مجید غیور مبرهن
دانشیار
دانشکده پزشکی
Majid Ghayour Mobarhan
Associate Professor
School of Medicine

خلاصه عملکرد مقالات

 • 271 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 152 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 108 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 152 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 95 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 329 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 13 مقالات فارسي
 • 327 مقالات انگليسي
 • 47 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 424 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 55
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 21
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 182
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 18
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 12
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 83
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

24%
مقالات Q1
29%
مقالات Q2
11%
مقالات Q3
5%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 158 طرح ها با سمت مجري
 • 157 طرح ها با سمت همکار

 • 3 مجري در طرح نيماد
 • 1 همکار در طرح نيماد
 • 1 مجري در طرح رجيستري

 • 1 همکار در طرح رجيستري

 • 45 طرح هاي در دست اجرا
 • 270 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
61%
پايان نامه ها
11%
طرح هاي برون دانشگاهي
18.41%
طرح هاي کارآزمائی بالینی تصادفی
14.6%
طرح هاي تحلیلی
14.29%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
52.7%
ساير رسته ها
5.4%
مجري پايان نامه هاي کارشناس ارشد
4.76%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
2.22%
مجري پايان نامه هاي دکترای حرفه ای
2.86%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع