بی بی صدیقه  فضلی بزاز

 Research activities

 

Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : Doctor of Philosophy (Ph.D)
Specialty : Pharmaceutical Microbiology School / place of work : School of Pharmacy
Email : fazlis@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1982361Effects of Omeprazole and Caffeine Alone and in Combination with Gentamicin and Ciprofloxacin Against Antibiotic Resistant Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains.PMCJournal of pharmacopuncture1397اول
2982321Chemical composition and antibacterial properties of Peganum harmala LPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398دوم
3982100a modern formulation of traditional medicine: Jujube (Ziziphus jujuba Mill.) fruit syrup.ISIIndian Journal of Traditional Knowledge1398سوم
4981907T-Box20 inhibits osteogenic differentiation in adipose-derived human mesenchymal stem cells: the role of T-Box20 on osteogenesisISIJournal of Biological Research-Thessaloniki1398مسئول
5981458Saccharomyces cervisiae as an Efficient Carrier for Delivery of Bioactives: a ReviewISIFood Biophysics1398مسئول
6981266Review on plant antimicrobials: a mechanistic viewpointISIAntimicrobial Resistance and Infection Control1398مسئول
7981172Non-antibiotic adjunctive therapy: A promising approach to fight tuberculosis.ISIPharmacological research1398مسئول
8981074Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesisISIBMC medical genetics1398دوم
9980895Healing and Antimicrobial Effects of Honey-Chitosan Hydrogel Compounds on Rat Full-Thickness-WoundsISIWOUNDS1398دوم
10980796Preparation and Characterization of a Dry Powder Inhaler Composed of PLGA Large Porous Particles Encapsulating Gentamicin SulfatePMCadvanced pharmaceutical bulletin1398پنجم
11980526Anti-PqsR compounds as next-generation antibacterial agents against Pseudomonas aeruginosa: A reviewISIEuropean journal of medicinal chemistry1398مسئول
12973885Does biosynthetic silver nanoparticles are more stable with lower toxicity than their synthetic counterparts?ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
13973884A review and new insights to antimicrobial action of local anestheticsISIEuropean journal of clinical microbiology & infectious diseases1398مسئول
14973584Investigation of Physicochemical and microbial characterization of soluble soybean polysaccharide films Contains TiO2 NanoparticlesISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1397سوم
15972799Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cellsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
16972700Electrospun zein nanofibers as nanocarrier of vancomycin: Characterization, release and antibacterial propertiesISCعلوم و صنایع غذائی ایران1397پنجم
17972672Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cell Signalin1397مسئول
18972482Biological activities of three natural plant pigments and their health benefitsISIJOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION1396مسئول
19972236Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cellsISIBiochemistry and cell biology1397مسئول
20972235The osteogenesis of bacterial cellulose scaffold loaded with fisetinISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397چهارم
21972230MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to CardiomyocytesISIApplied biochemistry and biotechnology1397مسئول
22971903Characterization of a green nanocomposite prepared from soluble soy bean polysaccharide/Cloisite 30B and evaluation of its toxicityISIInternational Journal of Biological Macromolecules1397سوم
23971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396سوم
24971052In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli clinical isolatesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
25971026Solid Lipid Nanoparticles (SLN) carrying Eugenia caryophyllata essential oil: The novel nanoparticulate systems with broad-spectrum antimicrobial activityISILetters in applied microbiology1397اول
26970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
27970624Iranian Journal of Basic Medical Sciences comes of age on the 20th anniversary of publicationISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
28970333Soluble soybean polysaccharide/TiO2 bionanocomposite film for food applicationISICARBOHYDRATE POLYMERS1397سوم
29964346COMMUNITY PHARMACISTS’ ATTITUDES TOWARD COLLABORATION WITH PHYSICIANSChemical AbstractInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1396چهارم
30964232Characterization of soluble soybean (SSPS) polysaccharide and development of eco-friendly SSPS/TiO2 nanoparticle bionanocompositesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397سوم
31963855The novel effect of cis-2-decenoic acid on biofilm producing Pseudomonas aeruginosaISImicrobiology research1393مسئول
32961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
33961050Identification, typing and functional characterization of dominant lactic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurtISIEUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY1395سوم
34961047Evaluation, prediction and optimization the ultrasoundassisted extraction method using response surface methodology: Antioxidant and biological properties of Stachys parviflora LISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395سوم
35961045Different behavior of Staphylococcus epidermidis in intracellular biosynthesis of silver and cadmium sulfide nanoparticles: more stability and lower toxicity of extracted nanoparticlesISIWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY1395مسئول
36961041Antibacterial Activity of Silver Nanoparticle-Loaded Soft Contact Lens Materials: The Effect of Monomer CompositionISICURRENT EYE RESEARCH1395مسئول
37961039Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterizationISICARBOHYDRATE POLYMERS1396سوم
38960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
39960225Combination of anti-tuberculosis drugs with vitamin C or NAC against different Staphylococcus aureus and Mycobacterium tuberculosis strainsISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395دوم
40954361Effect of Catechins, Green tea Extract and Methylxanthines in Combination with Gentamicin Against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: - Combination therapy against resistant bacteriaPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395اول
41954337Antibacterial efficacy of rifampin loaded solid lipid nanoparticles against Staphylococcus epidermidis biofilmISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395اول
42952810Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticlesISICARBOHYDRATE POLYMERS1395چهارم
43951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395چهارم
44950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395سوم
45950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395مسئول
46942727Chemical and Antimicrobial Studies of Cupressus sempervirens L. and C. horizentalis Mill. Essential OilsPMCIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1385چهارم
47941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388دوم
48940710Characterization of Encapsulated Berberine in Yeast Cells of Saccharomyces cerevisiaeISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394مسئول
49940593Investigation of Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signaling system for identifying multiple inhibitors using molecular docking and structural analysis methodologyISIMicrobial Pathogenesis1394دوم
50940101The effect of silver nanoparticles on Staphylococcus epidermidis biofilm biomass and cell viabilityChemical Abstractnanomedicine Journal1393مسئول
51940100Biofilm Formation by Staphylococcus epidermidis on Foldable and Rigid Intraocular LensesISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1393مسئول
52935306Investigation of the antibacterial activity and efflux pump inhibitory effect of co-loaded piperine and gentamicin nanoliposomes in methicillin-resistantStaphylococcus aureusISIdrug development and industrial pharmacy1394پنجم
53934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394مسئول
54934729UV Spectrophotometric Determination and Validation of Hydroquinone in Liposome.ISIIranian journal of pharmaceutical research : IJPR1394دوم
55934562The effect of nanoliposomal formulations on Staphylococcus epidermidis biofilmISIDrug Development and Industrial Pharmacy1393دوم
56934531Role of apoptosis in pathogenesis and treatment of bone-related diseasesISIJournal of Orthopaedic Surgery and Research1393دوم
57934048Black cumin (Nigella sativa) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effectsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
58933645Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection by nanoliposomes loaded with gentamicin and oleic acidISIPharmaceutical Biology1393مسئول
59933289Preparation, characterization and antimicrobial study of a hydrogel (soft contact lens) material impregnated with silver nanoparticlISIContact Lens & Anterior Eye1393اول
60930087Problems in Ophthalmic Drug Delivery: Evaluation of the Interaction Between Preservatives and Cyclodextrins--------------------------------------------------------------------------------ISIJundishapur Journal of Microbiology1392مسئول
61930086New aspects of Saccharomyces cerevisiae as a 3 novel carrier for berberinePMCDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392دوم
62930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393دوم
63923556The Use of Natural Biopolymer of Chitosan as Biodegradable Beads for Local Antibiotic Delivery: Release StudiesscopusJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1391سوم
6491504Publication Ethics: A Case Series with Recommendations According to Committee on Publication Ethics (COPE)ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
6591347Colloidal, in vitro and in vivo anti-leishmanial properties of transfersomes containing paromomycin sulfate in susceptible BALB/c mice. ISIActa tropica 1391دوم
6691306investigation of optimal extraction antioxidant and antimicrobial activities of achillea biebersteinii and A.wilhelmsiiISIpharmaceutical biology1391دوم
6791305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391اول
6890654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390مسئول
6990468Standardizing the Bactericidal Activities of Silver Nanoparticles Made By Electrochemical Reduction and Comparing It with Deconex 53 InstrumentISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390مسئول
7090443Interaction of methylxanthines and gentamicin against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa: Role of phosphodiesterase inhibitionISIActa microbiologica et immunologica Hungarica1390اول
7190246Antibacterial efficacy of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Klebsiella speciesISIThe Scientific World Journal1390دوم
7289588Evaluation of the effects of galbanic acid from Ferula szowitsiana and conferol from F. badrakema, as modulators of multi-drug resistance in clinical isolates of Escherichia coli and Staphylococcus aureusPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1389مسئول
7389418effect of galbanic acid, a sesquiterpene coumarin from ferula sezowitsiana, as an inhibitor of efflux mechanism in resistant clinical isolates of staphylococcus aureusISIBrazilian Journal of Microbiology 1389مسئول
7488524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388دوم
7588200Chemical and antimicrobial studies of juniperus sabina L. and juniperus foetidissima WILLD. essential oilsISIjournal of essential oil bearing plants1388چهارم
7688069Evaluating the potentiating effect of galbanic acid from ferula szowitsiana on three common antibiotics against resistant hospital isolates of staphylococcus aureusISIIranian journal of pharmaceutical research1388اول و مسئول
7788059Review of the Pharmacological and Toxicological Effects of Salvia leriifoliaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1388چهارم
7888024Effect of topical liposomes containing paromomycin sulfate in the course of leishmania major infection in surceptible balb/c miceISIAntimicrobial agents and chemotherapy1388سوم
7987680 High content of polysulphides in the volatile oil of Ferula latisecta rech F et aell fruits and Antimicrobial Activity of the oil ISIjournal of Essential oil Research 1387سوم
8087664Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oilsscopusJournal of Essential Oil-Bearing Plants1387چهارم
8187339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387چهارم
8287272In vitro antifungal activity of polysulfides-rich essential oil of Ferula latisecta fruits against human pathogenic dermatophytes ISINatural Product Communications1387چهارم
8387256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388سوم
8487242Antibacterial Activity of Essential Oils of Iranian Plants (Mazandaran Province)ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1387اول و مسئول
8587073Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oilsISIJournal of Essential Oils Bearing Plants1387چهارم
8687050THE PREVALENCE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE-PRODUCING ESCHERICHIA COLI AND KLEBSIELLA PNEUMONIAE AMONG CLINICAL ISOLATES FROM A GENERAL HOSPITAL IN IRAN ISIACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 1388اول و مسئول
8786686The effect of Temperature on Thermodynamic parameters of micellization of some surfactants scopusJournal of Applied Scienses 1386سوم
8886077Antibacterial activity of total extracts and essential oil of Nigella sativa L. seeds in micescopusPharmacologyonline1386دوم
8985260In vitro evaluation of methylxanthines and some antibiotics: Interaction against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosascopusIranian Biomedical Journal1385دوم
9084038Survey of bacteriological contamination of cosmetic creams in IranPMCInt J Dermatol1384دوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1942004Preparation and antimicrobial evaluation of soft contact lens material impregnated with silver nanoparticlesAsian Nano Forum ConferenceKishپوستر1393no
2940741Interactions of methylxanthines, thymoqinone and gentamycin against staphylococcus aureus and pseudomonas aeroginosaشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394no
3940088inadvertent plagiarism and ethical misconductsecond international congress on publication ethicsشیرازسخنرانی1393yes
4940086new aspects of Folkloric Use in plants as antimicrobial agentsinternational congress on natural productsمشهدسخنرانی1392yes

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1976aultons pharmaceutics: the design and manufacture of medicines(vol:21394ترجمه
2970Aulton’s Pharmaceutics The Design and Manufacture of Medicines1393ترجمه
3223Natural Edible Coloran1390تالیف
42133Microbiological considerations for pharmaceuticals, cosmetics and toiletries تالیف
51961Aulton's Pharmaceutics : the Design and Manufacture of Medicines (Fifth Edition: 2018) ترجمه
61822Aulton's Pharmaceutics, The Design and Manufacture of Medicines1397ترجمه
7146pharmaceutics 1391ترجمه

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1377A cosmeto-ceutical preparation for the treatment of eyelash loss1397/05/0396252nf>, Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz , Shiva Golmohammadzadeh , Sayyed Abolghasem Sajadi Tabassi , Behjat Javadi , zahra sobhani , Zahra Tayarani Najjaran
228فرمولاسیونی جدید از بربرین به شکل انکپسوله شده در مخمر ساکارومیسز سرویزیه به عنوان حاملی نوین برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی nf>, Roshanak Salari , Omid Rajabi , Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz , Zahra Khashyarmanesh
3162The use of Saccharomyces cerevisiae as a drug delivery system in pharmaceutical and food industry.1392/07/0880704nf>, Zahra Khashyarmanesh , Roshanak Salari , Omid Rajabi , Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz

Back to top
Back to top