محمد  رمضانی

 Research activities

 

Mohammad Ramezani

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Mohammad Ramezani Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : sub doctorate
Specialty : Pharmaceutical Biotechnology School / place of work : School of Pharmacy
Email : ramezanim@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute
داروسازیدکترای حرفه ای1367دانشکده داروسازی مشهد
بیوتکنولوژیدکترا (Ph.D.)1375دانشگاه دال هوسی
بیوتکنولوژی داروئیفوق دکترا (Ph.D.)1383دانشگاه مینه سوتا

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date
رییس مرکز تحقیقات علوم داروئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1380/01/011381/12/29
رییس مرکز تحقیقات علوم داروئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1383/01/01
رییس بخش نانومدیسینمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1383/01/01
مدیر گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژیدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383/01/011386/12/29
معاون پژوهشی پژوهشکده بوعلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384/01/011386/12/29
مدیر پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387/01/01

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1930521Comparative proteomic study of TNF-α signal transduction pathway in breast cancer cell line MCF-7 and its mitoxantrone resistant derivative cell line (MCF-7/MX) Finishedyes
2971808Synthesis of intelligent-gated mesoporous silica nanoparticles for targeted doxorubicin delivery into the cancer cellsExecutiveThe Performanceno
3971657Synthesis and in vitro- in vivo evaluation of hybrid RGD-functionalized graphene oxide scaffold incorporated with bone-forming peptide (BFP-3)-encapsulated dendritic silica for mesenchymal stem cell differentiation to boneExecutiveThe Performanceno
4961779Targeted delivery of CRISPR/Cas9 for knockdown of x-Bcl gene using diblock copolymer of PHPMA-DMAEMA in vitro and in vivoExecutiveThe Performanceno
5961717Synthesis of PLA-PGPMA di-block copolymers using RAFT polymerization as targeted gene delivery carriers in vitro and in vivoExecutiveThe Performanceyes
6961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیExecutiveThe Performanceno
7961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند داروExecutiveThe Performanceyes
8960957سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولونExecutiveThe Performanceyes
9960822Synthesis and preparation of hybrid thermosensitive hyaluronic acid based hydrogel encapsulated celecoxib for the osteoarthritis treatment (Nimad) طرح مصوب نیمادExecutiveThe Performanceno
10960803Preparation of aptamer-targeted hallow silica nanoparticles with PNA-FOXM-1 as gatekeeper for doxorubicin delivery to cancer cellsExecutiveThe Performanceyes
11960788سنتز و تهیه اسکافولدهای کلاژنی هیبریدی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانیExecutiveThe Performanceno
12960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانExecutiveThe Performanceno
13960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیExecutiveFinishedno
14960257سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنیExecutiveFinishedno
15960235سنتز پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنیExecutiveThe Performanceno
16960075سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنیExecutiveThe Performanceno
17960074سنتز سیستمهای معدنی ترانوستیک هیبریدی و هدفمند شده با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنیExecutiveFinishedno
18951163Synthesis of targeted superparamagnetic iron nanoparticles attached to defrasirox as iron chelating agent as a theranostic agentExecutiveFinishedno
19951162سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هیبریدی و هوشمند حساس به pH جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان سینهExecutiveFinishedno
20950975سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم درسرکوب التهاب کولونExecutiveThe Performanceno
21950912تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولونExecutiveThe Performanceno
22950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیExecutiveThe Performanceyes
23950835مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگیری شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی CT26ExecutiveThe Performanceyes
24950765Effect of simvastatin loaded PLGA nanoparticles in acute paraquat-intoxicated ratsExecutiveThe Performanceyes
25950722طراحی و ساخت یک نانوحامل پپتیدی نوترکیب حاوی توالی های برگرفته از پروتامین هدفمند شده با آپتامر به منظور ژن رسانی به سلول های سرطان پستانExecutiveThe Performanceyes
26950688بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26ExecutiveThe Performanceno
27950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتExecutiveFinishedno
28950543سنتز و تهیه نانوپلیمرزومهای دکستران-پلی لاکتاید-کو-گلایکولاید حامل دوسه تاکسل و هدفمند شده با فولات جهت درمان هدفمند سرطان متاستاتیک موشی: ارزیابی برون و درون تنیExecutiveFinishedno
29950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانExecutiveThe Performanceno
30941626تهیه نانوپارتیکل های دکستران-پلی گلایکولاید پوشیده شده با کیتوزان و هدفمند شده با اسید فولیک جهت تجویز خوراکی انسولینExecutiveFinishedno
31941622Smart delivery of salinomycin in to liver cells using mesoporous silica covered and targted with CD44 aptamerExecutiveFinishedno
32941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیExecutiveFinishedno
33941587سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول- پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی درون و برون تنیExecutiveFinishedno
34941559طراحی یک آپتاسنسور ساندویجی رنگ سنجی بر اساس یک روش غیر رقابتی جهت تشخیص کلرآمفنیکولExecutiveFinishedno
35941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26ExecutiveFinishedno
36941475سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عکسبرداری فلورسانس-تشدید مغناطیس هسته ای بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس (CIS) - گادولینومExecutiveFinishedno
37941379حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانوپلیمروزومهای هیالورونیک اسید-پلی کاپرولاکتون جهت هدفگیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی برون و درون تنیExecutiveThe Performanceyes
38941353Targeted delivery of Epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells by Aptamer-Polyplex complexExecutiveFinishedno
39941352Fabrication of Nano Gold based aptasensor for detection of acetamipridExecutiveFinishedno
40941330سنتز نانو پلیمروزومهای هوشمند حاوی هیدروژل بارگیری شده با دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آن بصورت برون و درون تنی در مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیExecutiveFinishedno
41941324Aptamer based biosensor for measurement of serum tacrolimusExecutiveFinishedyes
42941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدExecutiveFinishedno
43941181Synthesis and preparation of composite hydrogel based on dextran-biodegradable curcumin nanomicelles for wound healing in miceExecutiveFinishedno
44940403Targeted delivery of methotrexate and NAS-24 aptamer to cancer cells by selenium nanoparticlesExecutiveFinishedno
45931682Preparation and evaluation of PLGA nanoparticles containing doxorubicin and crocetin, extracted from saffron, for improved anticancer effects doxorubicin in vitroExecutiveFinishedno
46931613Synthesis and preparation of fluorescent aptasensor based on nanohybrid of graphene quantum dot/polypyrrole-aptamer and graphene oxide platform for detection of kanamycin in milkExecutiveFinishedno
47931470Preparation and characterization of exosomes containing antigen and evaluation anti-tumor propertiesExecutiveFinishedyes
48931457Doxorubicin-loaded PLGA nanoparticles targeted with PNC-27 peptide as an anticancer agentExecutiveThe Performanceyes
49931455Electro-spinned nanofibers containing BMP2-encapsulated liposomes to promote osteogenic differentiationExecutiveFinishedyes
50931437DNA aptamer development against PD-L1 (CD274) and evaluation of its efficiencyinExecutiveFinishedyes
51931381Transfection of DNA into Mammalian Cells via Toll-Like Receptor 9 (TLR9); Melittin as a Transfection AgentExecutiveFinishedno
52931318Modeling of curcumin formulation in polymeric micelles by DPDExecutiveFinishedno
53931317Natural MMP-13 inhibitors for osteoarthritis treatmentExecutiveFinishedno
54930926Evaluation of co-delivery of aptamer and exsosom on remeylination processes and immunomudulataing activity in mouse model of multiple sclerosisExecutiveFinishedyes
55930872 Synthesis and preparation of AS1141-aptamer targeted Dextran-Graphene oxide nanohybrid for delivery of Epirubicin to glioblastoma cells ExecutiveFinishedno
56930723Production and evaluation of Chimeric Antigen Receptor-Engineered T Cells by targeting Epcam markerExecutiveFinishedno
57930661Targeted delivery of Tacrolimus to cytotoxic T cells by Apt-Chitosan-PLGA complexExecutiveFinishedno
58930626Development of a platform for the preparation of docetaxel and galbanic acid-loaded nanoparticles for cancer therapyExecutiveFinishedno
59930611Design and isolation DNA aptamer against PD1 (Programmed cell death1: CD279) and evaluation its efficiencyExecutiveFinishedyes
60930584Isolation and characterization of a cell-specific aptamer TUBOExecutiveFinishedno
61930487Indirect competitive plasmonic ELISA based on aptamer for the detection of chloramphenicolExecutiveFinishedno
62930480Targeted delivery of irinotecan to colorectal cancer cells by PLGA-PEG-Aptamer ComplexExecutiveFinishedno
63930473Developmme of DNA aptamers against CD70 and evaluation of their effects on ovarian carcinoma cell linesExecutiveFinishedyes
64930449Role of Morin in regulation of the expression of miR-33 in type 2 diabetes in human HepG2 cell lineExecutiveFinishedno
65930362Polycationic decorated nano-graphene oxides as gene delivery vectorsExecutiveFinishedno
66930331Development of a sensitive colorimetric aptasensor based on gold nanoparticle for the detection of residual Florfenicol in foodsExecutiveFinishedno
67930301Production of recombinant Somatropin: Evaluation the effect of codon replacement at N-terminal on recombinant Somatropin expression in Escherichia coliExecutiveFinishedno
68922134Targeted delivery of mellitin to C6 glioma cancer cells by AS1411 anti-nucleolinaptamersExecutiveFinishedno
69921897Evaluation of the Effect of Polyglutamic Acid on the Gene Delivery Properties of Heterocyclic amine-modified Polyethylenimine CarriersExecutiveFinishedno
70921731Cloning, expression and characterization of a new derivative of staphylokinase (SAK-RGD-TTI) in yeast Pichia Pastoris.ExecutiveFinishedyes
71921689Megalin-mediated targeted gene delivery of PEI-oligocation conjugates as vectors into megalin expressing cellsExecutiveFinishedno
72921272Design, Synthesis, and Biological and Functional Characterizations of a Nano-Adjuvant platform based on CNT-PLGA-TLRs agonists for improvement of Vaccine ImmunogenicityExecutiveFinishedno
73921090Evaluation of efficiency of modified polypropylenimine (PPI) with alkyl chains as non-viral vectors used in co-delivery of drug and geneExecutiveFinishedno
74920848Improvement of solubility of crocetin extracted from saffron by polypropyleneimine and polyamidoamine denderimersExecutiveFinishedno
75920567Polycationic Derivatization of Size-selected Silica-based Mineral Fibers as Transfection AgentsExecutiveFinishedno
76920566Preparation of fluorescent aptasensor for chloramphenicol detection, based on energy transfer from CdTe quantum dots to graphene oxideExecutiveFinishedno
77920565In vitro and in vivo targeted delivery of doxorubicin to glioblastoma cells using superparamagnetic nanoparticles coated with anti-nucleolin aptamer-PLGA-PEG conjugatesExecutiveFinishedno
78920499Development of a sensitive aptasensor based on energy transfer from CdTe quantum dots to graphene oxide for detection of residual enrofloxacin in foodsExecutiveFinishedyes
79920269Developing specific MMP-12 inhibitors using integrated ligand based and structure based pharmacophore modelsExecutiveFinishedno
80920267Finding new class of MMP-12 inhibitors using structural virtual screening and enzyme inhibition experimental testExecutiveFinishedno
81911172Synthesis of denderimers based on low molecular weight of polypropylenimine (PPI) and poliamidoamine (PAMAM) as non-viral vectors used in gene therapyExecutiveFinishedno
82911169Design and isolation DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha (IL-2Rα or CD25) and evaluation its efficiency in vitroExecutiveFinishedyes
83911168Synthesis and isolation of specific DNA Aptamer against cisplatin resistant ovarian cell line for targeted photodynamic therapyExecutiveFinishedyes
84910909Generation of aptamer for glucoseExecutiveFinishedno
85910754Biomarker discovery in gastric, esophagus, breast and colorectal tumors by proteomicsExecutiveFinishedno
86910744Preparation of PLGA nanoparticles containing crocetin, extracted from saffron, for improved anticancer effects in vitroExecutiveFinishedno
87910720Preparation and evaluation of nanoparticles of PLGA conjugated to polyethyleneimine containing MDR1 siRNA in doxorubicin resistant breast cancer cells (MCF-7/Adr)ExecutiveFinishedno
88910683Toxicity evaluation of functionalized carbon nanotube in miceExecutiveFinishedno
89910654Synthesis and characterization of aptamer targeted PLL-PEI based nanoparticles and evaluation of their transfection efficacy in lung cancer cell lineExecutiveFinishedyes
90910589Study of expression pattern of purine packet containing proteins, like kinases and ATPases in rat liver after exposure to diazinonExecutiveFinishedyes
91910425Modification of polypropylenimine (PPI) with heterocyclic amine to producing novel non-viral vectors used in gene therapyExecutiveFinishedyes
92910422Modification of polypropylenimine(PPI) with alkyl chain with different chain length to producing novel non-viral vectors used in gene therapy ExecutiveFinishedyes
93910247Development of an aptamer-based biosensor for rapid and sensitive detection of residual streptomycin in milkExecutiveFinishedyes
94910180 Design of an Aptamer-Based Biosensor for Cocaine and insulinExecutiveFinishedno
95900939The role of mesenchymal stem cells for stimulate the union in treatment of non-united tibial and femoral fractures in Shahid Kamyab hospital (1391)ExecutiveFinishedno
96900762Preparation a diblock copolymer based on galactosylated polyethylenimine for gene delivery into hepatic cellsExecutiveFinishedno
97900761Preparation and evaluation of transfection efficiency of Peptide-targeted Poly ethylenimine nanoparticles containing BCL-XL shRNA-expressing vector in breast cancer cell lineExecutiveFinishedyes
98900720Proteomics study of polyethylenimine interaction with cell surface proteins in human colon adenocarcinoma cell lineExecutiveFinishedno
99900589Targeted delivery of BCL9L siRNA to colon carcinoma stem cells using aptamer-conjugated carbon nanotubesExecutiveFinishedyes
100900342Synthesis of surface-modified nanozeolite for gene deliveryExecutiveFinishedyes
101900140Novel PEI-based vectors for TRAIL Delivery to Mesenchymal Stem Cell for Cell-based Tumor suppressionExecutiveFinishedyes
102900072In vitro evaluation of cytotoxicity of orthodontic composites containing Tio2 nanoparticles on cultured human gingival fibroblastsExecutiveFinishedyes
103900001Synthesis of PEI derivatives with high buffering capacity as non-viral vector used in gene therapy ExecutiveFinishedno
10489870Proteomics analysis of lung cancer cell lines treated with umbelliprenin and in vivo effects of this compound on tumor formation and the adaptive immune system using an animal modelExecutiveFinishedno
10589868Preparation and evaluation of transfection efficiency of modified polypropylenimine (PPI) based nanoparticles as non viral vectors used in gene therapyExecutiveFinishedno
10689643Synthesis and in vitro characterization of hepatocyte targeted nanoparticles based on polyamidoamine (PAMAM) linked pullulan dendrimersExecutiveFinishedno
10789575Carbon Nanotube-aptamer conjugates for targeted breast and gasteric cancers gene deliveryExecutiveFinishedyes
10889432Epirubicin_loaded superparamagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined breast cancer imaging and therapy in vivo ExecutiveFinishedyes
10989189Synthesis, characterizing and in vitro transfection assay of targeted nanoparticles based on oligoamine-aptamer linked polyamidoamine (PAMAM)ExecutiveFinishedyes
11089188Cloning, expression and characterization of a fusion peptide composed of two repeating units of histone H1 and Her-2 receptor ligand as targeted gene delivery vectorExecutiveFinishedno
11189170Preparation and evaluation of transfection efficiency of anti-muc1 aptamer-targeted oligoethylenimine nanoparticles containing BCL-XL shRNA-expressing vector in breast cancer cell lineExecutiveFinishedyes
11288775Synthesis and evaluation of transfection efficiency of non-viral nanovectors based on functionalized carbon nanotube (CNT) in gene deliveryExecutiveFinishedno
11388576Synthesis, characterizing and in vitro transfection assay of modified high molecular weight polyethylenimine/DNA nanoparticlesExecutiveFinishedno
11488541Targeted and reversible delivery and controlled release of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubes ExecutiveFinishedno
11588524Preparation, characterization and cytotoxicity assay of polyethylenimine-grafted single-walled carbon nanotubes and study of their in vitro gene and siRNA delivery activityExecutiveFinishedyes
11688498evaluation of the effect of Carum carvi on levels of plasma thyroid hormones and TSH level in patients on thyroid hormone therapy and normal controlsExecutiveFinishedno
11788496Preparation and evaluation of siRNA delivery of nanoparticles of polyethyleneimine (PEI) with low molecular weightExecutiveFinishedno
11888445preparation and evaluation of transfection efficiency of nanoparticles of polyethylenimine-aptamer conjugates for prostate cancer gene therapyExecutiveFinishedyes
11988397Preparation and evaluation of transfection efficiency of modified polyethylenimine (PEI): Calcium chelation as the mechanism of release in cytosolExecutiveFinishedno
12088319The effect of phospholipid composition and bilayer fluidity of cationic liposomes on transfection efficiency of nano-sized lipoplexeExecutiveFinishedno
12188318Preparation, characterization and evaluation of transfection efficiency of hydrophobic oligo-ethylenimine in plasmid DNA transfer to murine neuroblastoma cell lineExecutiveFinishedyes
12287986Evaluation of research management affairs, function about research grantExecutiveFinishedno
12387964Evaluation of differentiation between suggested and approved budget in research projects in MUMS-1386 & 1387ExecutiveFinishedno
12487938Modeling the procedure of receiving and acceptance of research projects in MUMS-1386 & 1387ExecutiveFinishedno
12587852Preparation and evaluation of transfection efficiency of nanoparticles of polyethyleneimine(PEI) covered by Arg-rich peptides as non-viral vectors used in gene therapyExecutiveFinishedyes
12687779The effect of honey on vaginitisExecutiveFinishedno
12787653Evaluation of pentoxifylline anti-inflammatory effects on peripheral blood mononuclear cells in coronary artery disease and plaque stabilizationExecutiveFinishedyes
12887263Preparation and evaluation of transfection efficiency of nanoparticles of polyethyleneimine (PEI) coated with peptide containing histidine-lysine rich sequence as non-viral vectors used in gene therapyExecutiveFinishedyes
12987262Cloning, Expression and purification of a novel fused protein-based vector containing two repeating units of Histone H1and evaluation of its ability in targeted breast cancer gene deliveryExecutiveFinishedyes
13087200Cloning, Expression and purification of a novel fused protein-based vector containing four repeating units of histone H1and evaluation of its ability in targeted breast cancer gene deliveryExecutiveFinishedyes
13187158Preparation and evaluation of transfection efficiency of cationic liposome-PEI-plasmid nanocomplexes ExecutiveFinishedno
13287130EFFICACY IMPROVING OF RESEARCH MANAGEMENT AFFAIRS WITH DEFINING ACTIVITIESExecutiveFinishedno
13387045preparation, characterization and evalution of transfection efficiency of nanoliposomes modified with polyethylenimineExecutiveFinishedyes
13486524Synthesis, characterizing and in vitro transfection assay of modified Chitosan nanoparticles for pDNA delivery ExecutiveFinishedno
13586505Evaluation of two medicinal plants for immunomodulatory activity: fractionation and mechanistic studies of extracts with highest activi ExecutiveFinishedno
13686403بررسی عملکرد معاونت پژوهشی پژوهشکده بوعلی در ارائه خدمات به محققین محترمExecutiveFinishedno
13786317Preparation and Purification of Crocetin from Saftron ExecutiveFinishedno
13886060Preparation, characterization and transfection evaluation of peptide coupled lipoplexes as non-viral vectors for gene therapyExecutiveFinishedno
13985502Preparation and evaluation of galactosylated lipoplexes effect of transfection effeicencyExecutiveFinishedno
14084215Molecular analysis of CCND1 and Bc1_2 genes and proteins in MCF7,T47D , and MDA _MB_231 Breast cancer cell lines treated with adriamycinExecutiveFinishedno
14184106Cytotoxic activity of Taxus baccata and Zataria multifloria extract using potato disc assayExecutiveFinishedno
14284077Collction & Identification of Medicinal Plant Species of Tandoreh National Park.ExecutiveFinishedno
14383123Artemisinin production technology in hairy roots of Artemisia annua L. using Agrobacterium rhizogenes Ri plasmidExecutiveFinishedno
14481016بررسی اثرات ضدتوموری فراکسیون های عصاره دارواش و آلوئه گونه بومی ایران به روش میگوی آب شور دیسک سیب زمینیExecutiveFinishedno
14580106غربالگری اثرات ضد توموری گیاهان استان خراسانExecutiveFinishedno
14680023detection of antimicrobial components of extracts and essential oil of seven medicinal plants using bioutographic methodExecutiveFinishedno
14779027Cytotoxic Screening of five Species of Euphorbia Native to Khorasan Using Potato Disc AssayExecutiveFinishedno
14879022title of project: study of some physicochemical properties and membrane disrupting effects the total saponins of acanthophylum sordidumExecutiveFinishedno
149980627A simple electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin B1ColleagueThe Performanceno
150980626An electrochemical aptasensor for detection of bisphenol A using terminal deoxynucleotidyl transferaseColleagueThe Performanceno
151980625An electrochemical aptasensor for detection of ampicillin based on different complementary strandsColleagueThe Performanceno
152980280An electrochemical aptasensor for detection of α-syn oligomer based on different complementary strands, terminal deoxynucleotidyl transferase and methylene blueColleagueThe Performanceno
153980279An electrochemical aptasensor for detection of 17β-estradiol based on different complementary strands and split DNA aptamerColleagueThe Performanceno
154971158Targeted delivery of Epirubicin to breast cancer cell lines using aptamer and antagumiR-10b nanostructure and its in vivo evaluationColleagueThe Performanceno
155971123Design of a targeted delivery system based on aptamer, anti-miR and HE peptide and doxorubicinColleagueThe Performanceno
156971122Design and fabrication of an fluorescence aptasensor for detection and quantification of patulinColleagueThe Performanceyes
157970979Targeted delivery of Doxorubicin and aptameric FOXM1 to cancer cells using PβAE and Hyaluronic acid polymers and AS141 aptamerColleagueThe Performanceno
158970718Design of a targeted delivery system for doxorubicin and a therapeutic aptamer based on the Chitosan coated gold nanoparticle in vitro and in vivoColleagueThe Performanceno
159970638Synthesis of dextran-coated dendritic silica nanoparticles for targeted delivery of doxorubicin to CD133+ colon cancer cellsColleagueThe Performanceno
160970636Synthesis of therapeutic amphiphilic copolymer via raft polymerization for preparation of peptosomic system of SN38 prodrug to colon cancerColleagueContractsno
161970558Preparation of targeted stimuli-responsive therapeutic methotrexate polymersomes using amphiphilic poly-prodrug via raft polymerizationColleagueThe Performanceno
162970500Synthesis of intelligent aptamer targeted MMP-responsive organosilica and evaluation its efficacy on 3D-culture model of pancreatic cancerColleagueThe Performanceno
163970409Production of nanoparticle-bound Cephalexin and Tetracycline as a novel active surface in an Acrylate coating and soluble soybean polysaccharide and investigation of releasing nanoparticle in food simulantColleagueThe Performanceno
164970402Designing an aptasensor for PDGF-BB detection using aptamer, split complementary strands and magnetic beadsColleagueFinishedno
165970395Designing an aptasensor for copper detection using AS1411 aptamerColleagueFinishedno
166970276Synthesis of star shaped copolymer for preparation of targeted docetaxel micelles with a novel peptide against NKA a1: in vitro and in vivo evaluation on metastatic breast cancer modelColleagueThe Performanceyes
167970271Optical aptasensors for zearalenone and malathion detectionsColleagueFinishedno
168970270An electrochemical aptasensor for carcinoembryonic antigen and a fluorescent aptasensor for cocaine determinationColleagueFinishedno
169970240A fluorescent aptasensor for carcinoembryonic antigen determination using a fluorescent probe and a ring structureColleagueFinishedno
170970239Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells using Y-shaped structure composed of AS1411 aptamersColleagueFinishedno
171970236Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cross-shaped DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersColleagueFinishedno
172970180Design of a colorimetric aptasensor for detection of Kanamycin using silver nano particlesColleagueThe Performanceyes
173961790Design and fabrication of a Silver nano particle based fluorescence aptasensor for detection of KanamycinColleagueFinishedno
174961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدColleagueThe Performanceno
175961744Design, synthesis, modeling and study of Interaction between IDA aptamer and ITGA6B4 receptor; Its application in design of microfluidic aptasensor for detection exosomes and early diagnosis of lung cancerColleagueThe Performanceyes
176961628Foxm1 Targeted delivery of CRISPR/Cas9 by aptamer-functionalized hyaluronic-chitosan complex for knocking-out foxm1; comparison of its efficiency with Foxm1 aptamerColleagueThe Performanceyes
177961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینColleagueThe Performanceno
178960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroColleagueThe Performanceno
179960666طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده از یک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivoColleagueFinishedno
180960664طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته¬ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذاییColleagueFinishedno
181960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیColleagueThe Performanceno
182960193طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینهاColleagueFinishedno
183960167طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئینColleagueFinishedno
184960166Design of a colorimetric cocaine aptasnsor based on 3D -interaction of aptamer on the surface of Gold nano particlesColleagueFinishedno
185960165طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکاColleagueFinishedno
186960164Isolation of Exosomes using Aptamer magnetic beads complex and its application in determination of lung cancer stage using labeled antibodyColleagueThe Performanceno
187960088طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمیدColleagueFinishedno
188960062طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلوColleagueFinishedno
189960061یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switchColleagueFinishedno
190960060یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانیColleagueFinishedno
191960059طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیلColleagueFinishedno
192960058یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسColleagueFinishedno
193960057یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IXColleagueFinishedno
194960055یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکملColleagueFinishedno
195951839Sensitizing malignant gliomas to TRAIL-induced death with TRAIL-expressing Mesenchymal stem cells loaded with PLGA-MITOXANTRONE nanoparticlesColleagueThe Performanceno
196951556Targeted delivery to cancer cells via mesenchymal stem cells engineered with drug loaded nanoparticlesColleagueThe Performanceyes
197951129Preparation of nanoparticles containing doxorubicin and thymoquinone for improvement of anticancer properties of doxorubicinColleagueFinishedno
198951099تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved) بوسیله نانوذرات طلا و نقرهColleagueFinishedno
199951062Design and preparation of multifunctional system targeted with bivalent aptamer for doxorubicin and SMAC delivery to cancer cellsColleagueThe Performanceno
200950897Fabrication of electrochemical and optical aptasensors for detection of aflatoxin M1ColleagueFinishedyes
201950846Design synthesis and cytotoxicity of 6 mer SMAC peptides as antagonist of inhibitors of anti-apoptosis proteins ,IAPs and its synergistic activity in coadministration with DOX in targeted PLGA nanoparticle with PNC-27ColleagueThe Performanceyes
202950801بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانیColleagueThe Performanceno
203950732طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالاColleagueThe Performanceno
204950711ساخت کیت تشخیصی انترفرون گاما بر مبنای آپتامرColleagueFinishedno
205950637طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینAColleagueFinishedno
206950555: Formulation of lipid-polymer nanoparticles containing bromolain, extracted from the stems of pineapples, for oral applicationColleagueFinishedno
207950540شناسایی الگوی پروتئینی آنتی¬ژن¬های کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکسColleagueThe Performanceno
208950533بررسی میزان اثربخشی اگزوزوم های مهندسی شده حاوی توالی نوکلئوتیدی در سرکوب تومورColleagueThe Performanceno
209950388طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکملColleagueFinishedno
210950387طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلوColleagueFinishedno
211950338طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلینColleagueFinishedno
212950255طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینAColleagueFinishedno
213950254انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلاColleagueFinishedno
214950253انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومینColleagueFinishedno
215950252طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهیColleagueFinishedno
216950251طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبینColleagueFinishedno
217950250طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز IColleagueFinishedno
218950078انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستانColleagueFinishedno
219941618reparation of vectors based on modified PAMAM with alkyl-PEG and cholesterol for co-delivery of doxorubicin and IL-12 gene to colon carcinoma, in vitro and in vivo evaluationColleagueFinishedno
220941571طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسینColleagueThe Performanceno
221941206Fabrication of aptasensor for rapid and sensitive detection of natamycin in yogurtColleagueThe Performanceno
222941148A novel electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles for detection of lead (II) in serum and tap waterColleagueFinishedno
223940934Evaluation of siRNA delivery to lymphocytes with conjugation to anti-CD8 aptamerColleagueFinishedno
224940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 ColleagueFinishedno
225940803Targeted delivery of trapped doxorubicin in dsDNA to cancer cells by aptamer-selenium nanoparticle complexColleagueFinishedno
226940671Targeted Delivery of Inortecan to colorectal cancer cells using Aptamer-PEG-acetylated carboxymethyl cellulose complexColleagueFinishedno
227940670Design and fabrication of a fluorescence aptasensor for kanamycin based on exonuclease anf silica nanoparticleColleagueFinishedno
228940669Targeted delivery of PEGylated SN38 - aptamer to Breast cancer cells byColleagueThe Performanceno
229940666Targeted and codelivery of Epirubicin and melittin to breast cancer cells using calcium nanoparticles and aptamerColleagueFinishedno
230940565Evaluation the effect of crocin and crocetin extracted from saffron on the induction of osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsColleagueFinishedyes
231940385An electrochemical aptasensor based on complimentary strands of aptamer for detection of cocaineColleagueFinishedno
232940384Targeted delivery of daunorubicin to leukemia cells using gold nanoparticles and aptamerColleagueFinishedno
233940383An electrochemical aptasensor based on complimentary strand of aptamer for detection of cocaineColleagueFinishedno
234940382A fluorescent aptasensor based on exonuclease III for detection of kanamycinColleagueFinishedno
235940381A colorimetric aptasensor based on gold nanoparticles for detection of lead (II)ColleagueFinishedno
236940380Design of an aptasensor using gold nanoparticles (AuNPs) for detection of tetracyclineColleagueFinishedno
237940379Fabrication of aptasensor for identification of Molt4 cells based on SGC8 and ATP aptamersColleagueFinishedno
238940164Evaluation of drug target-specific delivery to Breast cancer resistance cell line MCF7/MX using specific ABCG2-aptamerColleagueFinishedno
239940130Design and isolation DNA aptamer against Ag85A of mycobacterium tuberculosis and evaluation of it for diagnosis of tuberculosis on serum samplesColleagueFinishedyes
240931675Synthesis and Evaluation of Functional Peptide-Based Cationic Surfactants as Gene Delivery nanocarriersColleagueThe Performanceno
241931570Evalution the effects of crocetin, extracted from saffron and PLGA nanoparticles containing crocetin in the incidence of multiple drug resistance phenotypeColleagueFinishedno
242931537Preparation, characterization and assessment of transfection efficiency of targeted nanocomplexes composed of liposome-modified low molecular weight protamine-pDNAColleagueThe Performanceyes
243931393Detection of kanamycin based on silica nanoparticlesColleagueFinishedno
244930983Detection of lead based on aptamer, exonuclease I and gold nanoparticlesColleagueFinishedno
245930977An electrochemical aptasensor for kanamycin detection based on complimentary strandColleagueFinishedno
246930975An electrochemical aptasensor for kanamycin detection based on Exonuclease IColleagueFinishedno
247930817Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by HAuNS complex: in vitro studyColleagueThe Performanceno
248930773An aptasensor based on electrochemical and gold nanoparticles for the detection of leadColleagueFinishedno
249930772Detection and determination of kanamycin based on aptamer, picogreen and gold nanoparticlesColleagueFinishedno
250930771An aptasensor based on Gold nanoparticles for the detection of Streptomycin in milk and bloodColleagueFinishedno
251930770An electrochemical aptasensor for ricin detectionColleagueFinishedno
252930653Docetaxel pegylation for preparation of docetaxel nanoparticles targeted with acid folic ligand and their in vitro on 4T1 and MCF-7ColleagueFinishedno
253930582Delivery of developed aptamer against multiple sclerosis to CNS by Pluronic l81-PEG-AptamerColleagueFinishedno
254930488Detection of digoxin based fluorescence quenching and colorimetric aptasensor using water resuspended gold nanoparticlesColleagueFinishedno
255930486Detection of digoxin based on silica nanoparticles and aptamerColleagueFinishedno
256930483Targeted delivery of Epirubicin to breast cancer cells by modified polyvalent aptamer systemColleagueFinishedno
257930353An aptasensor based on Exonuclease III and SYBR Gold for the detection of StreptomycinColleagueFinishedyes
258930352Detection of lead based on aptamer, cationic polymer and gold nanoparticlesColleagueFinishedno
259922234Effect of oral zinc sulfite on hyperbilirubinemia of LBW neonates admitted in NICUColleagueFinishedno
260921255Discovery of polymalic acid producer strain(s) using screening of some isolated fungal strains from different area of Ramsar and MashhadColleagueFinishedyes
261920559Evaluating the efficiency of autologous bone marrow concentrate in repair damaged knee cartilage in patient with moderate to severe knee osteoarthritisColleagueFinishedyes
262920343In vitro study of SPION-PLGA nanoparticles loaded with etanidazole as radiosensitizer used in radiotherapyColleagueFinishedyes
263920276A randomized clinical trial on comparison of the effect of oral premedication with Novafen, Naproxen, and Ibuprofen on the success of inferior alveolar nerve block for teeth with acute irreversible pulpitisColleagueFinishedyes
264920153Synthesis of polysaccharide-polyester copolymer and investigation of its characteristics in formation of polymersomes structures as insulin carrierColleagueFinishedyes
265911176Evaluation of Mtb72f DAN vaccine of Mycobacterium tuberculosis incapsulated in PLGA immunogenicity with CPG and TB10.4 adjuvants in BALBC mouseColleagueFinishedno
266911002Generation of aptasensor for MorphineColleagueFinishedno
267910894Effect of oral zinc sulfate in reduction of jaundice in term neonatesColleagueFinishedyes
268910825Prophylactic Effect of oral zinc on hyperbilirubinemia in premature VLBW neonates who admitted in NICUColleagueFinishedyes
269910808Synthesis of specific DNA aptamer against HPV16 and superparamagnetic iron oxide nanoparticle- aptamer bioconjugate using PLGA copolymers as a cisplatin carrier and evaluation of their effects on tumor cell cultureColleagueFinishedyes
270910807Effects of FGF-1-overexpressing adipose-derived mesenchymal autologous stem cells (MSC FGF-1) on isoproterenol-induced acute myocardial infarction in ratsColleagueFinishedyes
271910237Study of Specific Targeting of Mouse Dendritic Cells by AptamersColleagueFinishedyes
272910040Synthesis of GB-10 aptamer-quantum dots polymersome as nano-probes for imaging of glioblastoma cellsColleagueFinishedno
273901051Synthesis of nanopolymerosome-anti EpCAM aptamer bioconjugates using PEG-PLGA copolymers for delivery of doxorubicin into cancer cells and evaluating their in vitro and in vivo characteristicsColleagueFinishedyes
27489960Study of the Effect of Chitosan Hydrogel Containing Conditioned Medium on Full-Thickness Skin Wounds in Animal ModelColleagueFinishedyes
27589578Preparation, characterization, and biological assessment of Poly Caprolactone/Starch scaffolds with in-situ pore formation capability for bone tissue engineering applicationsColleagueFinishedno
27689286Preparation of RNA aptamer against specific biomarkers of virulem\nce of L.major parasites using Cell-SELEXColleagueFinishedyes
27789194Effects of crocin on SUMOylation and Ubiquitination paterns in intoxication with diazinonColleagueFinishedno
27889078Construction of mycobacterium tuberculosis, Mtb72f DNA vaccineColleagueFinishedno
27988764Pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling of recombinant human erythropoietin (rh-EPO) in patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI)ColleagueFinishedyes
28088604تاثیر پروفیلاکسی کلوفیبرات در پیشگیری از زردی نوزادان دو قلو یک جنس با وزن کمتر از1500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع)ColleagueFinishedno
28188523Preparation,characterization and in vitro evaluation of siRNA delivery efficiency of nanoliposomes modified with linear polyethylenimineColleagueFinishedyes
28288439Targeted delivery of daunorubicin to T cell acute lymphoblastic leukemia cell lines by aptamerColleagueFinishedno
28387772Identification of cellular targets of safranal and crocinColleagueFinishedno
28487662Evaluation of pentoxiphylline effects on serum level of IL-18 and MCP-1 in coronary artery diseasesColleagueFinishedno
28587661Correlation between serum concentration of OPG/RANKL with coronary calcium score in patients with coronary artery diseaseColleagueFinishedyes
28687660Erythropoietin effect on platelet function in patients with ST- elevation acute myocardial infarctionColleagueFinishedyes
28787639Study of binding pattern of Curcumin to proteins of Liver, Heart and Kidney of miceColleagueFinishedno
28887480The changes of antibody titers to heat-shock proteins (HSP) in subjects with established metabolic syndromeColleagueFinishedno
28986769An Investigation of anti HSP27 changes in subjects with CAD, befor & after PCI percutanous coronary interventionColleagueFinishedno
29085134MَAshad Stroke and Heart Atherosclerotic Disorders StudyColleagueFinishedno
29182122extraction and purification of the total saponin from acanthophyllum korshinskyi and assessment of its physicochemical properties and absorption enhancing effectsColleagueFinishedno
29282073Evaluation of anti-dermatophytic effects of Satureja mutica essential oilColleagueFinishedno
29380811the effect of seven Iranian medicinal plants ( extracts and essentialoil ) on Helyco bacter pyloriColleagueFinishedno
29480075Evaluation of cardioprotective effect of Jojoba on Doxorubicin-Induced CardiotoxicityColleagueFinishedno
29579037Purgative manna effect on Icter reduction in newbornsColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398مسئول
2981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398سوم
3980823Comparison of expression optimization of new derivative of staphylokinase (SAK-2RGD-TTI) with the rSAKISIBiotechnology progress دوم
4980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
5980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398سوم
6980292Design, Synthesis, and In Vitro Evaluation of Low Molecular Weight Protamine (LMWP)-Based Amphiphilic Conjugates as Gene Delivery Carriers.ISIAAPS PharmSciTech1397مسئول
7980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398چهارم
8980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398دوم
9980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398چهارم
10974379Modified PAMAM vehicles for effective TRAIL gene delivery to colon adenocarcinoma: in vitro and in vivo evaluationISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
11974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
12974273Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivoISIDrug development and industrial pharmacy1398سوم
13974272Exosomes, new biomarkers in early cancer detectionISIAnalytical biochemistry1398دوم
14974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398مسئول
15974097Aptasensors as a new sensing technology developed for the detection of MUC1 mucin: A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
16973978Charge reduction: an efficient strategy to reduce toxicity and increase the transfection efficiency of high molecular weight polyethyleniminescopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397مسئول
17973913Folate receptor-targeted multimodal fluorescence mesosilica nanoparticles for imaging, delivery palladium complex and in vitro G-quadruplex DNA interaction.ISIJournal of biomolecular structure & dynamics1397پنجم به بعد
18973904Formulation and evaluation of anticancer and antiangiogenesis efficiency of PLA–PEG nanoparticles loaded with galbanic acid in C26 colon carcinoma, in vitro and in vivoISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
19973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
20973473DNA G-quadruplexes binding and antitumor activity of palladium aryl oxime ligand complexes encapsulated in either albumin or algal cellulose nanoparticlesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398مسئول
21973427Molecular design and synthesis of new dithiocarbazate complexes; crystal structure, bioactivities and nano studiesISIRSC ADVANCES1397سوم
22973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397سوم
23972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397پنجم
24972623Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cruciform DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersISIExpert opinion on drug delivery1397سوم
25972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397سوم
26972517An integrated structure- and pharmacophore-based MMP-12 virtual screeningISIMOLECULAR DIVERSITY1397اول
27972440Evaluation of leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata extract by in vivo anti-leishmanial assay using promastigotes of Leishmania majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
28972413Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review.ISICurrent pharmaceutical design1397سوم
29972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397سوم
30972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397چهارم
31972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397سوم
32972162Effective and safe in vivo gene delivery based on polyglutamic acid complexes with heterocyclic amine modified-polyethylenimineISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1397مسئول
33972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397مسئول
34972037SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamersISIBiochimie1397مسئول
35971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397مسئول
36971918Ingenious pH-sensitive etoposide loaded folic acid decorated mesoporous silica-carbon dot with carboxymethyl-βcyclodextrin gatekeeper for targeted drug delivery and imagingISIMaterials Science and Engineering: C1397پنجم به بعد
37971844A Novel Electrochemical Aptasensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Target-induced Bridge AssemblyISIelectroanalysis1397سوم
38971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
39971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
40971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397مسئول
41971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397سوم
42971610Comparison of the effect of crocin and crocetin, two major compounds extracted from saffron, on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsISILife sciences1397پنجم
43971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397سوم
44971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397مسئول
45971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397دوم
46971328A novel amplified double-quenching aptasensor for cocaine detection based on split aptamer and silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1397سوم
47971253A new amplified fluorescent aptasensor based on hairpin structure of Gquadruplex oligonucleotide-Aptamer chimera and silica nanoparticles for sensitive detection of aflatoxin B1 in the grape juiceISIFood Chemistry1397سوم
48971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
49971045Recent advances in co-delivery systems based on polymeric nanoparticle for cancer treatmentISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397مسئول
50971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397پنجم
51970653Fluorometric aptasensing of the neonicotinoid insecticide acetamiprid by using multiple complementary strands and gold nanoparticlesISIMikrochimica acta1397سوم
52970651A Novel AS1411 Aptamer-Based Three-Way Junction Pocket DNA Nanostructure Loaded with Doxorubicin for Targeting Cancer Cells in Vitro and in VivoISIMolecular pharmaceutics1397سوم
53970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397پنجم
54970527An optimized protocol for the in vitro generation and functional analysis of human PD1/PD-L1 signalISIJOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION1396مسئول
55970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397سوم
56970331Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milkISITALANTA1397مسئول
57970322Novel Colorimetric Aptasensor for Zearalenone Detection Based on Nontarget-Induced Aptamer Walker, Gold Nanoparticles, and Exonuclease-Assisted Recycling AmplificationISIACS applied materials & interfaces1397سوم
58970191A novel colorimetric aptasensor for ultrasensitive detection of cocaine based on the formation of three-way junction pockets on the surfaces of gold nanoparticlesISIAnalytica Chimica Acta1397سوم
59970151New cyclodextrin-based nanocarriers for drug delivery and phototherapy using an irinotecan metaboliteISICarbohydrate Polymers1397مسئول
60970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
61970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397دوم
62970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
63970072Evaluation of Efficiency of Modified Polypropylenimine (PPI) with Alkyl Chains as Non-viral Vectors Used in Co-delivery of Doxorubicin and TRAIL PlasmidISIAAPS PHARMSCITECH1397پنجم به بعد
64970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
65970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397مسئول
66964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396مسئول
67964262Micro and nanotechnologies for bone regeneration: Recent advances and emerging designsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1396مسئول
68964016An aptamer-based colorimetric lead(II) assay based on the use of gold nanoparticles modified with dsDNA and exonuclease IISIMicrochimica Acta1396چهارم
69964012Electrochemical and optical aptamer-based sensors for detection of tetracyclinesISITrends in Food Science & Technology1396سوم
70963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396مسئول
71963791Colorimetric gold nanoparticles-based aptasensorsISInanomedicine journal1396سوم
72963745Virtual Screening on MMP-13 Led to Discovering New Inhibitors Including a Non-Zinc Binding and a Micro Molar One: A Successful Example of Receptor Selection According to Cross-Docking Results for a Flexible EnzymeISICombinatorial chemistry & high throughput screening1396اول
73963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396سوم
74963543Targeted co-delivery of epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells using selenium nanoparticles for enhancing tumor response in vitro and in vivoISICancer Letters1396دوم
75963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396چهارم
76962817Helicobacter pylori point-of-care diagnosis: Nano-scale biosensors and microfluidic systemsISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396پنجم به بعد
77962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396سوم
78962807A simple and rapid fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of arsenic based on target-induced conformational change of complementary strand of aptamer and silica nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396سوم
79962762Cu(II) immobilized on Fe3O4@ APTMS- DFX nanoparticles: an efficient catalyst for the synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles with cytotoxic activityISIedChemComm1396چهارم
80962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396مسئول
81962589Comparison study of the effect of alkyl-modified and unmodified PAMAM and PPI dendrimers on solubility and antitumor activity of crocetinISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396دوم
82962559Anti‐MUC1 aptamer: A potential opportunity for cancer treatmentISIMEDICINAL RESEARCH REVIEWS1396مسئول
83962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396مسئول
84962409Colorimetric determination of the microcystin leucine-arginine based on the use of a hairpin aptamer, graphene oxide, and Methylene Blue acting as an optical probeISIMicrochimica Acta1396سوم
85962143Acute toxicity of functionalized single wall carbon nanotubes: A biochemical, histopathologic and proteomics approachISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1396دوم
86962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
87962020Co-delivery of Doxorubicin Encapsulated PLGA Nanoparticles and Bcl-xL shRNA Using Alkyl-Modified PEI into Breast Cancer CellsISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396چهارم
88961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
89961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396سوم
90961971An aptamer for recognizing the transmembrane protein PDL-1 (programmed death-ligand 1), and its application to fluorometric single cell detection of human ovarian carcinoma cellsISIMicrochimica Acta1396دوم
91961952Targeting Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Nano-Adjuvants: Current Perspectivesسایر سایت‏های تخصصیCurrent Bionanotechnology1395چهارم
92961920Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune ResponsesISIfrontiers in immunology1396پنجم به بعد
93961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396مسئول
94961802An amplified fluorescent aptasensor based on single-stranded DNA binding protein, copper and silica nanoparticles for sensitive detection of interferon-gammaISIAnalytica chimica acta1396سوم
95961689Efficient megalin targeted delivery to renal proximal tubular cells mediated by modified-polymyxin B-polyethylenimine based nano-gene-carriersISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1396مسئول
96961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
97961493The Therapeutic Effect of Zinc Sulfate on Neonatal HyperbilirubinemiaISIIranian Journal of Neonatology1396چهارم
98961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396سوم
99961348Umbelliprenin induced both anti-inflammatory and regulatory cytokines in C57/BL6 miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
100961322Graphene as multifunctional delivery platform in cancer therapyISIJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1396مسئول
101961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396سوم
102961199Construction of Mtb72F Plasmid as a DNA Vaccine Candidate for Mycobacterium tuberculosisPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396دوم
103961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396چهارم
104961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396سوم
105961118Application of aptamers in treatment and diagnosis of leukemiaISIInternational Journal of Pharmaceutics1396سوم
106961117Colorimetric aptamer based assay for the determination of fluoroquinolones by triggering the reduction-catalyzing activity of gold nanoparticlesISIMicrochimica Acta1396سوم
107961024Megalin-targeted enhanced transfection efficiency in cultured human HK-2 renal tubular proximal cells using aminoglycoside-carboxyalkyl-polyethylenimine -containing nanoplexesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1396مسئول
108960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396مسئول
109960757Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureusISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
110960722Comparative proteome analysis of human esophageal cancer and adjacent normal tissuesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
111960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395مسئول
112960665In vivo Time-Dependent Radio-Protective Effect of Lycopene Against Whole-Body Gamma Radiation in MiceISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
113960633Aptamer-Based Fluorescent Switch for Sensitive Detection of OxytetracyclinescopusAustralian Journal of Chemistry1396چهارم
114960619Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticlesISICANCER GENE THERAPY1396مسئول
115960592Current Strategies in the Modification of PLGA-based Gene Delivery SystemISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
116960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396دوم
117960535A new chemotherapy agent-free theranostic system composed of graphene oxide nano-complex and aptamers for treatment of cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1396چهارم
118960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396دوم
119960370Bio-sensing applications of cerium oxide nanoparticles: Advantages and disadvantagesISIBiosensors and Bioelectronics1396دوم
120960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396پنجم
121960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396چهارم
122960162Resveratrol as MDR reversion molecule in breast cancer: An overviewISIFood and chemical toxicology1396سوم
123960128Preparation, Optimization and Toxicity Evaluation of (SPION-PLGA) ±PEG Nanoparticles Loaded with Gemcitabine as a Multifunctional Nanoparticle for Therapeutic and Diagnostic ApplicationsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
124960075High level expression of recombinant human growth hormone in Escherichia coli: crucial role of translation initiation regionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
125954478Evaluation of chemical modification effects on DNA plasmid transfection efficiency of singlewalled carbon nanotube-succinatepolyethylenimine conjugates as non-viral gene carriersISIMedChemComm1395مسئول
126954461Recent nucleic acid based biosensors for Pb2+ detectionISISensors and Actuators B: Chemical1395دوم
127954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396چهارم
128954370A novel aptamer-based DNA diamond nanostructure for in vivo targeted delivery of epirubicin to cancer cellsISIRSC ADVANCES1396سوم
129953920The intracellular delivery of plasmid DNA using cationic reducible carbon nanotube - Disulfide conjugates of polyethylenimine.ISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1395مسئول
130953788Deferasirox-coated iron oxide nanoparticles as a potential cytotoxic agentISIMEDCHEMCOMM1395چهارم
131953787Absorption enhancing effect of total saponins derived from Acanthopyllum squarrusom and Quillaja saponaria on nasal permeation of gentamicin sulfate and carboxyfluoresceinscopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1395دوم
132953774Brush border membrane vesicle and Caco-2 cell line: Two experimental models for evaluation of absorption enhancing effects of saponins, bile salts, and some synthetic surfactantsPMCJOURNAL OF ADVANCED PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY & RESEARCH1395سوم
133953757Electrochemical aptamer based assay for the neonicotinoid insecticide acetamiprid based on the use of an unmodified gold electrodeISIMicrochimica Acta1395سوم
134953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
135953732Biocompatible polymersomes-based cancer theranostics: Towards multifunctional nanomedicineISIInternational Journal of Pharmaceutics1395دوم
136953728A novel fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of microcystin-LR based on single-walled carbon nanotubes and dapoxylISITalanta1396سوم
137953454Polyethylenimine-functionalized carbon nanotubes tagged with AS1411 aptamer for combination gene and drug delivery into human gastric cancer cells.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
138953451Preparation and characterization of uniform-sized PLGA nanospheres encapsulated with oleic acid-coated magnetic-Fe3O4 nanoparticles for simultaneous diagnostic and therapeutic applicationsISICOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1395مسئول
139953450Study and evaluation of nucleolin-targeted delivery of magnetic PLGA-PEG nanospheres loaded with doxorubicin to C6 glioma cells compared with low nucleolin-expressing L929 cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1395مسئول
140953423In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapyISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1396مسئول
141953218Aptamer application in targeted delivery systems for diagnosis and treatment of breast cancerISISensors and Actuators B: Chemical1395سوم
142953175Biodegradable nano-polymers as delivery vehicles for therapeutic small non-coding ribonucleic acidsISIJournal of Controlled Release1395مسئول
143953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395سوم
144953013Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c miceISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
145952810Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticlesISICARBOHYDRATE POLYMERS1395پنجم به بعد
146952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
147952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395مسئول
148951969Recent Advances in Immunoliposome-Based Cancer TherapyEmbasecurrent pharmacology reports1395مسئول
149951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395مسئول
150951779Effects of oral zinc sulfate on hyperbilirubinemia in low birth weight neonatesISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1395چهارم
151951753prophylactic effect of zinc sulphate on hyperbilirubinemia in premature very low birth weight neonates: a randomized clinical trialISIiIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1393پنجم
152951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394پنجم
153951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395چهارم
154951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395مسئول
155951306Two dimension (2-D) graphene-based nanomaterials as signal amplification elements in electrochemical microfluidic immune-devices Recent advancesISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1395چهارم
156951205Synthetic and biological vesicular nano-carriers designed for gene deliveryISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1394مسئول
157951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395مسئول
158951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395مسئول
159951202Graphene oxide–cationic polymer conjugates: Synthesis and application as gene delivery vectorsISIPLASMID1394مسئول
160951198A facile Friedel-Crafts acylation for the synthesis of polyethylenimine-grafted multi-walled carbon nanotubes as efficient gene delivery vectorsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
161951177A fluorescent aptasensor based on a DNA pyramid nanostructure for ultrasensitive detection of ochratoxin AISIAnal Bioanal Chem1395سوم
162951176Aptamers as smart ligands for nano-carriers targetingISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395مسئول
163951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395پنجم به بعد
164950999Lateral flow based immunobiosensors for detection of food contaminantsISIBiosensors and Bioelectronics1395پنجم
165950899Evaluation of anti-cancer activity of PLGA nanoparticles containing crocetinISIArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology1396چهارم
166950788Aptasensors for quantitative detection of kanamycinISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
167950787Targeted Delivery of Epirubicin to Cancer Cells by Polyvalent Aptamer System in vitro and in vivoISIPHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
168950654Recent advances on biocompatible and biodegradable nanoparticles as gene carriers.ISIEXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY1395مسئول
169950534An electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles, thionine and hairpin structure of complementary strand of aptamer for ultrasensitive detection of leadISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395چهارم
170950533A novel M-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclinesISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395سوم
171950412Targeted delivery of vincristine to T-cell acute lymphoblastic leukemia cells using an aptamer-modified albumin conjugateISIRSC Advances1395سوم
172950334Application of DPD in the design of polymeric nano-micelles as drug carriersISIJournal of Molecular Graphics and Modelling1395اول
173950283Nanomaterial coatings applied on stent surfacesISInanomedicine1395مسئول
174950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395دوم
175950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
176950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394پنجم به بعد
177950043Double targeting and aptamer-assisted controlled release delivery of epirubicin to cancer cells by aptamers-based dendrimer in vitro and in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1395مسئول
178950042A novel fluorescent aptasensor based on silica nanoparticles, PicoGreen and exonuclease III as a signal amplification method for ultrasensitive detection of myoglobinISIANALYTICA CHIMICA ACTA1395چهارم
179943368Satureja hortensis L. Methanolic Extract and Essential Oil Exhibit Antitumor ActivityISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1394اول
180943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395مسئول
181943193A novel electrochemical aptasensor based on Y-shape structure of dual-aptamer-complementary strand conjugate for ultrasensitive detection of myoglobinISIBiosens and Bioelectronics1395سوم
182943174A label-free fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of streptomycin in milk and blood serumISIFOOD CHEMISTRY1395مسئول
183943055A novel fluorescent aptasensor based on gold and silica nanoparticles for the ultrasensitive detection of ochratoxin AISINanoscale1394سوم
184943053Double targeting, controlled release and reversible delivery of daunorubicin to cancer cells by polyvalent aptamers-modified gold nanoparticlesISIMaterials Science and Engineering C1395مسئول
185943011Development of a Plaque Reduction Assay as an Antiphage Activity Evaluation MethodChemical AbstractResearch in Molecular Medicine1394سوم
186942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394مسئول
187942858P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cellsISIExpert opinion on drug delivery1395مسئول
188942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395مسئول
189942615A Cross-Docking Study on Matrix Metalloproteinase FamilyPMCAntiinflamm Antiallergy Agents Med Chem.1394اول
190942481A novel fluorescent aptasensor based on hairpin structure of complementary strand of aptamer and nanoparticles as a signal amplification approach for ultrasensitive detection of cocaineISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
191942355Effective in vitro gene delivery to murine cancerous brain cells using carbon nanotube-polyethylenimine conjugatesChemical AbstractNanomed J1394مسئول
192942345Cellular delivery of shRNA using aptamer-conjugated PLL-alkyl-PEI nanoparticlesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394مسئول
193942334Umbelliprenin induced production of IFN-c and TNF-a, and reduced IL-10, IL-4, Foxp3 and TGF-b in a mouse model of lung cancerISIImmunopharmacology and immunotoxicology1382سوم
194942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394مسئول
195942080A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaineISISensors and Actuators B: Chemical1394سوم
196941856A novel colorimetric sandwich aptasensor based on an indirect competitive enzyme-free method for ultrasensitive detection of chloramphenicolISIBiosensors and Bioelectronics1395سوم
197941798Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated PolyethylenimineISIAAPS PharmSciTech1394مسئول
198941473Cancer immunotherapy via nucleic acid aptamersISIInt Immunopharmacol1394مسئول
199941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393دوم
200940819Detection of kanamycin by using an aptamer-based biosensor using silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394چهارم
201940687A novel electrochemical aptasensor based on arch-shape structure of aptamer-complimentary strand conjugate and exonuclease I for sensitive detection of streptomycinISIBiosensors and Bioelectronics1394دوم
202940398PEGylation of Polypropylenimine Dendrimer with Alkylcarboxylate Chain Linkage to Improve DNA Delivery and CytotoxicityISIAppl Biochem Biotechnol.1394مسئول
203940320A selective and sensitive fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on catalytic recycling activity of exonuclease III and gold nanoparticlesscopusSensors and Actuators B1394اول
204940181Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
205940167The methanolic and aqueous extracts of Viburnum lantana exhibit antitumor activity in vitroEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394دوم
206940166In vitro leishmanicidal of Euphorbia microsciadia Bioss against promastigotes of Leishmania majorEmbaseJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1394سوم
207935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
208935386Identification of possible cytotoxicity mechanism of polyethylenimine by proteomics analysis.ISIHuman & experimental toxicology1394مسئول
209935277A novel electrochemical aptasensor based on single-walled carbon nanotubes, gold electrode and complimentary strand of aptamer for ultrasensitive detection of cocaine.ISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
210935173Antiviral activity evaluation of some pyrimidine derivatives using plaque reduction assayسایر سایت‏های تخصصیJournal of chemical and pharmaceutical research1394سوم
211935106A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor based on peroxidase-like activity of gold nanoparticles for ultrasensitive detection of lead(II)ISIRSC Advances1394مسئول
212935104Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesscopusFood Chemistry1394چهارم
213935036An aptasensor for selective, sensitive and fast detection of lead(II) based on polyethyleneimine and gold nanoparticlesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1394مسئول
214934966Targeted and controlled release delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamer-modified gold nanoparticlesISIInternational Journal of Pharmaceutics1394سوم
215934870A novel fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of digoxin based on silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394پنجم
216934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394دوم
217934746Sensitive and selective detection of digoxin based on fluorescence quenching and colorimetric aptasensorsISIAnalytical Methods1394پنجم
218934552Sensitive and fast detection of tetracycline using an aptasensorISIAnalytical methods1393مسئول
219934551A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclineISIBiosensors and Bioelectronics1393اول
220934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
221934201Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 PolypropyleneimineISIAAPS PharmSciTech1394پنجم به بعد
222934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393دوم
223934118Aptamer Biosensor for Selective and Rapid Determination of InsulinISIAnalytical letters1393مسئول
224933988Nanomaterial-based cocaine aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
225933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393مسئول
226933836Inhibitory effects of teuclatriol, a sesquiterpene from salvia mirzayanii, on nuclear factor-κB activation and expression of inflammatory mediatorsISIJournal of Ethnopharmacology1393چهارم
227933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393دوم
228933156Non-biological gene carriers designed for overcoming the major extra- and intracellular hurdles in gene delivery, an updated reviewChemical Abstractnanomedicine journal1393مسئول
229932635Preparation and in-vitro transfection efficiency evaluation of modified cationic liposome-polyethyleneimine-plasmid nanocomplexes as a novel gene carrierISICurrent Drug Delivery1393سوم
230932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393سوم
231931932Ultrasensitive detection of lead (II) based on fluorescent aptamer-functionalized carbon nanotubesISIenvironmental toxicology and pharmacology1393چهارم
232931911Evaluation of leishmanicidal Effect of Euphorbia erythadenia extract by in vitro leshmanicidal assay using Promastigotes of Leishmania majorscopusAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1393چهارم
233931043β-Galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimine enhanced pDNA delivery into hepatic cells with reduced toxicityISICurrent Nanoscience1391چهارم
234930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392چهارم
235930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392چهارم
236925163In Vitro Cytotoxicity Assessment of an Orthodontic Composite Containing Titanium-dioxide Nano-particlesPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects.1392دوم
237924074From rationally designed polymeric and peptidic systems to sophisticated gene delivery nano-vectorsISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
238923968Alkylcarboxylate Polyethylenimine-grafted Chitosans as Efficient Gene Vectors with Improved Gene Delivery ActivityISICurrent Nanoscience1392مسئول
239923940The Effect of Cationic Charge Density Change on Transfection Efficiency of PolyethylenimineISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
240923547Pentoxifylline Decreases Serum Level of Adhesion Molecules in Atherosclerosis PatientsscopusIranian Biomedical Journal (IBJ1392مسئول
241923188A novel label free cocaine assay based on aptamer-wrapped single-walled carbon nanotubesChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
242923186Targeted gene delivery with noncovalent electrostatic conjugates of sgc-8c aptamer and polyethylenimine.ISIJournal of Gene Medicine1392مسئول
243923184Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by PEGylated A10 aptamer.ISIJournal of Drug Targeting1392مسئول
244923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
245923182Non-covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes with modified polyethyleneimines for efficient gene delivery.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
246922042Arginine-rich hydrophobic polyethylenimine: Potent agent with simple components for nucleic acid deliveryISIInt J Biol Macromol1392مسئول
247922011In vitro Leishmanicidal activity of Calotropis gigantea and its fractions against Leishmania majorISIJournal of Medicinal Plants Research1391مسئول
248921194Gene Transfer Enhancement by Alkylcarboxylation of Poly (propylenimineChemical Abstractnanomedicine journal1392مسئول
249921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391چهارم
25091685Development of a novel histone H1-based recombinant fusion peptide for targeted non-viral gene deliveryISIInternational Journal of Pharmaceutics1391مسئول
25191579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
25291488Umbelliprenin is cytotoxic against QU-DB large cell lung cancer cell line but anti-proliferative against A549 adenocarcinoma cellsISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1391سوم
25391472Molecular weight-dependent genetic information transfer with disulfide-linked polyethylenimine-based nonviral vectorsISIJournal of biomaterials Applications1392مسئول
25491445The Effect of Lipopolymer Structure on the Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethylenimine-based Cationic Nanoliposomes ISICurrent Nanoscience 1391اول
25591322Anticonvulsant Effect of Berberis integerrima L. Root Extracts in MicePMCJournal of Acupuncture and Meridian Studies1391دوم
25691308plasmid DNA delivery into hepatocytes using a multifunctional nanocarrier based on sugar conjugated polyethylenimineISIgene therapy and molecular biology1391مسئول
25791307Beta-galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimne enhanced p DNA delivery into hepatic cell with reduced toxicity ISIcurrent nanoscience1391مسئول
25891150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391مسئول
25990938Effect of Ocimum basilicum L. Aerial Parts Extract and Fractions on Morphine WithdrawalChemical AbstractJournal of Medicinal Plants1390دوم
26090853Comparative Effect alone Honey and Mix with Chlotrimazol on Vaginitis CandidaciesscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1390سوم
26190666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390مسئول
26290655Immunoinhibitory Effect of Teuclatriol a Guaiane Sesquiterpene from Salvia mirzayaniiISIiranian journal of immunology1390مسئول
26390628Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot StudyPMCThrombosis1390مسئول
26490581GLACTOSYLATED LIPOSOME-POLYETHYLENEIMINE-DNA NANOCOMPLEXES AS A NON-VIRAL VECTORChemical AbstractInternational Journal of Comprehensive Pharmacy1390اول
26590370Enantioselective catabolism of racemic serine: preparation of d-serine using whole cells of Fusobacterium nucleatumISITetrahedron: Asymmetry1390اول
26690359Chemical composition, antimicrobial activity and antiviral activity of essential oil of Carum copticum from IranSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
26790290Study of antitumor effect of methanolic and aqueous extracts of Allium stivum l. (garlic) cloves using potato disc bioassayscopusPharmacologyonline1390سوم
26890289Antiviral and antimicrobial activity of Thymus transcaspicus essential oilscopusPharmacologyonline 1390دوم
26990287Euphorbia Microsciadia Percolation and Soxhlet Extracts Exhibit Antiviral ActivityscopusPharmacologyonline1390دوم
27090279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390مسئول
27190248Glutamate racemization and catabolism in Fusobacterium variumISIFEBS Journal1390اول و مسئول
27290219Phototoxicity activity of Psoralea drupacea L. using Atremia salina bioassay systemعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
27390073Identification of Spathulenol in Salvia mirzayanii and the Immunomodulatory EffectsISIPhytotherapy Research 1390سوم
27490038Liposome-linear polyethyleneimine-DNA Nanocomplexes for Gene Delivery: Preparation, Characterization and In Vitro Transfection ActivityISICurrent Nanoscience1390دوم
27589429Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the Morris water maze taskscopusJournal of Medicinal Plants 1389دوم
27689401Structure elucidation of new oleanane-type glycosides from three species of AcanthophyllumISIMagnetic Resonance in Chemistry1389چهارم
27789395effect of salivia mirzayanii on the immune system and inducation of apoptosis in peripheral blood lymphocytesISINatural Product Research1389پنجم
27889251The Effect of Linear PEI on Characteristics and Transfection Efficiency of PEI-Based Cationic NanoliposomesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389اول
27989246Cytotoxic effect of methanolic extract and essential oil of Artemisia kopetdaghensisISIjournal of essential oil bearing plants1389دوم
28089242Evaluation of anti phage CP51 effect of euphorbia myrcinites extract by a plaque reduction assayscopusPharmacologyonline 1389دوم
28189179Association between nicotine metabolism and CYP2A6*1 and CYP2A6*4 genotypes in an Iranian populationISIDNA Cell Biol1389دوم
28289131The impact of carboxyalkylation of branched polyethylenimine on effectiveness in small interfering RNA deliveryISIJOURNAL OF GENE MEDICINE1389مسئول
28389126بررسی اثرات فراکسیونهای کندر بر روی حافظه و یادگیری به روش ماز آبی موریسscopusفصلنامه گیاهان دارویی1389دوم
28489095Modified polyethyleneimine with histidine-lysine short peptides as gene carrierISICancer Gene Ther1389مسئول
28589076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389اول
28689057Reversible Targeting and controlled release delivery of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubesISIEur J Pharm Biopharm1389مسئول
28788753Gene transfer efficiency of high primary amine content, hydrophobic, alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimineISIBiomaterials1388مسئول
28888630In vitro anti-bacterial activity of sweet basil fraction against helicobacter pyloryscopusjournal of biological sciences1388مسئول
28988265Preparation, characterization, transfection efficiency, and cytotoxicity of liposomes containing oligoamine-modified cholesterols as nanocarriers to Neuro2A cells ISINanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 1388مسئول
29088078Alkylcarboxylate grafting to polyethylenimine: a simple approach to producing a DNA nanocarrier with low toxicityISIJ Gene Med 1388مسئول
29188031The influence of size, lipid composition and bilayer fluidity of cationic liposomes on the transfection efficiency of nanolipoplexesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 1388اول
29288004Curcumin as a novel plaque stabilizing agent in prevention of acute coronary syndromescopusIranian journal of medical hypotheses and ideas1388دوم
29387576Molecular analysis of Bcl-2 and cyclin D1 expression in differentially expressing estrogen receptor breast cancer MCF7, T47D and MDA-MB-468 cell lines treated with adriamycinISIdaru1387سوم
29487541Modified Polyethylenimine: Self Assemble Nanoparticle Forming Polymer for pDNA Deliveryscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران 1387مسئول
29587379Inhibition ofHelicobacter pylori Growthin vitro by Saffron (Crocus sativus L.) Chemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1387مسئول
29687162Antiviral activity of Euphorbia helioscopia extractscopusJournal of Biological Sciences 1387اول
29787085chemical composition ,moderate in vitro antibacterial and antifungal activity of the essential oil of pistacia vera L. and it's major constituents ISIjournal of essential oil bearing plants1387سوم
29887049The RANKL: osteoprotegerin(OPG) ratio as a new biomarker for coronary artery diseaseChemical AbstractIranian journal of medical hypotheses and ideas1388دوم
29987044Why homocysteine-lowering therapy does not have beneficial effects on patients with cardiovascular disease?scopusBioscience Hypotheses 1388دوم
30086666Effect of Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo aerial parts extracts and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1386دوم
30186603 Composition, Antimycotic and Antibacterial of Zizphora clinopodioides Lam. Essential Oil from Iran scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386دوم
30286602Evaluation of antibacterial activity of the essentiol oils of zataria multiflora Carum copticum and Thymus vulgris by a thin layer chromatography- Bioautography Method scopus Journal of Essential Oil Bearing Plants 1386دوم
30386321(-)-botryodiplodin, a unique ribose-analog toxinISITOXIN REVIEWS1386چهارم
30486187p53 Expression in MCF7, T47D and MDA -MB 468 Breast Cancer Cell Lines Treated with Adriamycin Using RT-PCR and ImmunocytochemistryISIDARU1386سوم
30585259In vitro Anti-Helicobacter pylori Effects of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) and Purple Basil (Ocimum basilicum var. purpurascens)scopusPakistan Journal of Biological Sciences1385مسئول
30685248Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1385دوم
30785245Effect of cotoneaster tricolor pojark manna on serum bilirubin levels in neonatesscopusInternational Journal of Pharmacology1385مسئول
30885240Composition and antimicrobial activity of the volatile oil of Artemisia kopetdaghensis Krasch., M.Pop. & Linecz ex Poljak from IranscopusFlavour and Fragrance Journal1385اول
30985226Isolation, Characterization and Study Of enhancing effects on nasal absorption of insulin in rat of the total saponin from Acanthophyllum squarrosumISICurrent Drug Delivery1385سوم
31085172Soybean charcoal rot disease fungus Macrophomina phaseolina in Mississippi produces the phytotoxin (-)-botryodiplodin but no detectable phaseolinoneISIJournal of natural product1385اول
31185147sesquiterpene coumarins from ferula szowitsiana and in vitro antileishmanial activity of 7-prenyloxycoumarins against promastigotesISIphytochemistry1385سوم
31285055Synthesis and Antitumor Activity of Substitued Succinamides Using apotato Disc Tumor Induction Assay Chemical AbstractInternational Journal of Biomedical 1385پنجم به بعد
31385043cytotoxic and Antimycotic Activities oil of Artemisia turanica Krasch from iran Journal of Essential Oil Bearing Plants 1385دوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1981481Ultrasensitive detection of cocaine by H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugateششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394no
2980733A novel hybrid theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397no
3980732Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Biomedicineتهرانپوستر1397no
4980731Preparation of Hyaluronic acid-polycaprolactone Based Polymersome for Targeted Delivery of Doxorubicin to CD44+ Non-Small Cell Lung Cancer: In vitro EvaluationThe 3rd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1397no
5972845Encapsulated stem cells for therapeutic applicationInternational conference on stem cell & regenerative medicineمشهدپوستر1394no
6972844Co-delivery of doxorubicin and TRAIL plasmid using modified polypropyleneimine with alkyl chain as non-viral vector7th international conference on nanostructureتهرانپوستر1396no
7972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396no
8972213Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors (TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA)Interaction between the Immune System and Nanomaterials: Safety and Medical ExploitationPultuskسخنرانی1394no
9964260Heterocyclic amine-modified polyethylenimine coated with Polyglutamic acid for effective and safe in vivo gene deliveryهفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها (7th International Conference on Nanostructures (ICNS)تهرانپوستر1396no
10963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396no
11963824Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396no
12963650Genetically engineered mesenchymal stem cells using modified Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsسومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396no
13963647Genetically engineered mesenchymal stem cells using Novel Non-Viral Vehicle Based on Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsدومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1396no
14962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396no
15962173Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoSecond Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017)کرمانسخنرانی1395no
16962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396no
17962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396no
18952144Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394no
19950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394no
20950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394no
21950054A novel nanocarrier with great potency in gene delivey5th International conference on nanostructuresکیشسخنرانی1392no
22943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394no
23941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394no
24934447Effect of PEGylation using an alkyl chain as linker on gene delivery efficiency of polypropyleneimine denderimer4th international symposium on molecular technology (biotechnology in progress).تهرانپوستر1393no
25930072Transfection Efficiency of Hydrophobic Polyethyleneimine-based Cationic NanoliposomesNanoscience & Nanotechnology 2011Frascatiپوستر1390no
26930004Aptamer conjugated polymersome-encapsulated QDs for cancer cell targeting and imagingریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392no
27924115Synthesis, characterization and transfection efficiency of artificial virus Nanoparticles Based on Modified Polyethylenimines as a Promising non-viral gene Carrier2010 Singapore Symposium on Drug Delivery Systemsسنگاپورپوستر1388no
28924114GLYCOCONJUGATED POLYCATION-BASED NANOPARTICULATE SYSTEM FOR THE DELIVERY OF DNANanoThailand 2010بانکوکپوستر1389no
29924113Influence of Charge Reduction and Partial Hydrophobization on Gene Delivery Efficiency of High Molecular Weight Polyethylenimine/DNA NanoparticlesNanoscience and Nanotechnology 2011Frascati, Romeپوستر1390no
30922194Comparison of whole body 131 Iodine Scan results in four, seven and nine days after Radio-Iodine Therapy of differentiated thyroid cancerSGH Nuclear Medicine Update2012(WARMTH)سنگاپورپوستر1390no
3192120Evaluation of Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Gum of Pistacia Vera and its Major Components.Can J Infect Dis Med Microbiol.canadaسخنرانی1386no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1835Preparation and evaluation of peptide and protein products1394تالیف
2341A review of Drug- micronutrient intcractions (including vitamina, minerals and amino acids)1388تالیف
32037Polymeric Nanoparticles as a Promising Tool for Anti-cancer Therapeutics تالیف بخشی از کتاب
42012GRAPHENE-BASED HYBRID NANOMATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS تالیف بخشی از کتاب
51875Aptamers for Analytical Applications: Affinity Acquisition and Method Design1397تالیف بخشی از کتاب
61865NANOTECHNOLOGY-BASED TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR BRAIN TUMORS1396تالیف
717Molecular biology problem solverL: a labratory guide, c20011388ترجمه
81450Biosensors and Biodetection: Methods and Protocols1396تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1411Selection of DNA Aptamer Targeting Cell Surface Protein of Cervical Cancer Cells 98744nf>, Zahra Meshkat , Khalil Abnous , Majid Ghayour Mobarhan , Mohammad Ramezani , Fatemeh Homaei , Majid Darroudi , Aida Gholoobi
2337Albumin-Vincristine-Aptamer complex for drug targeted delivery into blood cancer cells1397/04/1296100nf>, نورمحمد دانش , rezvan yazdian robati , Khalil Abnous , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian , Mohammad Ramezani
3336Isolation of DNA aptamer for detection of Ag85A protein of Mycobacterium tuberculosis1396/11/1594906nf>, Kiarash Ghazvini , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian , najmeh ansari , Mohammad Ramezani , mahin shahdordizadeh , Khalil Abnous
4335An aptasensor for detection of florfenicol based on graphene oxide1397/04/0296019nf>, محمد محسن زاده , Khalil Abnous , atefeh sarafan sadeghi , Mohammad Ramezani , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian
5334Isolation and selection of DNA aptamer for detection of florfenicol1397/03/0895881nf>, atefeh sarafan sadeghi , Mohammad Ramezani , Khalil Abnous , محمد محسن زاده , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian
6247 Crocin, the effective inducer of the differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblasts nf>, Mohammad Ramezani , سارا عامل فرزاد , hengameh ghasim , Bibi Fatemeh Kalalinia , maryam hashemi
7145طراحی حامل جدید ژن رسانی بر پایه پلیمرهای کاتیونی PEI و PAMAMوPPI1393/09/1184459nf>, Mohammad Ramezani , maryam hashemi , سارا عامل فرزاد

Back to top
Back to top