حسین  باقری
خلاصه عملکرد حسین  باقری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین باقری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین باقری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مواد دندانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : bagherih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971041بررسی تاثیر کامپوزیت حاوی فیلرهای فلوروهیدروکسی آپاتیت بر مقاومت به دمینرالیزاسیون مینامجریدر دست اجرابلي
2970006استخراج و مشخصه یابی کازئین فسفوپپتید از شیرگاومجریدر دست اجراخير
3960125تاثیر عملیات حرارتی فیلر بر ویژگیهای مکانیکی، میزان پلیمریزاسیون و آزادسازی یون های فلوراید و کلسیم در کامپوزیت دندانی حاوی فیلرهای فلوئوروهیدروکسی آپاتیتمجریپایان یافتهبلي
4951197بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ دندانی و حلالیت خمیر پالپی کورکومین curcumin pulpal paste(CPP)مجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
5950127بررسی تاثیر استفاده از نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA بر ویژگیهای مکانیکی و استحکام باند ریزکششی به عاج دندانمجریپایان یافتهبلي
6941275بررسی مقایسه ای میزان انقباض پلیمریزاسیون و استرس پلیمریزاسیون و درجه تبدیل کامپوزیت های bulk filled پس از نوردهی با روش soft start و معمولیمجریپایان یافتهبلي
7941233بررسی تاثیر استفاده از نانو هیدروکسی آپاتیت و نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA برویژگیهای فیزیکی آن و استحکام باند ریزکششی به مینا و عاج و مقاومت به دمینرالیزاسیون مینا و عاج دندانمجریپایان یافتهخير
8940144بررسی آزمایشگاهی تاثیر Aging بردرجه پلیمریزاسیون ، استحکام خمشی و ریزسختی کامپوزیتهای رزینی دندانی با پایه دی متاکریلاتمجریپایان یافتهخير
9980586ساخت نوعی رزین انفیلترانت آزمایشگاهی حاوی ذرات معدنی کننده ، بررسی درجه تبدیل آن و تأثیر آن بر روی رنگ ضایعات اولیۀ میناییهمکارعقد قراردادخير
10980350بررسی خاصیت ضدمیکروبی یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیومهمکاردر دست اجرابلي
11980296مقایسه کیفی توزیع انواع نیرو در دو روش ثابت سازی شکستگی عمودی یکطرفه بادی مندیبل بی دندانی ، مدلسازی شده با استفاده از المان محدودهمکارعقد قراردادبلي
12980193ساخت و طراحی یک پست پیش ساخته Functionally Graded و بررسی الگوی شکست آن در دندان های تک ریشه پس از اعمال نیرو: یک مطالعه آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
13971772بررسی مورفولوژی مولرهای دوم ماگزیلا با ریشه های به هم چسبیده به دو روش Cone Beam Computed Tomography (CBCT) و شفاف سازی دندان هاهمکاردر دست اجراخير
14971548بررسی کلیه مطالعات انجام شده با مشارکت مرکز مطالعات حیوانی دانشکده دندانپزشکی مشهد طی 20 سال گذشته (1377 لغایت 1396)همکارعقد قراردادخير
15971521بررسی ویژگی های بیولوژیک یک سمان سه فازی حاوی استرنسیوم-هیدروکسی آپاتیت/سیلیکون-هیدروکسی آپاتیت/تری کلسیم سیلیکات در محیط آزمایشگاهیهمکاردر دست اجرابلي
16971504بررسی تاثیر میزان HEMA بر استحکام باند میکرو برشی ادهزیو دندانی حاوی فیلر های نانو فلوروهیدروکسی آپاتیت به عاج دندانهمکارعقد قراردادبلي
17971447ارزیابی و مقایسه اثربخشی ژل های بلیچینگ فرموله شده حاوی هیدروژن پراکساید 40% با و بدون 1% فلوئوروهیدروکسی آپاتیت بر تغییر رنگ و ریزسختی سطحی میناهمکاردر دست اجرابلي
18971053بررسی سمیت سلولی و آلرژنسیتی یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیومهمکارعقد قراردادبلي
19970776مقایسه‌ مخاط چسب حاوی سیاهدانه (nigella sativa) 5% با مخاط چسب حاوی کورتیکواستروئید بر لیکن پلان اروزیو-آتروفیک دهانی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
20970620بررسی اثر نانوپارتیکل فلوروهیدروکسی آپاتیت به رزین انفیلترانت و تأثیر آن بر سختی مینای دمینرالیزههمکاردر دست اجرابلي
21970517بررسی سایتوتوکسیسیتی خمیردندان حاوی فلورسین با روش MTT assayهمکارپایان یافتهبلي
22970489بررسی استحکام باند ریز برشی سمانهای رزینی به تیتانیوم آماده سازی شده با روش های مختلفهمکاردر دست اجرابلي
23961839ارزیابی توانایی مهار دمینرالیزاسیون ، میزان نفوذ و درجه تبدیل نوعی رزین انفیلترانت آزمایشگاهی پرشده با ذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت و بیواکتیوگلاسهمکاردر دست اجراخير
24961796بررسی فعالیت ضدمیکروبی، سمیت سلولی و استحکام باند عاجی ریز برشی ادهزیو جدید حاوی ترکیب کیتوزان و اکسید نقرههمکارپایان یافتهبلي
25961533بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
26961518بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی بنفشه معطر (viola odarata) با و بدون افزودن نانوپارتیکل اکسید روی بر استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
27961517بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی الکلی سیب((Malus domestica با و بدون افزودن نانوپارتیکل اکسید روی بر استرپتوکوک موتانسهمکاردر دست اجرابلي
28961369بررسی تأثیر افزودن 10-MDP به گلاس آینومر رزین مدیفاید بر استحکام باند و آزادسازی فلوراید آنهمکارپایان یافتهبلي
29960993بررسی گیر رستوریشن اندوکرون زیرکونیایی ساخته شده به روش CAD CAM با دو عمق مختلف پالپ چمبر در مقایسه با کرون زیر کونیاییهمکارپایان یافتهبلي
30960766بررسی اثر ضد میکروبی و میزان درد و تورم پس از درمان به دنبال استفاده از عصاره گیاه سیر(Allium Sativum L.) به عنوان شستشو دهنده کانال دندانهای نکروزه انسان : یک کار آزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
31960391بررسی استحکام مکانیکی و میزان آزادسازی یون های Ca2+ و F- در پلیت های Essix کامپوزیت شده توسط ذرات نانو فلورو هیدروکسی آپاتایتهمکارپایان یافتهبلي
32960219ساخت مکمل خوراکی نانو ان کپسول سولفات آهن/لیپوزوم و مقایسه تاثیر آن در تغییر رنگ دندان های شیری با مکمل های آهن موجودهمکارپایان یافتهبلي
33960029ساخت یک نوع رزین انفیلترانت پرشده با ذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت و ارزیابی توانایی مهار دمینرالیزاسیون مینایی توسط آنهمکارپایان یافتهخير
34951820بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی Nano curcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم منفی عفونتهای دندانیهمکاردر دست اجرابلي
35951819بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی NanoCurcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم مثبت عفونتهای دندانیهمکارپایان یافتهبلي
36951124طراحی و سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان (حاوی نانوذرات فلزی) دارای خصوصیات مناسب ساخت عدسی تماسی نرمهمکاردر دست اجرابلي
37951086بررسی غلظت کلی و محلول فلوراید در چند نوع خمیر دندان موجود در بازار مصرف ایرانهمکارپایان یافتهبلي
38951067بررسی تاثیر استفاده از نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA بر مقاومت به دمینرالیزاسیون عاجهمکارپایان یافتهبلي
39950950بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی الکلی پوست سبز گردو با و بدون افزودن نانوپارتیکل اکسید روی بر استرپتوکوک موتانسهمکارپایان یافتهبلي
40950619بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی الکلی بارهنگ(Plantago major) با و بدون افزودن نانوپارتیکل اکسید روی بر استرپتوکوک موتانسهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
41950468بررسی میکروسکوپی اثر لیزر Diodeو CO2 وEr:YAG و Er,Cr:YSGG در تغییرات سطح ایمپلنتهمکارپایان یافتهبلي
42950449مقایسه سمیت سلولی(CPP) Curcumin Pulpal Paste و Zinc Oxid Eugenol(ZOE)همکارپایان یافتهبلي
43950405بررسی اثر پارامتر های سندبلاست بر استحکام خمشی و استحکام باند زیرکونیا به نسج دندانهمکارپایان یافتهبلي
44950397تعیین تاثیر افزودن پودر کافئین به پودر استخوان زنوگرفت Bio-Oss در میزان ترمیم استخوانی دیفکت ایاتروژنیک ایجاد شده در استخوان مندیبل سگهمکارپایان یافتهبلي
45950298تاثیرترکیبی لیزرEr:YAG، وارنیش فلوراید وکازئین فسفوپپتید بر ریز سختی و مورفولوژی پوسیدگی مینائی اولیه در دندانهای دائمی جوانهمکارپایان یافتهبلي
46941551بررسی رفتار خستگی سیم های نیکل-تیتانیوم در سیکل های متعددهمکارپایان یافتهبلي
47941444تأثیرآب حاوی ازن بر ثبات رنگ دو نوع آکریل گرما پخت بیس دنچر و دندان های آکریلی A1همکارپایان یافتهبلي
48941256مقایسه میزان شکست فایل های دو سیستم چرخشی ProTaper Universal و Neolixطی آماده سازی کانال های شبیه سازی شده با انحنای شدیدهمکارپایان یافتهبلي
49940543بررسی اثر ضد میکروبی و خواص فیزیکی ماده ی قالبگیری آلژینات حاوی نانوسیلورهمکارپایان یافتهبلي
50940317مقایسه تغییرات ابعادیNano ZnO sealer با سیلر های:Kerr pulp canal EWTو AH26همکارپایان یافتهبلي
51940220بررسی تأثیر افزودن پروپولیس بر خواص مکانیکی و ضد میکروبی سمان گلاس آیونومر مورد استفاده در ارتودنسیهمکارپایان یافتهبلي
52930760بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به روکش فولادی زنگ نزن در روشهای مختلف آماده سازی روکشهمکارپایان یافتهبلي
53930266تولید و بررسی خواص مکانیکی یک سمان حاوی آمورفوس کلسیم فسفات با کازئین فسفوپپتید(CPP-ACP) جهت اتصال بندهای ارتودنسی به دندانهمکارپایان یافتهبلي
54921149بررسی میکروهاردنس مینای اطراف بندهای سمان شده توسط گلاس یونومر حاوی ذرات کلسیم آمورفوس فسفات ( ACP ): مطالعه ی آزمایشگاهی ( In-vitro)همکارپایان یافتهخير
55921087بررسی ریزنشت بند های ارتودنسی سمان شده توسط گلاس یونومر حاوی ذرات کلسیم آمورفوس فسفات (ACP):مطالعه ی آزمایشگاهی همکارپایان یافتهبلي
56900165بررسی ریزنشت سمان رزینی خود چسبنده با دو روش آماده سازی و کیورینگ متفاوتهمکارپایان یافتهبلي
5789545مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به آلیاژ نیکل-کروم پس از آماده سازی به سه روش معمول و روش سیلیکالیزینگهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982979Comparison of Dimensional Changes of NanoZnO with Pulp Dent and AH26Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1398سوم
2981801Evaluation of Microleakage of Orthodontic Bands Cemented With CPP-ACP-Modified Glass Ionomer CementISIJournal of Advanced Oral Research1398دوم
3980601Is Impregnation of Xenograft with Caffeine Effective on Bone Healing Rate in Mandibular Defects? A Pilot Histological Animal StudyPMCJournal of Maxillofacial and Oral Surgery پنجم به بعد
4972391Evaluation of Microleakage in Fissure Sealants following Contamination with Artificial Saliva at Different Curing Times with or without using bonding agent.SID/Iranmedex/MagiranJournal of Islamic Dental Association of Iran1397پنجم
5972339Kinetics of antifungal activity of home-generated ozonated water on Candida albicansPMCCurrent Medical Mycology1397پنجم
6971041Formulation and mechanical characterization of a semi-crystalline nano-fluorine hydroxyapatite-filled dental adhesiveISIJournal of the Australian Ceramic Society1397مسئول
7971040The effect of thermocycling on the degree of conversion and mechanical properties of a microhybrid dental resin compositePMCRestorative dentistry and endodontics1397سوم
8960913Our bright front stepsISCjournal of dental materials and techniques1395دوم
9954182Retentive Strength of Orthodontic Bands Cemented with Amorphous Calcium Phosphate-Modified Glass Ionomer Cement: An In-Vitro StudyPMCjournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1395پنجم
10953766Laboratory Evaluation of Fracture and Deformation in ProTaper Universal and Neoniti Rotary FilesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
11953225An in vitro study on the retentive strength of orthodontic bands cemented with CPP-ACP-containing GICISIMATERIALS RESEARCH EXPRESS1395دوم
12952280Incorporation of CPP-ACP into Luting and Lining GIC: Influence on Wear Rate (in the Presence of Artificial Saliva) and Compressive StrengthISIACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING1395دوم
13951493Effect of In-Office Carbamide Peroxide-Based Tooth Bleaching System on Wear Resistance of Silorane-Based and Methacrylate-Based Dental CompositesPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1394مسئول
14951492Effect of Ceramic Surface Treatments After Machine Grinding on the Biaxial Flexural Strength of Different CAD/CAM Dental CeramicsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1394اول
15951491Sol–gel dip coating of yttria-stabilized tetragonal zirconia dental ceramic by aluminosilicate nanocomposite as a novel technique to improve the bonding of veneering porcelainISIINTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE1395مسئول
16951489The Combination of Laser Therapy and Metal Nanoparticles in Cancer Treatment Originated From Epithelial Tissues: A Literature ReviewISIJOURNAL OF LASERS IN MEDICAL SCIENCES1395چهارم
17951135Effects of the addition of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) on mechanical properties of luting and lining glass ionomer cementISIMaterials Research Express1395دوم
18950339Influence of Silica-lasing Method on the Bond Strength of Composite Resin to Ni-Cr Alloy: comparison of CO2 and Nd:YAG LasersISCJournal of Dental Materials and Techniques1391چهارم
1991135Influence of different power outputs of intraoral Nd:YAG laser on shear bond strength of a resin cement to nickel-chromium dental alloyISILasers in medical science1391مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981671Formulation of a stable at home dental bleaching gelنوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتالمشهدپوستر1398خير
2981616افزودن نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت به رزین انفیلترانت آزمایشگاهی و ارزیابی اثرات آن بر ریزسختی ضایعات اولیۀ میناییدندانپزشکی زیبایی : آنالوگ تا دیجیتالمشهدپوستر1398خير
3981585روش جدید در فرمولاسیون ژل سفیدکننده دندان و فعال کننده آن برای استفاده در مطبنوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتالمشهدپوستر1398خير
4980314باندینگپنجاه و نهمین کنگره سالیانه بین المللی جامعه دندانپزشکی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
5971223An investigation on the effects of the addition of casein phosphopeptide-amorphous calsium phosphate(CPP-ACP) on the mechanical properties of a luting and lining glass ionomer cementپنجاه و ششمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایرانمشهدپوستر1396خير
6953559How Does Fluoride Influence the Pattern of Enamel Remineralization?دوازدهمین کنگره انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی - شعبه ایرانتهرانسخنرانی1395بله
7953516مواد دندانی پیشگیری کننده، آیا فلوراید واقعا در کنترل پوسیدگی موثر است؟یازدهمین کنگره علمی سایلانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایرانتهرانسخنرانی1395بله
8952294بررسی پلیت ها و پیچ های زیست تخریب پذیر در تثبیت شکستگی های ماگزیلوفاسیالاولین کنگره بین المللی صدمات دندانیمشهدپوستر1394خير
9952292Study on Effect of Casein phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate(CPP-ACP) on Wear Rate of Luting and Lining Glass Ionomer Cementپنجاه و ششمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایرانتهرانپوستر1395خير
10941872بررسی اثر اضافه نمودن کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات(CPP-ACP) بر خواص مکانیکی سمان گلاس آینومر ترمیمیپانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایرانتهرانپوستر1394خير
11941094بررسی کاربردهای Micro-CT در مطالعات دندانپزشکیهفتمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1393خير
12941092Biomechanical Analysis of Dental Trauma Using Finite Element Methodاولین کنگره بین المللی صدمات دندانیمشهدپوستر1394خير
13941091Evaluation of the Effects of Silver and TiO2 Nano particles on Mechanical and Antibacterial Properties of Acrylic Resinsکنگره سالانه جهانی دندانپزشکی-فدراسیون جهانی دندانپزشکی-FDI Annual World Dental Congressبانکوکپوستر1394خير
14941086سنتز کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات(CPP-ACP) به عنوان یک ماده مهم در رمینرالیزاسیون دندان کودکانچهلردهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1390تولید ترکیب پروتئینی کازئین فسفوپپتید از شیر گاو براساس کاهش میزان کاپاکازئین1398/01/1998255nf>, حسین باقری , عبدالرسول رنگ رزی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19597فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه