مجید غیور مبرهن
دانشیار
دانشکده پزشکی
Majid Ghayour Mobarhan
Associate Professor
School of Medicine

خلاصه عملکرد مقالات

 • 280 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 164 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 112 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 166 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 99 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 346 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 15 مقالات فارسي
 • 346 مقالات انگليسي
 • 52 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 445 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 60
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 21
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 185
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 18
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 12
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 91
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

24%
مقالات Q1
30%
مقالات Q2
12%
مقالات Q3
4%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 135 طرح ها با سمت مجري
 • 138 طرح ها با سمت همکار

 • 0 مجري در طرح نيماد
 • 0 همکار در طرح نيماد
 • 1 مجري در طرح رجيستري

 • 1 همکار در طرح رجيستري

 • 0 طرح هاي در دست اجرا
 • 273 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
64%
پايان نامه ها
9%
طرح هاي برون دانشگاهي
17.95%
طرح هاي کارآزمائی بالینی تصادفی
16.85%
طرح هاي تحلیلی
13.19%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
52.01%
ساير رسته ها
5.49%
مجري پايان نامه هاي کارشناس ارشد
4.76%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
2.56%
مجري پايان نامه هاي دکترای حرفه ای
2.2%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع