مهدی  حاتمی پور
خلاصه عملکرد مهدی  حاتمی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی حاتمی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی حاتمی پور رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : Hatamipourm931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971173تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات لیپیدی جامد (solid lipid nanoparticle) حاوی کورکومینوئید و بررسی فراهمی زیستی خوراکی در مقایسه با فرم های تجاری معمول و نانومیسلار در موشهمکاردر دست اجرابلي
2970937بررسی اثر درمانی کورکومین دی فلوئوینه در مدل درون‌تنی دیابتهمکاردر دست اجراخير
3960908بررسی اثرات آنتی آترواسکلروتیک ترهالوز در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
4960659بررسی اثرات آنتی آتروسکلروتیک کورکومین فیتوزومال در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
5950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالهمکاردر دست اجرابلي
6950810تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای نیکلوزامید بصورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
7950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
8931700بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهخير
9931678بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی مولکولهای چسبنده سلول موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکاردر دست اجراخير
10931646بررسی تغییرات مولکول های چسبندگی سلول در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با کمپلکس فسفولیپیدی کورکومینهمکاردر دست اجراخير
11931556فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTAT متصل شده با spacer کوتاه و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma.همکارپایان یافتهبلي
12922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)همکارپایان یافتهخير
13910721تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با لپتین وپپتیدهای مشتق ازآن و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور U87MGو C26 colon carcinoma . همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981236Liposomal formulation of Galbanic acid improved therapeutic efcacy of pegylated liposomal Doxorubicin in mouse colon carcinomaISISCIENTIFIC REPORTS1398چهارم
2981235Novel nanomicelle formulation to enhance bioavailability and stability of curcuminoidsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397اول
3980647Trehalose administration attenuates atherosclerosis in rabbits fed a high-fat dietISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1398دوم
4980264MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancerISIJournal of Controlled Release1398چهارم
5971710Anionic nanoliposomes reduced atherosclerosis progression in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) deficient mice fed a high fat diet.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
6971700Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue with antitumor properties. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY اول
7962957Promising anti-tumor properties of bisdemethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogueISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
8962778Conjugated nanoliposome with the HER2/neu-derived peptide GP2 as an effective vaccine against breast cancer in mice xenograft modelISIPLOS ONE1396پنجم به بعد
9960037Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease with Curcumin: A Randomized Placebo-controlled Trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395پنجم
10941871Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation,ISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1393پنجم به بعد
11934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394سوم
1292887Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionationISIFood and Chemical Toxicology1392پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه