فریماه  بهشتی
خلاصه عملکرد فریماه  بهشتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فریماه بهشتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فریماه بهشتی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BeheshtiF931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930917بررسی اثر عصاره ی آبی - الکلی سیاه دانه بر عملکرد کبدی موشهای صحرایی نوزاد تغذیه شده توسط مادران مبتلا به کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهخير
2930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیمجریپایان یافتهخير
3921386بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی سیاه دانه بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد در موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
4980083بررسی تفاوت اثر آگونیست PPAR-γ ، پیوگلیتازون بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در رتهای پیر و جوانهمکاردر دست اجراخير
5980070بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از دیابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین در در موش های صحراییهمکاردر دست اجراخير
6971427بررسی تأثیر نانو سلنیوم بر اختلال حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در موش های صحراییهمکاردر دست اجراخير
7971425بررسی اثرات افسنطین، بر اختلال حافظه ناشی از تزریق اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
8970990اثر بابونه گاو چشم (Tanacetum parthenium) بر موش مدل انفارکتوس میوکارد القا شده با ایزوپروترنولهمکاردر دست اجراخير
9970989اثر داروی قلبی- عروقی پروپرانولول بر بیان ژن و پروتئین CatSper در موش نر بالغهمکاردر دست اجراخير
10970988اثر Tanacetum Parthenium بر اسپرماتوژنز، کیفیت کرماتین هسته اسپرم و استرس اکسیداتیو در موش کوچک آزمایشگاهیهمکاردر دست اجراخير
11970981بررسی اثر کارواکرول بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
12970680بررسی اثرات بوسولیک اسید بر رفتارهای شبه افسردگی و اضطراب القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
13970392بررسی اثرات پیشگیرانه کندر و ماده موثره آن بوسولیک اسید، بر اختلال حافظه القا شده بوسیله اسکوپولامین در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
14961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
15961550بررسی اثر تیموکینون بر معیارهای استرس اکسیداتیو بافتی و عملکرد کبدی و کلیوی در مدل کم کاری تیروئیدی القا شده بوسیله پروپیل تیو یوراسیل درموش صحراییهمکارپایان یافتهخير
16961380بررسی اثر آمینوگوانیدین بر تغییرات فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب قلبی ناشی از لیپوپلی ساکارید درموش صحراییهمکارپایان یافتهخير
17961376بررسی اثرات مهاری کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
18961249بررسی اثر لوسارتان بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
19961210بررسی اثر سلنیوم بر رفتارهای شبه افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
20961201بررسی اثر عصاره آبی-الکلی اقحوان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير
21960879اثر ویتامین E بر عملکرد کبد و کلیه موش های صحرایی دارای کم کاری تیروئیدهمکارپایان یافتهخير
22960265بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز نورونی و القایی بر فاکتورهای نوروژنز و اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش¬های صحراییهمکاردر دست اجراخير
23960157بررسی اثر مهار سیستم رنین آنژیوتانسین بر اختلال حافظه ناشی از اسکوپولامین و معیارهای آسیب اکسیداتیو مغز در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
24960121بررسی اثر کاپتوپریل بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهبلي
25960108بررسی اثر ویتامین C و سیاهدانه بر معیارهای استرس اکسیداتیو کلیوی در موش صحرایی دارای کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد القا شده بوسیله پروپیل تیویوراسیلهمکارپایان یافتهخير
26951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجراخير
27951496بررسی فعالیت الکتروفیزیولوژیک پیاز بویایی (ثبت Field Potential) در مدل حیوانی PTSD و ارتباط آن با نورون زایی و التهاب در آن ناحیههمکارپایان یافتهخير
28951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
29951219بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم شنبلیله بر اختلال حافظه و آسیب اکسیداتیو بافت مغز موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهخير
30951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
31951094بررسی اثر محافظت نورونی عصاره آبی – الکلی اندام هوایی ریحان بر آسیب نورونی هیپوکامپ موش کوچک ناشی از تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازولهمکارپایان یافتهخير
32950938بررسی اثر سیاه دانه بر اختلال عملکرد کبدی و کلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
33950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونهمکارپایان یافتهخير
34950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییهمکارپایان یافتهبلي
35941591اثر ویتامین C بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ در موش های صحرایی هیپو تیروئیدی شده در دوره نوزادی و رشدهمکارپایان یافتهخير
36941515بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه بر حافظه، یادگیری و آسیب اکسیداتیو مغز در مدل اختلال حافظه القا شده توسط اسکوپولامینهمکارپایان یافتهبلي
37941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکارپایان یافتهبلي
38941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
39940160اثر تابش امواج تلفن همراه در دوران بارداری بر استرس اکسیداتیو بافت مادر و نوزاد موش کوچک آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
40931495بررسی اثر عصاره آبی – الکلی و اندام هوایی ریحان و فراکسیونهای آن بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983377Administration of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth period improved liver function of propylthiouracil-induced hypothyroid ratsISIjournal of maternal-fetal & neonatal medicine1398مسئول
2982981Protective effect of PPARγ agonist pioglitazone, on testicular tissue and sperm parameters in hypothyroid ratsISIToxin Reviews سوم
3982708Hypotensive Effect of Hydroalcoholic Ziziphus jujuba Extract on Normotensive RatsISICurrent Nutrition & Food Science1398چهارم
4982088Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced memory impairmentMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398دوم
5982082The effects of soy on scopolamine-induced spatial learning and memory impairments are comparable to the effects of estradiolMedlineHormone Molecular Biology and Clinical Investigation1398سوم
6982067Effects of dioxin on testicular histopathology, sperm parameters, and CatSper2 gene and protein expression in Naval Medical Research Institute male miceISIAndrologia1398چهارم
7982000Effect of Captopril on Brain Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in MiceISIPharmaceutical Sciences1398پنجم
8981949Effects of Carob Fruit Extract on Spermatogenesis, Antioxidant Status, and Apoptosis in Adult Male MiceISIPharmaceutical Sciences1398پنجم به بعد
9981782The effects of captopril on lipopolysaccharide-induced sickness behaviors in ratsISIVeterinary Research Forum1398پنجم
10981676Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine,ameliorated oxidative stress, interleukin-6 concentration and improved brain-derivedISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398سوم
11981563Effects of PPAR-c agonist, pioglitazone on brain tissues oxidative damage and learning and memory impairment in juvenile hypothyroid ratsISIInternational Journal of Neuroscience1398سوم
12981251Effects of different doses of curcumin on testicular histopathology, apoptosis, and reproductive organs weight index in mice d-galactose-induced aging modelscopusComparative Clinical Pathology1398چهارم
13981131The effects of captopril on learning and memory impairment induced by scopolamine in rats: antioxidative effectsISIPhysiology and Pharmacology1398مسئول
14981057The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on hippocampal cytokines, brain-derived neurotrophic factor, memory impairment, and oxidative stress status in lipopolysaccharidetreated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398اول
15980745Aminoguanidine affects systemic and lung inflammation induced by lipopolysaccharide in ratsISIRespiratory research1398دوم
16980446Effect of Different Doses of Curcumin on Sperm Parameters and Oxidative Stress in Testis of D-Galactose Induced Aging Mice Modelscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1398چهارم
17980062Effects of Bene (Pistacia atlantica) on Histopathology of Testis, Sperm Chromatin Quality and Stress Oxidative in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397پنجم
18974289Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1398چهارم
19974206Beneficial effects of Urtica dioica on scopolamineinduced memory impairment in rats: protection against acetylcholinesterase activity and neuronal oxidative damageISIDrug and chemical toxicology1397چهارم
20974178Effect of Plantago major extract on doxorubicin-induced nephropathy in ratISIPhysiology and Pharmacology1397پنجم به بعد
21974080Acute Administration of Nigella sativa Showed Anxiolytic and Anti-Depression Effects in RatsISICurrent Nutrition & Food Science1397اول
22973626The Preventive Effects of Standardized Extract of Zataria multiflora and Carvacrol on AcetaminophenInduced Hepatotoxicity in RatPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397سوم
23973465Thymoquinone Prevents Myocardial and Perivascular Fibrosis Induced by Chronic Lipopolysaccharide Exposure in Male RatsPMCJournal of Pharmacopuncture1397سوم
24973174The effects of aminoguanidine on hippocampal cytokines, amyloid beta, brain-derived neurotrophic factor, memory and oxidative stress status in chronically lipopolysaccharide-treated ratsISICytokine1397اول
25972300Vitamin C prevents hypothyroidism associated neuronal damage in the hippocampus of neonatal and juvenile rats: A stereological studyISIJournal of Chemical Neuroanatomy1397سوم
26971725Effects of levothyroxine on learning and memory deficits in a rat model of Alzheimer’s disease: the role of BDNF and oxidative stressISIDrug and chemical toxicology1398پنجم
27971268Feeding Vitamin C during Neonatal and Juvenile Growth Improves Learning and Memory of RatsMedlineJournal of dietary supplements1397مسئول
28971267Nigella sativa Prevented Liver and Renal Tissue Damage in Lipopolysaccharide-Treated RatsMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397اول
29971215Effects of Carob (Ceratonia siliqua) on Sperm Quality, Testicular Structure, Testosterone Level and Oxidative Stress in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397پنجم به بعد
30970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397پنجم به بعد
31970744The effects of vitamin E on brain derived neurotrophic factor, tissues oxidative damage and learning and memory of juvenile hypothyroid ratsISIMetabolic brain disease1397دوم
32970480The effect of methamphetamine exposure during pregnancy and lactation on hippocampal doublecortin expression, learning and memory of rat offspringISIAnatomical science international1397چهارم
33970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397سوم
34970253The Effect of Allium cepa Extract on Lung Oxidant, Antioxidant, and Immunological Biomarkers in Ovalbumin-Sensitized RatsISIMEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE1397پنجم
35970193Effect of Ocimum basilicum hydro-alcoholic extract on oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenetetrazole in miceISIPhysiology and Pharmacology1396دوم
36970060Protective effects of Nigella sativa on synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharideISIVeterinary Research Forum1396چهارم
37964250Doxorubicin-induced renal inflammationin in rat: Protective role of Plantago majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397پنجم به بعد
38964002The effect of Zataria multiflora on pulmonary function tests, hematological and oxidant/antioxidant parameters in sulfur mustard exposed veterans, a randomized doubled-blind clinical trialISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1396چهارم
39963969.Exposure to mobile phone (900-1800 MHz) during pregnancy: tissue oxidative stress after childbirthISI...The journal of maternal-fetal & neonatal medicine1397پنجم به بعد
40963888Protective effect against brain tissues oxidative damage as a possible mechanism for beneficial effects of L-arginine on lipopolysaccharide induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1397سوم
41963850Thymoquinone reverses learning and memory impairments and brain tissue oxidative damage in hypothyroid juvenile ratsISIArquivos de neuro-psiquiatria1396سوم
42963835The Effects of Aqueous Extract of Apium Graveolens on Brain Tissues Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-induced Seizures Model in RatISICurrent Nutrition & Food Science1396دوم
43963666Vitamin E improved redox homeostasis in heart and aorta of hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396پنجم
44963333Salix alba attenuated oxidative stress in the heart and kidney of hypercholesterolemic rabbitsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396پنجم
45963324The Effects of Hydroalcoholic Extract of Pinus eldarica on Hippocampal Tissue Oxidative Damage in Pentylenetetrazole-Induced Seizures in RatISICURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE1395سوم
46963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
47963281Mixed Hydroalcoholic Extracts of Nigella sativa and Curcuma longa Improves Adriamycin-Induced Renal Injury in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396سوم
48963211Comparison of antioxidant effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa with Vitamin C on renal tissue oxidative stress parameters in ratsSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1396مسئول
49962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396سوم
50962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396سوم
51962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396چهارم
52961915Neuroprotective effects of Nigella sativa extract upon the hippocampus in PTU-induced hypothyroidism juvenile rats: A stereological studyISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396پنجم
53961144The effects of Nigella Sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsMedlineEndocrine regulations1396مسئول
54960847Contribution of Brain Tissue Oxidative Damage in Hypothyroidism‑associated Learning and Memory ImpairmentsPMCAdvanced biomedical research1396سوم
55960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم به بعد
56960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396اول
57960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396سوم
58954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395چهارم
59954196Beneficial effects of garlic on learning and memory deficits and brain tissue damages induced by lead exposure during juvenile rat growth is comparable to the effect of ascorbic acidISIDrug and chemical toxicology1395پنجم به بعد
60953755The Effect of Some Herbal Extracts on Nitric Oxide Production in Endothelial Cells 3T3 Cell LinescopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1395سوم
61953412Protective Effect of PPAR𝛾 Agonists on Cerebellar Tissues Oxidative Damage in Hypothyroid RatsISINEUROLOGY RESEARCH INTERNATIONAL1395دوم
62953368The effects of Nigella sativa extract on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395اول
63953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395سوم
64951411Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratISILife sciences1395چهارم
65950331Feeding of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth improves learning and memory of ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393اول
66942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394پنجم
67942638Neuropharmacological effects of Nigella sativaPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394اول
68942633Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidneyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم به بعد
69942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394پنجم به بعد
70941230The Effects of Vitamin C on Adriamycin-Induced Hypercholesterolemia in RatscopusCurrent Nutrition & Food Science1394پنجم به بعد
71940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394پنجم به بعد
72933589Brain Tissues Oxidative Damage as a Possible Mechanism of Deleterious Effects of Propylthiouracil- Induced Hypothyroidism on Learning and Memory in Neonatal and Juvenile Growth in RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1393سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397خير
2964330The effects of Nigella sativa extract on renal tissue oxidative damage during neonatal and juvenile growth in propylthiouracil-induced hypothyroid ratsدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
3963075Neuronal Nitric Oxide Synthase has a Role in the Deletrious Effects of Lipopolysaccharide on Spatial Memory and Synaptic Plasticity in Rat6th International Symposium-cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Researchکراچیسخنرانی1396خير
4962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
5962318The effects of Vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1394خير
6962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396بله
8961630Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine, ameliorates deleterious effects of lipopolysaccharide on memory and long term potentiation in ratپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1395بله
9961629The beneficial effect of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa seeds on scopolamine-induced memory impairment and acetylcholinesterase activity in ratsپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی تهرانتهرانسخنرانی1395بله
10960260Effects of aqueous extracts of Apium graveolens on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole- induced seizures model in ratاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیشت و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکشانپوستر1394خير
11952159Feeding of nigella sativa extract on learning and memory during neonatal and juvenile growth in ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394بله
12952155The effects of Thymoquinone on learning and memory impairment induced by Scopolamine4th Basic ans Clinical Neuroscience congressتهرانسخنرانی1394بله
13952137The effects of ascorbic acid administration during lactation on learning and memory in offspring's ratsپوستر در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران – تهران 1392تهرانپوستر1392بله
14952107The effects of hypothyroidism during lactation on learning, memory and brain tissues oxidative damage in offspring's ratsPhysiology and Pharmacologyتبریزسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه