امیرحسین صاحبکار
استادیار
دانشکده داروسازی
Amirhossein Sahebkar
Assistant Professor
School of Pharmacy

خلاصه عملکرد مقالات

 • 428 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 306 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 206 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 350 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 30 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 718 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 2 مقالات فارسي
 • 653 مقالات انگليسي
 • 19 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 749 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 32
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 10
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 384
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 27
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 11
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 263
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

55%
مقالات Q1
24%
مقالات Q2
8%
مقالات Q3
2%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 52 طرح ها با سمت مجري
 • 48 طرح ها با سمت همکار

 • 1 مجري در طرح نيماد
 • 3 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 3 طرح هاي در دست اجرا
 • 56 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
45%
پايان نامه ها
8%
طرح هاي برون دانشگاهي
43%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
32%
طرح هاي کارآزمائی بالینی تصادفی
8%
طرح هاي مورد شاهدی (case-control)
17%
ساير رسته ها
5%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
2%
مجري پايان نامه هاي دستیار تخصصی
1%
مجري پايان نامه هاي دکترای حرفه ای
0%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع