مهرداد  مکرم دری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهرداد مکرم دری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهرداد مکرم دری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : فلوشیپ
رشته تخصصي : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : Mokarramdm@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1941851بررسی کوریکولوم بیدردی پیشنهادی برای بیماران سوختگی شامل کتامین و مورفین و پاراستامول در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا در سال 95مجریدر دست اجرابلي
2950673مقایسه نتایج زودرس درمان جراحی فتق ساده دیسک بین مهره ای کمری به روش بیهوشی عمومی با روش بی حسی نخاعی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1395 و 1396همکاردر دست اجرابلي
3930370مقایسه دو روش بی‬دردی در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی، با استفاده از اپیدورال مارکائین و اپیدورال مارکائین همراه با مورفینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960844تاثیر تزریق درون مفصلی مارکائین بر درد متعاقب آسپیریشن زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریتISCپژوهش در پرشکی1392چهارم
2960843بررسی اثر رمی فنتانیل و پروپوفول در مقایسه با دارونما بر فشار خون و ضربان قلب در پی شوک درمانی الکتریکیSID/Iranmedex/Magiranمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1384سوم
3960842مقایسه تغییرات همودینامیک و درد پس از اعمال جراحی انتخابی فتق و بیضه پایین نیامده در اطفال ۱ تا ۱۲ ساله در دو روش بی حسی نخاعی با لیدوکائین %2 و بیهوشی عمومیSID/Iranmedex/Magiranمجلة انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران1388اول
4960840زایمان بی درد به روش پمپ های کنترله درد با فنتانیل و بوپیواکایین اپیدورالISCفصلنامه بیهوشی و درد1391اول و مسئول
5960837مقایسه بی دردی بعد از عمل جراحی شکستگی ایزوله فمور پس از بلوک عصب فمورال به کمک دستگاه محرک عصب با و بدون راهنمای سونوگرافیISCفصلنامه بیهوشی و درد1394اول و مسئول
6960835The comparison of atracurium and lidocaine for decreasing succinylcholine induced fasciculation, myalgia and serum potassium change in patients during induction of anesthesiaChemical Abstractافق دانش1387اول
7960834The Analgesic Efficacy of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl with Added Neostigmine or Magnesium SulphatePMCAnesthesiology and Pain Medicine1395اول و مسئول
8942800Femoral nerve block by nerve stimulator with or without ultrasonography guide for post operative pain management of isolated femoral shaft fractureindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1394اول
9942772Intravenous Regional Block with Phentolamine in the Treatment of Complex regional Pain SyndromePMCActa Med Iran1389پنجم
10942771Comparison of Atracurium and Lidocaine for decreasing succinylcholine induced fasciculation , myalgia and serum potassium change in patients during induction of anesthesiaSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1387اول
11942770Painless labor with epidural Marcaine and Fentanyl by patient controlled epidural pumpsSID/Iranmedex/Magiranبیهوشی و درد1391اول
12942769comparison of hemodynamic changes and pain after inguinal hernia and undescending testis surgeries in one to twelve years old children with two methods of anesthesia : spinal anesthesia with 2% lidocaine and general anesthesiaSID/Iranmedex/Magiranمجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران1388اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942804استئوآرتریت زانو و اداره درد آنکنگره بین المللی جامعه جراحان خراسانمشهدسخنرانی1393بله
2942774Sono-guided lower extremity blocksPCS Global Pain Conferenceپکنسخنرانی1394بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه