خلیل آبنوس
استاد
دانشکده داروسازی
Khalil Abnous
Professor
School of Pharmacy

خلاصه عملکرد مقالات

 • 138 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 135 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 74 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 17 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 33 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 240 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 1 مقالات فارسي
 • 219 مقالات انگليسي
 • 64 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 273 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 2
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 3
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 131
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 10
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 0
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 119
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

66%
مقالات Q1
17%
مقالات Q2
9%
مقالات Q3
0%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 164 طرح ها با سمت مجري
 • 122 طرح ها با سمت همکار

 • 0 مجري در طرح نيماد
 • 2 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 1 طرح هاي در دست اجرا
 • 216 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
37%
پايان نامه ها
3%
طرح هاي برون دانشگاهي
94.44%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
1.39%
طرح هاي تحلیلی
1.04%
طرح هاي تولیدی
3.13%
ساير رسته ها
4.51%
مجري پايان نامه هاي دکترای حرفه ای
3.13%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
0.35%
مجري پايان نامه هاي کارشناس ارشد
1.04%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع