ابوالفضل  شاکری
خلاصه عملکرد ابوالفضل  شاکری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ابوالفضل شاکری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابوالفضل شاکری رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکوگنوزی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ShakeriA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921971بررسی اثر آنتی اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی رنگ های لوتئین، آناتو و پاپریکا روی میکروارگانیسم های آلوده کننده مواد غذاییمجریپایان یافتهبلي
2921077استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان سزکوئی ترپن لاکتون های جنس Centaurea ، و بررسی سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهبلي
3980679استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات موجود درگیاه Delphinium turkmenum و Delphinium semibarbatumهمکاردر دست اجرابلي
4980631استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Euphorbia spinidensهمکاردر دست اجرابلي
5970935استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Onosma dichroanthum و بررسی اثرات ضد میکروبی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
6960960بررسی اثر سمیت سلولی و آنتی اکسیدانی و شناسایی متابولیت های ثانویه (Metabolic profiling) بر اساس LC/ESIMSMS عصاره های چهارگیاه ترخون، تره، بادرشبو و شاهی و تعیین میزان کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی آنها به روش اسپکتروسکوپی و HPLCهمکاردر دست اجرابلي
7951363بررسی اثر عصاره آبی و متانولی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر آنمی و سمیت کبدی ایجاد شده با فنیل هیدرازین در رتهمکاردر دست اجرابلي
8941749بررسی اثرات ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی فراکسیون‌های مختلف عصاره متانولی ریشه گیاه Onosma longilobumهمکارپایان یافتهبلي
9940882اثر اسانس گیاه Zataria multiflora بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در ترکیب با آمینوگلیکوزیدهاهمکارپایان یافتهبلي
10921970بررسی تأثیر اسانس گیاه Pulicaria undulata بر روی بیوفیلم های Pseudomonas aeroginosa در حضور یا عدم حضور توبرامایسینهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982464Curcumin and its analogues protect from endoplasmic reticulum stress: Mechanisms and pathwaysISIPharmacological Research1398اول
2981467Neuroprotective natural products against experimental autoimmune encephalomyelitis: A reviewISINeurochemistry International1398دوم
3981351Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizantha C.A. MeyerISINatural product research1398اول
4981296Screening of several biological activities induced by different sesquiterpene lactones isolated from Centaurea behen L. and Rhaponticum repens (L.) HidalgoISINatural product research1397اول
5980721Curcumin: A naturally occurring autophagy modulatorISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
6980525LC-ESI/LTQOrbitrap/MS/MS and GC–MS profiling of Stachys parvifloraL. and evaluation of its biological activitiesISIJournal of pharmaceutical and biomedical analysis1398اول
7980019A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activitiesISIBRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1397اول
8972482Biological activities of three natural plant pigments and their health benefitsISIJOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION1396اول
9971737Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge.ISIFitoterapia1397پنجم
10971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396اول
11970371Anti-angiogenic activity of curcumin in cancer therapy: a narrative review.ISICurrent vascular pharmacology اول
12970163Ellagic acid: A logical lead for drug development?ISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
13963820In depth chemical investigation of Glycyrrhiza triphylla Fishc roots guided by a preliminary HPLC-ESIMS profilingISIFood Chemistry1396اول
14961173Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysisISIRESEARCH JOURNAL OF PHARMACOGNOSY1396پنجم به بعد
15961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396اول
16960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395اول
17960072Phytosomal curcumin: A review of pharmacokinetic, experimental and clinical studies.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395دوم
18960011Opinion Paper: Phytosome: A Fatty Solution for Efficient Formulation of Phytopharmaceuticals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394اول
19960010Opinion Paper: Nanotechnology: A Successful Approach to Improve Oral Bioavailability of Phytochemicals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394اول
20953339The Absolute Configuration and Cytotoxic Properties of Roehybridine β-N-oxideISINATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS1395سوم
21952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394مسئول
22950543Melissa officinalis L. - A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacologyISIJournal of Ethnopharmacology1395اول
23942983Optimized curcumin formulations for the treatment of Alzheimer's disease: A patent evaluation.ISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1394اول
24941017Cytotoxicity evaluation of extracts and fractions of five marine sponges from the Persian Gulf and HPLC fingerprint analysis of cytotoxic extractsPMCAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1394سوم
25935030Anti-cancer products from marine sponges: Progress and promise.PMCRecent patents on drug delivery & formulation1394اول
26932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393اول
27932261Biological properties and molecular targets of umbelliprenin – a mini-reviewISIJournal of Asian Natural Products Research1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه