ماهرخ  ایمانی مقدم

 Research activities

 

Mahrokh Imanimoghaddam

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Mahrokh Imanimoghaddam Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Oral and Maxillofacial Radiology School / place of work : Dentistry School
Email : imaniM@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1971099CBCT findings of temporal bone in patients with TMDExecutiveThe Performanceyes
2950614the evaluation of normal variation of salivary gland with ultrasonographyExecutiveFinishedyes
3941569Clinical and CBCT image findings in different TMJ ankilosisExecutiveFinishedyes
4931516evaluation of condylar surface morphology in images of CBCT and its relation to amount of blood minerals in patients with temporomandibular joint disorder (RDC/TMDIII) ExecutiveFinishedyes
5931349Evaluation of the facial soft tissue thickness differences among three skeletal classes in adult patients in digital lateral cephalometryExecutiveFinishedyes
6930407Assessment of temporomandibular joint bone changes in patients with anterior open bite using CBCTExecutiveFinishedyes
7930406Incidental findings on digital panoramic radiographs of Patients Referred to Maxillofacial Radiology Department of Mashhad Dental School (A one-year study)ExecutiveFinishedyes
8920202Densitometric assessment ofwomen’s skeletal status and its relationship with fractalanalysis of mandibularcondyle inCBCT imagesExecutiveFinishedyes
9920112The Assessment of association between clinical findings and osseous changes of patients with Temporomandbular Disorders(TMD) in CBCTExecutiveFinishedyes
10910242Software aided evaluation of temporomandibular joint dimensional changes in CBCT images of patients with temporomandibular disordersExecutiveFinishedyes
11900211Comparative assessment of condylar position and morphology in asymptomatic individuals and patient with temporomandibular disorder (TMD) with CBCTExecutiveFinishedyes
12900085Evaluation of MR sialography and Ultrasonography findings of salivary glands in patients with xerostomiaExecutiveFinishedyes
13900084Evaluation of the relationship between radiomorphometric indices and fractal analysis of the mandibular bone in digital panoramic radiographsExecutiveFinishedyes
1489186Assessment of the condylar position and osseous changes of the temporomandibular joint in CBCT images of the patients with temporomandibular disorders (TMD)ExecutiveFinishedyes
1588611Evaluation of lateral petygoid muscle morphology in patients with Disk Displacement With reduction(DDWR) by MRIExecutiveFinishedyes
1688123Comparative linear accuracy measurements of alveolar bone dimension in cone beam CT, panoramic radiography and spiral CTExecutiveFinishedno
1787768Evaluation of diagnostic value of ultrasonography to detect the metastatic cervical lymph nodes in patients with head and neck malignancyExecutiveFinishedyes
1887680Evaluation of the ultrasonographic changes of parotid and submandibular salivary glands in patients with head and neck carcinoma undergo radiotherapExecutiveFinishedyes
1987324Evaluation of relationship between vertical facial height and morphological of Temporo Mandibular Joint in patient with skeletal classIIIExecutiveFinishedyes
2086728ارزیابی همبستگی بین سن دندانی و اسکلتی بدست آمده توسط رادیوگرافی پانورامیک و لنتال سفالوگرامExecutiveFinishedyes
2186584Evaluation of ultrasonographic findings of masseter muscle in females with & temporomandibular disordersExecutiveFinishedno
2286378Comparison of clinical and radiographic success rate of ferric sulfate pulpotomy in second primary molars with zinc oxide Eugenol & MTA cementsExecutiveFinishedno
2386320The radiographic mandibular foramen position as a reference to inferior alveolar nerve block. in Mashad children (7-10 years) ExecutiveFinishedno
2486253Diagnostic accuracy of panoramic radiography in detecting carotid artery calcification and its relationship with carotid artery stenosis determined by Doppler ultrasonogrphic Examination ExecutiveFinishedno
2586212The one year evaluation of soft tissue calcification in panoramic finding in patients referring to radiology department in Mashhad dental school ExecutiveFinishedyes
2686210Determination of characteristics of salivary gland tumors by color doppler sonography and MRI and comparison with surgical and histopathologic findingsExecutiveFinishedno
2786126Precision of Panoramic Radiography Comparing with Spiral Computed Tomography in Determination of Bone Height and Density for Implant Recipient Sites. ExecutiveFinishedno
2886065Prevalence and some associated risk factors of maxillary sinus mucous retention cyst in panoramic view of patients referred to radiology department of Mashhad dental school in 2007ExecutiveFinishedno
2985427prevalence & Risk factor of congenitally missing of third molars in Panoramics of 10-25 years old patients of mashhad dental university ExecutiveFinishedno
3085209evalution of demirjian method validity in determining the choronological age of 6-13 year old chidren reffering to mashhad dental schoolExecutiveFinishedno
3185107بررسی گذشته نگر یافته های توموگرافی کامپیوتری ضایعات بدخیم ناحیه فک و صورتExecutiveFinishedno
3284259Accurauy rate of clinical diagnosis of disc displacenment without reduction using MRIExecutiveFinishedno
3384053Evaluation of the accuracy of different methods in determining skeletal maturation utilizing cervical vertebrae in lateral cephologramExecutiveFinishedno
3483153Evaluating the effect of four current Iranian ExecutiveFinishedno
3583092accuracy rate of clinical diagnosis of oral exophytic lesions in comparing with final diagnosisExecutiveFinishedno
3683082Evaluation of the relationship between skeletal status and radiomorphometric indices of the mandible observed in panoramic radiography in femalesExecutiveFinishedno
3782011A Study of tyird molar development in a group of children in mashhad ( A radiographic evaluation)ExecutiveFinishedno
3888228Evaluation of mandibular radiomorphometric indices in panoramic radiography ColleagueFinishedno
3986580A Comparison of the Accuracy of Digital and Conventional Radiography in the Diagnosis of Recurrent CariesColleagueFinishedno
4086237Evaluation of clinical and radiographic features of CGCG in patients referred to Oral medicine Department between 83-86ColleagueFinishedno
4186066In vitro comparative study of root canal measurement accuracy with radiovisiography and conventional radiography in severe curved canals.ColleagueFinishedno
4286064Evaluation of Maxillomandibular fixation screws in the management of Mandibular fracturesColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1980088The Prevalence of Partial Changes in the Condylar Head in the Patients with Osteoarthritis: A Cone Beam Computed Tomography (CBCT) StudyISCjournal of dental materials and techniques1398اول
2972894Dimensional Changes of Temporomandibular Joint in Patients Affected by Temporomandibular Disorders: A Combination of Two-Dimensional and Three-Dimensional EvaluationISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397اول
3971929EVALUATION OF THE CONDYLAR SHAPE AND POSITION IN PATIENTS WITH TMD USING CBCTscopusCumhuriyet Dental Journal1396اول
4970991Glandular Odontogenic Cysts in Maxilla: Literature Review and Reporton CasesISIAmbient Science1397اول
5963026Association between clinical and Cone-Beam computed tomography findings in patients with temporomandibular disordersISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1396اول
6962574The evaluation of lateral pterygoid muscle pathologic changes and insertion patterns in temporomandibular joints with or without discdisplacement using magnetic resonance imagingISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1392اول
7962572Cone Beam Computed Tomography (CBCT) Features of a Rare Fibro-Osseous Lesion: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1392اول
8960870The Relationship between Osseous Changes of the Temporomandibular Joint and RDC/TMD Groups in CBCT ImagesISCjournal of dental materials and techniques1393اول
9954429Bilocular Stafne Bone Defect above And Below the Inferior Alveolar Canal Assessed by Cone Beam Computed Tomography A Case ReportISCJournal of Dental Materials and Techniques (JDMT)1394اول
10951498Evaluation of condylar positions in patients with temporomandibular disorders: A cone-beam computed tomographic studyPMCImaging science in dentistry1395اول
11950343The Efficacy of Magnetic Resonance Imaging and Color Doppler Ultrasonography in Diagnosis of Salivary Gland TumorsPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1393مسئول
12950337Evaluation of magnetic resonance sialography and ultrasonography findings in salivary glands of patients with xerostomiaسایر سایت‏های تخصصیCumhuriyet Dental Journal1394مسئول
13941761Evaluation of degenerative changes, condyle position and joint effusion in patients with temporomandibular joint disorder via MRIscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1394سوم
14935456In Vitro Comparative Study of the Working Length Determination with Radiovisiography and Conventional Radiography in Dilacerated Canalsindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1394سوم
15934265Computed tomographic findings of maxillofacial SCC and undifferentiated carcinomascopusCumhuriyet Dental Journal1393اول و مسئول
16931235MRI Findings in Patients with TMJ Clickindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1392اول
17930976Evaluation of Disc Position in Patients with Temporomandibular Joint Clicking Using MRIChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393سوم
1892406Craniofacial Fibrous Dysplasiaسایر سایت‏های تخصصیJournal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery1391اول
1992267Evaluation of the Relationship Between Vertical Facial Height and the Morphology of Temporomandibular Joint in Skeletal Class 3 PatientsPMCJournal of the California Dental Association1391اول
20922154Frequency of Congenitally Missing of Third Molars and its associated changes in 14-25 Year Old Patients in Mashhad Dental School in 2006Chemical Abstractjournal Mashhad Dental Scool1389دوم
21921235The evaluation of lateral pterygoid muscle pathologic changes and insertion patterns in temporomandibular joints with or without disc displacement using magnetic resonance imagingISIInternational journal of oral and maxillofacial surgery1392اول
22921013Ultrasonographic Findings of Masseter Muscle in Females With Temporomandibular DisordersISIThe Journal of Craniofacial Surgery1391اول و مسئول
2391924Relationship between bone densitometric findings and Mental Index of the mandible observed in panoramic radiography in womenISCJournal of Gorgan University of Medical Sciences1386دوم
2491431Doppler Sonography Confirmation in Patients Showing Calcified Carotid Artery Atheroma in Panoramic Radiography and Evaluation of Related Risk FactorsPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1391اول
2591429Cemento-ossifying Fibroma: Report of Two Interesting Casesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهDENTAL JOURNAL OF HAMADAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1390اول
2691203Changes of parotid and submandibular glands caused by radiotherapy -- an ultrasound evaluationISIDento maxillo facial radiology1391اول
2790616Correlation Between Cervical Vertebral and Dental Maturity in Iranian SubjectsPMCJournal of the California Dental Association1390مسئول
2890560Evaluation of the Sonographic Features of Metastatic Cervical Lymph Nodes in Patients With Head and Neck MalignancyISIThe Journal of craniofacial surgery1390اول
2990139Age Assessment of Developmental Stages of Permanent Mandibular Teeth Using the Demirjian Methodindex copernicusJournal of Mashhad Dental School1390اول
3089735Panoramic-Based Mandibular Indices and Bone Mineral Density of Femoral Neck and Lumbar Vertebrae in Women Chemical AbstractJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1389سوم
3189612Central giant cell granuloma of the jaws: A clinical and radiographic study in Khorasan (Iran)scopusJournal of Applied Sciences 1389چهارم
3289594Simple Bone Cyst of the Mandible: Report of Two CasesISIIranian Journal of Radiology1389اول
3389543Florid cemento-osseous dysplasia: Report of three symptomatic casesISIIranian Journal of Radiology1389اول
3489491A One Year Prevalence Study on Soft Tissue Opacities in Panorarnic Radiography in Patients Referred to Radiology Department of Mashhad Dental School(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول و مسئول
3589488Comparison of Success Rates of Ferric Sulfate Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or with Mineral Trioxide Aggregate Cements in Primary Molars (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389دوم
3689221Locating the mandibular foramen relative to the occlusal plane using panoramic radiographyscopusJournal of Applied Sciences1389سوم
3789196Dental age assessment among Iranian children aged 6-13 years using the Demirjian methodISIForensic Science International 1389دوم
3889048A comparison of the accuracy of digital and conventional radiography in the diagnosis of recurrent cariesPMCJ Contemp Dent Pract1389سوم
3988739Cemento-Ossifying Fibroma: Study of Radiographic Features of Six CasesscopusIranian Journal of Radiology1388اول
4088662 Dental Radiographic Findings of Malignant Osteopetrosis: Report of Four CasesscopusIRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY 1388اول
4188363بررسی شیوع کیست احتباسی موکوسی سینوس فک بالا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش رادیولوژی دانشکدۀ دندانپزشکی مشهد- ایران (1386- 1385)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول و مسئول
4287404بررسی همبستگی روش های موجود در تعیین میزان بلوغ اسکلتی با استفاده از مهره های گردن در رادیوگرافی لترال سفالومتریسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
4386607بررسی یافته های رادیوگرافی پانورامیک 41 مورد کیست دانتی ژور وادونتوژیک کراتوسیستسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی1386اول و مسئول
4486171Accuracy Rate of Clinical Diagnosis of Disc Displacement without Reduction in Temporomandibular Joint Using MRIسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1386اول و مسئول
4586016بررسی پرتونگاری مراحل مولر سوم دریک گروه از کودکان ونوجوانان ایرانیChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386دوم
4685350بررسی یکساله اپیدمیولوژی ضایعات رادیولوسنت در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
4784096بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخص های رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1384مسئول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1973961CBCT finding in effect of layzer for sinusitisیازدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتتهرانسخنرانی1397yes
2973873Sinus In CBCTنهمین کنگره رادیوۀوژی دهان و فک وصورتتهرانویدئو1395no
3973872CBCT finding in effect of layzer for sinusitisیازدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتتهرانویدئو1397no
4973871CBCT findings of Temporal Bone in patients with TMDیازدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتتهرانسخنرانی1397yes
5973681Imaging in Maxillofacial Traumaدهمین کنگره رادیولوژی دهان فک و صورتشیرازسخنرانی1396yes
6964467Image Findings in Patients Suffering Bruxismدهمین رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازسخنرانی1396yes
7964296Evaluation of magnetic resonance sialography findings in salivary glands of patients with xerostomiaدهمین کنگره رادیولوژی دهان و فک وصورتشیرازسخنرانی1396no
8963073Assessment of Condylar Morphology and its relation to blood mineral in Patients withTemporomandibular Joint disorder (RDC/TMDIII)congress 9th Iranian oral And maxiliofacial radiologyTehranسخنرانی1395yes
9963037Radiographic Findings in Differentiation of Benign and Malignant Bony Lesionsچهارمین همایش کشوری آسیب شناسی دهان، فک و صورتمشهدسخنرانی1396yes

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
11603Texbook of oral and maxillofacial Radiology1395ترجمه و تالیف
21410oral and maxillofacial radiology1394تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top