رضا  محبتی
خلاصه عملکرد رضا  محبتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا محبتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا محبتی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mohebbatir931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
2971516بررسی نقش نیتریک اکساید ناحیه پشتی- جانبی ماده خاکستری دور قناتی (dlPAG) بر عملکرد سیستم قلبی- عروقی در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
3971251بررسی اثر سیستم گاباارژیک بخش پشتی جانبی ماده خاکستری دور قناتی بر فعالیتهای قلبی عروقی در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
4970889بررسی اثرات عصاره آبی - الکلی گیاه آب بشقابی بر پاسخهای قلبی عروقی در موشهای پرفشار القا شده توسط آنژیوتانسینⅡهمکاردر دست اجراخير
5970139بررسی اثر والپرویک اسید برپاسخ های قلبی عروقی در مدل صرعی کیندلینگهمکاردر دست اجراخير
6961930نقش تجویز لیپوپلی ساکارید در ماده خاکستری دورقناتی بر پاسخهای قلبی عروقی در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
7961512بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی در هسته تگمنتوم پلی مغز بر پارامترهای قلبی عروقی در مدل تجربی هیپوتانسیون هموراژیک در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
8961252بررسی اثر روغن کنجد بر پروتئینوری ناشی از دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر نژاد ویستارهمکاردر دست اجراخير
9961199بررسی اثر عصاره های هیدرو الکلی گلبرگ و پرچم زعفران بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار حاد ناشی از آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
10961175تاثیر فراکسیونهای اتیل استات و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر فعالیتهای قلبی عروقی در هیپرتانسیون ناشی از L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
11960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2همکارپایان یافتهبلي
12960609بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی سمیت مغزی، قلبی و کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحرایی نرهمکارپایان یافتهخير
13960364بررسی اثر دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی عناب بر آسیب اکسیداتیو بافت مغز ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
14960321بررسی اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر سمیت کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
15960320: بررسی اثر عصاره عناب بر کاردیوتوکسیسیتی ناشی از دوکسوروبیسین موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
16960199تعیین اثر پیشگیرانه عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
17951397بررسی اثر پیشگیری کننده عصاره هیدرو الکلی عناب بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEهمکارپایان یافتهخير
18951371بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کلیوی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
19951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
20951226بررسی نقش گیرنده های سروتونینی و اپیوئیدی هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در شرایط نرمال و هیپوتانسیون ناشی از هموراژی در موشهای صحراییهمکارپایان یافتهبلي
21950374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سماق و مرزنجوش بر روی استرس اکسیداتیو القا شده بر هپاتوسیت های موش صحرایی تغذیه شده با رژیم های غذایی پرچرب و معمولیهمکارپایان یافتهبلي
22941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
23941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
24931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983232Comparative Effects of Metformin and Glibenclamide on Aortic Reactivity to Vasodilator and Vasoconstrictor Agents in STZ-Induced Diabetic RatsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1397اول
2982708Hypotensive Effect of Hydroalcoholic Ziziphus jujuba Extract on Normotensive RatsISICurrent Nutrition & Food Science1398اول
3982404Effect of Hydroalcoholic Extract of Ribes khorasanicum on Acute Hypertension Induced by L-NAME in RatPMCJournal of pharmacopuncture1398سوم
4982359Effect of Ethyl Acetate and Aqueous Fractions of Ziziphus jujuba Extract on Biochemical and Hematological Parameters in RatscopusJournal of Reports in Pharmaceutical Sciences1398اول
5982328Induction of Apoptosis and Growth-Inhibition by Thymoquinone in ACHN and GP-293 Cell Lines in Comparable with Cis-PlatinumPMCJournal of pharmacopuncture1398دوم
6982320Effects of standardized Zataria multiflora extract and its major ingredient, Carvacrol, on Adriamycin-induced hepatotoxicity in ratISIBiomedical journal1397اول
7981569Zataria multiflora and its main ingredient, carvacrol, affect on the renal function, histopathological, biochemical and antioxidant parameters in adriamycin-induced nephrotic rats.ISIArchives of physiology and biochemistry اول
8980568Long‑Term Administration of Ziziphus jujuba Extract Attenuates Cardiovascular Responses in Hypertensive Rats Induced by AngiotensinIIISIAncient Science of Life1396اول
9980564The Effects of Inactivation of Pedunculopontine Tegmental Nucleus by Cobalt (II) Chloride on Cardiovascular Responses in Hemorrhagic Hypotensive RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1398اول
10980089Renoprotective Effect of Plantago major Against Proteinuria and Apoptosis Induced by Adriamycin in RatPMCJournal of Pharmacopuncture1397پنجم به بعد
11980059Neuroprotective potency of some spice herbs, a literature reviewPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1398چهارم
12980021Comparison of the Neuroprotective Effects of Aspirin, Atorvastatin, Captopril and Metformin in Diabetes MellitusISIBiomolecules1397دوم
13974178Effect of Plantago major extract on doxorubicin-induced nephropathy in ratISIPhysiology and Pharmacology1397اول
14973626The Preventive Effects of Standardized Extract of Zataria multiflora and Carvacrol on AcetaminophenInduced Hepatotoxicity in RatPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397اول
15973396The standardized extract of Nigella sativa and its major ingredient, thymoquinone, ameliorates angiotensin II-induced hypertension in ratsMedlineJournal of basic and clinical physiology and pharmacology1397دوم
16973395Zataria multiflora extract and carvacrol affect cardiotoxicity induced by Adriamycin in ratMedlineJournal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology1397مسئول
17973362Effects of Rhus coriaria hydroalcoholic extract on the lipid and antioxidant profile in high fat diet-induced hepatosteatotic ratsISIDrug and chemical toxicology دوم
18972163Effects of Zataria multiflora Extract and Carvacrol on Doxorubicin-Induced Oxidative Stress in Rat BrainscopusPharmaceutical Sciences1397اول
19971597In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397دوم
20970544The Protective Role of Estradiol & Progesterone in Male Rats, Following Gastric Ischemia-ReperfusionISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1396دوم
21964250Doxorubicin-induced renal inflammationin in rat: Protective role of Plantago majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم به بعد
22964235Protective effects of long-term administration of Ziziphus jujuba fruit extract on cardiovascular responses in L-NAME hypertensive ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
23964117Renoprotective Effect of Nigella sativa against Cisplatin-induced Nephrotoxicity and Oxidative Stress in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396پنجم به بعد
24963281Mixed Hydroalcoholic Extracts of Nigella sativa and Curcuma longa Improves Adriamycin-Induced Renal Injury in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396اول
25963211Comparison of antioxidant effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa with Vitamin C on renal tissue oxidative stress parameters in ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396اول
26963208The effects of Curcuma longa and curcumin on reproductive systemsMedlineEndocrine regulations1396اول
27961144The effects of Nigella Sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396اول
28960905Hepatoprotective Effects of Combination Hydroalcoholic Extracts of Nigella Sativa and Curcuma Longa on Adriamycin- Induced Oxidative Stress in RatscopusJournal of Reports in Pharmaceutical Sciences1396اول
29960817Drug-Induced Nephrotoxicity and Medicinal PlantsISIIranian journal of kidney diseases1396دوم
30960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم به بعد
31954148The protective and curative effects of Nigella sativa extract and vitamin E against cisplatin-induced nephrotoxicity in ratscopusمجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1396پنجم
32953927Neuroprotective Effects of Medicinal Plants and Their Constituents on Different Induced Neurotoxicity Methods: A ReviewscopusJournal of Reports in Pharmaceutical Sciences1395اول
33953755The Effect of Some Herbal Extracts on Nitric Oxide Production in Endothelial Cells 3T3 Cell LinescopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1395اول
34953483The effects of hydroalcholic extract of Curcuma Lunga on Adriamycin-induced renal damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1395اول
35953482The effects of hydroalcholic extract of Nigella sativa on doxorubicin-induced renal functional damage in ratsChemical AbstractQuarterly of the Horizon of Medical Sciences1394اول
36951368Renoprotective Effect of Plantago Major Against Nephrotoxicity and Oxidative Stress Induced by CisplatinISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395پنجم به بعد
37950816The role and possible mechanism of nutritional factors on sex ratio of the fetus: A review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
38950798The protective effects of Curcuma longa extract on oxidative stress markers in the liver induced by Adriamycin in ratISIPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY1394مسئول
39950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395دوم
40943414Effect of Long-term Administration of Ferula Gummosa Root Extract on Serum Oxidant-antioxidant StatusscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
41942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم به بعد
42942633Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidneyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394اول
43941230The Effects of Vitamin C on Adriamycin-Induced Hypercholesterolemia in RatscopusCurrent Nutrition & Food Science1394اول
44940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394پنجم به بعد
45934849The protective role of estrogen and progesterone on gastric tissue following gastric ischemia - Reperfusion in male ratsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services1393دوم
46933624Effects of aloe vera gel on gastric acid secretion and colon histopathology in ulcerative colitis model induced by acetic acid in ratsscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services1393پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982645Effect of aqueous fraction of Ziziphus jujuba on cardiovascular responses in Goldblatt hypertensive ratsبیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایرانتهرانپوستر1398خير
2982298بررسی مقایسه ای اثرات عصاره آبی الکلی عناب و فراکسیون اتیل استات آن بر تشخیص افتراقی گلبولهای سفید در موش صحرایی نردومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و داروییمشهدسخنرانی1397بله
3982294Involvement of the opioid receptors of cuneiform nucleus in regulation of cardiovascular responses during normal and hemorrhagic conditionsبیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین‌المللی فیزیولوژی و فارماکولوژیتهرانپوستر1398بله
4980994The Neural Function of Cuneiform Nucleus in NonHypovolemic and Hypovolemic Hypotensive Rats: Single Unit RecordingThe 3rd International Neuroinflammation Congress & The 3rd Student Festival of Neuroscienceمشهدپوستر1398بله
5972545Comparison of vasoactivity effects of Nigella sativa L. seed and glibenclamide in diabetic ratنخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397بله
6964330The effects of Nigella sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396بله
7962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395بله
8962318The effects of Vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394بله
9962317Inducible nitric oxide synthase inhibitor aminoguanidine, differently affects Morris water maze tasks of ovariectomized and naïve female ratsسومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1393بله
10962316بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و آسیب اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحرایییست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
11962315تشدید هیپرکلسترولمی ناشی از سندروم نفروتیک بوسیله ویتامین C در موش صحراییپانزدهمین کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی کشورشاهرودپوستر1393بله
12962314اثر عصاره عناب بر پارامترهای قلبی عروقی پایه در موشهای صحرایی نورموتانسیوتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396بله
13962313بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر نفروتوکسیسیتی ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییچهارمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبیفردوسسخنرانی1395بله
14962312اثر عصاره توام هیدروالکلی سیاه دانه و زرد چوبه بر آسیب عملکردی و بافتی ناشی از دوکسوروبیسین در کلیه موشنخستین همایش ملی گیاهان دارویی،معطر و ادویه ای- گنبد کاووسگنبد کاووسسخنرانی1395بله
15961629The beneficial effect of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa seeds on scopolamine-induced memory impairment and acetylcholinesterase activity in ratsپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی تهرانتهرانسخنرانی1395خير
16952155The effects of Thymoquinone on learning and memory impairment induced by Scopolamine4th Basic ans Clinical Neuroscience congressتهرانسخنرانی1394خير
17941666بررسی اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه بر برخی پارامترهای سرمی در سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحراییاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین در ایرانمشهدپوستر1394خير
18925148Effect of Nigella sativa aqueous-alcoholic extract on cisplatin-induced nephrotoxicity in the rat kidneyبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
19925146Effect of dichloromethane fraction of nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) compared to normal human renal epithelial cells (GP-293)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
20925143The effect of Metabolic Syndrome on kidney parameters in MASHAD study casesبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه