سید علیرضا  اسماعیلی
خلاصه عملکرد سید علیرضا  اسماعیلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید علیرضا اسماعیلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید علیرضا اسماعیلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : EsmaeiliAR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931702بررسی میزان بیان miRNA های miR-146a وmiR-155 و miR-125a و ارتباط آنها با سلولهای T تنظیمی دربیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک تحت درمان در مقایسه با افراد بیمار درمان نشده و افراد سالم.مجریپایان یافتهخير
2930895بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر تغییر فنوتایپ لنفوسیتهای T از طریق ایجاد DC های تولرژنیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
3960954بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی بر میزان بیان میکرو RNA های miR-9 و miR-106 و ارتباط آن با سلولهای Treg و میزان آپوپتوزیس در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکاردر دست اجراخير
4951778اثر ویتامین D بر میزان دوز موثر داروی هیدروکسی کلروکین با بررسی میزان بیان TLR3,7,8,9 در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکاردر دست اجراخير
5951036بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های TLR2, TLR3, TLR4, TLR7, TLR9 در PBMC های افراد طبیعیهمکارپایان یافتهخير
6951035بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های سلول های Treg در PBMC های افراد طبیعی.همکارپایان یافتهخير
7941468بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس دلبروکی و بیفیدوباکتریوم بر سلولهای Th17 و ملکولهای مربوطه در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
8941441بررسی نقش ادجوانت QS-21 در القا وفرم دآسیله آن(ادجوانتQT-0101)در جلوگیری از القای انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی در موش های C57BL/6همکارپایان یافتهخير
9941000بررسی اثر پروبیوتیک ها بر سلول Th17 و مولکولهای مربوطه در مدل موشی لوپوس القا شدههمکارپایان یافتهبلي
10940999بررسی اثر پروبیوتیک ها بر سلولTreg و مولکولهای مربوطه در مدل موشی لوپوس القا شدههمکارپایان یافتهبلي
11940309بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر میزان بیان میکرو RNA های miR146a و miR125a وmiR155 و miR181a و miR31در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
12911082بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان در بهبود شاخص های بیماری لوپوس در موش های BALB/c مدل لوپوس القایی توسط ماده ی پریستانهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983427Survivin a pivotal antiapoptotic protein in rheumatoid arthritisISIJournal of cellular physiology1398سوم
2983426Ovarian cancer stem cells and targeted therapyISIJournal of ovarian research1398سوم
3983174Cardioprotective microRNAs: Lessons from stem cell-derived exosomal microRNAs to treat cardiovascular diseaseISIAtherosclerosis1398سوم
4983167Potential cytotoxic and anti-metastatic effects of berberine on gynaecological cancers with drug-associated resistanceISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1398سوم
5980726Evaluation of the prevalence of Legionella pneumophila in Iranian clinical samples: A systematic review and meta-analysisISIMICROBIAL PATHOGENESIS1398دوم
6973666Evaluation of vitamin D3 deficiency: A population‐based study in northeastern IranISIjournal of cellular biochemistry1398اول
7972647Amelioration of regulatory T cells by Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus rhamnosus in pristane‐induced lupus mice modelISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
8972601A novel silver (I) complex of a-keto phosphorus ylide: Synthesis, characterization, crystal structure, biomolecular interaction studies, molecular docking and in vitro cytotoxic evaluationISIJournal of Molecular Structure1397پنجم به بعد
9972246Macrophage plasticity, polarization and function in health and diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
10972245Inhibition of Intercellular Communication between Prostate Cancer Cells by a Specific Anti-STEAP-1 Single Chain Antibody Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry اول
11972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397اول
12972046In vivo study: Th1–Th17 reduction in pristane‐induced systemic lupus erythematosus mice after treatment with tolerogenic Lactobacillus probioticsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
13972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
14972044The clinical importance of CD4+CD7− in human diseasesISIJournal of cellular physiology1397چهارم
15971938Immunomodulatory effects of silymarin after subacute exposure to mice: A tiered approach immunotoxicity screeningPMCJournal of pharmacopuncture1397چهارم
16971690Study of serum bactericidal and splenic activity of Total-OMP- CagA combination from Brucella abortus and Helicobacter pylori in BALB/c mouse modelISIMicrobial pathogenesis1397چهارم
17971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397پنجم به بعد
18971400Cobalt (II) complex with novel unsymmetrical tetradentate Schiff base (ON) ligand: In vitro cytotoxicity studies of complex, interaction with DNA/protein, molecular docking studies, and antibacterial activityISIJournal of biomolecular structure & dynamics1396چهارم
19971129Analysis of Th22, Th17 and CD4+cells co-producing IL-17/IL-22 at different stages of human colon cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397پنجم به بعد
20970398Curcumin: A natural modulator of immune cells in systemic lupus erythematosus.ISIAutoimmunity Reviews1396سوم
21962796Synthesis, spectroscopic characterization and in vitro cytotoxicities of new organometallic palladium complexes with biologically active β-diketones; Biological evaluation probing of the interaction mechanism with DNA/Protein and molecular dockingISIJournal of Molecular Structure1396پنجم به بعد
22962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396پنجم
23961583Frequencies of HLA-A, B and DRB1 alleles in a large normal population living in the city of Mashhad, Northeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول
24961412A Review on the Pharmacology and Toxicology of Steviol Glycosides Extracted from Stevia rebaudiana.ISICurrent Pharmaceutical Design1396دوم
25960416Tolerogenic probiotics: potential immunoregulators in Systemic Lupus ErythematosusISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
26960065Neutralizing human recombinant antibodies against herpes simplex virus type 1 glycoproteins B from a phage-displayed scFv antibody library.ISILIFE SCIENCES1395سوم
27960007Complexes of Co (II) and Cu (II) with nonsteroidal anticancer drug Letrozole and their interaction with DNA and BSA by spectroscopic methods and cytotoxic activityISIJOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY1395پنجم به بعد
28960006The role of HPaA protein as candidate vaccine against Helicobacter pyloriscopusDer Pharma Chemica1395چهارم
29960005Expression of MFS efflux pumps among multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolatesscopusDer Pharmacia Lettre1395چهارم
30960004A Review of Brain Extraction Techniques in Fetal MRIISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983429The Modulatory Effect of Mesenchymal Stromal Cells in Systemic lupus erythematosusدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398بله
2972646The Effect of Lactobacillus Probiotics on Frequency of Th1 and Th17 Cells in Mouse Model of SLE Induced by Pristane14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397خير
3972645Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus rhamnosus encompass a Tolerogenic Effect on Pristane Induced Lupus Murine Model14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانپوستر1397خير
4972641Effect of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii on the expression levels of miR-181a and miR-155 in the PBMCs of systemic lupus erythematosus patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397خير
5972640Induction of Regulatory T cell by Monocyte Derived DC after Differentiation with Tolerogenic Probiotics in SLE Patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397بله
6972639Generation of Tolerogenic DC by Lactobacillus Rhamnosus and Delbruki in Healthy and SLE Donors14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397بله
7960223تاثیر عصاره هیدروالکلی شاتره گل ریز ( Fumaria parviflora Lam) برسلول های خونی موش سوریششمین همابش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1393بله
8960222gingival experssion of Wnt5a in chronic periodontitisنهمین گنکره بین اللملی ازمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1395خير
9960221Evaluation of Vitamin D3 deficiency in random population in north east of Iran between 2015-2016نهمین گنکره بین اللملی ازمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1395بله
10960220Calcein AM as an applied dye to diagnose early apoptosisنهمین گنکره بین اللملی ازمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانسخنرانی1395بله
11960219Association with Autoantibodies Profile in Systemic Lupus Erythematosus Patients3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
12960218Determination of Vitamin D Effects on the Expression of miR125a and miR181a on PBMCs of patients with Systemic Lupus Erythematous3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
13960217Influence of Vitamin D3 on The Expression of TLR7 and TLR9 in Patients with Systemic lupus Erythematosus3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
14960215Dtection of auto-antibody against 14-3-3 protein zeta as a potential biomarker incolorectal cancerpatient’s sera13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزسخنرانی1395بله
15960213Influence of Probiotics on Regulatory T Cells and Related Cytokines in lupus-like syndrome induced murine model13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزپوستر1395خير
16960194Cytotoxic effect of aqueous extract of Trachyspermum copticum (L.) Linkdried seedsonHuman Breast cancer cell line (MCF-7)13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزپوستر1395بله
17960002Specific Antibodies as anti-cancer tools against prostate cancer cellsچهاردهمین کنکره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدپوستر1394بله
18952902The frequency of CCR5∆32 allele in Iranian normal population; a systematic review13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزپوستر1395خير
19952188نقش آنزیم اندول آمین دی اکسیژناز (IDO) مترشحه از سلول های دندریتیک تولروژنیک در سرکوب سیستم ایمنی و جلوگیری از خودایمنی3rd International Congress of Immunology, Ashma and AllergyMashhadپوستر خير
20952094Role of MicroRNAs in Tuning Regulatory T Cells in Systemic Lupus Erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
21951700Correlation of TLRs with autoantibodies profile in systemic lupus erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
22951695Correlation of miR-146a and miR-155 with regulatory T cell in Systemic Lupus Erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
23950701Proinflammatory Cytokines in Patients suffering from Systemic lupus erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergyمشهدسخنرانی1395خير
24950682Apoptotic effects of Artemisia Khorassanica on mellanoma cell line13th International Congress of Immunology & Allergy of IranTabrizپوستر1395خير
25950680Immunomodulation of apoptotis responses in systemic lupus erythematosus13th International Congress of Immunology & Allergy of IranTabrizسخنرانی1395خير
26950644آیا عفونت با هلیکوباکتر پیلوری برای ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیز(...) به عنوان یک ریسک فاکتور است یا یک فاکتور محافظت کننده؟ مطالعه مرور نظامندسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه