خلیل  آبنوس

 Research activities

 

Khalil Abnous

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Khalil Abnous Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : Doctor of Philosophy (Ph.D)
Specialty : Medicinal Chemistry School / place of work : School of Pharmacy
Email : abnouskh@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1930975An electrochemical aptasensor for kanamycin detection based on Exonuclease I Finishedno
2930521Comparative proteomic study of TNF-α signal transduction pathway in breast cancer cell line MCF-7 and its mitoxantrone resistant derivative cell line (MCF-7/MX) Finishedyes
3971158Targeted delivery of Epirubicin to breast cancer cell lines using aptamer and antagumiR-10b nanostructure and its in vivo evaluationExecutiveThe Performanceno
4971123Design of a targeted delivery system based on aptamer, anti-miR and HE peptide and doxorubicinExecutiveThe Performanceno
5971122Design and fabrication of an fluorescence aptasensor for detection and quantification of patulinExecutiveThe Performanceyes
6970979Targeted delivery of Doxorubicin and aptameric FOXM1 to cancer cells using PβAE and Hyaluronic acid polymers and AS141 aptamerExecutiveThe Performanceno
7970718Design of a targeted delivery system for doxorubicin and a therapeutic aptamer based on the Chitosan coated gold nanoparticle in vitro and in vivoExecutiveThe Performanceno
8970409Production of nanoparticle-bound Cephalexin and Tetracycline as a novel active surface in an Acrylate coating and soluble soybean polysaccharide and investigation of releasing nanoparticle in food simulantExecutiveThe Performanceno
9970402Designing an aptasensor for PDGF-BB detection using aptamer, split complementary strands and magnetic beadsExecutiveFinishedno
10970395Designing an aptasensor for copper detection using AS1411 aptamerExecutiveFinishedno
11970180Design of a colorimetric aptasensor for detection of Kanamycin using silver nano particlesExecutiveThe Performanceno
12961941Design and synthesis of targeted polymeric nanoparticles for codelivery of mitoxantrone and curcumin for effective elimination of breast cancer cellsExecutiveThe Performanceno
13961790Design and fabrication of a Silver nano particle based fluorescence aptasensor for detection of KanamycinExecutiveFinishedno
14961789یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسیدExecutiveThe Performanceno
15961744Design, synthesis, modeling and study of Interaction between IDA aptamer and ITGA6B4 receptor; Its application in design of microfluidic aptasensor for detection exosomes and early diagnosis of lung cancerExecutiveThe Performanceyes
16961628Foxm1 Targeted delivery of CRISPR/Cas9 by aptamer-functionalized hyaluronic-chitosan complex for knocking-out foxm1; comparison of its efficiency with Foxm1 aptamerExecutiveThe Performanceyes
17961258طراحی یک سیستم هوشمند تشخیصی درمانی برای سلول های سرطان پستان با استفاده از Aptamer-polymer-coated carbon nanodots و اپی روبیسینExecutiveThe Performanceno
18960935ساخت، شناسایی و بررسی سمیت سلولی کوپلیمر زیست تخریب¬پذیر پلی(کوجات¬-کو-پاراهیدروکسی¬فنیل¬لاکتات¬) هدفمند گردیده با گلوکونیک اسیدExecutiveThe Performanceyes
19960782طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال antagomir21 و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطان کولون بر اساس مطالعات in vivo و in vitroExecutiveThe Performanceno
20960666طراحی یک سیستم هدفمند دارو رسانی جهت درمان سلولهای سرطانی با استفاده از یک نانوساختار DNA بر مبنای آپتامر بصورت in vitro و in vivoExecutiveFinishedno
21960664طراحی و ساخت سنسور نوری براساس DNA دو رشته¬ای و نانو ذره طلا جهت تشخیص اکریل آمید در مواد غذاییExecutiveFinishedno
22960193طراحی و ساخت یک آپتاسنسور رنگ سنجی بر مبنای فعالیت کاتالیتیکی نانوذرات طلا برای تشخیص فلوروکینولینهاExecutiveFinishedno
23960167طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص فلوروکینولینها بر اساس DNA تک رشته ای متصل به پروتئینExecutiveFinishedno
24960166Design of a colorimetric cocaine aptasnsor based on 3D -interaction of aptamer on the surface of Gold nano particlesExecutiveFinishedno
25960165طراحی یک فلورسانس آپتاسنسور خیلی حساس، ساده و سریع جهت تشخیص آرسنیک بر اساس مکمل آپتامر و نانو ذره سیلیکاExecutiveFinishedno
26960164Isolation of Exosomes using Aptamer magnetic beads complex and its application in determination of lung cancer stage using labeled antibodyExecutiveThe Performanceno
27960088طراحی و بهینه سازی بیوسنسور بر پایه DNA تک رشته ای با طیف سنجی فلورسانس جهت شناسایی اکریل آمیدExecutiveFinishedno
28951099تشخیص تتراسایکلین بر مبنای فلورسانس زمان حل و فصل (Time resolved) بوسیله نانوذرات طلا و نقرهExecutiveFinishedno
29950897Fabrication of electrochemical and optical aptasensors for detection of aflatoxin M1ExecutiveFinishedyes
30950732طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالاExecutiveThe Performanceno
31950569طراحی و ساخت حسگر زیستی برای شناسایی و تعیین مقدار اکریل آمیدExecutiveFinishedno
32950540شناسایی الگوی پروتئینی آنتی¬ژن¬های کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکسExecutiveThe Performanceno
33950533بررسی میزان اثربخشی اگزوزوم های مهندسی شده حاوی توالی نوکلئوتیدی در سرکوب تومورExecutiveThe Performanceno
34950388طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کونژوگه آپتامر و رشته مکملExecutiveFinishedno
35950387طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای الکترود طلا و کمپلکس نانوذرات سیلیکا- استرپتاویدین برای تشخیص استامی پرایدبا استفاده از آنزیم Exo. I و متیلن بلوExecutiveFinishedno
36950338طراحی و ساخت یک آپتاسنسور برای تشخیص وتعیین مقدار سریع تتراسیکلینExecutiveFinishedno
37950089سنتز و ارزیابی برون و درون تنی داربست کلاژن-هیدروکسی آپاتیت بارگیری شده با نانوذرات سیلیکای حامل Bone morphogenic peptide 2 (BMP-2) و Dimethyloxaloylglycine(DMOG) جهت بهبود تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به استخوانExecutiveThe Performanceno
38950078انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از گرافن اکساید و آپتامر وآنتی سنس به سلول های سرطان پستانExecutiveFinishedno
39941754‏ بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت مغزی تحت مزمن بیسفنول ‏A‏ ‏ در مغز رتExecutiveFinishedno
40941571طراحی و ساخت یک آپتاسنسور تشخیص سریع بر اساس کیت نواری جهت تشخیص کانامایسینExecutiveThe Performanceno
41941559طراحی یک آپتاسنسور ساندویجی رنگ سنجی بر اساس یک روش غیر رقابتی جهت تشخیص کلرآمفنیکولExecutiveFinishedno
42941558Design of an electrochemical based biosensor for detection of streptomycin using Aptamer and its complimentary strand conjugate and nuclease IExecutiveFinishedno
43941379حمل همزمان دوکسوروبیسین و کامپتوتسین توسط نانوپلیمروزومهای هیالورونیک اسید-پلی کاپرولاکتون جهت هدفگیری سلولهای بنیادی CD44+ سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی برون و درون تنیExecutiveThe Performanceyes
44941353Targeted delivery of Epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells by Aptamer-Polyplex complexExecutiveFinishedno
45941352Fabrication of Nano Gold based aptasensor for detection of acetamipridExecutiveFinishedno
46941206Fabrication of aptasensor for rapid and sensitive detection of natamycin in yogurtExecutiveThe Performanceno
47941197سنتز و تهیه نانوپارتیکهای سیلیکای هدفمند هیبرید ی با نانوذرات طلا و بارگیری شده با داروی 5 فلورواوراسیل جهت نشانه گیری اسفروئیدهای سلولهای بنیادی EpCAM+ سرطان کبدExecutiveFinishedno
48941042Purification of Apolipoprotein A-I from egg yolk Using Thermo responsive Nanoparticles with reverse cholesterol transport mechanism for preventive and treatment atherosclerosis plaque in ratExecutiveFinishedno
49940934Evaluation of siRNA delivery to lymphocytes with conjugation to anti-CD8 aptamerExecutiveFinishedno
50940933تهیه و ارزیابی دندریمرهای پگیله حاوی داروی سالینومایسین و نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر ضد CD133 ExecutiveFinishedno
51940803Targeted delivery of trapped doxorubicin in dsDNA to cancer cells by aptamer-selenium nanoparticle complexExecutiveFinishedno
52940671Targeted Delivery of Inortecan to colorectal cancer cells using Aptamer-PEG-acetylated carboxymethyl cellulose complexExecutiveFinishedno
53940670Design and fabrication of a fluorescence aptasensor for kanamycin based on exonuclease anf silica nanoparticleExecutiveFinishedno
54940669Targeted delivery of PEGylated SN38 - aptamer to Breast cancer cells byExecutiveThe Performanceno
55940666Targeted and codelivery of Epirubicin and melittin to breast cancer cells using calcium nanoparticles and aptamerExecutiveFinishedno
56940403Targeted delivery of methotrexate and NAS-24 aptamer to cancer cells by selenium nanoparticlesExecutiveFinishedno
57940385An electrochemical aptasensor based on complimentary strands of aptamer for detection of cocaineExecutiveFinishedno
58940384Targeted delivery of daunorubicin to leukemia cells using gold nanoparticles and aptamerExecutiveFinishedno
59940383An electrochemical aptasensor based on complimentary strand of aptamer for detection of cocaineExecutiveFinishedno
60940382A fluorescent aptasensor based on exonuclease III for detection of kanamycinExecutiveFinishedno
61940381A colorimetric aptasensor based on gold nanoparticles for detection of lead (II)ExecutiveFinishedno
62940380Design of an aptasensor using gold nanoparticles (AuNPs) for detection of tetracyclineExecutiveFinishedno
63940379Fabrication of aptasensor for identification of Molt4 cells based on SGC8 and ATP aptamersExecutiveFinishedno
64940164Evaluation of drug target-specific delivery to Breast cancer resistance cell line MCF7/MX using specific ABCG2-aptamerExecutiveFinishedno
65940130Design and isolation DNA aptamer against Ag85A of mycobacterium tuberculosis and evaluation of it for diagnosis of tuberculosis on serum samplesExecutiveFinishedyes
66931710Electrochemical sensor based on carbon paste electrode modified with molecularly imprinted polymer nanoparticles for determination of diazinonExecutiveFinishedyes
67931613Synthesis and preparation of fluorescent aptasensor based on nanohybrid of graphene quantum dot/polypyrrole-aptamer and graphene oxide platform for detection of kanamycin in milkExecutiveFinishedno
68931457Doxorubicin-loaded PLGA nanoparticles targeted with PNC-27 peptide as an anticancer agentExecutiveThe Performanceyes
69931437DNA aptamer development against PD-L1 (CD274) and evaluation of its efficiencyinExecutiveFinishedyes
70931122Investigation of protein alterations and regulation of microRNA-122 expression and protective effect of crocin in liver of mice exposed to bisphenol AExecutiveFinishedyes
71930983Detection of lead based on aptamer, exonuclease I and gold nanoparticlesExecutiveFinishedno
72930926Evaluation of co-delivery of aptamer and exsosom on remeylination processes and immunomudulataing activity in mouse model of multiple sclerosisExecutiveFinishedyes
73930872 Synthesis and preparation of AS1141-aptamer targeted Dextran-Graphene oxide nanohybrid for delivery of Epirubicin to glioblastoma cells ExecutiveFinishedno
74930817Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by HAuNS complex: in vitro studyExecutiveThe Performanceno
75930773An aptasensor based on electrochemical and gold nanoparticles for the detection of leadExecutiveFinishedno
76930772Detection and determination of kanamycin based on aptamer, picogreen and gold nanoparticlesExecutiveFinishedno
77930771An aptasensor based on Gold nanoparticles for the detection of Streptomycin in milk and bloodExecutiveFinishedno
78930770An electrochemical aptasensor for ricin detectionExecutiveFinishedno
79930723Production and evaluation of Chimeric Antigen Receptor-Engineered T Cells by targeting Epcam markerExecutiveFinishedno
80930661Targeted delivery of Tacrolimus to cytotoxic T cells by Apt-Chitosan-PLGA complexExecutiveFinishedno
81930611Design and isolation DNA aptamer against PD1 (Programmed cell death1: CD279) and evaluation its efficiencyExecutiveFinishedyes
82930584Isolation and characterization of a cell-specific aptamer TUBOExecutiveFinishedno
83930582Delivery of developed aptamer against multiple sclerosis to CNS by Pluronic l81-PEG-AptamerExecutiveFinishedno
84930488Detection of digoxin based fluorescence quenching and colorimetric aptasensor using water resuspended gold nanoparticlesExecutiveFinishedno
85930487Indirect competitive plasmonic ELISA based on aptamer for the detection of chloramphenicolExecutiveFinishedno
86930486Detection of digoxin based on silica nanoparticles and aptamerExecutiveFinishedno
87930483Targeted delivery of Epirubicin to breast cancer cells by modified polyvalent aptamer systemExecutiveFinishedno
88930480Targeted delivery of irinotecan to colorectal cancer cells by PLGA-PEG-Aptamer ComplexExecutiveFinishedno
89930473Developmme of DNA aptamers against CD70 and evaluation of their effects on ovarian carcinoma cell linesExecutiveFinishedyes
90930449Role of Morin in regulation of the expression of miR-33 in type 2 diabetes in human HepG2 cell lineExecutiveFinishedno
91930362Polycationic decorated nano-graphene oxides as gene delivery vectorsExecutiveFinishedno
92930353An aptasensor based on Exonuclease III and SYBR Gold for the detection of StreptomycinExecutiveFinishedyes
93930352Detection of lead based on aptamer, cationic polymer and gold nanoparticlesExecutiveFinishedno
94930331Development of a sensitive colorimetric aptasensor based on gold nanoparticle for the detection of residual Florfenicol in foodsExecutiveFinishedno
95930301Production of recombinant Somatropin: Evaluation the effect of codon replacement at N-terminal on recombinant Somatropin expression in Escherichia coliExecutiveFinishedno
96922134Targeted delivery of mellitin to C6 glioma cancer cells by AS1411 anti-nucleolinaptamersExecutiveFinishedno
97921265Formulation and characterization of nanoliposomal doxorubicin targeted with anti- MUC-1 aptamer and evaluation of their anti tumor effects in vitro and in vivo in mice bearing C26 colon carcinoma tumor.ExecutiveFinishedno
98921102Study of antidepressant effects of aqueous Saffron extract and crocin and their effects on CREB, Brain Derived Neurotrophic Factor and VGF protein levels in cerebral cortex of rat brain.ExecutiveFinishedno
99920912Evaluation of biochemical and cellular-molecular cardiac concequences following the administration of three doxorubicin formulation and free doxorubicin in miceExecutiveFinishedyes
100920567Polycationic Derivatization of Size-selected Silica-based Mineral Fibers as Transfection AgentsExecutiveFinishedno
101920566Preparation of fluorescent aptasensor for chloramphenicol detection, based on energy transfer from CdTe quantum dots to graphene oxideExecutiveFinishedno
102920565In vitro and in vivo targeted delivery of doxorubicin to glioblastoma cells using superparamagnetic nanoparticles coated with anti-nucleolin aptamer-PLGA-PEG conjugatesExecutiveFinishedno
103920499Development of a sensitive aptasensor based on energy transfer from CdTe quantum dots to graphene oxide for detection of residual enrofloxacin in foodsExecutiveFinishedyes
104911169Design and isolation DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha (IL-2Rα or CD25) and evaluation its efficiency in vitroExecutiveFinishedyes
105911168Synthesis and isolation of specific DNA Aptamer against cisplatin resistant ovarian cell line for targeted photodynamic therapyExecutiveFinishedyes
106911002Generation of aptasensor for MorphineExecutiveFinishedno
107910909Generation of aptamer for glucoseExecutiveFinishedno
108910808Synthesis of specific DNA aptamer against HPV16 and superparamagnetic iron oxide nanoparticle- aptamer bioconjugate using PLGA copolymers as a cisplatin carrier and evaluation of their effects on tumor cell cultureExecutiveFinishedyes
109910807Effects of FGF-1-overexpressing adipose-derived mesenchymal autologous stem cells (MSC FGF-1) on isoproterenol-induced acute myocardial infarction in ratsExecutiveFinishedyes
110910754Biomarker discovery in gastric, esophagus, breast and colorectal tumors by proteomicsExecutiveFinishedno
111910683Toxicity evaluation of functionalized carbon nanotube in miceExecutiveFinishedno
112910654Synthesis and characterization of aptamer targeted PLL-PEI based nanoparticles and evaluation of their transfection efficacy in lung cancer cell lineExecutiveFinishedyes
113910614 Design, synthesis and biological evaluation of new 2-aryl quinoline derivatives as anticancer and HSP90 inhibitorsExecutiveFinishedyes
114910613Design, synthesis and biological evaluation of new 2-hydroxy- 1,4-Naphthoquinone derivatives as anticancer and HSP90 inhibitorsExecutiveFinishedyes
115910593Effect of Topiramate, Quetiapine and Zonisamide on attenuation of morphine-induced conditioned place preference: investigating of CREB,p-CREB,ERK and p-ERK proteins level in rat hippocampusExecutiveFinishedyes
116910472Effect of thymoquinone and Nigella sativa seeds oil on ethanol toxicity in ratsExecutiveFinishedyes
117910450Study of crocin effects on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on NMDA-Receptor, AMPA-Receptor ,BDNF,CREB,CaMKII,mTOR and ERK protein levels in rat brainExecutiveFinishedno
118910247Development of an aptamer-based biosensor for rapid and sensitive detection of residual streptomycin in milkExecutiveFinishedyes
119910237Study of Specific Targeting of Mouse Dendritic Cells by AptamersExecutiveFinishedyes
120910180 Design of an Aptamer-Based Biosensor for Cocaine and insulinExecutiveFinishedno
121910159Design and validation of an amperometric biosensor for Quantitative determination of Methanol in aqueous extract of plantsExecutiveFinishedyes
122900971Evaluation of Gankyrin gene expression as a molecular marker in prostate and ovarian cancersExecutiveFinishedno
123900868Preparation, characterization of A26 aptamer conjugated mesoporous silica nanoparticles containing epirubicin for in-vitro targeted delivery to cancer cellsExecutiveFinishedno
124900780Study of binding pattern of erythropoietin to proteins of Brain of miceExecutiveFinishedyes
125900761Preparation and evaluation of transfection efficiency of Peptide-targeted Poly ethylenimine nanoparticles containing BCL-XL shRNA-expressing vector in breast cancer cell lineExecutiveFinishedyes
126900720Proteomics study of polyethylenimine interaction with cell surface proteins in human colon adenocarcinoma cell lineExecutiveFinishedno
127900592Evaluation of protective effects of crocin on hepatotoxicity of acrylamide through its impacts on protein and transcript level of Akt in ratExecutiveFinishedno
128900589Targeted delivery of BCL9L siRNA to colon carcinoma stem cells using aptamer-conjugated carbon nanotubesExecutiveFinishedyes
129900140Novel PEI-based vectors for TRAIL Delivery to Mesenchymal Stem Cell for Cell-based Tumor suppressionExecutiveFinishedyes
13089610Mechanistic investigation of protein alterations and enzymatic patterns of diazinon-induced subacute hepatotoxicity in rat: role of crocin protectionExecutiveFinishedyes
13189609Evaluation of neuroprotective effects of crocin on acrolein induced neurotoxicity in ratsExecutiveFinishedyes
13289575Carbon Nanotube-aptamer conjugates for targeted breast and gasteric cancers gene deliveryExecutiveFinishedyes
13389433Study of binding pattern of G-CSF to proteins of Brain of miceExecutiveFinishedno
13489432Epirubicin_loaded superparamagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined breast cancer imaging and therapy in vivo ExecutiveFinishedyes
13589407QSAR studies on a series of Dihydropyridines as calcium channel blockerExecutiveFinishedyes
13689345Effect of crocin on diazinon induced apoptosis and oxidative stress in subacute hepatotoxicity, neurotoxicity and nephrotoxicity in rat.ExecutiveFinishedno
13789286Preparation of RNA aptamer against specific biomarkers of virulem\nce of L.major parasites using Cell-SELEXExecutiveFinishedyes
13889256Evaluation of the cytotoxicity effects of novel inhibitors of PIM-1, PDE3 and KinesinExecutiveFinishedyes
13989194Effects of crocin on SUMOylation and Ubiquitination paterns in intoxication with diazinonExecutiveFinishedno
14089170Preparation and evaluation of transfection efficiency of anti-muc1 aptamer-targeted oligoethylenimine nanoparticles containing BCL-XL shRNA-expressing vector in breast cancer cell lineExecutiveFinishedyes
14188821Formulation and characterization of nanoliposomal doxorubicin targeted with anti- Her-2/neu aptamer and evaluation of their anti tumor effects in vitro and in vivo in mice bearing Her-2/neu expressing breast cancerExecutiveFinishedno
14288775Synthesis and evaluation of transfection efficiency of non-viral nanovectors based on functionalized carbon nanotube (CNT) in gene deliveryExecutiveFinishedno
14388605Design, synthesis and anticancer activities of dihydropyrimidines as phosphodiesterase inhibitors in cell cultureExecutiveFinishedyes
14488587study of antidepressant effects of Saffron and crocin and their effects on CREB and brain derived neurotrophic factor protein levels in rat brainExecutiveFinishedyes
14588541Targeted and reversible delivery and controlled release of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubes ExecutiveFinishedno
14688524Preparation, characterization and cytotoxicity assay of polyethylenimine-grafted single-walled carbon nanotubes and study of their in vitro gene and siRNA delivery activityExecutiveFinishedyes
14788515synthesis, docking study and anticancer evaluation of 4,6-di(hetro)aryl-2-imino-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile as pim-1 inhibitors as pim-1 kinase inhibitorExecutiveFinishedyes
14888492design, synthesis and evaluation of aromatase inhibitors as anticancer ExecutiveFinishedyes
14988445preparation and evaluation of transfection efficiency of nanoparticles of polyethylenimine-aptamer conjugates for prostate cancer gene therapyExecutiveFinishedyes
15088439Targeted delivery of daunorubicin to T cell acute lymphoblastic leukemia cell lines by aptamerExecutiveFinishedno
15188346Effect of crocin on acrylamide induced neurotoxicityExecutiveFinishedyes
15287788Biodiversity of amylase producing bacteria spp. using 16S rRNAExecutiveFinishedno
15387772Identification of cellular targets of safranal and crocinExecutiveFinishedno
15487693Specific delivery of PAIP1 siRNA to MCF-7 cells by aptamer-siRNA complexes and analysis of its in vivo and in vitro transfection in breast cancer alone and simultaneously with UBR5 aptamer-siRNA complexExecutiveFinishedyes
15587639Study of binding pattern of Curcumin to proteins of Liver, Heart and Kidney of miceExecutiveFinishedno
156980627A simple electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin B1ColleagueThe Performanceno
157980626An electrochemical aptasensor for detection of bisphenol A using terminal deoxynucleotidyl transferaseColleagueThe Performanceno
158980625An electrochemical aptasensor for detection of ampicillin based on different complementary strandsColleagueThe Performanceno
159980280An electrochemical aptasensor for detection of α-syn oligomer based on different complementary strands, terminal deoxynucleotidyl transferase and methylene blueColleagueThe Performanceno
160980279An electrochemical aptasensor for detection of 17β-estradiol based on different complementary strands and split DNA aptamerColleagueThe Performanceno
161971808Synthesis of intelligent-gated mesoporous silica nanoparticles for targeted doxorubicin delivery into the cancer cellsColleagueThe Performanceno
162971760Synthesis and characterization of carbon quantum dots from Bell pepper and their application in detection of PC3 cells and ratiometric quantification of daunorubicin as an anticancer drug in aqueous media and human serumColleagueThe Performanceyes
163971657Synthesis and in vitro- in vivo evaluation of hybrid RGD-functionalized graphene oxide scaffold incorporated with bone-forming peptide (BFP-3)-encapsulated dendritic silica for mesenchymal stem cell differentiation to boneColleagueThe Performanceno
164970638Synthesis of dextran-coated dendritic silica nanoparticles for targeted delivery of doxorubicin to CD133+ colon cancer cellsColleagueThe Performanceno
165970636Synthesis of therapeutic amphiphilic copolymer via raft polymerization for preparation of peptosomic system of SN38 prodrug to colon cancerColleagueContractsno
166970558Preparation of targeted stimuli-responsive therapeutic methotrexate polymersomes using amphiphilic poly-prodrug via raft polymerizationColleagueThe Performanceno
167970500Synthesis of intelligent aptamer targeted MMP-responsive organosilica and evaluation its efficacy on 3D-culture model of pancreatic cancerColleagueThe Performanceno
168970304Detection of breast cancer cell (MCF7) using MUC1 and ATP aptamers, cdTe quantum dots and gold nanoparticlesColleagueFinishedno
169970276Synthesis of star shaped copolymer for preparation of targeted docetaxel micelles with a novel peptide against NKA a1: in vitro and in vivo evaluation on metastatic breast cancer modelColleagueThe Performanceyes
170970271Optical aptasensors for zearalenone and malathion detectionsColleagueFinishedno
171970270An electrochemical aptasensor for carcinoembryonic antigen and a fluorescent aptasensor for cocaine determinationColleagueFinishedno
172970240A fluorescent aptasensor for carcinoembryonic antigen determination using a fluorescent probe and a ring structureColleagueFinishedno
173970239Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells using Y-shaped structure composed of AS1411 aptamersColleagueFinishedno
174970236Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cross-shaped DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersColleagueFinishedno
175961779Targeted delivery of CRISPR/Cas9 for knockdown of x-Bcl gene using diblock copolymer of PHPMA-DMAEMA in vitro and in vivoColleagueThe Performanceno
176961717Synthesis of PLA-PGPMA di-block copolymers using RAFT polymerization as targeted gene delivery carriers in vitro and in vivoColleagueThe Performanceyes
177961621پلیمریزاسیون رافت کوپلیمر PCL-b-PEGMA و استفاده از آن در تهیه پلیمروزومهای ترانوستیک هدفمند جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان سینه بصورت برون و دورن تنیColleagueThe Performanceno
178961280Design and fabrication of an integrated microfluidic lab-on-chip system for isolation and detection of circulating exosomes in blood for early cancer diagnosticsColleagueContractsno
179961096سنتز پلیمرزومهای هدفمند هیبریدی حساس به MMP-2/MMP-9 حاوی داروی SN38 جهت آزادسازی کنترل شده و هوشمند داروColleagueThe Performanceyes
180960957سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولونColleagueThe Performanceno
181960870Preparation and Evaluation of Properties of Electrospun Chitosan Nanofiber Membrane Containing Melittin for the Treatment of Acne VulgarisColleagueThe Performanceno
182960822Synthesis and preparation of hybrid thermosensitive hyaluronic acid based hydrogel encapsulated celecoxib for the osteoarthritis treatment (Nimad) طرح مصوب نیمادColleagueThe Performanceno
183960803Preparation of aptamer-targeted hallow silica nanoparticles with PNA-FOXM-1 as gatekeeper for doxorubicin delivery to cancer cellsColleagueThe Performanceyes
184960788سنتز و تهیه اسکافولدهای کلاژنی هیبریدی حاوی نانوپارتیکلهای رسوراتول جهت تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به سلولهای استخوانیColleagueThe Performanceno
185960726طراحی و سنتز سیستم هدفمند شده با فولات به منظور ژن درمانی و دارو-رسانی همزمان به سلولهای سرطانی با استفاده از اریگامی آپتامر- پپتید ‌نوکلئیک‌اسید پوشیده شده با کیتوزانColleagueThe Performanceno
186960615سنتز سیلیکاهای پگیله دندریکی با منافذ فیبری حاوی دوکسوروبیسین و shRNA بر علیه survivin و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان موثر سرطان کولون: ارزیابی برون و درون تنیColleagueFinishedno
187960257سنتز دی بلاکهای HPMA-PLA و HPMA-PCL جهت تشکیل ساختارهای پلیمروزومی کایمریک حامل داروی SN38 و هدفمند شده با آپتامر جهت نشانه گیری سلولهای بنیادی سرطان کلون بصورت برون تنی و دورن تنیColleagueFinishedno
188960235سنتز پپتوزومهای ترانوستیک هیبریدی مغناطیسی و هدفمند شده با پپتید RGD متصل به یک لینکر ویژه جهت نشانه گیری هوشمند سرطان سینه متاستاتیک بصورت برون تنی و درون تنیColleagueThe Performanceno
189960075سنتز پپتوزومهای کایمریک هیبرید شده با نانوذرات طلا و هدفمند شده با آپتامر جهت درمان و عکسبرداری از سرطان کولون بصورت برون و درون تنیColleagueThe Performanceno
190960074سنتز سیستمهای معدنی ترانوستیک هیبریدی و هدفمند شده با یک دکاپپتید ویژه جهت عکسبرداری و درمان سرطان سینه بصورت برون و درون تنیColleagueFinishedno
191960062طراحی و ساخت یک هیدروژل آپتاسنسور رنگ سنجی برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از متیلن بلوColleagueFinishedno
192960061یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از ساختار Triple-helix molecular switchColleagueFinishedno
193960060یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان با استفاده از چند آپتامر درمانیColleagueFinishedno
194960059طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میکروسیستین-لوسین-آرژنین با استفاده از داپوکسیلColleagueFinishedno
195960058یک فلورسانس آپتاسنسور جهت تشخیص اینترفرون گاما با استفاده از نانوذرات مسColleagueFinishedno
196960057یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از N-methyl mesoporphyrin IXColleagueFinishedno
197960055یک آپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص آفلاتوکسین B1 با استفاده از آپتامر و رشته های مکملColleagueFinishedno
198951839Sensitizing malignant gliomas to TRAIL-induced death with TRAIL-expressing Mesenchymal stem cells loaded with PLGA-MITOXANTRONE nanoparticlesColleagueThe Performanceno
199951556Targeted delivery to cancer cells via mesenchymal stem cells engineered with drug loaded nanoparticlesColleagueThe Performanceno
200951162سنتز و تهیه نانوذرات سیلیکای هیبریدی و هوشمند حساس به pH جهت دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطان سینهColleagueFinishedno
201951062Design and preparation of multifunctional system targeted with bivalent aptamer for doxorubicin and SMAC delivery to cancer cellsColleagueThe Performanceno
202950975سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم درسرکوب التهاب کولونColleagueThe Performanceno
203950912تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولونColleagueThe Performanceno
204950911طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانیColleagueThe Performanceyes
205950876Development of an aptamer-based biosensor for rapid and sensitive detection of tramadol in human serumColleagueThe Performanceyes
206950846Design synthesis and cytotoxicity of 6 mer SMAC peptides as antagonist of inhibitors of anti-apoptosis proteins ,IAPs and its synergistic activity in coadministration with DOX in targeted PLGA nanoparticle with PNC-27ColleagueThe Performanceyes
207950835مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور-آپتامر بارگیری شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی CT26ColleagueThe Performanceyes
208950711ساخت کیت تشخیصی انترفرون گاما بر مبنای آپتامرColleagueFinishedno
209950688بررسی میزان اثربخشی اگزوزومهای هدفمند با آپتامرEpcam و حاوی Antimir-21 در سرکوب تومور در رده سلولی موشی کولون کارسینوما C26ColleagueThe Performanceno
210950637طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی بر مبنای کربن نانوتیوب برای تشخیص اخراتوکسینAColleagueFinishedno
211950544سنتز و تهیه ایمپلنت های هیدروژولی و هیبریدی PCLA-PEG-PCLA حاوی نانوپلیمروزومهای دوسه تاکسل و کورکومین جهت درمان گلایوبلاستوما در مدل تومور مغزی در رتColleagueFinishedno
212950255طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینAColleagueFinishedno
213950254انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلاColleagueFinishedno
214950253انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومینColleagueFinishedno
215950252طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA بر مبنای یک ساختار DNA چند وجهیColleagueFinishedno
216950251طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص میوگلوبینColleagueFinishedno
217950250طراحی و ساخت یک آپتاسنسور الکتروشیمی برای تشخیص میوگلوبین بر مبنای رشته مکمل و آنزیم اگزونوکلئاز IColleagueFinishedno
218941770Evaluation the effect of bisphenol A on memory impairment in rat and effect on NMDA، CaMK،ERK and CREB proteins levels in hippocampusColleagueFinishedno
219941626تهیه نانوپارتیکل های دکستران-پلی گلایکولاید پوشیده شده با کیتوزان و هدفمند شده با اسید فولیک جهت تجویز خوراکی انسولینColleagueFinishedno
220941622Smart delivery of salinomycin in to liver cells using mesoporous silica covered and targted with CD44 aptamerColleagueFinishedno
221941617طراحی و ساخت نانو ساختار هوشمند چند منظوره بر مبنای گرافن اکساید، آپتامر و کوانتم دات CdSe مورد استفاده همزمان در دارورسانی هدفمند و عکس برداری سلولهای سرطانیColleagueFinishedno
222941520مقایسه پتانسیل شیمی درمانی فرمولاسیون نانوپلیمروزومی دوکسوروبیسین در مقایسه با فرمول تجاری لیپوزومال دوکسوروبیسین در مدل سرطان کولون موشی C26ColleagueFinishedno
223941475سنتز و ارزیابی برون و درون تنی سیستم نانوپلیمروزومی ترانوستیک هدفمند دوگانه جهت عکسبرداری فلورسانس-تشدید مغناطیس هسته ای بر پایه کوانتوم داتهای سولفید ایندیوم مس (CIS) - گادولینومColleagueFinishedno
224941330سنتز نانو پلیمروزومهای هوشمند حاوی هیدروژل بارگیری شده با دوکسوروبیسین و ارزیابی اثرات درمانی آن بصورت برون و درون تنی در مدل سرطان سینه متاستاتیک موشیColleagueFinishedno
225941324Aptamer based biosensor for measurement of serum tacrolimusColleagueFinishedyes
226941148A novel electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles for detection of lead (II) in serum and tap waterColleagueFinishedno
227941030َAlteration of protein profile in sub acute malathion induced cardiotoxicity in rat and evaluation of protective effects of crocin on malathion induced cardiotoxicityColleagueFinishedno
228931675Synthesis and Evaluation of Functional Peptide-Based Cationic Surfactants as Gene Delivery nanocarriersColleagueThe Performanceno
229931671The effect of intracerebroventricular administration of TRPA1 antagonist on seizures induced by pentylenetetrazol in ratsColleagueThe Performanceyes
230931569Effect of Thymoquinone on acrylamide induced central and peripheral neurotoxicity: assessing the damage in myelin, astrocyte and blood brain barrierColleagueFinishedyes
231931470Preparation and characterization of exosomes containing antigen and evaluation anti-tumor propertiesColleagueFinishedyes
232931462Evaluation effect of Dexrazoxane on the aluminum phosphide cardiotoxicity in ratColleagueFinishedyes
233931455Electro-spinned nanofibers containing BMP2-encapsulated liposomes to promote osteogenic differentiationColleagueFinishedyes
234931419Design, synthesis and biological evaluation of Coumarin derivatives as histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsColleagueFinishedyes
235931393Detection of kanamycin based on silica nanoparticlesColleagueFinishedno
236931381Transfection of DNA into Mammalian Cells via Toll-Like Receptor 9 (TLR9); Melittin as a Transfection AgentColleagueFinishedno
237931316Effect of crocin on Parkinson's disease induced by sub acute exposure to malathion in ratsColleagueFinishedyes
238931313Effect of crocin on Alzheimer's disease induced by subacute exposure to malathion in ratsColleagueFinishedno
239931062Fabrication of starch coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles and comparison of their cell toxicity on cervical cancer cell line with the normal cell lineColleagueFinishedno
240930977An electrochemical aptasensor for kanamycin detection based on complimentary strandColleagueFinishedno
241930653Docetaxel pegylation for preparation of docetaxel nanoparticles targeted with acid folic ligand and their in vitro on 4T1 and MCF-7ColleagueFinishedno
242930626Development of a platform for the preparation of docetaxel and galbanic acid-loaded nanoparticles for cancer therapyColleagueFinishedno
243921731Cloning, expression and characterization of a new derivative of staphylokinase (SAK-RGD-TTI) in yeast Pichia Pastoris.ColleagueFinishedyes
244921689Megalin-mediated targeted gene delivery of PEI-oligocation conjugates as vectors into megalin expressing cellsColleagueFinishedno
245921354Effect of Boswellia carterii gum resin on Trimethyltin-induced memory impairment through evaluation of BDNF and CREB proteins levels as well as oxidative stress and in rat brainColleagueFinishedyes
246921272Design, Synthesis, and Biological and Functional Characterizations of a Nano-Adjuvant platform based on CNT-PLGA-TLRs agonists for improvement of Vaccine ImmunogenicityColleagueFinishedno
247921118Fabrication of oleic acid and citrate coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles and comparison of their toxicity on cervical and breast cancer cell lines with the normal cell lineColleagueFinishedno
248920343In vitro study of SPION-PLGA nanoparticles loaded with etanidazole as radiosensitizer used in radiotherapyColleagueFinishedyes
249920269Developing specific MMP-12 inhibitors using integrated ligand based and structure based pharmacophore modelsColleagueFinishedno
250920267Finding new class of MMP-12 inhibitors using structural virtual screening and enzyme inhibition experimental testColleagueFinishedno
251920153Synthesis of polysaccharide-polyester copolymer and investigation of its characteristics in formation of polymersomes structures as insulin carrierColleagueFinishedyes
252911058Evaluation of antidepressant-like effect of crocin on rats exposed to malathion:ColleagueFinishedyes
253910738Evaluation of Curcumin immunomodulatory effects on peripheral blood mononuclear cells in coronary artery disease and serum level of CD40LColleagueFinishedyes
254910589Study of expression pattern of purine packet containing proteins, like kinases and ATPases in rat liver after exposure to diazinonColleagueFinishedyes
255910435Characteristics of human growth hormone upon site specific PEGylationColleagueFinishedyes
256910040Synthesis of GB-10 aptamer-quantum dots polymersome as nano-probes for imaging of glioblastoma cellsColleagueFinishedno
257901051Synthesis of nanopolymerosome-anti EpCAM aptamer bioconjugates using PEG-PLGA copolymers for delivery of doxorubicin into cancer cells and evaluating their in vitro and in vivo characteristicsColleagueFinishedyes
258900866Evaluation of MAPK pathway and ROS metabolism on TNF-alpha signaling at human breast adenocarcinoma cell line MCF-7 and Mitoxantrone-resistant derivative of itColleagueFinishedyes
259900261Cytotoxic effects and the mechanism of zirconium oxide nanoparticles on PC12 and Neuro2a cell linesColleagueFinishedyes
26089206Evaluation of Filgrastim (Granulocyte Colony Stimulating Factor or G-CSF) effect on carbon monoxide cellular neurotoxicity in ratColleagueFinishedyes
26189203Study on the effects of Crocus sativus stigma aqueous extract and its constituent Crocin on immune system in BALB/c miceColleagueFinishedyes
26289189Synthesis, characterizing and in vitro transfection assay of targeted nanoparticles based on oligoamine-aptamer linked polyamidoamine (PAMAM)ColleagueFinishedyes
26389187Evaluation of silymarin effect on cardiotoxicity induced by acrolein subacute exposure in ratsColleagueFinishedyes
26489166Identification of Endophthalmitis Pathogens Using PCRColleagueFinishedno
26588591Effect of G-CSF on cellular cardiotoxicity of carbon monoxide poisoning in ratColleagueFinishedyes
26688479Evaluation of Erythropoietin effect on cellular neurotoxicity and serum parameters of carbon monoxide poisoning in ratColleagueFinishedyes
26788221Effect of crocin on diazinon induced subchronic cardiovascular toxicity in ratColleagueFinishedyes
26887890Evaluation of effects of nanoliposomes containing MDR1 siRNA on drug resistance in doxorubicin resistant breast cancer cells (MCF-7/Adr)ColleagueFinishedyes
26987701Preparation of insulin dry powder inhaler (DPI) for pulmonary delivery and in vitro and in vivo evaluation of particlesColleagueFinishedyes

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1981320Enzyme responsive drug delivery systems in cancer treatmentISIJournal of Controlled Release1398سوم
2981042A rapid and simple ratiometric fluorescent sensor for patulin detection based on a stabilized DNA duplex probe containing less amount of aptamer-involved base pairsISITalanta1398مسئول
3980701Aptamers: Isolation, modification, characteristics, and applicationsISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396چهارم
4980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398سوم
5980624Targetnaned delivery of tacrolimus to T cells by pH‐responsive aptamer‐chitosan‐ poly(lactic‐co‐glycolic acid) ocomplexISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
6980492Fluorescent sensor for detection of miR-141 based on target-induced fluorescence enhancement and PicoGreenISITalanta1398سوم
7980341A fluorometric assay for oxytetracycline based on the use of its europium(III) complex and aptamer-modified silver nanoparticlesISIMikrochimica acta1398مسئول
8980340An ultrasensitive electrochemical sensor for 17b-estradiol using split aptamersISIAnalytica Chimica Acta1398مسئول
9980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398مسئول
10980073High affinity of AS1411 toward copper; its application in a sensitive aptasensor for copper detectionISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1398مسئول
11980072An electrochemical sensing platform based on ladder-shaped DNA structure and label-free aptamer for ultrasensitive detection of ampicillinISIBiosensors and Bioelectronics1398مسئول
12980038Effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine and its effects on bdnf, creb, and p-creb protein and mrna levels in rat hippocampusISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1396دوم
13974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397چهارم
14974273Smart aptamer-modified calcium carbonate nanoparticles for controlled release and targeted delivery of epirubicin and melittin into cancer cells in vitro and in vivoISIDrug development and industrial pharmacy1398مسئول
15974272Exosomes, new biomarkers in early cancer detectionISIAnalytical biochemistry1398مسئول
16974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398چهارم
17973904Formulation and evaluation of anticancer and antiangiogenesis efficiency of PLA–PEG nanoparticles loaded with galbanic acid in C26 colon carcinoma, in vitro and in vivoISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
18973823Synthesis, Characterization and In-vitro Evaluation of Novel Naphthoquinone Derivatives and Related Imines: Identification of New Anticancer LeadsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397سوم
19973782CD133-targeted delivery of self-assembled PEGylated carboxymethylcellulose-SN38 nanoparticles to colorectal cancerISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
20973242A novel MUC1 aptamer-modified PLGA-epirubicin-PβAE-antimir-21 nanocomplex platform for targeted co-delivery of anticancer agents in vitro and in vivoISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1397مسئول
21972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397دوم
22972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
23972623Targeted delivery of doxorubicin to cancer cells by a cruciform DNA nanostructure composed of AS1411 and FOXM1 aptamersISIExpert opinion on drug delivery1397اول
24972593Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic CharacterizationISIIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science1397دوم
25972389A novel fluorescent aptasensor for sensitive detection of PDGF-BB protein based on a split complementary strand of aptamer and magnetic beadsISISensors and Actuators B: Chemical1397مسئول
26972388A novel electrochemical aptasensor based on nontarget-induced high accumulation of methylene blue on the surface of electrode for sensing of α-synuclein oligomerISIBiosensors & bioelectronics1397مسئول
27972119Hybrid Vesicular Drug Delivery Systems for Cancer TherapeuticsISIadvanced functional materials1397سوم
28972037SELEX methods on the road to protein targeting with nucleic acid aptamersISIBiochimie1397پنجم
29972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397دوم
30971999Encapsulation of Thermo-responsive Gel in pH-sensitive Polymersomes as Dual-Responsive Smart carriers for Controlled Release of DoxorubicinISIJournal of Controlled Release1397چهارم
31971844A Novel Electrochemical Aptasensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Target-induced Bridge AssemblyISIelectroanalysis1397مسئول
32971839A novel electrochemical sensor for bisphenol A detection based on nontarget-induced extension of aptamer length and formation of a physical barrierISIBiosensors and Bioelectronics1397اول
33971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397مسئول
34971723Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinomaISIInternational journal of pharmaceutics1397مسئول
35971671Optical and electrochemical aptasensors for the detection of amphenicolsISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
36971627An electrochemical biosensor based on hemoglobin-oligonucleotides-modified electrode for detection of acrylamide in potato friesISIFood Chemistry1397مسئول
37971543A label-free fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on dsDNA-capped mesoporous silica nanoparticles and Rhodamine BISIAnalytica chimica acta1397مسئول
38971518Fabrication of hybrid scaffold based on hydroxyapatite-biodegradable nanofibers incorporated with liposomal formulation of BMP-2 peptide for bone tissue engineeringISINanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine1397سوم
39971330A novel electrochemical aptasensor for detection of aflatoxin M1 based on target-induced immobilization of gold nanoparticles on the surface of electrodeISIBiosensors and Bioelectronics1397مسئول
40971328A novel amplified double-quenching aptasensor for cocaine detection based on split aptamer and silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1397اول و مسئول
41971253A new amplified fluorescent aptasensor based on hairpin structure of Gquadruplex oligonucleotide-Aptamer chimera and silica nanoparticles for sensitive detection of aflatoxin B1 in the grape juiceISIFood Chemistry1397مسئول
42971186Nano-biosensing approaches on tuberculosis: Defy of aptamersISIBiosensors and Bioelectronics1397چهارم
439711105TR1 aptamer-PEGylated liposomal doxorubicin enhances cellular uptake and suppresses tumour growth by targeting MUC1 on the surface of cancer cellsISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
44971049Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.ISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
45971045Recent advances in co-delivery systems based on polymeric nanoparticle for cancer treatmentISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397چهارم
46971033Fabrication of acetylated carboxymethylcellulose coated hollow mesoporous silica hybrid nanoparticles for nucleolin targeted delivery to colon adenocarcinomaISICarbohydrate Polymers1397سوم
47970694Label-free nano-biosensing on the road to tuberculosis detectionISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
48970653Fluorometric aptasensing of the neonicotinoid insecticide acetamiprid by using multiple complementary strands and gold nanoparticlesISIMikrochimica acta1397مسئول
49970651A Novel AS1411 Aptamer-Based Three-Way Junction Pocket DNA Nanostructure Loaded with Doxorubicin for Targeting Cancer Cells in Vitro and in VivoISIMolecular pharmaceutics1397مسئول
50970591Targeted delivery of melittin to cancer cells by AS1411 anti-nucleolin aptamerISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1397سوم
51970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
52970527An optimized protocol for the in vitro generation and functional analysis of human PD1/PD-L1 signalISIJOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION1396دوم
53970488Neuroprotective potential of crocin against malathion-induced motor deficit and neurochemical alterations in ratsISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1396سوم
54970335A colorimetric gold nanoparticle aggregation assay for malathion based on target-induced hairpin structure assembly of complementary strands of aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1397اول
55970331Development and characterization of DNA aptamers against florfenicol: Fabrication of a sensitive fluorescent aptasensor for specific detection of florfenicol in milkISITALANTA1397سوم
56970322Novel Colorimetric Aptasensor for Zearalenone Detection Based on Nontarget-Induced Aptamer Walker, Gold Nanoparticles, and Exonuclease-Assisted Recycling AmplificationISIACS applied materials & interfaces1397مسئول
57970191A novel colorimetric aptasensor for ultrasensitive detection of cocaine based on the formation of three-way junction pockets on the surfaces of gold nanoparticlesISIAnalytica Chimica Acta1397اول
58970127Aptamer-based biosensors and nanosensors for the detection of vascular endothelial growth factor (VEGF): A reviewISIBiosensors and Bioelectronics1397پنجم به بعد
59970097Selection of specific aptamer against enrofloxacin and fabrication of graphene oxide based label-free fluorescent assayISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1397مسئول
60970096Fluorescence quenching biosensor for acrylamide detection in food products based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1397مسئول
61970095Triple-helix molecular switch-based aptasensors and DNA sensorsISIBiosensors and Bioelectronics1397دوم
62970041Comparison of Flow Cytometry and ELASA for Screening of Proper Candidate Aptamer in Cell-SELEX PoolISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
63970004Silica based hybrid materials for drug delivery and bioimagingISIJournal of Controlled Release1397سوم
64964383MUC1 aptamer-targeted DNA micelles for dual tumor therapy using doxorubicin and KLA peptideISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396چهارم
65964234Preparation, characterization and immunological evaluation of alginate nanoparticles loaded with whole inactivated influenza virus: Dry powder formulation for nasal immunization in rabbitsISIMicrobial pathogenesis1396سوم
66964016An aptamer-based colorimetric lead(II) assay based on the use of gold nanoparticles modified with dsDNA and exonuclease IISIMicrochimica Acta1396مسئول
67964012Electrochemical and optical aptamer-based sensors for detection of tetracyclinesISITrends in Food Science & Technology1396مسئول
68963840Gold nanoparticle should understand protein corona for being a clinical nanomaterialISIJournal of Controlled Release1396سوم
69963791Colorimetric gold nanoparticles-based aptasensorsISInanomedicine journal1396مسئول
70963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396مسئول
71963543Targeted co-delivery of epirubicin and NAS-24 aptamer to cancer cells using selenium nanoparticles for enhancing tumor response in vitro and in vivoISICancer Letters1396مسئول
72963488Study of the Role of CREB, BDNF, and VGF Neuropeptide in Long Term Antidepressant Activity of Crocin in the Rat CerebellumISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396سوم
73963475Ultrasensitive detection of aflatoxin B1 and its major metabolite aflatoxin M1 using aptasensors: A reviewISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396سوم
74963428MUC1 aptamer-conjugated mesoporous silica nanoparticles effectively target breast cancer cellsISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396پنجم
75962817Helicobacter pylori point-of-care diagnosis: Nano-scale biosensors and microfluidic systemsISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1396مسئول
76962808A label-free aptasensor for carcinoembryonic antigen detection using three-way junction structure and ATMND as a fluorescent probeISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396مسئول
77962807A simple and rapid fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of arsenic based on target-induced conformational change of complementary strand of aptamer and silica nanoparticlesISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1396مسئول
78962717Design, isolation and evaluation of the binding efficiency of a DNA aptamer against interleukin 2 receptor alpha, in vitroISIInternational immunopharmacology1396مسئول
79962559Anti‐MUC1 aptamer: A potential opportunity for cancer treatmentISIMEDICINAL RESEARCH REVIEWS1396مسئول
80962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396مسئول
81962409Colorimetric determination of the microcystin leucine-arginine based on the use of a hairpin aptamer, graphene oxide, and Methylene Blue acting as an optical probeISIMicrochimica Acta1396اول
82962143Acute toxicity of functionalized single wall carbon nanotubes: A biochemical, histopathologic and proteomics approachISICHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS1396مسئول
83962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
84962015Protective effect of thymoquinone, the active constituent of Nigella sativa fixed oil, against ethanol toxicity in ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
85961996Synthesis and preparation of biodegradable hybrid dextran hydrogel incorporated with biodegradable curcumin nanomicelles for full thickness wound healingISIInternational Journal of Pharmaceutics1396چهارم
86961972A triple-helix molecular switch-based electrochemical aptasensor for interferon-gamma using a gold electrode and Methylene Blue as a redox probISIMicrochimica Acta1396اول
87961971An aptamer for recognizing the transmembrane protein PDL-1 (programmed death-ligand 1), and its application to fluorometric single cell detection of human ovarian carcinoma cellsISIMicrochimica Acta1396مسئول
88961920Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune ResponsesISIfrontiers in immunology1396پنجم
89961834Extensive preclinical investigation of polymersomal formulation of doxorubicin versus Doxil-mimic formulationISIJournal of Controlled Release1396دوم
90961802An amplified fluorescent aptasensor based on single-stranded DNA binding protein, copper and silica nanoparticles for sensitive detection of interferon-gammaISIAnalytica chimica acta1396مسئول
91961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396مسئول
92961748Correlation of Gankyrin oncoprotein overexpression with histopathological grade in prostate cancerISINeoplasma1396چهارم
93961689Efficient megalin targeted delivery to renal proximal tubular cells mediated by modified-polymyxin B-polyethylenimine based nano-gene-carriersISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1396پنجم به بعد
94961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396مسئول
95961499Tandem determination of mitoxantrone and ribonucleic acid using mercaptosuccinic acid-capped CdTe quantum dotsISIJOURNAL OF LUMINESCENCE1396سوم
96961458The Cardiotoxic Mechanism ofDoxorubicin (DOX) and Pegylated Liposomal DOX in Mice Bearing C-26 Colon Carcinoma: a Study Focused on microRNA Role for Toxicity Assessment of New FormulationsISIPharmaceutical research1396سوم
97961432Voltammetric determination of lead(II) by using exonuclease III and gold nanoparticles, and by exploiting the conformational change of the complementary strand of an aptamerISIMikrochimica Acta1396مسئول
98961216Identification and imaging of leukemia cells using dual-aptamer-functionalized graphene oxide complexISIJOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS1396پنجم به بعد
99961194Ultrasensitive detection of ochratoxin A using aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1396مسئول
100961193A novel chemotherapy drug-free delivery system composed of three therapeutic aptamers for the treatment of prostate and breast cancers in vitro and in vivoISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396اول
101961124TNF-α exerts higher cytotoxic effect on MCF-7 multidrug resistant derivative, role of Akt activationMedlineBreast disease1394چهارم
102961123TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayISICytokine1396سوم
103961118Application of aptamers in treatment and diagnosis of leukemiaISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
104961117Colorimetric aptamer based assay for the determination of fluoroquinolones by triggering the reduction-catalyzing activity of gold nanoparticlesISIMicrochimica Acta1396مسئول
105961024Megalin-targeted enhanced transfection efficiency in cultured human HK-2 renal tubular proximal cells using aminoglycoside-carboxyalkyl-polyethylenimine -containing nanoplexesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1396چهارم
106961004molecularly imprinted polymer nanoparticles based electrochemical sensor for determination of diazinon pestiside in well water and apple fruit samplesISIAnalytical and bioanalytical chemistry1395مسئول
107960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396اول
108960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396دوم
109960757Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureusISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
110960722Comparative proteome analysis of human esophageal cancer and adjacent normal tissuesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
111960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395دوم
112960633Aptamer-Based Fluorescent Switch for Sensitive Detection of OxytetracyclinescopusAustralian Journal of Chemistry1396مسئول
113960619Promising gene delivery system based on polyethylenimine-modified silica nanoparticlesISICANCER GENE THERAPY1396سوم
114960590High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastorisISIPREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY1396چهارم
115960535A new chemotherapy agent-free theranostic system composed of graphene oxide nano-complex and aptamers for treatment of cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1396مسئول
116960534Chitosan-modified PLGA nanoparticles tagged with 5TR1 aptamer for in vivo tumor-targeted drug deliveryISICancer Letters1396مسئول
117960482G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different MechanismsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395سوم
118960211Biopolymer-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effects. Journal of Molecular StructureISIJournal of Molecular Structure1396سوم
119960183A new amplified π-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of aflatoxin B1ISIBiosensors and Bioelectronics1396اول
120960121Design, synthesis and biological evaluation of novel coumarin-based benzamides as potent histone deacetylase inhibitors and anticancer agentsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1396سوم
121960075High level expression of recombinant human growth hormone in Escherichia coli: crucial role of translation initiation regionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1395دوم
122954478Evaluation of chemical modification effects on DNA plasmid transfection efficiency of singlewalled carbon nanotube-succinatepolyethylenimine conjugates as non-viral gene carriersISIMedChemComm1395پنجم به بعد
123954461Recent nucleic acid based biosensors for Pb2+ detectionISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
124954460Amperometric aptasensor for ochratoxin A based on the use of a gold electrode modified with aptamer, complementary DNA, SWCNTs and the redox marker Methylene BlueISIMICROCHIMICA ACTA1396اول
125954370A novel aptamer-based DNA diamond nanostructure for in vivo targeted delivery of epirubicin to cancer cellsISIRSC ADVANCES1396اول
126953920The intracellular delivery of plasmid DNA using cationic reducible carbon nanotube - Disulfide conjugates of polyethylenimine.ISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1395سوم
127953757Electrochemical aptamer based assay for the neonicotinoid insecticide acetamiprid based on the use of an unmodified gold electrodeISIMicrochimica Acta1395مسئول
128953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395مسئول
129953732Biocompatible polymersomes-based cancer theranostics: Towards multifunctional nanomedicineISIInternational Journal of Pharmaceutics1395سوم
130953728A novel fluorescent aptasensor for ultrasensitive detection of microcystin-LR based on single-walled carbon nanotubes and dapoxylISITalanta1396مسئول
131953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395دوم
132953455Inhibition of Akt phosphorylation attenuates resistance to TNF-α cytotoxic effects in MCF-7 cells, but not in their doxorubicin resistant derivativesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
133953454Polyethylenimine-functionalized carbon nanotubes tagged with AS1411 aptamer for combination gene and drug delivery into human gastric cancer cells.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395مسئول
134953451Preparation and characterization of uniform-sized PLGA nanospheres encapsulated with oleic acid-coated magnetic-Fe3O4 nanoparticles for simultaneous diagnostic and therapeutic applicationsISICOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1395دوم
135953450Study and evaluation of nucleolin-targeted delivery of magnetic PLGA-PEG nanospheres loaded with doxorubicin to C6 glioma cells compared with low nucleolin-expressing L929 cellsISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1395سوم
136953423In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapyISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1396دوم
137953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395سوم
138953218Aptamer application in targeted delivery systems for diagnosis and treatment of breast cancerISISensors and Actuators B: Chemical1395مسئول
139953153Aptamer based fluorometric acetamiprid assay using three kinds of nanoparticles for powerful signal amplificationISIMICROCHIMICA ACTA1395اول
140953013Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c miceISIInternational Journal of Pharmaceutics1395چهارم
141952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
142952619Co-delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug EfficacyISIcurrent drug delivery1395چهارم
143952411Recognition and characterization of Erythropoietin binding-proteins in the brain of miceISIiranian journal of basic medical sciences1395مسئول
144952120Nanoparticles application in high sensitive aptasensor designISITRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1395چهارم
145952105protective effect of silymarin against chemical induced cardiotoxicityISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1391سوم
146952004Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosisISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395پنجم به بعد
147951834Dextran-poly lactide-co-glycolide polymersomes decorated with folate-antennae for targeted delivery of docetaxel to breast adenocarcinoma in vitro and in vivoISIJournal of Controlled Release1395دوم
148951668Evaluation of Protein Ubiquitylation in Heart Tissue of Rats Exposed to Diazinon (an Organophosphate Insecticide) and Crocin (an Active Saffron Ingredient): Role of HIF-1αISIdrug research1394مسئول
149951667Protective effect of crocin against apoptosis induced by subchronic exposure of the rat vascular system to diazinonISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395سوم
150951666Protective effect of crocin on diazinon induced vascular toxicity in subchronic exposure in rat aorta ex-vivoISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1393سوم
151951665Effect of exposure to diazinon on adult rat’s brainISITOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH1395مسئول
152951548A novel electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of fluoroquinolones based on single-stranded DNA-binding proteinISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395اول
153951507Fabrication of aptamer decorated dextran coated nano-graphene oxide for targeted drug deliveryISICarbohydrate Polymers1395مسئول
154951504the comparison of biodistribution, efficacy and toxicity of two pegylated liposomal doxorubicin formulations in mice bearing c26 colon carcinomaMedlineDRUG RESEARCH1395سوم
155951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395پنجم
156951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395دوم
157951203Colorimetric and ratiometric aggregation assay for streptomycin using gold nanoparticles and a new and highly specific aptamerISIMICROCHIMICA ACTA1395مسئول
158951202Graphene oxide–cationic polymer conjugates: Synthesis and application as gene delivery vectorsISIPLASMID1394سوم
159951198A facile Friedel-Crafts acylation for the synthesis of polyethylenimine-grafted multi-walled carbon nanotubes as efficient gene delivery vectorsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395پنجم
160951177A fluorescent aptasensor based on a DNA pyramid nanostructure for ultrasensitive detection of ochratoxin AISIAnal Bioanal Chem1395مسئول
161951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395سوم
162950999Lateral flow based immunobiosensors for detection of food contaminantsISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
163950788Aptasensors for quantitative detection of kanamycinISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
164950787Targeted Delivery of Epirubicin to Cancer Cells by Polyvalent Aptamer System in vitro and in vivoISIPHARMACEUTICAL RESEARCH1395مسئول
165950534An electrochemical aptasensor based on gold nanoparticles, thionine and hairpin structure of complementary strand of aptamer for ultrasensitive detection of leadISISENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1395مسئول
166950533A novel M-shape electrochemical aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclinesISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395مسئول
167950412Targeted delivery of vincristine to T-cell acute lymphoblastic leukemia cells using an aptamer-modified albumin conjugateISIRSC Advances1395مسئول
168950261AS1411 Aptamer-Decorated Biodegradable Polyethylene GlycolePoly(lactic-co-glycolic acid) Nanopolymersomes for the Targeted Delivery of Gemcitabine to NoneSmall Cell Lung Cancer In VitroISIJournal of Pharmaceutical Sciences1395سوم
169950137Proteomics screening of adenosine triphosphate-interacting proteins in the liver of diazinon-treated ratsISIHuman & experimental toxicology1395مسئول
170950136Screening and identification of SUMo-proteins in sub-acute treatment with diazinonISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394مسئول
171950106Reactive Oxygen Species Mediate TNF-⍺ Cytotoxic Effects in the Multidrug-Resistant Breast Cancer Cell Line MCF-7/MXISIONCOLOGY RESEARCH AND TREATMENT1394سوم
172950043Double targeting and aptamer-assisted controlled release delivery of epirubicin to cancer cells by aptamers-based dendrimer in vitro and in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS1395مسئول
173950042A novel fluorescent aptasensor based on silica nanoparticles, PicoGreen and exonuclease III as a signal amplification method for ultrasensitive detection of myoglobinISIANALYTICA CHIMICA ACTA1395اول
174943267Dextran-b-poly (lactide-co-glycolide) polymersome for oral delivery of insulin: In vitro and in vivo evaluationISIJournal of Controlled Release1395پنجم
175943193A novel electrochemical aptasensor based on Y-shape structure of dual-aptamer-complementary strand conjugate for ultrasensitive detection of myoglobinISIBiosens and Bioelectronics1395مسئول
176943174A label-free fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of streptomycin in milk and blood serumISIFOOD CHEMISTRY1395مسئول
177943097Improvement in the drug delivery and anti-tumor efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting RNA aptamers in mice bearing breast tumor modelPMCColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394دوم
178943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394سوم
179943055A novel fluorescent aptasensor based on gold and silica nanoparticles for the ultrasensitive detection of ochratoxin AISINanoscale1394مسئول
180943053Double targeting, controlled release and reversible delivery of daunorubicin to cancer cells by polyvalent aptamers-modified gold nanoparticlesISIMaterials Science and Engineering C1395مسئول
181942868Folate receptor-targeted multimodal polymersomes for delivery of quantum dots and doxorubicin to breast adenocarcinoma: In vitro and in vivo evaluationISIInternational journal of pharmaceutics.1394دوم
182942858P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cellsISIExpert opinion on drug delivery1395مسئول
183942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395پنجم به بعد
184942481A novel fluorescent aptasensor based on hairpin structure of complementary strand of aptamer and nanoparticles as a signal amplification approach for ultrasensitive detection of cocaineISIBiosensors and Bioelectronics1395مسئول
185942355Effective in vitro gene delivery to murine cancerous brain cells using carbon nanotube-polyethylenimine conjugatesChemical AbstractNanomed J1394سوم
186942345Cellular delivery of shRNA using aptamer-conjugated PLL-alkyl-PEI nanoparticlesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394دوم
187942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394مسئول
188942080A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaineISISensors and Actuators B: Chemical1394اول
189941856A novel colorimetric sandwich aptasensor based on an indirect competitive enzyme-free method for ultrasensitive detection of chloramphenicolISIBiosensors and Bioelectronics1395اول
190941798Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated PolyethylenimineISIAAPS PharmSciTech1394مسئول
191941695Involvement of brain‐derived neurotrophic factor (BDNF) on malathion induced depressive‐like behavior in subacute exposure and protective effects of crocinISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
192941473Cancer immunotherapy via nucleic acid aptamersISIInt Immunopharmacol1394سوم
193940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
194940819Detection of kanamycin by using an aptamer-based biosensor using silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394مسئول
195940687A novel electrochemical aptasensor based on arch-shape structure of aptamer-complimentary strand conjugate and exonuclease I for sensitive detection of streptomycinISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
196940333Conformational switch of insulin-binding aptamer into G-quadruplex induced by K+ and Na+: An experimental and theoretical approachISIJournal of Biomolecular Structure and Dynamics1394چهارم
197940320A selective and sensitive fluorescent aptasensor for detection of kanamycin based on catalytic recycling activity of exonuclease III and gold nanoparticlesscopusSensors and Actuators B1394مسئول
198940181Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394مسئول
199940135Protective effect of crocin on acrolein-induced tau phosphorylation in the rat brainISIActa neurobiologiae experimentalis1394سوم
200935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393دوم
201935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
202935511The chemotherapeutic potential of doxorubicin-loaded PEG-b-PLGA nanopolymersomes in mouse breast cancer modelISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394سوم
203935365Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery: preparation, characterization and cellular uptakeChemical AbstractNanomedicine Journal1393چهارم
204935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394پنجم به بعد
205935277A novel electrochemical aptasensor based on single-walled carbon nanotubes, gold electrode and complimentary strand of aptamer for ultrasensitive detection of cocaine.ISIBiosensors and Bioelectronics1394مسئول
206935106A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor based on peroxidase-like activity of gold nanoparticles for ultrasensitive detection of lead(II)ISIRSC Advances1394مسئول
207935104Colorimetric and fluorescence quenching aptasensors for detection of streptomycin in blood serum and milk based on double-stranded DNA and gold nanoparticlesscopusFood Chemistry1394مسئول
208935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393چهارم
209935036An aptasensor for selective, sensitive and fast detection of lead(II) based on polyethyleneimine and gold nanoparticlesISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1394مسئول
210935007Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancerISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394چهارم
211934966Targeted and controlled release delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamer-modified gold nanoparticlesISIInternational Journal of Pharmaceutics1394مسئول
212934870A novel fluorescent aptasensor for selective and sensitive detection of digoxin based on silica nanoparticlesISIAnalytical Methods1394مسئول
213934756In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-cell Adhesion-molecule Aptamers for non-Small Cell Lung CancerISIJournal of Controlled Release1394سوم
214934746Sensitive and selective detection of digoxin based on fluorescence quenching and colorimetric aptasensorsISIAnalytical Methods1394مسئول
215934672PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from post-operative endophthalmitisPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394چهارم
216934575Evaluation of diazinon-induced hepatotoxicity and protective effects of crocinISIToxicology and Industrial Health1394دوم
217934552Sensitive and fast detection of tetracycline using an aptasensorISIAnalytical methods1393مسئول
218934551A novel colorimetric triple-helix molecular switch aptasensor for ultrasensitive detection of tetracyclineISIBiosensors and Bioelectronics1393مسئول
219934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393مسئول
220934129Comparative evaluation of polymersome versus micelle structures as vehicles for the controlled release of drugsISIJournal of Nanoparticle Research1393سوم
221934118Aptamer Biosensor for Selective and Rapid Determination of InsulinISIAnalytical letters1393مسئول
222934045Effect of Nigella sativa fixed oil on ethanol toxicity in ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393سوم
223934005Attenuation of oxidative stress, inflammation and apoptosis by ethanolic and aqueous extracts of Crocus sativus L. stigma after chronic constriction injury of rats.ISIAn Acad Bras Cienc1393دوم
224933988Nanomaterial-based cocaine aptasensorsISIBiosensors and Bioelectronics1394سوم
225933876Design and fabrication of an aptasensor for chloramphenicol based on energy transfer of CdTe quantum dots to graphene oxide sheetISIMaterials Science & Engineering C1393مسئول
226933829Epithelial cell adhesion molecule aptamer conjugated PEG-PLGA nanopolymersomes for targeted delivery of doxorubicin to human breast adenocarcinoma cell line in vitro.ISIInternational journal of pharmaceutics1393مسئول
227932936Cardiovascular effects of saffron and its active constituents: A review articleSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران1392سوم
228932556Synthesis and biological evaluation of novel pyridine derivatives as potential anticancer agents and phosphodiesterase-3 inhibitorsISIBioorganic Chemistry1393دوم
229932516A fluorescent aptasensor for potassium ion detection-based triple-helix molecular switchPMCAnalytical Biochemistry1393سوم
230932118Synthesis of AS1411-Aptamer-Conjugated CdTe Quantum Dots with High Fluorescence Strength for Probe Labeling Tumor CellsISIJ Fluoresc1393دوم
231932044Rabbit nasal immunization against influenza by dry-powder form of chitosan nanospheres encapsulated with influenza whole irus and adjuvantsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393پنجم به بعد
232931932Ultrasensitive detection of lead (II) based on fluorescent aptamer-functionalized carbon nanotubesISIenvironmental toxicology and pharmacology1393مسئول
233930940Proteomics screening of molecular targets of granulocyte colony stimulating factor in the mouse brain and PC12 cell lineISILife Sciences1393مسئول
234930937Ceftriaxone, a Beta-Lactam Antibiotic,Modulates Apoptosis Pathways and Oxidative Stress in a Rat Model of Neuropathic PainISIBioMed Research International1393سوم
235930863A new versatile route to the synthesis of a novel series of highly substituted 1,1′-carbonylbispyrazole derivativesISISynlett1393چهارم
236930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392مسئول
237930860Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brainISILife Sciences1392مسئول
238930244Preparation and characterization of spray-dried powders intended for pulmonary delivery of Insulin with regard to the selection of excipientsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393دوم
239924786Alteration of protein profile in rat liver of animals exposed to subacute diazinon: A proteomic approachISIElectrophoresis1393مسئول
240924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392اول
241924531Crocin Improves Lipid Dysregulation in Subacute Diazinon Exposure through ERK1/2 Pathway in Rat Liver.ISIdrug research1393مسئول
242924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392پنجم
243924052Preparation and characterisation of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for insulin deliveryPMCJournal of Chemical and Pharmaceutical Research1392چهارم
244923414Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic systemISIJOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH1371مسئول
245923188A novel label free cocaine assay based on aptamer-wrapped single-walled carbon nanotubesChemical AbstractNanomedicine Journal1392مسئول
246923186Targeted gene delivery with noncovalent electrostatic conjugates of sgc-8c aptamer and polyethylenimine.ISIJournal of Gene Medicine1392مسئول
247923184Targeted delivery of Epirubicin to cancer cells by PEGylated A10 aptamer.ISIJournal of Drug Targeting1392مسئول
248923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392مسئول
249923182Non-covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes with modified polyethyleneimines for efficient gene delivery.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1392مسئول
25092274The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in ratsISIdrug and chemical toxicology1391سوم
251921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392سوم
252921648Proteomic analysis of rat cerebral cortex following subchronic acrolein toxicityISIToxicology and Applied Pharmacology1392مسئول
253921414protective effect of silymarin against acrolein induced cardiotoxicity in miceISIevidence base complementary and alternative medicine1391سوم
254921248Suppression of MAPKAPK2 during mammalian hibernationISICryobiology1391مسئول
255921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391مسئول
256921095 Protective effect of crocin on diazinon induced cardiotoxicity in rats in subchronic exposure ISIChem Biol Interact.1392مسئول
257921094Crocin restores hypotensive effect of subchronic administration of diazinon in ratsISIIran J Basic Med Sci1391سوم
25891309Antinociceptive Evaluation of Ceftriaxone and Minocycline Alone and in Combination IN A NEUROPATHIC PAIN MODEL IN RAT ISINeuroscience1391چهارم
25991223In Vitro Insulin Release from Thermosensitive Chitosan HydrogelISIAAPS PharmSciTech1391چهارم
26090548Effects of granulocyte colony-stimulating factor on electrocardiogram changes after carbon monoxide poisoning in ratsISIDrug Chem Toxicol1391چهارم
26190371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390دوم
26289200Targeted delivery of daunorubicin to T-cell acute lymphoblastic leukemia by aptamerISIJ Drug Target1389مسئول
26389057Reversible Targeting and controlled release delivery of daunorubicin to cancer cells by aptamer-wrapped carbon nanotubesISIEur J Pharm Biopharm1389مسئول
26488767Diets enriched in oat bran or wheat bran temporally and differentially alter the composition of the fecal community of ratsPMCJournal of Nutrition1388اول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1981481Ultrasensitive detection of cocaine by H-shape structure of aptamer-complimentary strands conjugateششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلیمشهدسخنرانی1394no
2980733A novel hybrid theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1397no
3980732Curcumin-entrapped MUC-1 aptamer targeted dendrimer-gold hybrid nanostructure as a theranostic system for colon adenocarcinoma2nd International Congress on Biomedicineتهرانپوستر1397no
4972796Synthesis of Maghemite Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterizationدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1396no
5972213Design, Synthesis, Characterization and in vivo Immunological Properties of a Novel Nano-Adjuvant based Vaccine Delivery System based on Single Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) loaded with Polyethylenimine (PEI) and Toll like receptors (TLRs) Agonists Conjugated with Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA)Interaction between the Immune System and Nanomaterials: Safety and Medical ExploitationPultuskسخنرانی1394no
6963826Extensive Preclinical Investigation of Polymersomal formulation of Doxorubicin versus Doxil-mimic formulationNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396no
7963824Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoNanomedicine & Nanosafety Conferenceتهرانپوستر1396no
8963707Gankyrin expression in ovarian cancer and its correlation with clinicopathological parametersInternational congress of biomedicineتهرانپوستر1396no
9963650Genetically engineered mesenchymal stem cells using modified Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsسومین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیمشهدپوستر1396no
10963647Genetically engineered mesenchymal stem cells using Novel Non-Viral Vehicle Based on Polyethylenimine for targeted TRAIL delivery to cancer cellsدومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختیتهرانپوستر1396no
11962562Food-mediated synthesis of Fe3O4 nanoparticles and investigation of their in vitro cytotoxicity effectsتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396no
12962535Study of antidepressant effects of aqueous saffron extract and crocin and their effects on CREB, BDNF, and VGF transcript levels in rat hippocampusچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391no
13962533Antidepressant Effects of Crocin and Its Effects on Protein and Transcript Levels of CREB, BDNF, And VGF in Rat Hippocampusبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392no
14962528Proteomics and phosphoproteomics analysis in liver of rats exposed to bisphenol AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396no
15962173Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoSecond Middle East Controlled Release (MECRC 2017) and the 7th Iranian Controlled Release Conference (ICRC 2017)کرمانسخنرانی1395no
16962172In Vitro Evaluation of Therapy Targeting CD133 Aptamers for Colorectal CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396no
17962171In Vitro and In Vivo Evaluation of Therapy Targeting Epithelial-Cell Adhesion Molecule Aptamers for Non-Small Cell Lung CancerThe 2nd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانپوستر1396no
18960828TNF-α exerts cytotoxic effects on multidrug resistant breast cancer MCF-7/MX cells via a non-apoptotic death pathwayWest Asia Cancer Conferenceتهرانپوستر1395no
19953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395no
20952144Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoاولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدسخنرانی1394no
21950057AS1411 aptamer-decorated biodegradable PEG-PLGA nanopolymersomes for the targeted delivery of gemcitabine to non-small cell lung cancer in vitroSixth International Conference on Nanostructures (ICNS6)کیشپوستر1394no
22950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394no
23950054A novel nanocarrier with great potency in gene delivey5th International conference on nanostructuresکیشسخنرانی1392no
24943387Targeted Multimodal Doxorubicin-Quantum dots loaded PEG-PLGA nanopolymersomes for Targeted Cancer Therapy and ImagingInternational Conference of Nanostructuresکیشپوستر1394no
25943285Biological evaluation of 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agentsاولین سمینار شیمی دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1394no
26932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393no
27930004Aptamer conjugated polymersome-encapsulated QDs for cancer cell targeting and imagingریلیز کنترل شدهتهرانسخنرانی1392no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
12012GRAPHENE-BASED HYBRID NANOMATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS تالیف بخشی از کتاب
21875Aptamers for Analytical Applications: Affinity Acquisition and Method Design1397تالیف بخشی از کتاب
31865NANOTECHNOLOGY-BASED TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR BRAIN TUMORS1396تالیف
41601Principles and application of microscopes (nano scopes) in analysis of biological nano-structures1394تالیف و گردآوری
51450Biosensors and Biodetection: Methods and Protocols1396تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1337Albumin-Vincristine-Aptamer complex for drug targeted delivery into blood cancer cells1397/04/1296100nf>, نورمحمد دانش , rezvan yazdian robati , Khalil Abnous , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian , Mohammad Ramezani
2336Isolation of DNA aptamer for detection of Ag85A protein of Mycobacterium tuberculosis1396/11/1594906nf>, Kiarash Ghazvini , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian , najmeh ansari , Mohammad Ramezani , mahin shahdordizadeh , Khalil Abnous
3335An aptasensor for detection of florfenicol based on graphene oxide1397/04/0296019nf>, محمد محسن زاده , Khalil Abnous , atefeh sarafan sadeghi , Mohammad Ramezani , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian
4334Isolation and selection of DNA aptamer for detection of florfenicol1397/03/0895881nf>, atefeh sarafan sadeghi , Mohammad Ramezani , Khalil Abnous , محمد محسن زاده , Seyed Mohammad Taghdisi Heydarian
523طراحی سنتز و بررسی اثرات مهارکننده آنزیم های آروماتاز با اثرات بالقوه ضد سرطان سینه و القای بارداری 1391/02/0974795nf>, محمد جویا , Farzin Hadizadeh , Khalil Abnous , javad behravan , Bibi Fatemeh Kalalinia

Back to top
Back to top