صدیقه  یوسف زاده
خلاصه عملکرد صدیقه  یوسف زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

صدیقه یوسف زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): صدیقه یوسف زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : yousefzadehs@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971375تاثیرمشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور برعملکرد و رضایت جنسی و شادکامی زنان یائسه با سندرم آشیانه خالیمجریدر دست اجرابلي
2970089تاثیر مشاوره با رویکرد مصاحبه انگیزشی بر تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر در زنان نخست زامجریدر دست اجرابلي
3961943بررسی تاثیر پمادکتان بر بهبود زخم سزارینمجریدر دست اجرابلي
4961713تاثیر ماساژ ناحیه کمر با روغن زنجبیل بر شدت درد فاز فعال زایمان زنان نخست زامجریپایان یافتهبلي
5961321تاثیر کمپرس گرم زنجبیل بر شدت احتقان پستان زنان شیردهمجریپایان یافتهبلي
6960982بررسی تاثیر دو روش آموزش حین کار و کارگاه بر آگاهی،نگرش و عملکرد ماماها در مورد خطاهای شایع مامایی دربیمارستانهای آموزشی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
7950917تاثیر بادرنجبویه بر بروز اندوه بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
8950010مقایسه اثر کرم خرفه با لانولین بر شقاق نوک پستانمجریپایان یافتهبلي
9941140تاثیر کپسول گرده خرما بر عملکرد جنسی زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
10940645مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای ‌نقش و سخنرانی ‌با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجویان مامایی درباره رعایت موازین اخلاقی و قانونی حقوق گیرندگان خدمات سلامتمجریپایان یافتهبلي
11930321بررسی تأثیر آموزش خوش بینی توأم با آموزش مزایای زایمان طبیعی بر نگرش و قصد انتخاب نوع زایمان مجریپایان یافتهبلي
12910925بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در بیمارستانهای آموزشی مشهد در رابطه با اخلاق حرفه ای در سال 1391مجریپایان یافتهخير
13910793تعیین سطح ایمنی زائی واکسن هپاتیت ب عوامل مرتبط با آن در دانشجویان رشته های مختلف دانشکده پرستاری مامایی مشهدمجریپایان یافتهخير
14910099مقایسه تاثیر آموزشهای جنسی و آموزشهای جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متاهل مجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981369The Effect of nipple soreness treatment with Purslane Cream and Lanolin on Frequency and duration of Breastfeeding in nursing mothers: A Randomized Clinical TrialCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
2981330Promising effects of Purslane Cream on the Breast Fissure in Lactating Women: A Clinical TrialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE1398مسئول
3981329Comparison of the effects of Purslane cream and Lanolin for treatment of Breast Fissure on Lactation Self-efficacy: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
4981204The Effect of Ginger (Zingiber officinale) compression for treatment of Breast Engorgement on Lactation Self-efficacyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
5980294Effect of ginger compression on the incidence of breast milk in breastfeeding womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
6974381The Effect of Melissa Officinalis on Postpartum Blues in Women Undergoing Cesarean SectionCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398مسئول
7973243A comparative study on the treatment of breast fracture with purple and lanolin cream on the rate of self-efficacy of breast feeding: randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
8971927Comparative study of teaching natural delivery benefits and optimism training on mothers' attitude and intention to select a type of delivery: an educational experimentPMCElectronic Physician1397مسئول
9971923The impact of Date Palm Pollen Capsule on Vaginal Lubrication and Dyspareunia In Menopausal WomanCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
10964323Comparison of Purple and Lanolin Cream on Nipple Pain in Lactating Women: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
11963747Effect of Date Pollen Capsule on Orgasm and Sexual Satisfaction in Postmenopausal Women A Double-Blind Blind Controlled Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
12963297The Effect of a Training Program During Pregnancy on the Attitude an intention of Nulliparous Women to Choose the Delivery ModeCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1395اول
13962044Knowledge and Attitude of Midwifery Students towards Observing the Ethical and Legal Standards of Patients' RightsCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
14961545The Comparison of Sex Education with and without Religious Thoughts in Sexual Function of Married WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
15950280Investigating the Effect of Optimism Training during Pregnancy on Attitude and Mode of Delivery in Nulliparous Women Referred o Health Centers of Mashhad, 2014index copernicusArak Medical University Journal1395اول
16943066The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014scopusمجله زنان، مامایی و ناتزایی ایران1394اول
17933598Evaluation of amniotomy evidence-based midwifes care at the time of delivery in the hospitals related to Mashhad University of Medical Sciences from 2011-2012scopusIJOGI1393دوم
18931843The Midwifery Students’ Perspective about Clinical Evaluation Based on Log bookISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی/گرگان1391
19931462Evaluating the Effect of Religious-Based Sex Education on Sexual Function of Married WomenCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393دوم
20931461Evaluation of Knowledge and Practice of Midwife's in Nutrition during Labor by Evidence Based Carescopusزنان مامایی و نازایی ایران1391اول
21931454Investigating the Effects of Sex Education Based on Religious Education on Marital Adjustment in Married Womenscopusزنان مامایی نازایی و نازایی ایران1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981317تأثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر مدت زمان شیردهی مادران شیرده) کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده(همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1434پرستاری داخلی جراحی بلک اختلالات تولید مثلی و ادراری تناسلی زنان ومردان1389ترجمه
2433مهارت های عملی مامایی راهنمای شرکت در فینال عملی مامایی ویرایش جدید1391تالیف
31841دانستنیهای شیردهی1397تالیف
4172تئوری های انگیزش و کاربرد آن در نظام سلامت1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه