شیما  شیبانی

 فعالیت های پژوهشی

 

شیما شیبانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شیما شیبانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sheybanish@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1380دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تخصص بیهوشیپزشک متخصص1388دانشگاه علوم پزشکی ایران
فلوشیپ پژوهشیفلوشیپ1394دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اموزش پزشکیکارشناس ارشد 1395دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
بیهوشی قلبفلوشیپ1396دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیات علمی تمام وقت جغرافیائی ضریب کا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-استادیاردانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388/09/151391/03/15
هیات علمی تمام وقت جغرافیائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد-گروه بیهوشی1391/09/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویمجریپایان یافتهبلي
2940119بررسی اثر مقایسه ای پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات اختلاف فشار دی اکسید کربن شریانی و انتهای بازدمی بدنبال تهویه تک ریه ای در اعمال جراحی توراکسمجریپایان یافتهبلي
3931454اثراندانسترون در کاهش تغييرات هموديناميک بدنبال انستزي اسپاينال در خانمهاي حامله و مقايسه ان با مايع درماني و افدرينمجریپایان یافتهبلي
4931127بررسی اثرات دوز کم نئوستیگمین اینتراتکال در بیحسی نخاعی جراحی پایین شکمیمجریدر دست اجراخير
5930819بررسی تاثیر شیفت شبانه بر عملکرد توجه در دستیاران بیهوشیمجریدر دست اجراخير
6930408تاثیر دوز کم تیوپنتال سدیم و پروپوفول بر بروز و شدت سرفه ناشی از سوفنتانیل و فنتانیل حین اینداکشن بیهوشیمجریعقد قراردادبلي
7930357بررسی شیوع وریسک فاکتورهای اسیب حاد کلیوی (AKI) بدنبال جراحی قلب بازمجریپایان یافتهخير
8922478بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادر و جنین در طی زایمان بی دردمجریپایان یافتهبلي
9922011مقایسه مدلهای II EuroSCORE و STS و APACHE II برای پیش بینی میزان مرگ ومیر و عوارض پس از جراحی قلب بیماران بالغ بستری در ICU جراحی قلب بیمارستان امام رضامجریپایان یافتهخير
10921895مقایسه فراوانی بروز عوارض بعد از عمل جراحی بای پس کروناری در بیماران وابسته به مواد مخدر با سایر بیماران در بخش مراقبتهای ویژه - بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریدر دست اجرابلي
11920805بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران بایپس کرونری off pump بستری در بخش مراقبتهای ویژه مجریپایان یافتهبلي
12920804بررسی میزان بروز آسیب کلیوی حاد به دنبال مایع درمانی با سالین ایزوتونیک 0.9%در مقایسه با رینگر لاکتات در بیماران تحت بایپس کرونری با استفاده از پمپ قلبی-ریوی بستری در بخش مراقبتهای ویژه مجریدر دست اجرابلي
13920552بررسي اثر سولفات منيزيم برهموديناميک بيماران حين جراحي انوريسم مغزي وميزان وازواسپاسم پس از عمل مجریدر دست اجراخير
14920405:بررسی اثرهیپوترمی متوسط بر روی میزان داروی مصرفی و عمق بیهوشی در بیماران دچاراعتیادبه مواد مخدرکه تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری قرار می گیرند در مطالعه مداخله ای تصادفی دوسو کورمجریپایان یافتهبلي
15920273مقایسه روش تهویه مداوم ریه ها با حجم دقیقه ای کم در مقابل عدم تهویه ریه ها حین پمپ در اکسیژنا سیون و زمان خروج لوله تراشه بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریریوی بیماران تحت عمل جراحی بای پس کرونریمجریدر دست اجراخير
16950064بررسي اثرات دوز کم نئوستيگمين اينتراتکال در بيحسي نخاعي جراحي پايين شکميهمکاردر دست اجرابلي
17941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
18921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964369Effect of propofol and isoflurane on gas exchange parameters following one-lung ventilation in thoracic surgery: a double-blinded randomized controlled clinical trialPMCElectronic Physician1396اول
2964368Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double- blind, randomized, placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396مسئول
3962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396مسئول
4961421Explaining Faculty Members' Experience about the Process of Attending to an International Conferences: A Mixed Methods ResearchISCFuture of Medical Education Journal1396مسئول
5961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396مسئول
6961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case PresentationISIiranian heart journal1396سوم
7954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395اول
8954301Intracardiac Infection at the Tip of Hemodialysis Catheter Life Threatening MorbidityISCjournal of cardio-thoracic medicine1395دوم
9953474Effect of Entonox on reducing the need for Pethidine and the Relevant Fetal and Maternal Complications for Painless LaborPMCelectronic physician1395مسئول
10952371Moderate hypothermia and its effects in reducing the applied dose of anesthetics for patients with opium dependence in cardiac surgery: A randomized controlled trialPMCelectronic physician1395مسئول
11951573Successful Repair of Type a Aortic Dissection in a Term Pregnancy: A Case Report.index copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395مسئول
12940963The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain ControlPMCanesthesiology and pain medicine1394سوم
13934464Incidence of Headache, Low Back Pain and Rate of Regression of Spinal Sensory Level Following the Median and PARAMEDIAN Approaches in Spinal AnesthesiascopusAdvances in Environmental Biology1393اول
14932711Pre-term Spontaneous Unscarred Uterine Rupture; A Case Report and Review(Emro (IMEMRPatient Safety and Quality Improvement Journal1393مسئول
15925100Pneumothorax and Pneumoperitoneum following Tracheostomy: A Case ReportSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 13921392مسئول
16925098Delayed Emergence from Anesthesia-A case reportISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
1792216Comparison of three Oral Premedication Dextrometorphan, Diphenhydramine and Midazolam in Pediatric Eye Exam under Anesthesiaعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1390مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396بله
2940962ملاحظات انستزی در در خونریزیهای پری پارتوم12th international congress of Anaesthesiology ,Critical Care and Paintehranسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11483بیهوشی درجراحی قلب1396تالیف
21364بیهوشی در جراحی قلب1396تالیف
31098نکات برجسته و به روز شده راهنمای احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا1395ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه