امیر آوان
استادیار
دانشکده پزشکی
Amir Avan
Assistant Professor
School of Medicine

خلاصه عملکرد مقالات

 • 160 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 125 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 37 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 171 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 26 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 259 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 6 مقالات فارسي
 • 232 مقالات انگليسي
 • 12 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 285 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 5
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 0
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 142
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 14
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 8
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 90
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

50%
مقالات Q1
31%
مقالات Q2
3%
مقالات Q3
3%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 33 طرح ها با سمت مجري
 • 60 طرح ها با سمت همکار

 • 1 مجري در طرح نيماد
 • 5 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 1 طرح هاي در دست اجرا
 • 57 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
49%
پايان نامه ها
9%
طرح هاي برون دانشگاهي
32.26%
طرح هاي پایه (حیوانی و آزمایشگاهی)
9.68%
طرح هاي مداخله ای
7.53%
طرح هاي مقطعی
50.54%
ساير رسته ها
12.9%
مجري پايان نامه هاي دکترای حرفه ای
3.23%
مجري پايان نامه هاي کارشناس ارشد
3.23%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
2.15%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع