عباس  مکارم

 Research activities

 

Abbas Makarem

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Abbas Makarem Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Pediatric Dentistry School / place of work : Dentistry School
Email : makarema@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1961147Assessment of knowledge, attitude and performance of faculties in Mashhad university of medical sciences related to community oriented medical sciences education 2017ExecutiveThe Performanceyes
2951273Lived experience of tutors from community dentistry outreach attending: A phenomenological studyExecutiveThe Performanceyes
3950213A survey of rate of adaptation between curriculum and occupational needs the public health workforce of Mashad Health center2 -2016ExecutiveContractsno
4941046determination the minimum pass level in OSCE taken by the students of Mashhad faculty of medicine for the course of semiologyExecutiveFinishedyes
5940059survey on the effectiveness of communication skills training a for nurses on reducing patients, preoperative anxietyand enhancement of patients, satisfactionExecutiveFinishedyes
6931213Designing, implementation, and evaluation of portfolio to assess restorative dentistry students of Mashhad University of Medical Sciences, 2014ExecutiveFinishedyes
7931031A comparative investigation of post graduate dental students motivations toward career choice and its relation to educational success.ExecutiveFinishedyes
8930913 Comparison of Clinical and Radiographic outcomes of 3 different techniques of iniature Pulpotomy in Primary second Molars ( children 4-7 years old)ExecutiveFinishedyes
9930703A survey on Effects of teacher-centered Learning and problem-based Learning methods in nursing documentation errors incidence in Torbat-e- heydariyeh hospitals in 1393ExecutiveFinishedyes
10930354A comparative study on the continuing Dental education in Iran and United States, United Kingdom, Australia, southern Africa, India and MalaysiaExecutiveFinishedyes
11911036In vitro microleakge comparison of flowable nanocomposites and conventional materials used in the treatment of pit and fissure sealantExecutiveFinishedyes
12910264To study the familial socioeconomic status of medical/ dentistry students and college students (Surgical Technology, Occupational Health, & Environmental Health), entering Mashhad University of Medical Sciences in 2012ExecutiveFinishedno
13901029Evaluation of educational Status of oral health and community dentistry department at Mashhad Dental School using CIPP evaluation model, 2012ExecutiveFinishedyes
1489942Effective Listening competency in clinical medical faculty assessed in outpatient clinics of Mashhad University of Medical scienceExecutiveFinishedno
1589557Periodontal health evaluation of first permanent molars adjacent to second primary molar stainless steel crownsExecutiveFinishedyes
1688393Method evaluation and effective factors on the teaching quality assessment of dentistry clinical staff in Mashhad Medical UniversityExecutiveFinishedyes
1787023Histological evaluation of clinical effect of topical application of barberries dental gel on the gingival inflammation ExecutiveFinishedno
1886320The radiographic mandibular foramen position as a reference to inferior alveolar nerve block. in Mashad children (7-10 years) ExecutiveFinishedno
1985342Prevalence of dens invagination in Mashhad 12 year- old students ExecutiveFinishedno
2085035Evaluation of the effect of precede-proceed model on the 8-9 year-old children;s oral heaith and hygine in primary school in the 6th geographical district of mashhadExecutiveFinishedno
2184145Comparison of inferior dental nerve block injection in child patient from point of pain perception and anesthesia success rate using 30 gauge 27 gauge short needles.ExecutiveFinishedno
2284143Evaluation of the success rate and chair side duration of rotrary instruments in the pulpectomy of second primary molars teethExecutiveFinishedno
2384061Comparison of retention rate of fissure sealant with using Excite & AdheSE bondings in first permanent molar teeth in children referring to pediatric department of MAshhad Dental SchoolExecutiveFinishedno
2483063evaluation of nanoleakage in composite restorations fallowing application of self-etch and total-etch adhensives in primary teethExecutiveFinishedno
2582125Invitro evaluation effect of chemo mechanical caries removal method on microleahage of compoglass restorations in primary molarsExecutiveFinishedno
2682083comparison of primary enamel discoloration caused by the use of three different iron dropsExecutiveFinishedno
2781044comparision between shear bond strength of resin modified glass ionomer and polyacid modified composite resin to dentin of deciduous teethExecutiveFinishedno
28961129بررسی علل انصراف از تحصیل دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهدColleagueContractsyes
29960977Evaluation of the effect of empowerment courses on the satisfaction, educational and evaluation skills of the academic staff of Mashhad University of Medical SciencesColleagueContractsyes
30951509Evaluation of micro_shear bond strength of two self_adhering composite to enamel and dentin of primary and permanent teeth : An in vitro studyColleagueFinishedyes
31950811طراحی و اعتباریابی پرسشنامه اعتمادحرفه ای در پرستاری: یک مطالعه ترکیبیColleagueContractsno
32931435A survey on psychometric characteristics of entrances test of employees and items of questions in Mashhad University of Medical Sciences, 1393.ColleagueFinishedyes
33930915Challenge of National Board Examine (OSCE) in 2014 , participants viewColleagueFinishedyes
34930512Bacterial leakage evaluation of a new dental cement for pulpotomy treatment in primary teethColleagueFinishedyes
35930135Developing A Competency Based Curriculum for infectious diseases residencyColleagueFinishedyes
36910436A survey on appropriate strategies for faculty development in field of educational competencyColleagueFinishedyes
37900055The in vitro effect of enamel surface conditions and dentin bonding agents with different bases on the microleakage of resin sealantsColleagueFinishedyes
3889922The relationship between spiritual intelligence, and teaching competency in Mashhad Medical Faculty MembersColleagueFinishedyes
3989045ٍEvaluation of the observation of the ethic code of honor by faculty members of the Mashad University of Medical Sciences in 1389ColleagueFinishedno
4088381A Study of the Relationship of Emotional Intelligence with clinical performance in Midwifery students of Nursing & Midwifery University of MashhadColleagueFinishedyes
4185464a compare between point of view of teachers and students on crileria of an ideal university teacherColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1972476What Are the Best Strategies for Faculty Development in Medical Schools?ISCFuture of Medical Education Journal1397سوم
2963253A Comparative Study of the Continuing Dental Education in Iran and Other Countries in the WorldChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
3962422Periodontal Treatment Needs Amongst 9-14 Year-old Institutionalized Mentally Retarded Children in Mashhad, IRANCinahlJournal of Dentistry1388دوم
4962106بررسی حدنصاب در درس نشانه شناسی در آزمون بالینی ساختارمند عینی دانشجویان پزشکی مشهد درسال 1394ISCگامهای توسعه در آموزش پزشکی1396اول
5960832A Survey on Effects of Teacher-Centered Teaching and Problem-Based Learning Methods in Incidence of Nursing Documentation Errors.SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور1395دوم
6960621Challenges of OSCE national board exam in Iran from participants’ perspectivePMCElectronic Physician1396سوم
7953431Instructors’ Viewpoints about the Teacher Evaluation System and the Influencing Factors at the Faculty of DentistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
8941244Effectiveness of Morning Report Sessions of Cardiology Wards at Teaching Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences (2012- 2013)ISCresearch and development in medical education1394اول
9941024Evaluation of basic standards in the general dentistry program approved in Islamic Republic of Iran in dental school viewpointSID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1393مسئول
10940884Appropriate Strategies to Empower Faculty Members of Medicine in Education: Viewpoints of Faculty Members of Mashhad School of Medicineindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1394سوم
11934021Evaluation of Educational Status of Oral Health and Community Dentistry Department at Mashhad Dental School using CIPP Evaluation Model in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
12933525The relationship between Dermatoghlyphics and Mesiodensسایر سایت‏های تخصصیمجله دندانپزشکی کودکان ایران1392اول
13933524Radiographic assessment and chair time of rotary instruments in the pulpectomy of primary second molar teeth: a randomized controlled clinical trialPMCJournal of Dental Research, Dental clinics, Dental prospects1393اول
14930138Medical Faculty Members’ Spiritual Intelligence/Quotient (SQ): A Descriptive Cross-sectional Study in Iranindex copernicusRes Dev Med Educ1392سوم
15924589comparison of two different bonding agents on clinical performance of fissure sealantsChemical AbstractJournal of Dentistry Tehran University of Medical Science1386اول
16924585Evaluation of alveolar bone loss in sites with proximal caries in 5-11year old childrenسایر سایت‏های تخصصیمجله دندانپزشکی کودکان ایران1389اول
17923098Is Spiritual Intelligence an Approach for Promotion of Professionalism in Medical Faculty Members?ISCطب و تزکیه1392سوم
18922619Clinical Medical Teachers’ Competency of Active Listening in Mashhad University of Medical Sciencesindex copernicusمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1391اول
19922414Compilation of Quality Improvement Standards of General Dentistry Program in Islamic Republic of IranChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392مسئول
20921389Can Spiritual Intelligence affect Professionalism in Medical Faculty Members?ISCEdu R Med S1392سوم
2191476Berberine Gel in Periodontal Inflammation: Clinical and Histological Effectsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry 1391چهارم
2291459Medical Faculty Members’ Teaching Competencies and Factors Affecting ItSID/Iranmedex/Magiranfuture of Medical Educaion Journal1391سوم
2391432The Relationship between Spiritual Intelligence / Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical Faculty Members SID/Iranmedex/Magiran آموزش در علوم پزشکی 1391دوم
2491397Evaluation of Survival Time of Tooth Color Dental Materials in Primary Anterior Teethعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJ Dent Mater Tech 1391سوم
2591242A Study of relationship between emotional intelligence and clinical performance in training field in Midwifery students of Nursing and Midwifery Schoolindex copernicusFuture of Medical Education Journal1391چهارم
2689221Locating the mandibular foramen relative to the occlusal plane using panoramic radiographyscopusJournal of Applied Sciences1389دوم
2787408بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387مسئول
2886218بررسی رژیم غذایی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386دوم
2986135Qualitative evaluation of fluoride ions in different sodium fluoride tablet formulations used for childrenindex copernicusdental research journal1386سوم
3086102Efficacy of barberry aqueous extracts dental gel on control of plaque and gingivitisscopusActa Medica Iranica1386اول و مسئول
3185371مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندانهای شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهنسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385مسئول
3285123بررسی مقایسه ای میزان نشت نانومتری در ترمیمهای کامپوزیت متعاقب کاربرد مواد چسبنده عاجی سلف اچ و توتال اچ در دندانهای شیری و دائمی(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1385اول
3385122بررسی مقایسه ای تاثیر حذف پوسیدگی به روش شیمیایی- مکانیکی و مکانیکی بر ریز نشت ترمیم های کامپوگلاس مولرهای شیری در آزمایشگاه(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1385اول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1972448continuing dental education in order to accountability to the communityهمایش کشوری آموزش پاسخگوتبریزسخنرانی1397no
2933883Education experts viewpoints on the educational empowerment strategies of faculty membersششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهشگرگانسخنرانی1392no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1813Student educational evaluation in medical sciences1390تالیف
21415pediatri dentistry1394تالیف بخشی از کتاب
31409pediatric dentistry text book1394تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top