علیرضا  صداقت
خلاصه عملکرد علیرضا  صداقت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا صداقت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا صداقت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sedaghatar@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980617بررسی تغییرات سطح سرمی (کلیرانس) پروکلسی تونین با پروگنوز بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جنرال و سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) در بازه ی زمانی مهر 95 تا مهر 97مجریدر دست اجرابلي
2980238بررسی علل بستری زنان در طی بارداری و دوران نفاسدربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 9۷ و 9۸مجریدر دست اجرابلي
3971293بررسی بروز عدم تحمل در بیماران دریافت کننده تغذیه انترال دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 98و عوامل مرتبط با آنمجریدر دست اجرابلي
4971047بررسی اثر مکمل سین بیوتیک بر هموستاز انرژی و ماکرونوترینت ها و تحلیل عضلانی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، کارآزمایی بالینی تصادفی شدهمجریدر دست اجرابلي
5950693مقایسه سطح پلاسمایی پروکلسی تونین و لاکتات با پیش آگهی بیماران بستری در ICU و ارتباط آنها با سیستم نمره دهی آپاچی IVمجریپایان یافتهبلي
6941487بررسی پیش آگهی بیماران با سوختگی شدید با اندازه گیری کسر قلیای پلاسما و سطح لاکتات سرم و مقایسه آن با ABSIمجریپایان یافتهبلي
7940701بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
8931041مقایسه مایع درمانی کریستالوئید +کلوئید و کریستالوئید +FFP در احیای اولیه بیماران با سوختگی بیش از 30 درصد براساس فرمول Brookeمجریدر دست اجراخير
9931038تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از نمونه های پوستی ارسالی از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال 1393تا 1394مجریپایان یافتهخير
10980486درمانهای وابسته به سلولهای بنیادین برای ARDS همراه با سپتی سمی: مقاله مروریهمکاردر دست اجرابلي
11980318مقایسه اندازه گیری حجم غذای باقیمانده در معده به روش سونوگرافی و آسپیراسیون در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)همکاردر دست اجراخير
12980026شیوع و بروزترومبوسیتوپنی دربیماران بستری دربخشهای مراقبت ویژه جنرال بزرگسالان بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایرانهمکاردر دست اجرابلي
13971397بررسی پیش‌آگهی بیماران پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم‌پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
14971297بررسی کفایت دریافت پروتئین و کالری در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژهبزرگسالان بیمارستانامام رضا (ع)، مشهد، ایرانهمکاردر دست اجرابلي
15971156بررسی سطح خونی تیامین در بیماران مبتلا به سپسیس و غیر سپسیس بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (یک مطالعه مورد شاهدی)همکاردر دست اجرابلي
16970582تاثیر استفاده از محلول هپارین با دوز متوسط در پیشگیری از انسداد کاتتر ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژههمکارعقد قراردادبلي
17970557بررسی بروز ترومبوزپروگزیمال وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری دربخش مراقبتهای ویژههمکاردر دست اجرابلي
18970487بررسی تاثیر مصرف مکمل یاری پروپولیس و دوز بالای ملاتونین بر شاخص های استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و وضعیت بالینی در بیماران مبتلا به سندرم پاسخ التهابی سیستمیک بستری در بخش مراقبت های ویژههمکاردر دست اجرابلي
19970445بررسی اپیدمیولوژیک و محاسبه نسبت میرایی استاندارد در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا(ع) در سال۱۳۹۶همکاردر دست اجرابلي
20970394بررسی تاثیر توام دو رایحه درمانی استنشاقی اسانس گل محمدی و اسطوخودوس بر میزان مصرف داروهای بیهوشی در زمان تعویض پانسمان محل دنور بیماران دچار سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)همکاردر دست اجراخير
21970229بررسی اثر مکمل یاری سین بیوتیک بر میزان بروز عفونت های بیمارستانی در بیماران دچار سوختگی ماژور در مقایسه با دارونماهمکاردر دست اجرابلي
22961416بررسی فراوانی اختلالات اسید و باز در بخش مراقبتهای ویژه جنرال بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 1395 الی 1396 وارتباط آن با مورتالیته و طول مدت بستری بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
23960963بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی آسینتوباکتر بومانی و ارتباط آن با بقای بیماران سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 1391-1395همکاردر دست اجراخير
24960373بررسی تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی و سخنرانی به پرستاران دراستفاده از ابزار COPT (کنترل و پایش درد) در بیماران با کاهش سطح هوشیاریهمکارپایان یافتهخير
25950892بررسی آسیبهای گوش خارجی به دنبال سوختگی در بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
26950744بررسی عوارض دیررس توکسیک اپیدرمال نکرولازیس در بیماران بستری در دپارتمان سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) در پنج سال گذشتههمکارپایان یافتهبلي
27950743بررسی اپیدمیولوژیک سوختگیهای منجر به بستری در سالمندانهمکارپایان یافتهبلي
28950700بررسی اپیدمیولوژیک پنج ساله سوختگی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضای مشهد بین سالهای 89 تا 94همکارپایان یافتهبلي
29941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95همکارپایان یافتهبلي
30941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95همکارپایان یافتهبلي
31941481مقایسه سه مقیاس بررسی شدت بیماری شامل APACHE IV و SAPS و SOFA در بیماران بستری در ICU مسمومین طی یک سال( فروردین 95 تا فروردین 96 )همکارپایان یافتهخير
32941355مکان نمایی بیماران سوختگی بستری شده در دپارتمان سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
33940988بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگیهمکارپایان یافتهخير
34940702بررسی ارتباط کولیستین و بروز نارسایی کلیوی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژههمکارپایان یافتهبلي
35940580تاثیر پرده آمنیون آغشته به ذرات نقره نانو در درمان محل دهنده گرافت پوستی در مقایسه با درمان معمولهمکارپایان یافتهخير
36940056بررسی ارتباط سن خون تزریق شده با اشباع اکسیژن ورید مرکزی در بیماران جراحی قلبهمکارپایان یافتهبلي
37931711تاثیر هایپراینفلیشن ریه به روش دستی بر عملکرد ریوی و آتلکتازی در بیماران جراحی شده و تحت حمایت لوله تیهمکارپایان یافتهبلي
38930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهخير
39930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983248Antibacterial Resistance Pattern of Acinetobacter baumannii in Burn Patients in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1398اول
2981685Colistin-associated acute kidney injury in intensive care unit patients: Significance of other confounding factorsChemical AbstractInternational Research Journal of Medicine and Medical Sciences1398سوم
3981590Effects of propolis and melatonin on oxidative stress, inflammation, and clinical status in patients with primary sepsis: Study protocol and review on previous studiesMedlineClinical Nutrition ESPEN1398دوم
4973628The Curious Cases of Burn by Fig Tree LeavesISIindian journal of dermatology1397چهارم
5972979Low-Dose Bupivacaine Versus High-Dose Bupivacaine Along With Fentanyl for Spinal Anesthesia in Opioid-Dependent MothersscopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1397چهارم
6971277Sleep quality in nurses of burn ward compared to other clinical wardsscopusسلامت کار ایران1397سوم
7970958Lethal area 50 percent (LA50) or standardized mortality ratio (SMR) Which one is more conclusiveISIBurns1397سوم
8964001Blood transfusion in burn patients: Triggers of transfusion in a referral burncenter in IranISITransfusion clinique et biologique1396سوم
9961970Skin allograft procurement and transplantation in Mashhad, Iran: Are burn patients’ needs being met?ISICell and Tissue Banking1396سوم
10960651Comparing the Effects of Acupuncture and Pharmacologic Therapies on Delayed Gastric Emptying: A Prospective, Block-Randomized, Single-Blinded, Parallel Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395پنجم به بعد
11960200Pattern of Burn Injuries in Preschool ChildrenISCمجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1395سوم
12953858Evaluation of Ventilator-Associated pneumonia according to stress Related Mucosal diseases prophylaxis regimen in the intensive care unitSID/Iranmedex/MagiranArchives of Anesthesiology and Critical Care1394سوم
13953857Unilaternal Absence of a Pulmonary Altery (UAPA): Case Report and Literature ReviewSID/Iranmedex/MagiranArchives of Anesthesiology and Critical Care1395مسئول
14953854iranian Nurses’ Perspective of Barriers to Patient Education in Intensive Care Unit: A Qualitative StudySID/Iranmedex/MagiranArchives of Critical Care Medicine1394پنجم به بعد
15953853Intensive Care Clinicians’ Attitudes and Self-Reported Practice of Conservative Oxygen TherapySID/Iranmedex/MagiranArch Crit Care Med1394پنجم به بعد
16953852An Epidemiological Study of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Myocardial Infarction: A Prospective StudySID/Iranmedex/MagiranArch Crit Care Med1395پنجم
17952466Effect of Lung Manual Hyperinflation (MHI) on Oxygenation of Patients Following Abdominal Surgery and T-Tube SupportCinahlEvidence Based Care Journal1395سوم
18943389procalcitonin, a reliable biomarker in management of sepsisISCArchives of Anesthesiology and Critical Care1394مسئول
19933499Tracheo-Innominate artery fistula; a complication of percutaneous tracheastomy a case report and literature reviewSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1391پنجم
20933496Surgical tracheostomy versus percutaneous tracheostomy in the intensive care unitindex copernicusمجله علوم پزشکی رازی1391پنجم به بعد
21933494Sudden Cardiac Arrest due to Brugada Syndrome: a Case Report and Literature Reviewindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1392مسئول
22933493Prevention of Stress Related Mucosal Disease with Intermittent Intravenous Pantoprazole and Ranitidine in Critically Ill Patientsindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392پنجم
23933490Analgesic Effects of Intravenous Ketamine during Spinal Anesthesia in Pregnant Women Undergone Caesarean Section; a Randomized Clinical TrialPMCAnesthesiology and Pain Medicine1392پنجم به بعد
24923202Educational Needs of Nurses in Intensive Care Unit for Poisoned Patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهPatient Saf Qual Improve1392پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974405آیا بعد از 37 سال، زمان اصلاح نمایه خلاصه شده شدت سوختگی (ABSI) فرا رسیده است؟هشتمین کنگره بین المللی سوختگیشیرازپوستر1397خير
2973544Early complications of external ear burns: A prospective study19th congress of the international society of burn injuryدهلی نوسخنرانی1397خير
3973543Are acute phase manifestations of Toxic Epidermal Necrolysis correlated with long-term complications? - A single center 5-year report from north-east of Iran19th congress of the international society of burn injuryدهلی نوپوستر1397خير
4970802COMMON LONG-TERM COMPLICATIONS OF TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS: A CROSS-SECTIONAL STUDYهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1396خير
5970801EXTERNAL EAR BURNS: A COMMON BUT NEGLECTED BURN INJURYهفتمین کنگره کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1396خير
6961140Frequency of Pseudomonas aeruginosa in burn wound and blood cultures and their resistance to antibioticsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
7961139شیوع والگوی مقاومت انتی بیوتیکی کلبسیلا (MDR ) درکشت زخم و خون بیماران مبتلا به سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395بله
8961138هایپوکلسمی و هیپوآلبومینمی: دو عامل پیشگویی کننده مرگ و شدت سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395بله
9961137The curious cases of burns by fig tree leavesششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
10961136ویژگیهای سوختگی در بیماران مبتلا به صرعششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
11961135Antibiotic Susceptibility in Staphylococcus aureus isolated from Wound and Blood Cultures in burn patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395خير
12961134Early infancy burns: child toting during tea preparation can lead to an agonizing accidentششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
13961131تحلیل بقا در بیماران بستری در بخش سوختگی: یک مطالعه 5 سالهششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
14961130A study on bacterial profile of burn wound and blood cultures in Burn Unitششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
15961129Comparing of energy and macronutrients intake with references daily intake (RDI) in adult burn patients in Mashhad, Iranششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
16954225اوره و کراتینین به عنوان معیارهای پیش گویی کننده مرگ و ارزیابی کفایت احیاششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدپوستر1395بله
17954224هموگلوبین و هماتوکریت، شاخص های ارزشمند پیش آگهی: رویکرد به ترانسفوزیون آزادششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
18954223Incidence and Susceptibility Testing of Acinetobacter bumannii Isolated from burn patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
19954222آسیب حاد کلیه در بیماران سوختگی: یک مطالعه آینده نگرششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
20954221ارزش پیش آگهی لاکتات و میزان باز اضافه ( Base Excess ) در بیماران سوختگیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
21954220پروکلسی تونین و پیش آگهی بیماران سوختگی: معرفی یک معیار جدیدششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
22954219مقایسه چهار ابزار پیش بینی مرگ و میر در بیماران سوختگی: نیاز به توجه بیشتر به آپاچیششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395بله
23954206تاثیر سوختگی خلف بدن بر پیامد بیمار سوختگی: یک آنالیز بقاششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
24954205مقایسه کیفیت خواب در پرستاران بخش سوختگی با سایر بخش های بالینیشششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
25954203مقایسه کیفیت خواب در بیماران سوختگی قبل و بعد از بستریششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
26954202Electromyography and nerve conduction velocity findings in electrically injured patientsششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
27954201آیا سوختگی با رب آسیب همزمان شیمیایی و حرارتی است؟ششمین کنگره کشوری سوختگیمشهدسخنرانی1395خير
28952014Educational Workshops: a quick way to development of professional competence of nurses and improvement of poisoned patients outcome12TH CONGRESS - ASIA PACIFIC ASSOCIATION OF MEDICAL TOXICOLOGYدبیسخنرانی1392خير
29951077اثر پلاسمای تازه یخ زده بر LA 50 در بیماران سوختگینخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
30951076فراهم آوری و پیوند آلوگرافت پوستی در مشهد: آیا نیاز بیماران برآورده شده است؟نخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
31951075اپیدمیولوژی و مورتالیتی بیماران سوختگی بستری در مشهد: سالهای 2010 تا 2015 میلادینخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395بله
32951074ویژگیهای اپیدمیولوژیک و پیامد سوختگی در سالخوردگینخستین همایش کشوری سوختگی و زخمشیرازپوستر1395بله
33951073مطالعه پروفایل باکتریایی و آنتی بیوگرام درعفونتهای زخمهای سوختگی در بخش مراقبتهای ویژه سوختگیاولین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395بله
34951072ترانسفوزیون خون در بیماران سوختگی: اندیکاسیونهای ترانسفوزیون کدامند؟نخستین همایش کشوری سوختگی و زخمشیرازپوستر1395خير
35951071پیامد سوختگی بر سلامت مادر و جنیناولین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير
36951070تجربیات پنج ساله یک مرکز سوختگی در توکسیک اپیدرمال نکرولایزیس: مطالعه گذشته نگر داروهای مسبب و نتایج بالینیسومین کنگره بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395بله
37950251SMR بعنوان شاخص ارزیابی عملکرد مراقبت در بخش سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394بله
38950250رابطه بین بیکربنات سرم، pH و Base excess با مرگ و میر در بیماران سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394بله
39950249مقایسه وزن بیمار، آلبومین سرم، منیزیوم سرم و توتال پروتئین بعنوان متغیرهای تغذیه ای در بخش مراقبتهای ویژه سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394خير
40950248استفاده از پروکلسی تونین برای تشخیص سپسیس و پیش بینی مرگ و میر در بیماران بدحال سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394بله
41950247بررسی مورتالیتی سوختگی در فصول مختلف سال و محل اعزام بیمارانپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394بله
42950246علل و پیامد سوختگی در کودکان: LA 50 در اطفالپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394بله
43950245بررسی حساسیت به کولستین در باکتریهای گرم منفی مقاوم در کشت زخم بیماران سوختگی و مقایسه آن با سایر آنتی بیوتیکهاپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانپوستر1394بله
44950240مقایسه ABSI و شاخص باکس در مرگ و میر بیماران سوختگیپنجمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1394بله
45950239LA 50 بعنوان شاخص کلی کیفیت بیمارستان در بیماران سوختگی بستری در مشهد در یک دوره پنج سالهپنجمین همایش کشوری شوختگیتهرانپوستر1394بله
46950231علل و مکانیزم سوختگی در کودکان پیش از دبستان: درسهایی که می توان برای پیشگیری آموختاولین همایش سواد سلامتمشهدپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11995کمبودهای تغذیه ای و اثرات آن بر سلامتی1398تالیف و گردآوری
21896پایش همودینامیک در ICU1397ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19303فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه