مریم   ذاکری حمیدی
خلاصه عملکرد مریم   ذاکری حمیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم ذاکری حمیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم ذاکری حمیدی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : zakerihm871@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900985تبیین فرهنگ تصمیم گیری در انتخاب نوع زایمان در بستر فرهنگی ایران: طراحی و به کارگیری یک ابزار تصمیم گیری فرهنگ مدارمجریپایان یافتهبلي
2970869بررسی شیوع، عوامل خطر، علائم بالینی، عوارض و پیش آگهی دهیدراسیون هیپرناترمیک نوزادی: یک مطالعه مرور سیستماتیکهمکاردر دست اجراخير
3970868بررسی عوامل خطری مادری و پیامدهای زایمانی و نوزادی پارگی زودرس کیسه آب: مطالعه مرور سیستماتیکهمکاردر دست اجراخير
4970669بررسی پروگنوز نوزادان تعویض خون شده بعلت زردیهمکاردر دست اجرابلي
5970391بررسی علل زردی نیازمند تعویض خون در نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
6961646مقایسه سطح سرمی ویتامین D بند ناف نوزادان نارس زنده با فوت شدههمکارپایان یافتهخير
7961620مقایسه نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون نمونه بدو تولد نوزادان خیلی نارس زنده مرخص شده با نوزادان فوت شدههمکاردر دست اجراخير
8960925بررسی انتی بیوگرام در میکروبهای مسبب سپسیس در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
9960432بررسی ارتباط بین طول مدت بستری مادر بعد از زایمان و شدت زردی نوزادیهمکارپایان یافتهخير
10960406بررسی میزان ویتامین D در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهخير
11960003بررسی دفعات تغذیه با شیر مادر با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیر مادر خوارهمکارپایان یافتهخير
12951630مقایسه میزان ویتامین D نوزادان نارس مبتلا به خونریزی مغزی با نوزادان بدون خونریزی مغزیهمکارپایان یافتهخير
13941648مقایسه ارزش تشخیصی مارکرهای بیوشیمیایی در تعیین پروگنوز نوزادان مبتلا به آسفیکسیهمکارپایان یافتهخير
14940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981228Evaluation of maternal risk factors, delivery, and neonatal outcomes of premature rupture of membrane: A systematic review studyISIJOURNAL OF PEDIATRICS REVIEW1398مسئول
2981142Interleukins in diagnosis of perinatal asphyxia: A systematic reviewPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1398مسئول
3973850Hormone therapy after menopause: Advantages and disadvantagesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394مسئول
4971910Assessment of Maternal Risk Factors Associated with Mortality in Preterm Infantsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1394دوم
5971852The vitamin D level in umbilical cord blood in premature infants with or without intra-ventricular hemorrhage: A cross-sectional studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397مسئول
6971804The effect of maternal hospitalization duration on neonatal bilirubin levelscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
7971799Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012-2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396پنجم
8971798Evaluate the diagnosis of neonatal sepsis by measuring interleukins: A systematic reviewISIPediatrics and neonatology1397مسئول
9971796Effect of phototherapy on pro-oxidant/antioxidant balance in newborns with JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1397مسئول
10971569Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates. .ISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396مسئول
11971375Risk Factors for Sensorineural Hearing Loss in Neonatal HyperbilirubinemiaPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397مسئول
12971370The effect of exchange transfusion on prooxidant-antioxidant balance in newborns JaundiceISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396مسئول
13963074Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395مسئول
14963049The correlation between frequency and duration of breastfeeding and the severity of neonatal hyperbilirubinemiaISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1396مسئول
15961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396پنجم
16960527The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonatesISIJOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE1396مسئول
17960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395چهارم
18953564Focused Ethnography in Health Sciences Research: A Review Articleindex copernicusمجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت1395اول
19951836Socio-Cultural Beliefs, Values and Traditions Regarding Women’s Preferred Mode of Birth in the North of IranPMCInt J Community Based Nurs Midwifery1394مسئول
20950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395مسئول
21941327Cultural perceptions and preferences of Iranian women regarding cesarean deliveryPMCIranian journal of nursing and midwifery research1393مسئول
22941325Decision‑making for vaginal delivery in the North of Iran: A focused ethnographyPMCIranian journal of nursing and midwifery research1393اول
23935505Maternal and neonatal outcomes of fasting and non-fasting during pregnancyscopusMalaysian Journal of Nutrition1394مسئول
24931750Risk Factors of Breast Problems in Mothers and Its Effects on NewbornsISIIran Red Crescent Med J.1393سوم
25925041Outcomes of vaginal delivery and cesarean in Ghaem Hospital of Mashhadscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اسفند 1392، دوره 71، شماره 12، صفحه‌های 872 تا 8771392مسئول
26923523Investigating the Effect of Maternal Risk Factors in Incidence of Neonatal Jaundicescopus. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران1391دوم
27922974Fasting and Pregnancy OutcomesscopusIJOGI1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970987کاهش ویتامین د در نوزادان نارس ومادرانشاندومین کنگره کودکان امیر حکیمیشیرازپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه