جلیل توکل افشاری
استاد
دانشکده پزشکی
Jalil Tavakol Afshari
Professor
School of Medicine

خلاصه عملکرد مقالات

 • 29 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 128 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 51 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 2 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 85 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 72 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 27 مقالات فارسي
 • 114 مقالات انگليسي
 • 14 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 157 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 5
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 4
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 11
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 16
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 16
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 60
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

10%
مقالات Q1
7%
مقالات Q2
11%
مقالات Q3
3%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 96 طرح ها با سمت مجري
 • 73 طرح ها با سمت همکار

 • 0 مجري در طرح نيماد
 • 1 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 6 طرح هاي در دست اجرا
 • 163 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
39%
پايان نامه ها
5%
طرح هاي برون دانشگاهي
23.67%
طرح هاي تحلیلی
23.08%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
10.06%
طرح هاي توصیفی
43.2%
ساير رسته ها
3.55%
مجري پايان نامه هاي کارشناس ارشد
1.78%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
0.59%
مجري پايان نامه هاي دستیار تخصصی
4.14%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع