محمدعلی عصاره زادگان
مربی
پژوهشکده بوعلی
Tutor
BuAli Research Institute

خلاصه عملکرد مقالات

 • 6 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 10 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 8 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 0 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 3 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 13 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 0 مقالات فارسي
 • 14 مقالات انگليسي
 • 0 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 16 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 2
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 0
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 4
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 2
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 0
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 8
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

0%
مقالات Q1
12%
مقالات Q2
18%
مقالات Q3
6%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 1 طرح ها با سمت مجري
 • 5 طرح ها با سمت همکار

 • 0 مجري در طرح نيماد
 • 0 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 0 طرح هاي در دست اجرا
 • 6 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
16%
پايان نامه ها
0%
طرح هاي برون دانشگاهي
83.33%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
16.67%
طرح هاي بررسی مقطعی
0%
طرح هاي بررسی بیماران(case series)
0%
ساير رسته ها
0%
مجري پايان نامه هاي دستیار تخصصی
0%
مجري پايان نامه هاي فوق دکترا (Ph.D.)
0%
مجري پايان نامه هاي فوق تخصص
0%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع