سید مهدی  حسنیان مهر
خلاصه عملکرد سید مهدی  حسنیان مهر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید مهدی حسنیان مهر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مهدی حسنیان مهر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hasanianmehrm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961748بررسی اثر لوزارتان بر روی فاکتورهای دخیل در تکثیر و رگ زایی سلولهای سرطانی کولونمجریپایان یافتهبلي
2961729بررسی پتانسیل درمانی مهار کننده دارویی EW-7197 در کولیت و سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
3961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
4961077بررسی مکانیسم ضد سرطانی و ضد التهابی ترکیب کورکومین با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTOR و Wnt/β-catninمجریپایان یافتهبلي
5960917بررسی خاصیت درمانی کروستین مشتق از زعفران (Crocus sativus) در کاهش رشته های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
6960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoمجریپایان یافتهخير
7960371بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب فرموله شده ی کورکومین در سرطان روده ی بزرگمجریپایان یافتهخير
8951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتمجریپایان یافتهبلي
9951136بررسی التهاب حاصل از پلی فسفات آزاد شده از پلاکت در دیواره عروق با تمرکز بر سطح بیان و فعالیت متالوپروتئازهامجریپایان یافتهخير
10950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
11950007بررسی مکانیسم التهابی گرانولهای پلی فسفات آزاد شده از پلاکت ها در بیماری متابولیک با تمرکز بر مسیر سیگنالینگ Wnt/βcateninمجریپایان یافتهخير
12941614مطالعه اثر ترومبین بر پروتئین های شوک حرارتی در سلول های اندوتلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
13940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
14940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORمجریپایان یافتهخير
15981026بررسی پتانسیل درمانی H2 محلول در آب درمدل تجربی کولیت التهابیهمکارعقد قراردادخير
16980495ارزیابی ژنهای دخیل در تکثیر و بقا سلول های بدخیم لوسمی میلوییدی حاد تحت تاثیر ترکیب اوراپتنهمکاردر دست اجراخير
17971934بررسی اثر سمیت سلولی اکسید روی- گادولینیم- اگزالی پلاتین در سرطان کلورکتالهمکاردر دست اجراخير
18971798بررسی اثر والزارتان، مهارکننده ی گیرنده ی آنژیوتانسین II، در درمان کولیت و سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
19971411اثر تزریق موضعی پلی فسفات غیر ارگانیک بر نفوذپذیری عروق و مکانیسم آنهمکاردر دست اجرابلي
20971043بررسی نقش substance P در القای التهاب و تکثیر سلول های سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
21971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير
22970802سنتز نانوذرات سلنیوم به روش شیمی سبز و بررسی خواص ضد سرطانی آنهمکاردر دست اجراخير
23961738بررسی نقش سیستم SP/NKR1 در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر مسیرهای PI3K/Akt, NFκB و mTOR و Wntβ-catninهمکاردر دست اجرابلي
24961703بررسی نقش سیستم SP/NK1R بر بیان و فعالیت MMP-2 و MMP-9 به عنوان عوامل متاستاتیک در رده ی سلولی KYSE-30 سرطان مری.همکارپایان یافتهبلي
25961693بررسی اثر کورکومین فیتوزومال بر شاخص های استرس اکسیداتیو در سلول های کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
26961662مکانیسم اثر مهارگر ریگوسرتیب بر القاء آپوپتوز در سرطان کولون وابسته به نوع موتاسیون های ژنیهمکارپایان یافتهخير
27961450بررسی اثر زهر زنبور عسل بر بیان آنزیم سیکلواکسیژناز-2 در مدل حیوانی سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
28961355اثر لوزارتان و ترانیلاست بر رشد کانسر کولونهمکارپایان یافتهبلي
29961256اثر ترانیلاست (Tranilast) بر تکثیر و چرخه ی سلولی و فاکتورهای موثر بر آنژیوژنز در سلولهای سرطانی کولونهمکارپایان یافتهخير
30961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
31961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
32960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
33960906بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU به همراه داروی استاندارد در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
34960831اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(نیماد)همکارپایان یافتهخير
35960829اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo ( طرح نیماد)همکارپایان یافتهخير
36960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
37960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکارپایان یافتهبلي
38960548بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
39960477بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کور double blind randomized controlled trialهمکاردر دست اجراخير
40960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
41960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
42960211بررسی عملکرد HDL در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نقش یک واریانت ژنتیکی P376L در ژن رسپتور SCARB1 و ارتباط ان با عملکرد HDL و ریسک ابتلا به این سرطانهمکارپایان یافتهخير
43960147اثر دوزهای مختلف بیس فتالات بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، تحرک اسپرم و آپوپتوز بیضه در موش نر نژاد NMRIهمکاردر دست اجراخير
44951860بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU مهارکننده مسیر سیگنالینگ Wnt/β Catenine بر سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
45951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجراخير
46951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتهمکارپایان یافتهخير
47951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
48951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
49951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
50951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
51951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6همکارپایان یافتهبلي
52950961بررسی و شناسایی ماکرو آر.ان.ای های در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص زود به هنگام و مارکر پروگنوستیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)همکارپایان یافتهخير
53950006بررسی تاثیر پلی فسفات معدنی ترشح شده از سلول های پلاکت بر التهاب سیستمیک در بیماری های متابولیکهمکارپایان یافتهخير
54941266بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای ,Wnt/β-catenin AMPK و mTORهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982777Vitamin D in inflammatory bowel disease: From biology to clinical implicationsISIComplementary Therapies in Medicine1398اول
2982754Bacteriotherapy in Breast CancerISIInternational journal of molecular sciences1398سوم
3982543Hypertriglyceridemia is Associated with White Blood Cell Count and Red Cell Distribution Width: A Gender Stratified Analysis in a Population-Based Studyscopusacta medica iranica1397دوم
4982539Role of regulatory miRNAs of the PI3K/AKT/mTOR signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma مسئول
5982538AMP-kinase inhibitor dorsomorphin reduces the proliferation and migration behavior of colorectal cancer cells by targeting the AKT/mTOR pathwayISIIUBMB life1398چهارم
6982129Personalized Peptide-based Vaccination for Treatment of Colorectal Cancer: Rational and ProgressISICurrent drug targets1398پنجم به بعد
7982128Circulating and Tissue microRNAs as Biomarkers for Ovarian Cancer PrognosisISICurrent drug targets1398پنجم به بعد
8982124Angiotensin‐converting enzyme gene polymorphism and digestive system cancer risk: A meta‐analysis based on 9656 subjectsISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
9982123The potential role of regulatory microRNAs of RAS/MAPK signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancer.ISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
10982067Effects of dioxin on testicular histopathology, sperm parameters, and CatSper2 gene and protein expression in Naval Medical Research Institute male miceISIAndrologia1398سوم
11981816Effect of Antiangiogenic drugs in combination with chemotherapeutic agents in treatment of breast cancer: A reviewscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398سوم
12981814The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta‐analysis—responseISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
13981740Saffron (Crocus sativus) in the treatment of gastrointestinal cancers: Current findings and potential mechanisms of action.ISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
14981674Novel oral transforming growth factor-β signaling inhibitor potently inhibits postsurgical adhesion band formation.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
15981617he diagnostic and prognostic value of red cell distribution width in cardiovascular disease, current status and prospectiveISIBioFactors1398مسئول
16981601role of wnt3a in the pathogenesis of cancer, current statues and prospectiveISIMolecular Biology Reports مسئول
17981483Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Potencies of Circulating miRNAs in Acute Myocardial InfarctionISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398چهارم
18981350The Impact of Statin Therapy on the Survival of Patients with Gastrointestinal Cancer.ISICURRENT DRUG TARGETS1398چهارم
19981346Association between non-alcoholic fatty liver disease and colorectal cancer.ISIExpert review of gastroenterology & hepatology1398اول
20981345The potential therapeutic and prognostic impacts of the c-MET/HGF signaling pathway in colorectal cancer.ISIIUBMB life1398اول
21981082Scavenger receptor Class B type I as a potential risk stratification biomarker and therapeutic target in cardiovascular disease.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
22980813Association of a Genetic Variant in ATP-binding Cassette Sub-Family B Member 1 Gene with Poor Prognosis in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusISIIUBMB life پنجم
23980748Therapeutic potency of crocin in the treatment of inflammatory diseases: Current status and perspective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
24980747Role of TGF-β signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJournal of cellular physiology1398مسئول
25980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398مسئول
26980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398مسئول
27980436The Therapeutic Potential of Angiotensin-converting Enzyme and Angiotensin Receptor Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer: Rational Strategies and Recent Progress.ISICurrent Pharmaceutical Design1397اول
28980357Role of the transforming growth factor-β signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancerISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
29980317The clinical impact of exosomes in cardiovascular disorders: From basic science to clinical application.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
30980316Tumor-derived exosomes: Potential biomarkers and therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
31980315PNU-74654 enhances the antiproliferative effects of 5-FU in breast cancer and antagonizes thrombin-induced cell growth via the Wnt pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
32980261Stem cell therapy: A novel approach for myocardial infarctionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
33980259MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in hepatocellular carcinomaISICurrent drug targets پنجم به بعد
34980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398مسئول
35980110Reactive oxygen species in colorectal cancer: The therapeutic impact and its potential roles in tumor rogression via perturbation of cellular and physiological dysregulated pathways.ISIJournal of cellular physiology1398اول
36980109Circulating Exosomes as Potential Biomarkers in Cardiovascular Disease.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397پنجم
37980105Phytosomal Curcumin Elicits Anti-tumor Properties Through Suppression of Angiogenesis, Cell Proliferation and Induction of Oxidative Stress in Colorectal Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397اول
38980103Therapeutic potential of toll-like receptors in treatment of gynecological cancersISIIUBMB life1398اول
39980099Role of Regulatory Oncogenic or Tumor Suppressor miRNAs of PI3K/AKT Signaling Axis in the Pathogenesis of Colorectal CancerISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
40974447The prognostic potential of long noncoding RNA HOTAIR expression in human digestive system carcinomas: A meta‐analysisISIJournal of cellular physiology1398مسئول
41974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398مسئول
42974280Targeting cancer stem cells as therapeutic approach in the treatment of colorectal cancerISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398اول
43974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
44974148Diagnostic, prognostic, and therapeutic potency of microRNA 21 in the pathogenesis of colon cancer, current status and prospective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
45974145Role of thrombin in the pathogenesis of atherosclerosis.ISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
46973987Role of adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations in the pathogenesis of colorectal cancer; current status and perspectives.ISIBiochimie1397مسئول
47973835The genetic factors contributing to hypospadias and their clinical utility in its diagnosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
48973802A genetic variant in CDKN2A/2B locus was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma.ISIJournal of cellular physiology1398پنجم به بعد
49973792Therapeutic potency of oncolytic virotherapy in breast cancer targeting, current status and perspective.ISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
50973791Therapeutic potency of oncolytic virotherapy-induced cancer stem cells targeting in brain tumors, current status, and perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
51973605Therapeutic potential of RAS prenylation pharmacological inhibitors in the treatment of breast cancer, recent progress, and prospectiveISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
52973309Targeted therapies in pancreatic cancer: Promises and failuresISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
53973307Toll-like Receptors Signaling Pathways as a Potential Therapeutic Target in Cardiovascular Disease.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
54973152PD-1/ PD-L1 blockade as a novel treatment for colorectal cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
55973026Therapeutic potential of A2 adenosine receptor pharmacological regulators in the treatment of cardiovascular diseases, recent progress, and prospective.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
56973024Therapeutic potency of Wnt signaling antagonists in the pathogenesis of prostate cancer, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
57973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397سوم
58972938The interaction between a HSP-70 gene variant with dietary calories in determining serum markers of inflammation and cardiovascular risk.ISIClinical nutrition1397اول
59972779Crocin synergistically enhances the antiproliferative activity of 5-flurouracil through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colorectal cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397اول
60972685Epigenetic Drug Therapy in the Treatment of Colorectal Cancer.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397پنجم به بعد
61972684Pharmacogenetics of anticancer drug sensitivity and toxicity in colorectal cancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397سوم
62972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
63972450The potential role of adenosine signaling in the pathogenesis of melanomaISIBiochemical Pharmacology1397مسئول
64972396The diagnostic and prognostic value of copeptin in cardiovascular disease, current status, and prospective.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
65972313Relationship between platelet count and platelet width distribution and serum uric acid concentrations in patients with untreated essential hypertensionISIBioFactors1397اول
66972025Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptors agonist/antagonist on cancer cell apoptosis in tumor microenvironment, current status, and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
67971953Role of adenosine signaling in the pathogenesis of head and neck cancerISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
68971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
69971595Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
70971329A genetic variant in CDKN2A/B gene is associated with the increased risk of breast cancerISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396پنجم به بعد
71971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
72971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
73971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397دوم
74970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم به بعد
75970807Circulating Micrornas as Novel Potential Biomarkers in Upper Gastrointestinal Cancersسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395مسئول
76970806Prognostic and Predictive Values of MicroRNAs in Pancreatic Cancerسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395سوم
77970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
78970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397دوم
79970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم به بعد
80970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
81970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397اول
82970221A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years.ISIPharmacogenomics1397پنجم به بعد
83970117Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor propertiesISIPhytomedicine1397مسئول
84970042The diagnostic and prognostic value of circulating microRNAs in coronary artery disease: a novel approach to disease diagnosis of stable CAD and acute coronary syndromeISIJournal of cellular physiology1397چهارم
85970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
86970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
87964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
88964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم
89963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
90963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396مسئول
91963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396مسئول
92963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396مسئول
93963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
94963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
95963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
96963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
97963316The genetic factors contributing to the development of Wilm’s tumor and their clinical utility in its diagnosis and prognosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
98963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
99963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
100963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
101963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
102963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
103962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396اول
104962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
105962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
106962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
107962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
108962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
109962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
110962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
111962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394سوم
112961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396چهارم
113961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
114961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
115961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
116961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
117961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
118961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
119961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
120961297Current Status and Prospective Regarding the Therapeutic Potential of Natural Autoantibodies in Cancer Therapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
121961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396پنجم
122961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
123961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم به بعد
124961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396اول
125961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
126961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
127961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
128961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
129960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
130954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396اول
131954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
132954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
133954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396مسئول
134954327Inorganic polyphosphate: a key modulator of inflammation.ISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول و مسئول
135954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
136953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395اول
137953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395مسئول
138953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395مسئول
139951500Inorganic polyphosphate promotes cyclin D1 synthesis through activation of mTOR/Wnt/β-catenin signaling in endothelial cellsISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول
140951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
141950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395دوم
142942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394پنجم به بعد
143940572Determinants of the specificity of protease‐activated receptors 1 and 2 signaling by factor Xa and thrombin.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1391سوم
144940571Expression and functional characterization of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population.ISIExpression and functional characterisation of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population1392سوم
145940570Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.ISIJ Cell Physiol.1393اول
146940569Polyphosphate elicits proinflammatory responses through activation of mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells.ISIJ Thromb Haemost1394اول
147940568Polyphosphate amplifies proinflammatory responses of nuclear proteins through interaction with receptor for advanced glycation end products and P2Y1 purinergic receptor.ISIBLOOD1392دوم
148940566Intraperitoneal Administration of Activated Protein C Prevents Postsurgical Adhesion Band Formation.ISIBlood1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982644Metformin via activation of AMPK inhibits inorganic polyphosphate-induced inflammation in local, systemic short- and long-term mice models3nd International and 24 rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانپوستر1398خير
2982505Inhibition of angiotensin II type I pathway ameliorate fibrosis and inflammation associated with colorectal cancer3nd International and 24 rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyتهرانسخنرانی1398خير
3980437استفاده از مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسین و سرطان کولورکتال: یک متا آنالیزدومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارشتبریزپوستر1397خير
4963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
5962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
9962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
10962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله
13960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
14952340the role of thrombin as a potent proinflammatory signaling molecule in cancer pathogenesis2nd international nastaran cancer symposium- 2016مشهدپوستر1395خير
15940681Activated Protein C Prevents Peritoneal Fibrosis.56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393خير
16940680Inorganic polyphosphate activates mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393بله
17940679Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.55th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionNew Orleans, LAپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12121پروتئین Heat Shock 90 در بیماریها و اختلالات انسان1398تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19697فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19987کسب رتبه در جشنواره رازیاول1397
29794کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
310170کسب رتبه در جشنواره رازیاول1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه