راضیه  یوسفی
خلاصه عملکرد راضیه  یوسفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

راضیه یوسفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): راضیه یوسفی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : yousefir981@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارکارشناسی1385دانشگاه فردوسی مشهد
آمارزیستیکارشناس ارشد 1395دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناسدانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی1395/10/151397/10/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940721برازش مدل معادلات ساختاری برای عوامل مرتبط با بیماری فشارخون با رویکرد بیزی مجریپایان یافتهبلي
2980894بررسی تفاوت نحوه برخورد با خونریزی پس از عمل آدنوتونسیلکتومی بر اساس زمان بروز خونریزی و سن انجام عملهمکاردر دست اجراخير
3980221مدل بندی و بررسی علل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جمعیت ساکن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سری زمانی: 1397 - 1392همکاردر دست اجراخير
4971264تحلیل فضایی موارد اقدام به خودکشی پذیرش شده در اورژانس های شهر مشهد: 1395همکارپایان یافتهخير
5970772مدلسازی فضایی دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مشهدهمکاردر دست اجراخير
6970771بررسی فراوانی ویروس های CMV , BK و JC در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در بیمارستان پیوند منتصریه مشهد در سال 1397همکارپایان یافتهخير
7951499اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به باروری و فرزندآوری در زنان متاهل بدون فرزندهمکارپایان یافتهخير
8940921ارزیابی نگرش نسبت به یادگیری آمار به کمک تکنولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
9940729بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی همکارپایان یافتهبلي
10940349بررسی ارتباط بین وازکتومی و سرطان پروستات : یک مرور سیستماتیکهمکارپایان یافتهخير
11940080ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد : منتشره از سال 1382 الی1393 براساس چک لیست consortهمکارپایان یافتهخير
12930876پیش‌بینی رد پیوند کلیه براساس اندازه¬گیری مکرر شاخص‌های عملکرد کلیه همراه با داده‌های گمشده به روش تحلیل ممیزیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983462Application of Bivariate Logistic Regression Model in the Determination of Factors Associated With Diabetes and Hypertension for 35-65 Aged people in MashhadISCنوید نو1398مسئول
2981924Comparison of the efficiency of data mining methods in predicting type 2 diabetesscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398مسئول
3981154Modeling the Risk Factors of Hypertension in 35-65 Years Old Individuals Using Logistic RegressionISCمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1398اول
4980969Multilevel Regression Modeling for Risk Factors Associated with HypertensionISCنوید نو1398چهارم
5980968Identification of factorial structure of metabolic syndrome variables among people within age range of 35-65 in Mashhad, IranISCنوید نو1398مسئول
6973771Determination of Reference Blood Pressure Values using A Polynomial Quantile Regression Model for Population Over 30 Years Old in Central Area of Mashhadscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397دوم
7972789Identifying Factors Associated With Hypertension Using Structural Equation Modeling: A Population-Based StudyscopusIranian Rehabilitation Journal1397اول
8972074Study of Diagnostic Values of Serum Thyroid Hormone and Creatinine in Acute Renal Transplant Rejectionسایر سایت‏های تخصصیInternational Archives of Health Sciences1397پنجم
9972057Mental health status of entrance students in Mashhad University of Medical Sciences from the national university entrance exam in the academic year 2014-2015ISCJournal of Fundamentals of Mental Health1397مسئول
10970809Identification of Effective Factors on Decision Making for Organ Donation in Volunteer Blood Donors in MashhadISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397اول
11962443Evaluation of Risk Factors Associated with Diabetes Type 2 by Using logistic regressionChemical Abstractمجله دانش و تندرستی1396پنجم
12954342Assessment of Randomized Controlled Clinical trials articles in the Journal of Dental School, Mashhad University of Medical Sciencse: Published 2003-2015Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396مسئول
13953701Clustering the Attitudes towards Statistics and Technology among Medical Post Graduate StudentsChemical AbstractBritish Journal of Applied Science & Technology1395سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981261کاربرد تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری در شناسایی عوامل خطر بیماری فشار خوناولین همایش ملی ریاضیات زیستینیشابورسخنرانی1397بله
2981260مدلسازی معادلات ساختاری بیزی و کاربرد آن در مدلسازی عوامل خطر بیماری هااولین همایش ملی ریاضیات زیستینیشابورسخنرانی1397بله
3972315تحلیل عاملی کیو و کاربرد آن در تحقیقات سلامتچهاردهمین کنفرانس آمار ایرانشاهرودپوستر1397بله
4970325تحلیل عاملی متغیرهای سندرم متابولیک در افراد میانسال ساکن شهر مشهداولین همایش سراسری تیروئید و سندرم متابولیکمشهدپوستر1397بله
5961044خطاهای آماری در تحقیقات علوم پزشکی(مروری بر چالش های موجود)پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدپوستر1392بله
6954234بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود93چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1395خير
7931899اثباتی بر نمونه گیری ردی در حالت گسسته و پیوستهدوازدهمین کنفرانس آمار ایرانکرمانشاهسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه