتی داروی فنی توئینمجریپایان یافتهخير
22910465طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی و مهارکنندگی توبولین آنالوگهای کینولینی فلاونها ( مشتقات2-آریل 6و7و8-تری متوکسی کینولین)مجریپایان یافتهبلي
23910222طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات 2-(تریازولیل آمینو)(فنیل)متیل)-3-هیدروکسی نفتالن-1و4-دی اون به عنوان مهارکنندگان آنزیم آروماتازمجریپایان یافتهبلي
24910195طراحی، سنتز و بررسی اثر مشتقات فنوپروفن به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز IIمجریپایان یافتهبلي
25900576سنتز مشتقات بنزو [F] آزولن -1-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطانمجریپایان یافتهخير
26961528مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از لاوسون و مشتقات بیس لاوسون به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکاردر دست اجرابلي
27961494مهار هدفمند شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 با استفاده از مشتقات کینولینی کتوپروفن به منظور جلوگیری از تولید بیوفیلم و فاکتورهای سمیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
28960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
29951425بررسی اثرات ضد سرطانی سه ترکیب کینولینی سنتتیک جدید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرمهمکاردر دست اجراخير
30941179بررسی اثر نانومیسل های حاوی کورکومین برتاثیر ((1H-ایمیدازول-1-ایل)متیل) -2-(4-فلوروفنیل)-8-فنیل کینولیندر تمایز سلولهای بنیادی مشتق شده از پالپ دندانی به استخوانهمکارپایان یافتهخير
31940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتهمکارپایان یافتهخير
32931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARهمکارپایان یافتهبلي
33900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
34900704بررسی تاثیر جوانه گندم بر پیشگیری از نوتروپنی در کودکان مبتلا به بدخیمیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982963Synthesis, structure-activity relationship and molecular docking studies of novel quinoline-chalcone hybrids as potential anticancer agents and tubulin inhibitorsISIJournal of Molecular Structure1398مسئول
2981597Colchicine-like β-acetamidoketones as inhibitors of microtubule polymerization: Design, synthesis and biological evaluation of in vitro anticancer activityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
3980526Anti-PqsR compounds as next-generation antibacterial agents against Pseudomonas aeruginosa: A reviewISIEuropean journal of medicinal chemistry1398سوم
4980303Synthesis and biological evaluation of novel benzo[c]acridine‐diones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIArchiv der Pharmazie1398مسئول
5973823Synthesis, Characterization and In-vitro Evaluation of Novel Naphthoquinone Derivatives and Related Imines: Identification of New Anticancer LeadsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
6973510Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo- and tetrahydrobenzo-[h]quinoline derivatives as potential DNAintercalating antitumor agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1397مسئول
7972383In vivo evaluation of the aromatase inhibition by 4‑((1H‑imidazol‑1‑yl) methyl)‑2‑(4‑fluorophenyl)‑ 8‑phenylquinolineISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION1397دوم
8972100Anticancer activity of two novel quinoline compounds on human gastric cancer cellsChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1397مسئول
9971875Protective effects of hydro-ethanolic extract of Terminalia chebula on primary microglia cells and their polarization (M1/M2 balance)ISIMultiple Sclerosis and Related Disorders1397مسئول
10971553Synthesis and biological evaluation of benzo[b]furo[3,4-e][1,4]diazepin-1- one derivatives as anti-cancer agentsISIBioorganic chemistry1397مسئول
119705013,3′-(Arylmethylene)bis(2-hydroxynaphthalene-1,4-dione) as the main product of the Mannich reaction of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone with 4H-1,2,4-triazol-4-amine and various aldehydesISIJOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH1397اول و مسئول
129632913D-QSAR (CoMFA, CoMSIA) and Molecular Docking Studies on Histone Deacetylase 1 Selective InhibitorsISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1396دوم
13963069Design, synthesis, and biological evaluation of 6-methoxy-2-arylquinolines as potential P-glycoprotein inhibitorsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
14961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395پنجم به بعد
15961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396پنجم به بعد
16960273Pharmacological Effects of a Synthetic Quinoline, a Hybrid of Tomoxiprole and Naproxen, Against Acute Pain and Inflammation in Mice: a Behavioral and Docking studyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1396مسئول
17960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396مسئول
18953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395مسئول
19943318Synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitorsISIEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY1395مسئول
20943317QSAR study of diarylalkylimidazole and diarylalkyltriazole aromatase inhibitorsISIMedicinal Chemistry Research1395اول
21942035Design and synthesis of new 2,4,5-triarylimidazole derivatives as selective cyclooxygenase (COX-2) inhibitorsISIMedicinal Chemistry Research1391سوم
22942034Synthesis and biological evaluation of new 4-carboxyl quinoline derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitorsISIBioorganic & medicinal chemistry1388دوم
23942033Application of Narrow-Bore HPLC Columns in Rapid Determination of Sildenafil Citrate in Its Pharmaceutical Dosage FormsISIIranian journal of pharmaceutical research : IJPR1390اول
24942032Design, synthesis, and biological evaluation of ketoprofen analogs as potent cyclooxygenase-2 inhibitoISIBioorganic & medicinal chemistry1389دوم
25942031Design, Synthesis and Biological Evaluation of New 5,5-Diarylhydantoin Derivatives as Selective Cyclooxygenase-2 InhibitorsPMCScientia pharmaceutica1390سوم
26942030Design, synthesis and biological evaluation of new 2,3-diarylquinoline derivatives as selective cyclooxygenase-2 inhibitorsPMCBioorganic & Medicinal Chemistry1389اول
27942029Synthesis of Novel N-Substituted Imidazolecarboxylic Acid Hydrazides as Monoamine Oxidase InhibitorsPMCFarmaco1383دوم
28940769Design, Synthesis and Biological Evaluation of4-(Imidazolylmethyl)-2-(4-methylsulfonyl phenyl)-Quinoline Derivatives as Selective COX-2 Inhibitors and In-vitro Anti-breast Cancer AgentsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1394اول
29935426Design, Synthesis and Biological Evaluation of 4-(Imidazolylmethyl)-2-Aryl-Quinoline Derivatives as aromatase inhibitors and Anti-breast Cancer AgentsISILetters in Drug Design & Discovery1394اول
30933067Side effects of hydroxyurea in patients with Thalassemia major and thalassemia intermedia and sickle cell anemiaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1393سوم
31923196Design, Synthesis, and Structure−Activity Relationships of Azolylmethylpyrroloquinolines as Nonsteroidal Aromatase InhibitorsISIJournal of Medicinal Chemistry1392چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982945مطالعه رابطه ساختار فعالیت ایندولین-2-ان ها به عنوان مهارکنندگان گیرنده های فاکتور رشد عروق اندوتلیالشانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانکرمانشاهپوستر1398خير
2973372طراحی و بررسی بیولوژیک مشتقات 6 متوکسی آریل کینولین به عنوان مهارکننده P-GpIranian Pharmacy Students' Seminarاهوازپوستر1396خير
3963637Synthesis and in vitro anti-cancer evaluation of novel Podophyllotoxin derivatives3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396بله
4962791Design, synthesis and biological evaluation of novel benzo-[h]quinoline-4-carboxamide as antitumor agentsپانزدهمین همایش علوم دارویی ایرانهمدانپوستر1396بله
5954134Synthesis Of Novel Naphthoquinone Derivatives As Heat Shock Protein 90 Inhibitors And Anti-Breast Cancer AgentsSecond international Nastaran Cancer Symposium (2016)مشهدسخنرانی1395بله
6943304Design, synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin inhibitorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایران و اولین سمپوزیوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیکتهرانپوستر1394خير
7943303Design, synthesis and biological evaluation of novel quinoline derivatives as anticancer agents and HSP90 inhibitorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایرانتهرانسخنرانی1394بله
8941834Design, Synthesis and Biological Evaluation of 4-(Imidazolylmethyl)-2-Aryl-Quinoline Derivatives as aromatase inhibitors and Anti-breast Cancer Agentsکنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی داروهامشهدپوستر1394بله
9934463Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel Imidazolylmethylquinoline Derivatives as Selective COX-2 Inhibitorsچهارمین سمپوزیوم بین المللی مولکولار تکنولوژیتهرانپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه