الهه  لعل منفرد
خلاصه عملکرد الهه  لعل منفرد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

الهه لعل منفرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهه لعل منفرد رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیک : elm.monfared@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930594بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وظایف و عملکرد اساتید راهنما در سال 1393مجریپایان یافتهخير
2921056بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک زندگی زنان، در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در مشهد، 92 - 1393مجریپایان یافتهبلي
3910943بررسی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال تحصیلی 92-1391مجریپایان یافتهخير
4910769بررسی میزان تطابق محتوای تدریس شده دروس اختصاصی توسط استاد با طرح دوره مصوب در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1391مجریپایان یافتهخير
5910768بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب در نیمسال اول تحصیلی 92-1391مجریپایان یافتهخير
6941154بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرایند عمل بهداشتی (HAPA) و سواد سلامت در زمینه مهارتهای فرزند پروری به مادران بر عملکرد دانش آموزان دختر شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
7931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
8931479بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیر سال 1393همکارپایان یافتهخير
9931420بررسی وضعیت خود مراقبتی دیابت در داوطلبان سلامت شهر مشهد بر اساس سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سال 1395همکاردر دست اجراخير
10931382بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار فعالیت بدنی پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیرهمکارپایان یافتهخير
11922023بررسی سبک زندگی دانش آموزان دختران دبیرستانی شهر مشهد در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در سال 95همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973043A Survey On The Relationship Between Quality Of Life Of Patients With Type 2 Diabetes And Some Of The Demographic Parameters In Patients Referred To The Diabetes Clinic Of Sabzevar SummaryISCمجله دیابت و متابولیسم ایران1396دوم
2952339The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among WomenISCمجله بهداشت و توسعه1395مسئول
3952082Prediction of Osteoporosis Preventive Behavior susing the Health Belief ModelISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393مسئول
4951021Effect of intervention counseling 5A step method based on the structure on stage of change to Promote Physical Activity female employees in Mashhad factories IndustrialISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1395چهارم
5940925Duties and Performance of Academic Advisors from the Students' PerspectiveSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در آموزش علوم پزشکی1394مسئول
6940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394پنجم
7933802Iranian journal of health education &promotionISCفصلنامه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393سوم
8933779Content Analysis of Course Plans Presented by Teachers in the School of Health of Mashhad University of Medical Sciences (2012-2013)EmbaseFuture of Medical Education1393سوم
9932462Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012ISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1393پنجم به بعد
10931088Compliance between what teachers taught and the course plans: The students' perspective at the School of Public Health of Mashhad University of Medical SciencesISCمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982309بررسی ارتباط جایگاه مهارسلامت بارفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان شهرتربت حیدریه درسال 1397نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1397بله
2973417کاربرد مشاوره پنج گام بر مبنای مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی زنان شاغلنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
3973414بررسی تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری به مادران بر رفتار دانش آموزان دختر مشهدنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
4973413بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد عمل بهداشتی و سواد سلامت در زمینه مهارتهای فرزند پروری به مادران بر عملکرد دانش آموزان دختر شهر مشهدنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
5961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
6961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
7961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
8961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
9935223The Effect of Education on Diabetes Prevention Behaviors among Students in Mashhad in 2014-20152nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
10935128The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Mashhad Ali ibn Abi Talib Health Centre2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
11935127Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors Using the Health Belief Model2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
12935126The Impact of an Educational Intervention on Preventive Behaviors in Osteoporosis among Women: Application of the Health Belief Model2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
13935123Malnutrition Status Assessment in Elderly people Referred to Mashhad Health Centers Based on MNA In 20142nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
14935122The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Ali Ibn Abi Talib Health Centre of Mashhad2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
15935120The Assessment the Effect of Education on Nutritional Knowledge, Attitude ,Practice and Health Locus of Control on Student in Mashhad city in 20152nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
16933478تغذیه از نگاه قرآن و عترتسومین همایش دانشگاهی قرآن پژوهی و طبشاهرودپوستر1392خير
17933469رابطه بین استفاده از اینترنت با خصومت و خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقائ سلامتتهرانپوستر1391بله
18933466وابستگی به اینترنت و پرخاشگری کلامی و فیزیکی: یک مطالعه توصیفیهشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشوربجنوردپوستر1391بله
19931801بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار فعالیت بدنی در زنان شهر مشهدپانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورشاهرودسخنرانی1393بله
20925111بررسی میزان شناخت و کاربرد تکنولوژی نوین ( رسانه های دیجیتال) در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نکا در سال91همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامتخوراسگان اصفهانپوستر1392خير
21924299معیارهای طراحی مالتی مدیا ( چند رسانه ایهای ) مناسب در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
22924231بررسی مقایسه تاثیر آموزش به روش مالتی مدیا چند رسانه ای و سخنرانی بر یادگیری ، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی در مورد یکی از بیماریهای غیر واگیرپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه