زهره  فیض آبادی
خلاصه عملکرد زهره  فیض آبادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهره فیض آبادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهره فیض آبادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : feyzabadiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970278تبیین تب بر مبنای منابع طب سنّتی ایرانی و تطبیق آن با تب در طب رایجمجریدر دست اجراخير
2951718مقایسه اثر شربت بارهنگ با کپسول مفنامیک اسید برخونریزی زیاد رحممجریپایان یافتهبلي
3950785بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)مجریپایان یافتهبلي
4941813تبیین زگیل تناسلی از منظر طب سنتی ایرانی وبررسی اثر فراورده گیاهی “مورد” در درمان زگیل های تناسلی زنانمجریپایان یافتهبلي
5941812تبیین زخم پای دیابتی ازدیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرترکیب فراورده طب ایرانی دربهبود زخم پای دیابتیمجریپایان یافتهبلي
6941674بررسی ارتباط مزاج با خودکارآمدی عمومی افراد سالم 20-40 سالهمجریپایان یافتهخير
7941655بررسی اثر شربت یونجه بر تعداد پلاکت بیماران مبتلا به ITP (پورپورای ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک)مجریپایان یافتهخير
8940122مقایسه اثربخشی روغن بنفشه بادام با روغن بادام و پلاسبو درکیفیت خواب بیماران مبتلا به بی خوابی مزمنمجریپایان یافتهخير
9931363تبیین احتباس طمث در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی بر پایه رازیانه بر درمان اولیگومنوره و آمنوره ثانویه قابل تطبیق با احتباس طمثمجریپایان یافتهبلي
10970691مقایسه تاثیر کرم واژینال بذرکتان و استروژن کونژوگه بر درمان آتروفی واژن و رضایتمندی جنسی در زنان یائسههمکاردر دست اجرابلي
11970596مقایسه تاثیر شیاف رکتال دانه بارهنگ و تخم شوید بر میزان خونریزی پس از زایمان زنان در معرض خطر خونریزیهمکارپایان یافتهبلي
12960599بررسی دانش و نگرش اعضا هیات علمی، دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به طب ایرانی و مکملهمکاردر دست اجرابلي
13940762مقایسه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان در دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 94همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981661Medicinal Herbs Useful in Pediatric Fever from the Perspective of Persian MedicineISIInternational Journal of Pediatrics1398سوم
2980448A review of oral herbal drugs affecting chloasma based on Persian Medicine and Conventional Medicinescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
3980384The effect of a natural vaginal product based on honey on the success of intrauterine insemination (IUI) in infertility treatmentPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
4980125The role of nutrition in the treatment of patients with Heavy Menstrual Bleeding from the perspective of Traditional Iranian Medicine and modern medicinescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397مسئول
5973065Camel milk could be helpful in the treatment of asthmaISITraditional Medicine Research1397پنجم
6972980Efficacy of a Herbal Formulation Based on Foeniculum Vulgare in Oligo/Amenorrhea: A Randomized Clinical TrialPMCCurrent drug discovery technologies مسئول
7972436Esophagus Diseases from the Viewpoint of Persian medicine and Modern MedicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1396سوم
8972306Comparison of the causes of infertility induced by ovulation disorders in Persian medicine and modern medicinescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
9972305Natural Treatments of Oligomenorrhea based on Persian Medicinescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
10971727Efficacy of Aloe vera/ Plantago major gel in Diabetic Foot Ulcer: a randomized double-blind clinical trial.MedlineCurrent drug discovery technologies1398مسئول
11971257The efficacy of vaginal suppository based on myrtle in patients with cervicovaginal human papillomavirus infection: A randomized, double-blind, placebo trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397مسئول
12970504Educational Quality Gap from Students' Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical SciencesISCFuture of Medical Education Journal1396چهارم
13964464Plantago major in Traditional Persian Medicine and modern phytotherapy: a narrative reviewPMCElectronic Physician1396مسئول
14963405Efficacy of Violet oil, a traditional Iranian formula, in patients with chronic insomnia: A randomized, double-blind, placebo-controlled studyISIJournal of Ethnopharmacology1396اول
15962339Relationship between Amount of Exited Blood During Wetcupping with Patient's Individual Conditions and the Time of Doing itChemical Abstractافق دانش1396سوم
16962256A Critical Review on Phytochemistry, Pharmacology of Viola odorata L. and Related Multipotential Products in Traditional Persian Medicine.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396اول
17961652Traditional approaches to improve the quality of life in older women, evidence-based (a systematic review)SID/Iranmedex/Magiranسالمند شناسی1396سوم
18961420Breastfeeding:A Review of Its Physiology and Galactogogue Plants in View of Traditional Persian MedicineISIBREASTFEEDING MEDICINE1396مسئول
19960948Comparing epilepsy treatment in Iranian traditional medicine and modern medicineISCفصلنامه تاریخ پزشکی1396مسئول
20960501The role of oligomenorrhea in melasmaISIMedical Hypotheses1396مسئول
21953646Flatulent Foodstuff, an Agent in the Creation of Infantile Colic: a Narrative Study based on the Traditional Iranian Medicine and Modern InvestigationISIInternational Journal of Pediatrics1395مسئول
22953367Food strategies of renal atrophy based on Avicenna and conventional medicinePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396مسئول
23953131Constipation and Laxative Herbs in Iranian Traditional MedicineISIIranian Red Crescent Medical Journal1395دوم
24952668Is there a relationship between sinusitis and psychological disorders?ISIMedical Hypotheses1395مسئول
25952261Measles from the Perspective of Rhazes and Traditional Iranian Medicine: a Narrative ReviewISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
26951453Color effects on health in traditional medicine, modern medicine and verses of QuranSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395مسئول
27951086Effective materia medica in the treatment of epilepsy in traditional Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی1395مسئول
28942873The Most Common Herbs to Cure the Most Common Oral Disease: Stomatitis Recurrent Aphthous Ulcer (RAU)ISIIran Red Crescent Med J1394پنجم به بعد
29942596Efficacy of Viola odorata in Treatment of Chronic InsomniaISIIran Red Crescent Med J1393اول
30942595Insomnia in Iranian Traditional MedicineISIIran Red Crescent Med J1392اول
31942594EXPLANATION OF INSOMNIA ETIOLOGY FROM THE VIEWPOINT OF IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AND ITS COMPARISON WITH MODERN MEDICINEindex copernicusفصلنامه تاریخ پزشکی1392اول
32942404Effective materia medica in treatment of insomniain Iranian traditional medicineindex copernicusفصلنامه تاریخ پزشکی1394اول
33942364Intranasal hypnotic drugs used in Iranian Traditional MedicinePMCpharmaceutical historian1394اول
34941315Management of Infantile Colic; Based on Traditional Iranian MedicineISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
35941313Comparing Insomnia Treatment in Iranian traditional Medicine and Modern Medicineindex copernicusفصلنامه تاریخ پزشکی1393اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974259رنگها و اهمیت آن در طب ایرانینخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397خير
2973567نقش غذاهای نفاخ در بهبود ناتوانی جنسیهمایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی و طب مکمل سبزوارسبزوارپوستر1397خير
3973104بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی با جنسنهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
4972405اثر مصرف میوه انار در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راه کارهای طب ایرانی موثر بر دیابتمشهدپوستر1397خير
5970675تغذیه از دیدگاه طب سنتی ایران بر اساس فصولششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
6970616نگاه رازی، پزشک ایرانی به پیشگیری و درمان سرخکدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
7970171مروری بر بیماری پارکینسون و درمان آن از گذشته تاکنونکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396خير
8970064ترمیم زخم از نظر طب ایرانی و طب رایجThe International Conference of Unani Medicine "Re-visiting Ilmul Jarahat (Surgery)"Aligarhسخنرانی1396بله
9963542تشخیص و درمان اختصاصی سرخک و وبا از دیدگاه رازی در کتاب الجدری و الحصبهدومین کنگره ملی مجازی طب و داروسازی ایرانی و طب مکملتهرانپوستر1396بله
10963541عوامل تشدید کننده صرع از منظر حکمای طب ایرانیدومین کنگره ملی مجازی طب و داروسازی ایرانی و طب مکملتهرانپوستر1396بله
11963540درمانهای بیخوابی از دیدگاه طب ایرانیدومین کنگره ملی مجازی طب و داروسازی ایرانی و طب مکملتهرانپوستر1396بله
12960772بهداشت خوابنظام سلامت در اسلاممشهدپوستر1396بله
13960135مهمترین گیاهان موثر در درمان صرع در طب سنتی ایراناولین کنگره الکترونیکی طب و دارو سازی سنتی و طب مکملتهرانپوستر1395خير
14954420تدابیر درمانی در سوختگی ها از دیدگاه طب سنتی ایرانششمین کنگره سوختگی کشورمشهدپوستر1395بله
15952490کاهش موارد بروز سرطان بااستفاده از داروهای گیاهیدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهد مقدسپوستر1395خير
16952487روشهای تصفیه آب آشامیدنی در طب سنتی ایرانکنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتتهرانپوستر1395خير
17952484سرطان از دیدگاه طب سنتیششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهد مقدسپوستر1394خير
18952483کاربرد آهن در درمان بیماریها در طب سنتی ایرانهفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتتهرانپوستر1395خير
19952166نان و نقش آن در سلامت و پیشگیری از بیماریها از منظر طب ایرانی و منابع نوینششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
20951739ریسک فاکتورهای صرع از دیدگاه معروفترین دانشمندان طب سنتی ایراندومین کنگره بین المللی صرع رضویمشهد مقدسپوستر1395خير
21950397بررسی رینیت آلرژیک از دیدگاه رازیسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395بله
22950045آنالیز روغن بنفشه بادام با روش کروماتوگرافی گازی (یک فرمول طب سنتی)همایش ملی طب و داروسازی سنتی مبتنی بر شواهدشیرازسخنرانی1394بله
23942971آپنه انسدادی خواب از دیدگاه طب سنتی ایرانکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
24942966اگزما و تدابیر آن از دیدگاه طب سنتی ایرانکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
25942963مفردات دارویی ضد صرع درطب سنتی ایرانکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
26942139درماتوفیتوزیس و درمانهای طبیعی آن از دیدگاه طب سنتی ایراندومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394بله
27941204سبب شناسی اختلال عملکرد جنسی زنان از دیدگاه طب سنتی ایرانطب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
28941202بررسی کاربردهای دلک در منابع طب سنتی ایران و ماساژدرمانی در طب کلاسیکطب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
29940148تاثیر مصرف داخل بینی قطره روغن بنفشه در بهبود خوابImamia medics international 8th international conferenceتهرانپوستر1394بله
30935134نقش طب سنتی ایران در بهبود وضعیت بهداشتی درمانی در بلایای طبیعیششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانمشهدپوستر1393بله
31935133اثر بنفشه معطر بر بیخوابی مزمنچهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1281شیاف مهبلی (واژینال) با منشا گیاهی مورد ضد ویروس پاپیلوما و ضد پیش بدخیمی( دیسپلازی) دهانه رحم1396/05/2893256nf>, زهره فیض آبادی , زهرا نیک اختر , شکوه سادات حامدی , ملیحه حسن زاده مفرد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19654فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29575فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39475فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه