سید مهدی  حسنیان مهر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سید مهدی حسنیان مهر

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سید مهدی حسنیان مهر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : hasanianmehrm@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961077بررسی مکانیسم ضد سرطانی و ضد التهابی ترکیب کورکومین با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTOR و Wnt/β-catninمجریدر دست اجرابلي
2960917بررسی خاصیت درمانی کروستین مشتق از زعفران (Crocus sativus) در کاهش رشته های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحیمجریدر دست اجراخير
3960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoمجریدر دست اجراخير
4960371بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب فرموله شده ی کورکومین در سرطان روده ی بزرگمجریدر دست اجراخير
5951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتمجریدر دست اجرابلي
6951136بررسی التهاب حاصل از پلی فسفات آزاد شده از پلاکت در دیواره عروق با تمرکز بر سطح بیان و فعالیت متالوپروتئازهامجریدر دست اجراخير
7950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
8950007بررسی مکانیسم التهابی گرانولهای پلی فسفات آزاد شده از پلاکت ها در بیماری متابولیک با تمرکز بر مسیر سیگنالینگ Wnt/βcateninمجریدر دست اجراخير
9941614مطالعه اثر ترومبین بر پروتئین های شوک حرارتی در سلول های اندوتلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
10940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
11940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORمجریپایان یافتهخير
12961355اثر لوزارتان و ترانیلاست بر رشد کانسر کولونهمکاردر دست اجرابلي
13961256اثر ترانیلاست (Tranilast) بر تکثیر و چرخه ی سلولی و فاکتورهای موثر بر آنژیوژنز در سلولهای سرطانی کولونهمکاردر دست اجراخير
14961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
15961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
16960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینههمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
17960831اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(نیماد)همکارپایان یافتهخير
18960829اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo ( طرح نیماد)همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
19960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
20960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکاردر دست اجرابلي
21960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
22960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
23960147اثر دوزهای مختلف بیس فتالات بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، تحرک اسپرم و آپوپتوز بیضه در موش نر نژاد NMRIهمکاردر دست اجراخير
24951860بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU مهارکننده مسیر سیگنالینگ Wnt/β Catenine بر سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
25951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجرابلي
26951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
27951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
28951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
29951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
30951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
31951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6همکارپایان یافتهبلي
32950961بررسی و شناسایی ماکرو آر.ان.ای های در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص زود به هنگام و مارکر پروگنوستیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)همکاردر دست اجراخير
33950006بررسی تاثیر پلی فسفات معدنی ترشح شده از سلول های پلاکت بر التهاب سیستمیک در بیماری های متابولیکهمکاردر دست اجراخير
34941266بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای ,Wnt/β-catenin AMPK و mTORهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
2971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
3971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397دوم
4970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم به بعد
5970807Circulating Micrornas as Novel Potential Biomarkers in Upper Gastrointestinal Cancersسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395مسئول
6970806Prognostic and Predictive Values of MicroRNAs in Pancreatic Cancerسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395سوم
7970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
8970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397دوم
9970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم به بعد
10970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
11970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397اول
12970221A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years.ISIPharmacogenomics1397پنجم به بعد
13970117Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor propertiesISIPhytomedicine1397مسئول
14970042The diagnostic and prognostic value of circulating microRNAs in coronary artery disease: a novel approach to disease diagnosis of stable CAD and acute coronary syndromeISIJournal of cellular physiology1397چهارم
15970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
16970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
17964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
18964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم
19963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
20963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396مسئول
21963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396مسئول
22963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396مسئول
23963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
24963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
25963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
26963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
27963316The genetic factors contributing to the development of Wilm’s tumor and their clinical utility in its diagnosis and prognosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
28963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
29963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
30963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
31963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
32963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
33962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396اول
34962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
35962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
36962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
37962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
38962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
39962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
40962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
41962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394سوم
42961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396چهارم
43961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
44961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
45961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
46961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
47961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
48961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
49961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
50961297Current Status and Prospective Regarding the Therapeutic Potential of Natural Autoantibodies in Cancer Therapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
51961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396پنجم
52961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
53961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم به بعد
54961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396اول
55961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
56961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
57961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
58961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
59960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
60954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396اول
61954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
62954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
63954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396مسئول
64954327Inorganic polyphosphate: a key modulator of inflammation.ISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول و مسئول
65954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
66953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395اول
67953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395مسئول
68953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395مسئول
69951500Inorganic polyphosphate promotes cyclin D1 synthesis through activation of mTOR/Wnt/β-catenin signaling in endothelial cellsISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول
70951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
71950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395دوم
72942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394پنجم به بعد
73940572Determinants of the specificity of protease‐activated receptors 1 and 2 signaling by factor Xa and thrombin.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1391سوم
74940571Expression and functional characterization of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population.ISIExpression and functional characterisation of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population1392سوم
75940570Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.ISIJ Cell Physiol.1393اول
76940569Polyphosphate elicits proinflammatory responses through activation of mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells.ISIJ Thromb Haemost1394اول
77940568Polyphosphate amplifies proinflammatory responses of nuclear proteins through interaction with receptor for advanced glycation end products and P2Y1 purinergic receptor.ISIBLOOD1392دوم
78940566Intraperitoneal Administration of Activated Protein C Prevents Postsurgical Adhesion Band Formation.ISIBlood1393اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
2962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
9962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله
10960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
11952340the role of thrombin as a potent proinflammatory signaling molecule in cancer pathogenesis2nd international nastaran cancer symposium- 2016مشهدپوستر1395خير
12940681Activated Protein C Prevents Peritoneal Fibrosis.56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393خير
13940680Inorganic polyphosphate activates mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393بله
14940679Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.55th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionNew Orleans, LAپوستر1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه