نوشین  محتشم

 Research activities

 

Nooshin Mohtasham

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Nooshin Mohtasham Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Oral and Maxillofacial Pathology School / place of work : Dentistry School
Email : MohtashamN@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1961400Evaluation the tumor invasive front correlation with clinico pathological indices of oral squamous cell carcinomaExecutiveContractsyes
2961352Evaluation of heat shock proteins- 60,70(HSPs-60,70) genes expression in oral and cutaneous lichen planus by RQ-PCR techniqueExecutiveThe Performanceyes
3961069Evaluation of RO Rϒt and Tbet genes expression in oral squamous cell carcinoma by RT-PCR technique and correlation with clinicopathologic indicesExecutiveThe Performanceyes
4951658evaluation of RORγt and Th-17 genes in oral and skin lichen planus by real time PCR in correlation with peripheral WBC blood flowExecutiveThe Performanceyes
5951653evaluation of expression TLRs2,9 genes in oral and skin lichen planaus by real time PCR and relation with WBC of peripheral blood flowExecutiveThe Performanceyes
6931103Evaluation of HPV in fresh tissue of Head and Neck squamous cell carcinoma patient with PCR techniqueExecutiveFinishedno
7931102Evaluation of Helicobacter pylori in fresh tissue of Head and Neck squamous cell carcinoma patient with PCR techniqueExecutiveFinishedno
8930651Evaluation of diagnostic value of direct visual fluorescent technique (by VELscope) for the detection of oral premalignant and malignant lesions ExecutiveFinishedyes
9922278Frequency of non-squamous epithelial malignant lesions in patients referred to Mashhad Dental School for past 43 years(1971-2013)ExecutiveFinishedyes
10922277frequency of premalignant and malignant oral squamus epithelial lesions referral patient to mashhad dental school for past 43 years(1971-2013) ExecutiveFinishedyes
11911056Frequency of BRAF (V599E) gene mutation in patient with common salivary gland adenocarcinomas in Mashhad by fragment length polymorphism (RFLP-PCR) methodExecutiveFinishedyes
12910281Histologic evaluation of direct pulp capping or superficial pulpotomy with MTA following the use of dexamethasone sustained release drug delivery system in human premolar teeth (A clinical randomized trial)ExecutiveFinishedyes
13910127Immunohistochemical evaluation of MMP-2 and osteopontin proteins expression in central and peripheral giant cell granulomas of the jawsExecutiveFinishedyes
14910123Immunohistochemical evaluation of angiogenesis and mast cell density in central and peripheral giant cell granulomas of the jawsExecutiveFinishedyes
15900088Evaluation of E-cadherin and MMP-9(Matrix metallo proteinase -9) expression at the surgical margins of oral squamous cell carcinoma and Relationship with Clinicopathological Indices by immunohistochemistry techniqueExecutiveFinishedyes
16900058Evaluation of c-kit protein (CD117) expression in four common benign and malignant salivary gland tumorsExecutiveFinishedyes
1789888Evaluation of HLA-DRB1 in patients with recurrent aphtous stomatitis in Mashhad dental school by single specific primer-polymerase chain reaction technique (SSP-PCR)ExecutiveFinishedyes
1888231Definition of the Epstein barr virus frequency in oral & jaws non Hodj kin,s lymphomas by polymerase chain reaction (PCR) technique.ExecutiveFinishedyes
1988154Evaluation the role of Ki-67 , HMB45 and MMP-2 proteins in mitotic activity, invasive front and depth of skin malignant melanomas by immunohistochemistry technique.ExecutiveFinishedyes
2087935Evaluation the role of Ki-67 , HMB45 and MMP-2 proteins in mitotic activity, invasive front and depth of skin malignant melanomas by immunohistochemistry techniqueExecutiveFinishedno
2187576Histological evaluation of local injection triamcinolon acetonide on orthodontic tooth movement in rabbitExecutiveFinishedyes
2287172Evaluation of heat shock proteins 27 & 105 expression in oral squamous cell carcinoma and their correlation with clinicopathological indices by immunohistochemistry techniqueExecutiveFinishedyes
2387071Position & Department Associate professor of department of oral and maxillofacial pathology – Assistant Professor of Oral Medicine Dept -Faculty of dentistry – Mashhad university of medical sciences ExecutiveFinishedyes
2486681Evaluation of P53 , PCNA and MMP2,9 expressions in oral lichen planus with and without epithelial dysplasia by immunohistochemistryExecutiveFinishedno
2586549The evaluation of expression of cyclooxygenas 2 in oral squamous cell carcinoma and leukoplakia by immunohistochemistry method.ExecutiveFinishedyes
2686417The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissues of patients with chronic periodontitis.ExecutiveFinishedno
2786116Evaluation of TP53 and PCNA expressions in oral leukoplakia with and without epithelial dysplasia by ImmunohistochemistryExecutiveFinishedyes
2886030Evaluation of oral and jaws Lymphoma subtypes in Mashhad dental school by immunohistochemistry techinque ExecutiveFinishedno
2985414A comparative evaluation of mast cells population in oral dysplastic epithelial stroma and squamouse cell carcinomaand its correlation with angiogenesis by immunohistochemistry techniqueExecutiveFinishedno
3085283Evaluation of histologic changes of human dental pulp after orthodontic extrusive and intrusive force applications.ExecutiveFinishedno
3185282Comparative study of adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade adenocarcinoma in salivary glands by immunohistochemistryExecutiveFinishedno
3285278Comparative Evaluation of oral mucosa epithelium in typeII diabetic patients and normal individuals by exfoliative cytology method.ExecutiveFinishedno
3385167 A histologic evaluation of artificial traumatic occlusion on the dogs temporomandibular joints in two time intervals\, one weak and 45 days. ExecutiveFinishedno
3484403evaluation of diagnostic value of brush biopsy in early detection of oral opithelial precancerous and cancerous lesionsExecutiveFinishedno
3584101Evaluation of E.R & P.R expression in Pyogenic Granuloma & Pregnancy tumor of Oral mucosa by ImmunohistochemistryExecutiveFinishedno
3683092accuracy rate of clinical diagnosis of oral exophytic lesions in comparing with final diagnosisExecutiveFinishedno
3780091Determination of histopathologic index due to irreversible changes in changes pathology of pulp diseasesExecutiveFinishedno
3880088Histopathologic evaluation of pulp disease in situation of equal etiologic factorsExecutiveFinishedno
39961720Caveolin,Cathepsin B expression in oral squamous carcinoma and lichen planus by Real time qRT-PCRColleagueThe Performanceyes
40961398ارزیابی ارتباط عمق تهاجم ( invasion Depth of) تومور با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیکال در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهانColleagueThe Performanceyes
41941523Image finding of oral soft tissue mass in MRI and sonographyColleagueThe Performanceyes
42921465Evaluation of cytotoxicity of orthodontic acrylic removable appliances: In-vivo studyColleagueFinishedyes
43920656Evaluationof histological and radiographical changesof pulpal revascularizationand PDL healing processesin avulsed immature teeth following low level laser therapy: An animal studyColleagueFinishedyes
44910475Evaluation of effects of using low intensity ultrasound in periodontal surgery on mandibular bone cells in dogsColleagueFinishedyes
45900098Efficacy of CO2 laser in the treatment of plaque like oral lichen planusColleagueThe Performanceno
4687777Evaluation of delayed features of oral mucosa in sulfur mustard intoxicated Veterans in Mashhad in 2008-9ColleagueFinishedno
4787596Histological changes in condylar region following local injection of r-BMP2 during mandibular advancement by bite jumping appliance in rabbits.ColleagueFinishedyes
4887291Expression of Epithelium growth factor (EGF) in oral Squamous cell carcinoma and correlation with clinicopathologic scales by immunohistochemistry techniqueColleagueFinishedno
4987178Histological evaluation of the effects of low level laser on orthodontic tooth movement in rabbit.ColleagueFinishedyes
5087089Evaluation of DNA damage in oral mucosa cells of patients with fixed orthodontic appliancesColleagueFinishedno
5187023Histological evaluation of clinical effect of topical application of barberries dental gel on the gingival inflammation ColleagueFinishedno
5287015Thirty years comparative study on the clinical diagnosis and histopathological diagnosis of odontogenic cysts & tumors and salivaly gland neoplasms in Mashhad dental school.ColleagueFinishedyes
5386749Evaluation of clinical presentation of in the patients of oral disease department in Mashhad dental school from 1383-1386ColleagueFinishedno
5486649Evaluation of Mdm2 and Tp53 antigenes expression in Dentigerous, Radicular and Residual Cysts by immunohistochemistry Technique. ColleagueFinishedyes
5586603Histologic evaluation of microimplant-bone interface following immediate versus delay loading in dog’s maxilla and mandibleColleagueFinishedyes
5686536Five years' retrospective study of oral and maxillofacial malignancies in patients referred to oral medicine department of mashhad dental school ColleagueFinishedno
5786457Evaluation of high risk human papillomavirus (HPV) in normal oral mucosa, leukoplakia and verrucous carcinoma by polymerase chain reaction (PCR). ColleagueFinishedno
5886291Comparative Study of histopathologic evaluation of direct pulp capping in the pulp dog's teeth with white MTA, dark MTA and Portland cementColleagueFinishedyes
5986237Evaluation of clinical and radiographic features of CGCG in patients referred to Oral medicine Department between 83-86ColleagueFinishedno
6084258A Clinical and histological evaluation of human pulpal response after power bleachingColleagueFinishedno
6184071Histologic evaluation of healing process in furcal mechanical perforations in premolar teeth of dog using dark MTA,withe MTA & Portland cementColleagueFinishedno
6284029Histologic evaluation of rat connective tissue to two different gutta perch(Sinadent and Diadent)ColleagueFinishedno
6383410Study of the full-crown preparation effects on intact versus inflamed pulp tissue ColleagueFinishedno
6483086evaluation of nuclear cytochemistry in epithelium of oral mucosa in smokers and non smokers with methyl green pyronin tecniqueColleagueFinishedno
6583007evaluation of ki-67 expression and quantitative agnor counts in mucoe pidermoid carcinomaand relation with histologic ColleagueFinishedno
6682068A histologic evaluation of pulpal response of two glass ionomer liners in human teethColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1972051A comparative study of osteopontin and MMP-2 proteinexpression in peripheral and central giant cellgranuloma of the jaws Brazilian journal of otorhinolaryngology اول و مسئول
2971855Immunohistochemical evaluation of VEGF and tryptase for angiogenesis and mast cell counting in giant cell granulomas of the jawsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY MEDICINE AND PATHOLOGY1397دوم
3970874the effect of ultrasonic waves ( low intensity ultrasound) during periodontal surgery on bone cell activity of mandible in dogChemical AbstractPharmacophore1396چهارم
4970185Sebaceous Carcinoma of Inner Canthus of the Eye:Report of a CaseISCjournal of dental materials and techniques1397اول
5963685TheEpidemiologicalPatternof PremalignantandMalignant EpithelialLesionsinNortheastof Iran: A43-YearEvaluationISIInternational Journal of Cancer Management1396دوم
6963254The diagnostic value of the native fluorescence visualization device for early detection of premalignant/malignant lesions of the oral cavity.ISIPHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY1396دوم
7962773Evaluation of MDM2 and P53 Expression in Dentigerous Cyst and Odontogenic Keratocyst by ImmunuhistochemistryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
8962222Wegener Granulomatosis with Oral Involvement as Primary Manifestation: A Case StudyISCjournal of dental materials and techniques1396پنجم
9962059The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissue of patients with chronic periodontitisPMCElectronic Physician1396سوم
10962048Human Pulp Response to Direct Pulp Capping and Miniature Pulpotomy with MTA after Application of Topical Dexamethasone: A Randomized Clinical Trial.PMCIranian endodontic journal1395سوم
11962047Oral Non Squamous Cell Malignant Tumors in an Iranian Population: a 43 year Evaluation.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1394اول
12960869Evaluation of c‑kit protein (CD117) expression in common salivary gland neoplasmsPMCJournal of oral and maxillofacial pathology1393دوم
13960172Consistent absence of BRAF mutations in salivary gland carcinomasISCJournal of Dental Materials and Techniques1396اول
14953894localized idiopathic root resorption in the primary dentition: Review of the literature and a case reportPMCEuropean Journal of Dentistry1394سوم
15953531Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1395دوم
16943404Success Evaluation of Pulpotomy in Primary Molars with Enamel Matrix Derivative: a Pilot Studyindex copernicusjournal of dental materials and techniques1395سوم
17942394Human Papillomavirus in Oral Leukoplakia, Verrucous Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma, and Normal Mucous Membrane.PMCOman medical journal1394مسئول
18934502Oral Verrucous Carcinoma and Ameloblastoma: A Rare CoincidencePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393سوم
19932954Mineral Trioxide Aggregate and Portland Cement for Direct Pulp Capping in Dog: A Histopathological EvaluationPMCDental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393سوم
20932864Immunohistochemical study of p53, Ki-67, MMP-2 and MMP-9 expression at invasive front of squamous cell and verrucous carcinoma in oral cavity.ISIPathol Res Pract.1391اول
21932856The prevalence of Epstein-Barr virus infection in head and neck non-Hodgkin's lymphomas in Khorasan, northeast of Iran.ISIJ Pak Med Assoc1392مسئول
22932578trabeculae type of juvenile ossifying fibroma of the mandible: A case reportChemical Abstractمجله دندانپزشکی مشهد1393اول
23931103Expression of E-cadherin and matrix metalloproteinase-9 in oral squamous cell carcinoma and histologically negative surgical margins and association with clinicopathological parametersISIRomanian Journal of Morphology & Embryology1392اول
24930399Effect of healing time on bone-implant contact of orthodontic micro-implants: a histologic studyPMCISRN Dentistry1393چهارم
25924667- A comparative study of apical healing of open apices teeth with MTA and Ca (OH) 2 apical plugs in catsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1384دوم
2692440The Effect of Full Crown Preparation on Normal and Inflamed Pulp Tissue: An Animal StudyISCJournal of Dental Materials and Techniques1391سوم
2791439Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Featuresعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of dental materials and techniques1391
2891156Histologic Changes in Rabbit Temporo Mandibular Joint Following Local Injection of Recombinant-Bone Morphogenetic Protein-2 (rBMP2) during Mandibular Advancement by Bite JumperChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391چهارم
2990911Maxillary odontogenic myxoma involving the maxillary sinus: A Case reportindex copernicusIndian Journal of Dental Education1390سوم
3090908Comparison of COX2 expression between oral squamous cell carcinoma, leukoplakia and normal mucosaPMCJournal of Contemporary Dental Practice1390مسئول
3190428Immunohistochemical Comparison of the Expression of p53 and MDM2 Proteins in Ameloblastomas and Keratocystic Odontogenic TumorsISIThe Journal of craniofacial surgery1390مسئول
3290392The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological indexISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390اول
3390345Survey of Reactive Hyperplastic Lesions of the Oral Cavity in Mashhad, Northeast IranscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1390دوم
3490231Malignant Fibrous Histiocytoma of Mandible: A Review of Literatures and Report a CasescopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences1390دوم
3590207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390مسئول
3690043Oral and Jaw Lymphoma in an Iranian PopulationISIJournal of Craniofacial Surgery1390مسئول
3789733Healing process following application of set or fresh mineral trioxide aggregate as a root-end filling materialPMCEur J Dent1389چهارم
3889692بیان نشان‌گرهای مهارکننده‌های بافتی ماتریکس متالوپروتئیناز 2 و 9 در لیکن پلان اروزیو، غیراروزیو و هیپرپلازی آماسی مخاط دهان به روش ایمونوهیستوشیمیSID/Iranmedex/Magiranمجله پوست و زیبایی1389دوم
3989671Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone Chemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389سوم
4089670Histological Evaluation of the Temporomandibular Joint after Producing Artificial Traumatic Occlusion in DogsChemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم
4189612Central giant cell granuloma of the jaws: A clinical and radiographic study in Khorasan (Iran)scopusJournal of Applied Sciences 1389سوم
4289556T-cell lymphoma of palate with nose and maxillary sinus involvement: A case reportscopus Iranian Journal of Medical Sciences 1389دوم
4389484Clinical and Demographic Findings of Oral Exophytic Lesions in Patients Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School-Iran (2004-7)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
4489441Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin stainingPMCjournal of oral science1389اول
4589189Evaluation of the diagnostic value of a Modified Liquid-Based Cytology using OralCDx Brush in early detection of oral potentially malignant lesions and oral cancerISIMed Oral Patol Oral Cir Bucal1389دوم
4689152Mast cell density and angiogenesis in oral dysplastic epithelium and low- and high-grade oral squamous cell carcinomaISIActa Odontol Scand1389اول
4788798بررسی بروز آنتی ژن هایP53 و PCNAدر لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمنو هیستو شیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
4888797بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست های دنتی جروس،رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنو هیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
4988570Odontogenic keratocysts in Nevoid basal cell carcinoma syndrome: a case report.ISICases J1388اول
5088457بررسی تغییرات بافت شناختی پالپ دندان پس از وارد کردن نیروهای اکستروزیو . اینتروزیو ارتودنسیindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1388سوم
5188373بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
5288370بررسی بروز آنتی ژن هایMDM2 وP53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
5388359بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
5488356بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
5588306Oral Squamous Cell Carcinoma with an Unusual Clinical Manifestation: A Case ReportPMCCases Journal1388چهارم
5688145comparison of immunohistochemical markers between adenoid cystic carcinoma and polymorphous low-grade adenocarcinomaISIjournal of oral science1388دوم
5787634Intraosseous verrucous carcinoma originating from an odontogenic cyst: a case reportISIJournal of oral Science1387اول و مسئول
5887631Extragingival pyogenic granuloma: a case report. ISICases journal 1387سوم
5987630Extension of Pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportISIJ Oral Pathol Med1387اول و مسئول
6087519A Comparison between Amalgam and MTA in Repairing Furcal PerforationChemical Abstractjournal of dentistry tehran university of medical sciences1387سوم
6187502مقایسه آدنوئید سیستیک کارسینوما و آدنوکارسینوم پلی مورفوس low -grade به روش ایمونوهیستوشیمیindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387دوم
6287424گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387پنجم
6387410گزارش سه موردگرانولر سل تومور در زبانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387چهارم
6487286Histological changes in human dental pulp following application of intrusive and extrusive orthodontic forcesISIJ Oral Sci1388سوم
6587268Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method ISIJ Oral Sci 1387دوم
6687265Epithelioid hemangioendothelioma of the oral cavity: a case report ISIJ Oral Sci 1387اول و مسئول
6786599بررسی هیستولیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده ازMTA سفید وسمان پرتلند SID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1386سوم
6886336بررسی ده ساله ضایعات تومورال و کیستیک ادونتوژنیک همراه با دندان های نهفته سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
6986234گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیسسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
7086166بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فوکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386سوم
7185377(MEN2B) 2B گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوعسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7285354بررسی مقایسه ای بین تشخیص های بالینی و گزارشات آسیب شناسی بیماران تحت بیوپسی در بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سال های 1381 تا 1383سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
7385198Oral pyogenic granuloma: a reviewISIJournal of oral science1385سوم
7484103Relationship between duration of pulp exposure and success rate of apexogenesisSID/Iranmedex/Magiraniranian endodontic journal1384چهارم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1963039Sebaceous carcinoma of inner cantus of the eyeآسیب شناسی فک دهان و صورتمشهدسخنرانی1396no
2954106Extension of pindborg tumor to the maxillary sinus: a case reportدوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و ششمین همایش سالانه انجمن سرطان ایرانتهرانسخنرانی1389no
392484Direct Pulp Capping With MTA & Portland Cementدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتبریزپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1202oral cancer2012تالیف بخشی از کتاب
21424oral& maxillofacial pathology text book1394تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top