حمیده  فیض دیسفانی
خلاصه عملکرد حمیده  فیض دیسفانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمیده فیض دیسفانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیده فیض دیسفانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : feyzh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961122بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مسمومیت های غیر عمد کودکانمجریدر دست اجرابلي
2961007بررسی میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در مراجعین به بخش سوانح و حوادث بیمارستان شهید هاشمی نژادمجریدر دست اجراخير
3960491بررسی اثر کورتیکواسترویید استنشاقی در کاهش التهاب و علایم در حمله متوسط تا شدید بیماری مزمن انسدادی ریهمجریعقد قراردادخير
4950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیمجریپایان یافتهبلي
5950436مقایسه اثربخشی متوکلوپرامید و اندانسترون با پلاسبو در کنترل تهوع بیماران با ضربه خفیف سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد مشهدمجریپایان یافتهبلي
6940377بررسی میزان اگاهی دستیاران رشته های تخصصی مختلف از نحوه انجام احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مهرماه 94 تا شهریورماه 95مجریپایان یافتهبلي
7930693بررسی ارزش پیشگویی کنندگی سطح hs-CRP در بروز علایم پایدار بعد از ترومای مینور سرمجریدر دست اجراخير
8900400تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه STمجریپایان یافتهبلي
9970288مقایسه پیامدهای نمایه وخامت اورژانس و سیستم تریاژ منچستر در بیماران تروماییهمکارعقد قراردادبلي
10961938بررسی میزان رضایتمندی مادران از مراقبت های ارائه شده در بخش زایشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهدهمکاردر دست اجراخير
11961931بررسی خطاهای پزشکی حین احیاء قلبی ریویهمکارعقد قراردادخير
12960512مقایسه میزان اثربخشی کتامین و پرسیدکس وریدی در آرام سازی اطفال در اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
13960511بررسی ارتباط نوسانات آب و هوا و تعداد بیماران و سطح تریاژ آنها در اورژانس تروماهمکاردر دست اجرابلي
14950650بررسی نسبت فراوانی ترومای شغلی وعوامل مرتبط در مراجعین اورژانس بیمارستان های آموزشی مشهد در طی یک سال(1395-1396)همکارپایان یافتهبلي
15950631بررسی اختلالات شناختی در بیماران دچار ترومای سر بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
16950629بررسی ارتباط بین کلیرنس لاکتات با پیش آگهی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژادهمکارپایان یافتهبلي
17950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
18940095بررسی دقت تشخیصی استفاده از سونوگرافی در نمای از قلب در تجویز ترومبولیتیک برای بیماران مبتلا به آمبولی ریه در بخش اورژانسهمکارپایان یافتهخير
19930281بررسی سطح سرمی D-dimer در انژین ناپایدار و آنفارکتوس میوکارد و ارتباط ان با تغییرات نوار قلب سریال و تروپونینهمکارپایان یافتهبلي
20920748بررسی فاکتورهای مرتبط با پیش آگهی در بیماران با ترومای سر مراجعه کننده به اورژانس سوانحهمکارپایان یافتهبلي
21910390مقایسه سونوگرافی پرتابل با گرافی استاندارد در تایید جااندازی در رفتگی قدامی مفصل شانههمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980673Risk factors contributing to the incidence and mortality of acute childhood poisoning in emergency department patients in Iran: a hospital-based casecontrol studyMedlineEpidemiology and health1398اول
2974413Assessment of Theoretical Knowledge of Cardio-Pulmonary Resuscitation in Residents of Various Specialties in Mashhad Universities of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموافق توسعه آموزش علوم پزشکی1397اول
3973498The role of brain natriuretic peptides as a marker for diagnosing cardiac syncope: A narrative reviewISIBiomedical Research and Therapy1397اول
4973069The Relationship between Clinical Findings of Shoulder Joint with Bone Damage of Shoulder Joint in Patients with Isolated Shoulder Blunt TraumaPMCOPEN ACCESS MACEDONIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397چهارم
5971879The association between the type of drugs substances used and severity of head injury following road accidents or unexpected eventsscopusIndian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1397چهارم
6971767EVALUATION OF SENSITIVITY AND THE SPECIFICITY OF CANADIAN CT HEAD RULE AND NEW ORLEANS CRITERIA IN PATIENTS WITH HEAD INJURYISIAustralasian Medical Journal1396پنجم
7971604The relationship between the clinical symptoms and radiography results of patients with isolated blunt elbow traumaISIelectronic journal of general medicine1397چهارم
8971171Analysis of correlation between estradiol and fracture of femur neckPMCEUROPEAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL MYOLOGY1397پنجم
9964170Brain Natriuretic Peptides in Screening of Syncope with Cardiac Origin; a CommentaryPMCEmergency1396اول
10962955Assessment of Medical residents’ knowledge and familiarity with cardiopulmonary resuscitationChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
11961091Early Effectiveness of Noninvasive Positive Pressure Ventilation on Right Ventricular Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Subjects with Acute Hypercapnic Respiratory FailureISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396مسئول
12942043Measurement of Central Venous Pressure Using Ultrasound in Emergency DepartmentISIIranian Red Crescent Medical Journal1394دوم
13931189Investigating the Effect of Inflammation on Atrial Fibrillation Occurrence by Measuring Highly Sensitive C-reactive Protein (hs-CRP)ISCjournal of cardiothoracic medicine1393سوم
14930683The effect of ESI ti=riage, in improving the time of fibrinolytic therapy in patients with acute ST-elevation MIChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
15923384Surgical Approaches in Type III Supracondylar Humerus Fracture in ChildrenSID/Iranmedex/Magiranمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962028بررسی طول مدت انتظار (فرآیندهای ویزیت، بستری و دریافت خدمات) در یک اورژانس اکادمیک تروما در ایرانMediterranean Emergency Medicine Congress - GREAT - 2017lisbonپوستر1396بله
2961180بررسی اثر تهویه مکانیکی غیرتهاجمی با فشار مثبت بر عملکرد بطن راست در بیماران با بیماری انسدادی ریوی و نارسایی حاد تنفسی هایپرکاپنیکAmerican Thoracic Society 2016San Fransiscoپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19643فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29591فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39476فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه