محمد  عباسی تشنیزی

 Research activities

 

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Research categories : educational academic staff
Academic rank : Associate Professor Last educational certificate : sub specialist
Specialty : CARDIOVASCULAR SURGERY School / place of work : School of Medicine
Email : abbasim@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1941374ترمیم انوریسم ائورت صعودی با استفاده از تکنیک Inclusion و بخیه نیمه پیوستهExecutiveThe Performanceno
2940409Incidence of admission and need for surgical intervention in one year after surgical Valve replacementExecutiveThe Performanceyes
394040810 years results of Mitral Valve Replacement with Mechanical prosthetic valve by Continuous suture technique from2005 until 2015 in heart surgery department of imam reza hospital.ExecutiveFinishedyes
4930691Database of patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) referred to Imam Reza hospital’s cardiac surgery department during 2003-2013; Descriptive and analytical investigation on before, during and post-surgery parametersExecutiveContractsyes
5922651Effects of Crataegus on cardiovascular parameters of patients undergoing coronary artery bypass graftExecutiveThe Performanceno
6921735Evaluation of prophylactic effect of platelet-rich fibrin glue on reducing hemorrhage after coronary artery bypass graftingExecutiveThe Performanceyes
7910725The role bilateral pectoralis muscle flaps for the treatment of mediastinitis after Sternotomy ExecutiveFinishedyes
889711Evaluation of analgesic effect Subutaneous continues infusion of local Anesthetic in coronary Bypass surgery with SternotomyExecutiveFinishedyes
9951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیColleagueThe Performanceyes
10950316Study of effect of a medicinal plant compound on glucose level in patients with diabetes type 2ColleagueThe Performanceno
11941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبColleagueThe Performanceno
12941413The effect of dexmedetomidine on the heart arrhythmia during and after coronary artery bypass surgery without pumpColleagueFinishedyes
13940412Effect of mummy on pain and healing of sternotomy in Patients under Coronary artery bypass graft surgery off pumpColleagueFinishedyes
14931002Comparison Of Selenium , effect On Prevention Of Acute Kidney Injury Following On-Pump cardiac surgeryColleagueFinishedyes
15930948Impact Of Proton Pump Inhibitors (pantoprazol) on Arrhythmia and Hypomagnesaemia Following off pump CABGColleagueFinishedno
16930444Effect of Airway Pressure Release Ventilation mode on patient’s hemodynamic parameters after coronary artery bypasses graftColleagueFinishedyes
17930080Comparing The Impact Of Selenium , Vitamine C And N-Acetylcystein On Prevention Of Acute Kidney Injury Following Off-Pump CABGColleagueFinishedyes
18921441Feasbility and security of Innominate vein canulation in the setting of assisted beating coronary artery bypass grafting surgery and comparison of its surgical outcomes to the predicted EUROSCORE IIColleagueFinishedyes
19920805Incidence rate of acute kidney injury following fluid therapy with isotonic saline0.9% and Ringer lactate in off-pumpCABG patients in ICU ColleagueFinishedyes
20920804Incidence rate of acute kidney injury following fluid therapy with isotonic saline 0.9% and Ringer lactate in patients undergoing on-pump CABG in ICU ColleagueThe Performanceyes
21910704Evaluation of the incidance of delirium after off-pump coronery artery bypass surgery and its etiologic factorsColleagueFinishedno
22910691Comparison of plasma hemocyctein level in patients undergoing CABG with & without traditional athresclerotic risk factorsColleagueFinishedno
23910505Comparison of prooxidant-antioxidant balance in patients who candidated for off pump CABG who refere to cardiac surgery department between december 2012 to september 2013ColleagueFinishedno
24900964The impact of hand hygiene on the basis of WHO guideline on health care associated infections in Imam Reza hospital Mashhad-IranColleagueThe Performanceyes
25900832Use of global longitudinal peak strain on low –dose – dobutamine stress echocardiography for predication of functional recovery after CABG & its correlation to mean global uptake in myocardial perfusion SPECTColleagueThe Performanceno
2689927Use of platelets from a novel source for treatment of chronic woundsColleagueFinishedno
2789570 A Comparitive study of Multidose Steroid therapy on IL-6 and IL-10 serum levels changes in open pediatrics cardiac surgeryColleagueFinishedyes
2889498Evaluation of propranolol efficacy in infantile hemangioma treatment that have interventional treatment indicationColleagueFinishedno
2989359The effect of ice bag on pain associated with chest tube removal after cardiac surgeryColleagueFinishedyes
3088762Clinical Outcome and Follow up of Children with Aortic StenosisColleagueFinishedyes
3187184 Comparison of Ghrelin level between ON-PUMP and OFF-PUMP coronary artery bypass grafting patientsColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1964451External Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE II) for Risk Prioritization in an Iranian PopulationISIBrazilian journal of cardiovascular surgery1396سوم
2963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396پنجم به بعد
3962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396سوم
4962631Upper Extremity Ischemia Complicating Ulcerative Plaque in Descending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
5962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396سوم
6961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396اول
7961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case PresentationISIiranian heart journal1396دوم
8960906Possible interaction of warfarin with peppermint herbal tea: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
9960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396اول
10954452Results of 3 Years’ Experience in Pulmonary Embolectomy: A Single-Center ExperienceISIiranian heart journal1396دوم
11954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم
12954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395مسئول
13953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395مسئول
14953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395اول
15953067Propranolol for infantile hemangioma: An evaluation of its efficacy and safety in Iranian infants.ISIIranian Journal of Neonatology1395چهارم
16951708Short-term clinical coronary endarterectomy in the right coronary artery: A single-center experienceindex copernicusjournal of surgery and trauma1394دوم
17951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395اول
18951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395چهارم
19951557Early Clinical Outcomes and Mortality of Coronary Endarterectomy in the Left Anterior Descending Artery: A Single-Center Experienceindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395دوم
20950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394چهارم
21950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
22950330Indications, Results and Mortality of Pulmonary Artery Banding Procedure: a Brief Review and Five- year ExperiencesISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
23943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewscopusInternational Journal of Pediatrics1394دوم
24942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394دوم
25941918Right Atrium Myxoma After Lung AdenocarcinomaISIIran Red Crescent Med J.1394اول
26940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394دوم
27934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394پنجم
28934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393دوم
29934091Infective Endocarditis in Intravenous Drug Abusers in Mashhad, North-Eastern of IranEmbaseIJMS1391دوم
30933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391سوم
31932485anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery(ALCAPA) presenting with dilated cardiomyopathy in a 1.5- year- old boy: a case reportسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1392اول
32931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391دوم
33931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392اول
34931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
35931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
36931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390اول
37930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393دوم
38930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392سوم
3992829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391اول
4092826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391سوم
4192751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
4292750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391اول
43924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392دوم
44923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392دوم
45923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392پنجم به بعد
46923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390اول
4792310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391دوم
48922850Fistulous connection of left circumflex coronary artery to coronary sinus presenting with massive pericardial effusionPMCAnadolu Kardiyol Derg1392دوم
49922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391اول
50922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
51922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392دوم
5291485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
5389077Can intracoronary stem cell injection permanently improve cardiac function after myocardial infarction?PMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1389اول
5488588A large saphenous vein graft aneurysm one year after coronary artery bypass graft surgery presenting as a left lung massISIInteract Cardiovasc Thorac Surg1388اول
5588316Atrioventricular Conduction Disorders after Cardiac Surgery(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5687470The Outcomes of Redo-Coronary artery Bypass Grafting(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5786280گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
5886270مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396no
2951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395no
3951212treatment of ascending aorta aneurysm using new modification of modified bentall procedureهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395yes
4942669Effect of mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgeryکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394yes
5942617Management of coagulopathy in heart transplant surgeryکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394no
6942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394yes
7942523Patient satisfaction referred to the emergency room of Imam Reza hospital in Mashhad in 1391همایش ملی ارتقاء کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیبجنوردپوستر1391no
8942116Management of coagulopathy in cardiac heart transplantationکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394no
9933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393no
10924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1799We Heart1393تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1110Sternal Wire-Plate1392/11/27025990nf>, Mathias Hossain Aazami , محمد عباسی تشنیزی , Shahram Amini , alireza sepehri shamloo

Back to top
Back to top